پایان نامه با واژه های کلیدی کمال گرایی، اضطراب اجتماعی، صفات شخصیت، صفات شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد

31
2-2-2-3-2- برون گرایی (E) 32
2-2-2-3-3- مسئولیت پذیری یا وجدانی بودن (C) 33
2-2-2-3-4- باز بودن به تجربه (O) 33
2-2-2-3-5- توافق (A) 35
2-2-3-کمال گرایی 35
2-2-3-1- ویژگی های افراد کمال گرا 36
2-2-3-2- ابعاد کمال گرایی 38
2-2-3-2-1-کمال گرایی سازگارانه (بهنجار) و ناسازگارانه (نابهنجار) 38
2-2-3-2-2-کمال گرایی فعال و منفعل 39
2-2-3-2-3- کمال گرایی سالم و ناسالم 40
2-2-3-2-4- ابعاد سه گانه کمال گرایی 40
2-2-3-2-5- ابعاد شش گانه کمال گرایی 41
2-2-3-2-6- جمع بندی 42
2-2-3-3- دیدگاه های نظری مربوط به کمال گرایی 43
2-2-3-3-1- نظریه فروید 43
2-2-3-3-2- نظریه هورنای 44
2-2-3-3-3- نظریه آدلر 45
2-2-3-3-4- نظریه راجرز 45
2-2-3-3-5- نظریه الیس 46
2-2-3-3-6- نظریه بندورا 47
2-2-3-4- سبب شناسی کمال گرایی 48
2-2-3-4-1- عوامل مربوط به والدینر 48
2-2-3-4-1-1- سبک فرزند پروری 48
2-2-3-4-1-2- کمال گرایی والدین 51
2-2-3-4-1-3- سبک دلبستگی 52
2-2-3-4-2- عوامل فردی 54
2-2-3-4-2-1- ارزیابی های غیرمنطقی 54
2-2-3-4-2-2- تحریف های شناختی 55
2-2-3-4-3- عوامل بیولوژیکی 56
2-2-3-5- مدل تحولی کمال گرایی 57
2-2-4- خودکارآمدی 58
2-2-4-1- ماهیت خودکارآمدی 60
2-2-4-2- مؤلفه های خودکارآمدی 61
2-2-4-3- فرایندهای واسطه ای خودکارآمدی 61
2-2-4-3-1- فرایندهای شناختی 61
2-2-4-3-2- فرایندهای انگیزشی 62
2-2-4-3-3- فرایند های عاطفی 62
2-2-4-3-4- فرایندهای انتخابی 63
2-2-4-4- جنبه های مختلف تأثیر باورهای خودکارآمدی بر عملکرد انسان 63
2-2-4-4-1- رفتار انتخابی 63
2-2-4-4-2- مقدار تلاش و پشتکار 63
2-2-4-4-3- الگوهای فکری و واکنش های هیجانی 64
2-3- پژوهش های انجام یافته 64
2-3-1- اضطراب اجتماعی 64
2-3-2- اضطراب اجتماعی و صفات شخصیتی 66
2-3-3- اضطراب اجتماعی و ابعاد کمال گرایی 67
2-3-4- اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی 71
2-4- خلاصه فصل دوم 74
فصل سوم : روش پژوهش
3-1- مقدمه 77
3-2- روش پژوهش 77
3-3- جامعه آماری 77
3-4- گروه نمونه، حجم گروه نمونه و روش نمونه گیری 77
3-5- ابزار پژوهش 78
3-5-1- مقیاس اضطراب اجتماعی(SPIN) 78
3-5-2- پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو(NEO-FFI) 79
3-5-3- سیاهه کمالگرایی هیل 80
3-5-4- مقیاس خودکارآمدی عمومی 82
3-6- روش اجرای پژوهش 83
3-7- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 83
فصل چهارم : یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 85
4-2- داده های توصیفی 85
4-3- یافته های استنباطی 93
4-3- یافته های جانبی 106
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 126
5-2- بحث و نتیجه گیری 126
5-3-محدودیت های پژوهش 138
5-4-پیشنهادات اجرایی 138
5-5- پیشنهادات پژوهشی 139
منابع فارسی 141
منابع انگلیسی 147
ضمایم 159

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول3-1 تعداد گروه نمونه به تفکیک دانشکده ها 78
جدول 3-2 شیوه نمره گذاری پرسشنامه شخصیت نئو 79
جدول 3-3 عوامل و مواد مربوط به آنها در نسخه فارسی سیاهه کمالگرایی هیل و همکاران (2004) 81
جدول 3-4 ضریب آلفای کرونباخ کل سیاهه کمالگرایی هیل و همکاران و هریک از عوامل آن 82
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر 85
جدول 4-2 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی دانشجویان 86
جدول 4-3 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر 88
جدول 4-4 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی سازگارانه و کمال گرایی ناسازگارانه 89
جدول 4-5 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی سازگازانه و ناسازگارانه در بین دانشجویان دختر و پسر 90
جدول 4-6: میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان 91
جدول شماره 4-7 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی 93
جدول شماره 4-8 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی 94
جدول شماره 4-9 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی 94
جدول شماره 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی مسئولیت پذیری و اضطراب اجتماعی 95
جدول شماره 4-11 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی توافق و اضطراب اجتماعی 96
جدول شماره 4-12 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین کمال گرایی سازگارانه و اضطراب اجتماعی 96
جدول شماره 4-13 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین کمال گرایی نا سازگارانه و اضطراب اجتماعی 97
جدول شماره 4-14 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی 98
جدول 4-15 : ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش 99
جدول 4-16: نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام برای پیش بینی اضطراب اجتماعی از طریق صفات شخصیت در دانشجویان 100
جدول 4-17 : نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام برای پیش بینی اضطراب اجتماعی از طریق ابعاد کمال گرایی در بین دانشجویان 100
جدول شماره 4-18: نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس صفات شخصیتی، کمال گرایی و خود کارآمدی 100
جدول 4-19 : نتايج آزمون t در مورد مقايسه ميانگين نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر 102
جدول 4-20 : نتايج آزمون t در مورد مقايسه ميانگين نمرات صفات شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر 103
جدول 4-21 : نتايج آزمون t در مورد مقايسه ميانگين نمرات ابعاد کمال گرایی در بین دانشجویان دختر و پسر 104
جدول 4-22 : نتايج آزمون t در مورد مقايسه ميانگين نمرات ابعاد کمال گرایی در بین دانشجویان دختر و پسر 104
جدول 4-23 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی روان رنجورخویی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 106
جدول شماره 4-24 : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی روان رنجورخویی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها 107
جدول 4-25 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی برون گرایی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 108
جدول شماره 4-26 : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی برون گرایی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها 109
جدول 4-27 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی توافق در بین دانشجویان 110
جدول شماره4-28: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی توافق در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها 111
جدول 4-29 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی باز بودن به تجربه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 111
جدول شماره 4-30: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی باز بودن به تجربه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها 112
جدول 4-31: میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی مسئولیت پذیری در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 113
جدول شماره 4-32 : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت مسئولیت پذیری در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها 114
جدول شماره 4-33 : نتایج آزمون توکی در خصوص مقایسه زوجی میانگین نمرات مسئولیت پذیری در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها 115
جدول4-34 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر با توجه به دانشکده ها 116
جدول شماره4-35: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها 117
جدول 4-36 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی سازگازانه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 118
جدول شماره 4-37: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها 119
جدول شماره 4-38 : نتایج آزمون توکی در خصوص مقایسه زوجی میانگین نمرات نمرات کمال گرایی سازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها 120
جدول 4-39 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 121
جدول شماره 4-40 : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها 122
جدول 4-41: میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 123
جدول شماره 4-42 : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها 124

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1: میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر 86
نمودار 4-2 : میانگین نمرات صفات شخصیت در بین دانشجویان 87
نمودار 4-3 :میانگین نمرات صفات شخصیت در بین دانشجویان دختر و پسر 88
نمودار4-4 : میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه و کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان 89
نمودار 4-5 : میانگین نمرات کمال گرایی سازگازانه و ناسازگارانه در بین دانشجویان دختر و پسر 91
نمودار 4-6 : میانگین نمرات صفات شخصیت در بین دانشجویان دختر و پسر 92
نمودار4-7 : میانگین نمرات صفات شخصیتی روان رنجورخویی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 107
نمودار 4-8 : میانگین نمرات صفات شخصیتی برون گرایی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 109
نمودار 4-9 : میانگین نمرات صفات شخصیتی توافق در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 110
نمودار 4-10 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی باز بودن به تجربه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 112
نمودار 4-11 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی مسئولیت پذیری در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 114
نمودار 4-12 : میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر با توجه به دانشکده ها 117
نمودار 4-13 : میانگین د نمرات کمال گرایی سازگازانه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 119
نمودار4-14 : میانگین نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 122
نمودار4-15 : میانگین نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها 123

چکیده:
اختلال اضطراب اجتماعی، با ترس و اجتناب از موقعیت های اجتماعی که فرد احساس می کند در معرض خطر ارزیابی دقیق دیگران قرار دارد، مشخص می شود. این اختلال با توجه به شیوع بالا و تداخل جدی با زندگی شخصی و اجتماعی فرد، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.اضطراب اجتماعی ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد.پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی، ابعاد کمال گرایی و خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان انجام گرفته است.نمونه پژوهش شامل 322دانشجوی دختر و پسر (176 دختر و 146 پسر) بود که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از مقیاس اضطراب اجتماعی کانور(SPIN)، پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو(NEO-FFI)، سیاهه کمال گرایی هیل

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بازار اوراق بهادار، نهادهای مالی، هیئت داوری، مالیات بر ارزش افزوده Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، خودکارآمدی، اختلال اضطراب اجتماعی