منابع پایان نامه ارشد درمورد امر به معروف، حقوق ایران، نهی از منکر، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاري

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چكيده 1
فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق
1- کلیات و مفاهیم تحقیق 3
1-1 کلیات 3
1-1-1بیان مسئله 3
1-1-2سابقه و پیشینه پژوهش 7
1-1-3سوالات تحقیق 9
1-1-4فرضیه های پایان نامه 10
1-1-5اهداف پژوهش 10
1-2 مفاهیم و اصطلاحات 10
1-2-1 تأدیب
1-2-1-1 ادب و سیر آن در فرهنگ عربی و فارسی 10
1-2-1-2 تنبیه 19
1-2-2 مفهوم کودک و همسر 22
1-2-2-1 کودک 22
1-2-2-2- مسئولیت شرعی طفل 23
1-2-2-3- همسر 25
فصل دوم: تأدیب کودکان در فقه
2- تأدیب کودکان در فقه 34
2-1- تنبیه در نظام تربیتی اسلام 34
2-1-1- اهمیت و ضرورت تنبیه از نظر اسلام 34
2-1-2- تنبیه به عنوان یک روش تربیتی 35
2-1-3- تنبیه در روایات 36
2-2- تأديب(تنبیه) كودك‏ از نظر تربيتی و فقهی 41
2-2-1- تنبيه بدنى‏ 41
2-2-2- هدف اصلاحى تنبيه‏ 44
2-2-3- تنبیه کودک در فقه 46
2-2-4- ثبوت دیه ناشی از تنبیه کودک از نظر فقها 61
2-3- جمع بندی نظر فقها 62
2-3-1- تنبیه از لحاظ کمی و مقدار ضرب 63
2-3-2- کیفیت تنبیه 63
2-3-3- دیگر مسائل 64
2-4-1- عدم مسئوليت کيفري کودک در اسلام 68
2-4-2- عدم مسئوليت کيفري کودک در روايات 69
2-5- جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری 70
2-5-1- کودک آزاری از نگاه فقه 70
فصل سوم: تأدیب و تنبیه همسر در فقه
3-1- شخصيت و مقام زن در اسلام: 75
3-1-1- توجه به شرایط زمان و مکان 76
3-1-2- تأدیب و تنبیه همسر از منظر روایات 80
3-1-4- معنای صحیح ضرب و تنبیه 97
3-2- جمع بندی 99
فصل چهارم: تأدیب کودکان در حقوق
4- تأدیب کودکان در حقوق 102
4-1- تأدیب و مصادیق آن در علوم تربیتی 102
4-1-1- تنبیه از نظر روان شناسی 102
4-1-2- تنبیه بدنی کودک از دیدگاه متفکران و دانشمندان 104
4-2- شرایط تأدیب در قانون جدید مجازات اسلامی 107
4-2-1- دارندگان حق تنبیه 108
4-2-2- محجور 108
4-2-3- تغییرات قانون جدید 109
فصل پنجم: تأدیب همسر در حقوق ایران
5- تأدیب همسر در حقوق ایران 112
5-1- مواد قانونی پیرامون حقوق زن در قانون اساسی 112
5-1-1- اصل سوم قانون اساسی 112
5-1-2- اصل دهم قانون اساسی 114
5-1-3- اصل بیستم قانون اساسی 114
5-1-4- اصل بیست و یکم قانون اساسی 118
5-1-5- اصل یکصدوپانزدهم 120
5-2- وظایف زن در قانون مدنی 120
5-2-1- وظایف مشترک بین زن و مرد در قانون مدنی 120
5-2-2- وظایف خاص زوجه 123
5-3- تأدیب زن ناشزه در قانون مجازات اسلامی 125
فصل ششم: امر به معروف و نهی ازمنکر؛ نیروی انتظامی شرایط و شیوه اقرار؛ حدود و قصاص
6- امر به معروف و نهی ازمنکر؛ نیروی انتظامی شرایط و شیوه اقرار؛ حدود و قصاص 127
6-1- امر به معروف و نهی از منکر 127
6-1-1- مفهوم­شناسی 127
6-1-2- مبانی امر به معروف و نهی از منکر 129
6-1-3- حدود و ثغور (شرایط ) امر به معروف ونهی از منکر 130
6-1-4- امر به معروف و نهی از منکر‌، آموزه‌ای عام و همگانی‌ 136
6-2- نیروی انتظامی، شرایط وشیوه اقرارگیری 137
6-2-1- اوصاف اقراردراموركیفری 137
6-2-2- حقوق متهم در قانون ایران 140
6-2-3- حقوق متهم در مرحله کشف جرم 141
6-2-4- حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی 143
6-2-5- حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم 147
6-3- حد و قصاص متهم و شرایط آن 148
6-3-1- شرایط عمومی اجرای حدود 148
6-3-2- قصاص و شرایط آن 154
7- نتیجه گیری
7-1- مساله تأدیب فرزند 162
7-2- مساله تأدیب همسر 166
7-3- امر به معروف و نهی از منکر به عنوان معیارتأدیب عمومی 167
7-4- جایگاه ضرب و شتم متهم به منظور اقرار گیری در حقوق ایران 168
7-5- حدود و قصاص به عنوان معیار تأدیب در فقه و حقوق 169
پیشنهادات 170
منابع 171

چكيده

تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

به وسيله‌ی:
اله بخش کرمی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت تأدیب در فقه و حقوق ایران است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده ، ابتدا به بررسی کلیات و مفاهیم اساسی تأدیب در فقه و حقوق ایران توجه و سپس، کاربردونحوه انجام آن در مورد کودکان، همسر، جامعه ومتهمان مورد مطالعه قرار گیرد. ماحصل سخن این که در فقه و حقوق( به ویژه در فقه)، به مساله تأدیب توجه بسیار جدی شده در این راستا، مطالعه حاضر نشان می دهد که از نظر فقهی تأدیب لازم و حتی در برخی موارد واجب شمرده می شود. با این حال دراین خصوص در حقوق کمتر اظهار نظر شده لکن می توان چنین استنباط نمود که سکوت حقوق دانان ایرانی دلیلی بر تایید نظر فقها در کیفیت تأدیب است. لذا می توان گفت کیفیت تأدیب در فقه و حقوق ایران نسبی بوده و نمی توان حد و حدودی برای آن در نظر گرفت. پس به این نتیجه می رسیم که میزان وچگونگی تنبه بستگی به عرف دارد. وآنچه از عرف قابل استنباط می باشد این است که تنبیه باید به نحوی صورت بگیردکه موجب هیچ گونه آسیب دیدگی ودر نتیجه وجوب پرداخت دیه توسط مؤ دب نگشته ومصلحت وشرایط هم بادقت وجدیت مورد توجه قرار بگیرد
از سوی دیگر، فقها، برای تنبیه و تأدیب، و کسانی که مسئولیت این امر را بر عهده دارند محدودیت هایی قائل شده و این مسئولیت رابرای اطفال بر عهده پدر یا جد پدری ومعلم دارای اذن از پدر ، حاکم و یا سرپرست طفل و در ارتباط با همسر، تنها به عهده شوهر قرار داده و فرد دیگری حق انجام این عمل را ندارد. اما در ارتباط با بحث شیوه اقرار گیری از متهم درصورت گرفتن اقراراز طریق ضرب و شتم وهر نوع شکنجه وی، قانون گزار برای مرتکبین این امرخلاف مجازات هایی را در نظر گرفته است. اما در باب مسئله امر به معروف و نهی از منکر و ارتباط آن با تأدیب در سطح کلان جامعه، هدف از انجام این فریضه الهی، ایجاد شرایطی است که موجب ترک و پیشگیری از جرم شود.یعنی یک عامل بازدارنده 0 و حاکمیت بر همة روابط اجتماعی ، پیش‌گیری، اصلاح‌گری و تاحدودی سرکوب‌گری ا . همچنین، در رابطه با مسائل حدود ،دیات و قصاص، این مساله، در چارچوب، فقهی قابل پذیرش واقع شده است و از جمله عواملی که مانع اجرای حدود میشود عبارت است از، 1- بیماری و مستحاضه بودن محكوم‌علیها؛ 2- باردار بودن زن محكوم به حد، 3- شرایط بد هوا (گرمی وسردی)4 – پناه بردن به مسجد الحرام 5- توبه محكوم قبل از اقرار یا ارایه بینه و عفو وی در جریان اجرای حكم است. مقدار این حدود مبتنی بر میزان وکیفیت جرم است.

کلمات کلیدی: تأدیب، تنبیه، فقه، حقوق، کودک، همسر، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و قصاص.

فصل اول:

کلیات و مفاهیم تحقیق

1- کلیات و مفاهیم تحقیق
1-1 کلیات

یکی از مباحث فقهی و حقوقی در ایران مبحث تأدیب است. با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش بررسی تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران است. در این فصل کلیاتی پیرامون بیان مسئله، سابقه پژوهش، اهداف، و فرضیات تحقیق را بیان خواهیم کرد.

1-1-1بیان مسئله

ابتدا لازم است که تقسیمات احکام اسلامی را از جهات مختلف نوشته و سپس به اصل مسئله بپردازیم .
احکام اسلامی از جهات مختلف مورد دسته بندی قرار گرفته :
الف : احکام عقلی و احکام شرعی
ب : احکام ارشادی و احکام مولوی
ج : احکام تأسیسی و احکام امضایی
د : احکام تکلیفی و احکام وضعی
بر حسب ضرورت و نیاز بحث، به تعریف مورد آخر می پردازیم :
احکام تکلیفی : دستورات و فرمان های صادر شده از سوی پروردگار را در خصوص افعال و کردار بندگان اعم از امر ، نهی ، اجازه و رخصت «احکام تکلیفی» می نامند ، که بر پنج نوعند : وجوب،حرمت،ااستحباب،کراهت، و اباحه .این دسته از احکام مستقیماً و بی واسطه به افعال بندگان مرتبطند و به موجب آن ها ، یا مکلفان مأمور ، ممنوع یا مجاز می گردند و یا بر فعل و ترک فعل آنان ، مدح یا مذمت مترتب می شود .
احکام وضعی : آن دسته از احکام شرعی که مقتضای آن ها الزام ، منع و یا رخصت نیست و به طور مستقیم از سوی شارع نسبت به افعال مکلفین انشا نمی گردد،«احکام وضعی» نامیده می شوند . از قبیل مالکیت ، زوجیت، اهلیت،سببیت،مانعیت،شرطیت،صحت و بطلان .(محقق داماد، مصطفی، 1391، ص5)
تأدیب : شخصیت انسان از همان دوره کودکی و خردسالی تکوین می یابد.ابزارها و روش های گوناگونی درجهت تربیت کودک،از نظر شخصیت پدر ومادر،اطرافیان،شیرمادر،لقمه و… در علوم تربیتی و بخصوص روایات ومتون فقه اسلامی وجود دارد.از آنجا که موضوع علم فقه،رفتارهای اختیاری و ارادی افراد مکلف می باشد،راهکارهای تربیتی،رفتاری وکنترل رفتار افراد جز مباحث فقی به حساب می آید؛و به عبارت دیگر:
موضوع فقه،هدایت ، مهار رفتار واعمال متکلفان در چارچوب دین می باشد و از این قلمرو دین،هدایت،تربیت و تنظیم رفتار انسان را در بر می گیرد؛زیرا که تمام احکام فقهی مبتنی بر مصالح و مفاسد هست و هر یک از دستورات دینی وتکالیف شرعی همانند واجبات و محرمات دارای آثار تربیتی است و اگر از نظر فقه بر جواز تأدیب کودک اشاره ودر یک محدوده خاص تجویز شده،بدون تردید آثار اخلاقی وتربیتی آن لحاظ گردیده وفرمایش مولای متقیان علی (ع) که فرمود(لامیراثَ کَا لاَدَبِ هیچ میراثی مانند ادب نیست)مؤید همین امر است(سید رضی، 1385، ص 616) «تأدیب در لغت به معنای آموختن به کسی،ادب کردن،ادب دادن،آموختن طریقه نیک و یا تربیت نمودن آمده است »
در فرهنگ معین،تأدیب به معنای متفاوتی آمده است :«به معنی ادب آموختن،فرهیختن، بازخواست کردن کسی برای کار بد»(معین،محمد،1364،ج1،ص178) پس تأدیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی است که فقه اسلامی برای اعمال ناشایست کسانی که به حد تکلیف شرعی نرسیده اند در نظر گرفته است. بیشتر علمای اسلامی،تأدیب را به ویژه در مورد کودکان جایز بلکه از جهت نقش تربیتی آن ضروری می دانندو برای آن شرایط و محدودیت هایی نیز قائل شده اند؛و این مطلب نه تنها در حوزه فقه مطرح است،بلکه در محافل علمی و آموزشی نیزاز آن بحث و جایگاه آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
امام خمینی (ره)در این باره فرموده است:«در ادب کردن کودک،زدن بیش از ده شلاق کراهت دارد؛ولی ظاهر این است که ادب باید با توجه به نظر ادب کننده و ولی کودک باشد.گاهی مصلحت کودک اقتضای بیشتر از ده شلاق می کند ولی در هر حال نباید از تعزیر فرد بالغ بیشتر شود بلکه احتیاط این است که به پنج و شش شلاق اکتفا شود.(خمینی،روح الله،ج 2،ص435)
طبیعی است که که فقه اسلامی در سیستم تربیتی خود،اصل تنبیه را به عنوان آخرین روش تربیتی پذیرفته است.به این معنا که وقتی والدین یا مربی یاهر آمر و ناهی ،تمامی روش های تربیتی را نسبت به تربیت شونده اعمال کرده ولی در تقویت یا تضعیف ویا تعدیل رفتار موفق نشدند،اصل تنبیه،ضرورت می یابد.آنچه از مجموع فتواها به خوبی استفاده می شود،این است که تأدیب و تنبیه بدنی کودک اگر به جهت اصلاح و تربیت باشد،جایزاست و نباید در این مورد از حد تجاوز کرد(شهید ثانی، 1390، ج 13،ص151). وکسی که می تواند تنبیه کند آنهم به قصد ادب کردن و اصلاح او باشد پدر است و حتی او نمی تواند از حد اعتدال خارج شود.چنان که این موضوع از متون آیات و روایات به روشنی به دست می آید ، برای اثبات این مدعا به برخی از آیات و روایات در این زمینه می پردازیم.
از آن جا که قرآن کریم و روایات به عنوان منابع اصلی فقه به حساب می آیند و معیارها و چارچوب های فقهی وتکالیف دینی در آن مشخص گردیده و دستورالعمل ها در قرآن و روایات نهفته است،پرداختن به آن دسته از آیات و روایات که به تبیین آن پرداخته است، این نوشتار را متقین تر و پربارتر می سازد. خداوند در قرآن می فرماید :«به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت»(سوره فجر آیه :13). و باز هم درجایی دیگر می فرماید:«و برای شما در قصاص،حیات وزندگی است،ای صاحبان خرد! شاید تقوا پیشه کنید »(بقره:119). قال علی(ع)«فِي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، عملکرد شرکت، حسابداری مدیریت، بازده حقوق صاحبان سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فقه اسلامی، حقوق ایران، امام صادق، قانون مجازات