منبع پایان نامه درمورد افغانستان، امام رضا (ع)، صوره الارض، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

ترکيب نژادي و قومي مردم باميان 22
زبان مردم باميان 25
ج. جغرافياي طبيعي 26
ج/1. کوههاي ولايت باميان 26
کوتل ها(گردنه ها) 27
ج/2 . آب ها 28
چشمه هاي معروف: 31
چشمه هاي آب گرم 33
ج/3 . معادن 35
ه . جغرافياي سياسي باميان 36
د. جغرافياي انساني 42
و. جغرافياي اقتصادي باميان 47
2. پيشينه تشيع و گونه هاي تشيع 49
الف. پيشينه تشيع 49
ب. گونه هاي تشيع 50
سطوح شيعه 54
2. ورود اسلام به باميان 54
3.زمينه هاي گسترش تشيع در باميان 56
الف. دوري از مرکز خلافت 56
ب. مظلوميت اهل بيت (عليهم السلام) و شيعيان 57
ج. عدالت خواهي و مساوات طلبي اهل‌بيت (ع) 59
د. جايگاه اهل بيت (ع) در قرآن و روايات 60
نتيجه فصل اول 64
فصل دوم : زمان و چگونگي ورود تشيع به باميان و عوامل گسترش آن 65
1. زمان ورودتشيع و نقش صحابه و تابعين 66
2.نقش علماي شيعه و علماي معتدل سني در گسترش تشيع 72
قيام شيعيان 74
داعيان اسماعيلي 75
3. نقش ائمه و علويان در گسترش تشيع 77
الف . امام رضا (ع) 77
ب . علويان 79
4. نقش شعراء و صوفيه 83
6. نقش حکومتها در گسترش تشيع در باميان 85
نتايج: 117
فصل سوم: پراکندگي و سير تحول وضعيت سياسي و اقتصادي وفرهنگي شيعيان باميان 118
الف. پراکندگي جغرافيايي شيعيان باميان 119
پراکندگي شيعيان قرن اول تا قرن هفتم 120
ب : سير تحول وضعيت سياسي و اقتصادي وفرهنگي شيعيان باميان 122
1. سير تحول وضعيت سياسي شيعيان 122
الف. حاکمان (باميان) و تعامل آنها با شيعيان 123
2. سير تحول وضعيت فرهنگي 131
مراکز فرهنگي و هنري 138
وضعيت علمي 141
3. سير تحول وضعيت اقتصادي 147
نتيجه گيري فصل سوم 153
نتيجه‌گيري پاياني 155
منابع تحقيق 158

مقدمه:
) طرح تحقيق(

موضوع اجمالي رساله «تاريخ تشيع در باميان (زمان ورود و عوامل گسترش و وضعيت تشيع از آغاز تا دوران معاصر» است.
تعريف مسئله و بيان سوال هاي اصلي تحقيق
در تبيين و تعريف مسئله تحقيق گفتني است که، قرنهاست که باميان يکي از مراکز عمده شيعيان افغانستان است ودر دهه هاي اخير به عنوان مرکزفرهنگي و سياسي شيعيان افغانستان مطرح شده است، اين در حالي است که کشور ايران و از جمله خراسان بزرگ و منطقه باميان توسط لشکر خلفا فتح گرديده و چهره غالب اين مناطق طي سده هاي نخست اسلامي، چهره اي سني بوده و بزرگترين علماي اهل سنت از اين مناطق برخاسته اند. با توجه به اين وضعيت دغدغه و مسئله نگارنده اين است که در چنين فضايي تشيع در چه زماني و چگونه وارد منطقه باميان گرديده، عوامل گسترش آن چه بوده و شيعيان در طي دوره اسلامي از آغاز تا دوره معاصر چه وضعيتي و داشته و چه نوساناتي را پشت سر گذاشته اند. لازم به ياد آوري است که، برخي از مخالفان مکتب اهل بيت ادعا دارند، مردم باميان در قرنهاي مياني دوره اسلامي، يعني عصر مغول وارد اين منطقه شده و در همين زمان به تشيع گرويده اند.از اين رو سوال اصلي تحقيق اين است که: حقيقتاً، چه زماني، تشيع وارد منطقه باميان گرديده، عومل گسترش تشيع در اين سرزمين چه بوده و شيعيان از آغاز تا دوران معاصر، از نظر فرهنگي، اجتماعي ، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، و پراکندگي جغرافيايي چه اضاع وشرايطي را از سر گذرانده اند؟
سوالهاي فرعي تحقيق
1.چگونه و در چه زماني تشيع وارد باميان شده است؟
2. عوامل گسترش تشيع در باميان کدام است ؟
3. پراکندگي جغرافيايي شيعيان در منطقه باميان ، از آغاز تا دوران معاصر چگونه بوده است ؟
4. سير تحول وضعيت سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي شيعيان باميان ، چگونه بوده است ؟
سابقه و ضرورت
الف. سابقه
1-کتاب تاريخ تشيع در افغانستان، نوشته حجه الاسلام دکتر ناصري، که درباره باميان اشاراتي گذرا داشته است.
2-کتاب باميان در دو قرن اخير نوشته گلشاد حيدري که، فقط درباره باميان در دو قرن اخير پرداخته است و در بقيه دوران و زمان ها درباره باميان نپرداخته است.
3-کتاب سياست و حکومت در باميان (معاصر) نوشته جمعي از نويسندگان، اين اثر همانگونه که از نام آن پيدا است در خصوص مسائل سياسي آن هم در دوران معاصر، پژوهش نموده است.
4-کتاب پيشينه تاريخي و آثار باستاني باميان نوشته جمعي از نويسندگان، که فقط درباره آثار باستاني موجود در باميان پرداخته است.
5- تاريخ تحولات باميان پايان نامه اي است نوشته سلطان مير سلطان (از آغاز تا حمله مغول) که درباره همه تحولات باميان پرداخته است و محدود به دوره ورود اسلام تا حمله مغول است در حالي که تحقيق مورد نظر ما فقط مربوط به تاريخ تشيع در باميان است و در دوره زماني آغاز تا دوران معاصر است. گرچه برخي از موارد مانند تاريخ ورود اسلام و تشيع در باميان آمده است ولي ما در اينجا نظريه هاي معتبرتر و مستندتر را با دليل محکم تر آورده ايم و تاريخ تشيع در باميان را به طور مفصل بيان کرديم .
6- کتاب ارزشمند سراج التواريخ نوشته کاتب هزاره که درباره وقايع دوران عبدالرحمن است که درباره شيعيان باميان نيز مطالب ارزشمندي بيان شده‎است.
7- پايان نامه تاريخ تشيع در خراسان بزرگ نوشته حسن احمدي نژاد که درباره باميان فقط اشاره‌اي گذرا کرده است و چند سطري را درباره باميان نوشته است.
8- شيعيان افغانستان نوشته محمد عزيز بختياري به شيعيان باميان کمتر پرداخته است و در ضمن بيشتر به احوالات و آداب و رسوم دوران معاصر شيعيان پرداخته است.
9-کتاب شيعيان افغانستان نوشته وحيد بينش و محمد حسين خلوصي و فاروق انصاري که در اين مورد نيز به تاريخ تشيع در باميان به طور مفصل اشاره نشده است و فقط گاهي به تشيع در دوران معاصر در باميان اشاره هايي شده است و اين کتاب بيشتر به وضعيت شيعيان در دوران معاصر پرداخته است.
10-کتاب باميان سرزمين شگفتي‌ها نوشته کاظم يزداني که اشاره کوتاهي به ورود اسلام به باميان کرده است و بيشتر به جاهاي ديدني باميان پرداخته است.
11-تحولات سياسي -اجتماعي باميان نوشته قربانعلي عرفاني که در اين کتاب بيشترتحولات معاصر مخصوصاً به قيام مردم عليه رژيم کمونيستي درباميان پرداخته است.
13. آثار عتيقه باميان در هزارستان نوشته مسيو گدار و خانم گدار و پروفسور هاکن که فقط به آثار باستاني باميان پرداخته است.
مجموع آثار تحقيقي فوق به چندان به مسئله اين تحقيق نپرداخته و پاسخ به سؤال اصلي اين رساله را نميدهد.
ب- ضرورت
باتوجه به تبليغاتي که عليه هويت شيعيان افغانستان، مخصوصا شيعيان باميان مطرح است که ادعا مي شود که، شيعيان چه از نظر قومي و نژادي و چه از نظر فرهنگي قدمت چنداني در افغانستان و در باميان ندارند. براي دفاع علمي و مستند از هويت واصالت فرهنگي شيعيان و همچنين براي آگاهي جوانان جامعه شيعه افغانستان مخصوصا باميان از سويي، و درس پندگيري از فراز نشيب هاي تاريخ گذشته خود از سوي ديگر اين تحقيق ضروري مي باشد.
فرضيه هاي تحقيق
1. تشيع در عصر خلافت امام علي (ع) و بوسيله آل شنسب وارد منطقه باميان شده است .
2. در گسترش تشيع در باميان عوامل متعددي نقش داشته است که اهم آنها عبارتند از: زمامداران شيعي، علويان و ائمه، علماء شيعه، صوفيه، شعراء ، قبايل و خاندان ها
3. بنظرمي‎رسد که حضور تشيع در منطقه باميان ، روندي رو به رشد داشته است بطوري که مقارن حمله مغول اکثريت قاطع مردم اين منطقه شيعه بوده است و همين وضعيت پس ازآن نيز تاکنون ادامه يافته است.
4. بنظر مي رسد که، شيعيان باميان از نظر سياسي تا پيش از حاکميت غزنويان شرايط مناسبي داشته اند واز آن پس تا حمله مغول اين وضعيت تحت تاثير حاکميت دولتهاي سني متعصبي چون غزنويان و سلجوقيان داراي نوسان بوده است و از آن پس ، تا دوره روي کار آمدن دولتهاي سني پشتون از نظر سياسي شيعيان باميان، مشکل حادي نداشته اند.
از نظر فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي بنظر ميرسد که ، شيعيان باميان ، با توجه به وضعيت اقليمي منطقه، از نوعي درونگرايي و استقلال و خوداتکايي برخوردار بوده اند و اين وضعيت کم و بيش در همه دورانها استمرار داشته است . جزاين که از نظر فرهنگي بنظر ميرسد که تا پيش از حمله مغول مذهب اسماعيلي در باميان، همانند ساير قلمرو آل شنسب رواج قابل توجهي داشت؛ اما پس از حمله مغول و تضعيف اسماعيليه در خراسان و ايران ، شيعيان باميان به تدريج ، کاملا به تشيع اثني عشري گرايش يافتند.
هدف تحقيق
اهم اهداف اين تحقيق عبارت است از:
1.حفظ و دفاع مستند و علمي از اصالت و هويت مذهبي اصيل شيعيان باميان.
2. ارائه پاسخ علمي مستند به شبهات مخالفان مکتب اهل بيت(عليهم السلام) نسبت به پيشينه تشيع در اين منطقه.
جنبه نو آوري تحقيق:
تبيين پيشينه تشيع در باميان و استقصاي عوامل مؤثر گسترش تشيع در اين منطقه و نيز تبيين سير تحول وضعيت شيعيان در ابعاد مختلف از آغاز تا دوران معاصر.
روش تحقيق
با توجه به موضوع و مسئله تحقيق، روش تحقيق در اين رساله « توصيفي و تحليلي» است.
روش و ابزار گرد آوري اطلاعات
روش و ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش کتابخانه اي است. البته براي بررسي ميتوان از روش ميداني نيز کمک گرفت؛ ليکن مسئله تحقيق در اين رساله به علت ضيق وقت و کمبودامکانات صرفا پژوهش کتابخانه اي انجام خواهد شد و با مراجعه به منابع دست اول و نيز بررسي و نقد نظريه هاي محققان متأخر اين پژوهش انجام خواهد شد.
ساماندهي تحقيق
باتوجه به ابعاد مسئله تحقيق و سؤالهاي فرعي آن، سرفصلهاي تحقيق به صورت زير ساماندهي شده است.
(موضوع ومسئله تحقيق، سوال اصلي و سوالات فرعي، فرضيه ها، پيشينه و ضرورت تحقيق، اهداف، منابع و تعريف واژه ها)
فصل اول: مباحث مقدماتي
1. جغرافياي تاريخي باميان(وجه تسميه باميان، محدوده جغرافيايي باميان، جغرافياي طبيعي باميان، جغرافياي سياسي باميان، جغرافياي انساني باميان، جغرافياي اقتصادي باميان)
1. ورود اسلام به باميان
2. زمينه گسترش تشيع در باميان
فصل دوم: زمان و چگونگي ورود تشيع به باميان و عوامل گسترش آن
1. زمان ورود تشيع و نقش صحابه و تابعين
2. نقش حکومتها در گسترش تشيع
3. نقش ائمه و علويان در گسترش تشيع
4. نقش علماءشيعه و علماء معتدل سني در گسترش شيعه
5. نقش شعرا در گسترش تشيع
فصل سوم: پراکندگي جغرافيايي شيعيان باميان و سير تحول وضعيت شيعيان باميان
الف. پراکندگي جغرافيايي شيعيان باميان
1. پراکندگي شيعيان از قرن اول تا قرن هفتم
2. پراکندگي شيعيان از قرن هفتم تا دوران معاصر
ب- سير تحول وضعيت شيعيان
1. سير تحول وضعيت سياسي
2. سير تحول وضعيت اجتماعي و فرهنگي
3. سير تحول وضعيت اقتصادي
نتيجه
منابع تحقيق
در اين پايان نامه، نگارنده، کوشيده است که مطالب را از منابع گوناگون و دست اول جمع آوري کند که دراين راستا به قدر وسيع اين کار انجام گرفته و از کتابهاي زيادي بهره گرفته شده است. کتابهاي استفاده شده در اين تحقيق به چند دسته تقسيم ميشود.
منابع تاريخ عمومي و تاريخ اسلام
1- آثار تاريخي که موضوع آنها حوادث کل جهان تا دوران حيات مؤلف است.
مهمترين تاريخ هاي عمومي مرتبط با موضوع و مسئله اين تحقيق که در اين رساله از آنها استفاده شده عبارتند از: تاريخ الامم و الملوک (تاريخ طبري): محمدبن جرير طبري، الکامل في التاريخ: ابن اثير، تاريخ يعقوبي: احمدبن واضح يعقوبي، ، اخبار الطوال: دينوري، المنتظم:ابن جوزي، تجارت الامم:مسکويه رازي، مروج الذهب: مسعودي، طبقات ناصري:منهاج الدين سراج جوزجاني، تاريخ اسلام: ذهبي، البدايه و النهايه: ابن کثير، منتخب التواريخ: معين الدين نطنزي، تجارب السلف: هندوشاه نخجواني، تاريخ گزيده: حمدالله مستوفي، ظفرنامه: حمدالله مستوفي
منابع جغرافيايي
المسالک و الممالک:ابن خردادبه، المسالک و الممالک: ابراهيم بن محمد اصطخري، احسن التقاسم: مقدسي، صوره الارض: ابن حوقل، معجم البلدان: ياقوت حموي، حدود العالم من المشرق الي المغرب: مؤلف مجهول، جغرافيا و تاريخ (جغرافياي تاريخي): حافظ ابرو
منابع رجالي و تراجم
آثارالبلاد و اخبارالعباد: عمادالدين زکرياي قزويني

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد نهی از منکر، امر به معروف، سیاست جنایی، حکومت اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درمورد ماوراءالنهر، سلسله مراتب، ساختار قدرت، راحه الصدور