منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی، توزیع فراوانی، اطلاعات حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

مراتب فوق مورد تایید است . مدیر/معاونت تحقیقی
مهر و امضاء

تقدیم به:
خانواده ام که وجود پرمهرشان آرامشبخش لحظه به لحظهی زندگیام بوده و هست.

سپاسگزاري
سپاس پروردگار بیهمتا را، ایزد دانا و توانا، او که به نور علم تیرگی جهل را از دلم زدود و پرتوی بصیرت و غفلت بر ذات بشریام افکند.
سپاس پروردگار را او که نخستین و تنها راهنمایم در راه زندگی است. به یاری او علم آموختم و در مکتب استادان گرانقدری زانوی علمآموزی بر زمین نهادم.
از استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر هاشم ولیپور که با دقت و ظرافت از نخستین قدمهای این تحقیق تا نقطههای فرجام آن، راهنمایی کار را برعهده گرفتند، کمال تشکر را دارم.
همچنین از استاد مشاور گرامی جناب آقای دکتر جواد مرادی، که با مطالعه متن تحقیق نکتههای کارساز و مفید ارائه کردند، سپاسگزارم.
و گرمترین سپاسهای خود را به پدر و مادر عزیزم به پاس همراهیها و مهربانیهای بیدریغشان تقدیم کنم، آنانکه تشویقها و دلگرمیهایشان در تمام زندگی پشتوانهای محکم برایم بوده و تمامی موفقیتهایم را مدیونشان هستم
همچنین ازبرادران عزیزم ، کمال تشکر را دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول: كليات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهداف تحقیق 5
1-4- اهمیت وضرورت انجام تحقیق 6
1-5- فرضیههای تحقیق 7
1-6- قلمرو تحقیق 10
1-6-1- قلمرو موضوعی 10
1-6-2- قلمرو مکانی 10
1-6-3- قلمرو زمانی 10
1-8- تعریف واژهها و اصطلاحات 11
1-9- ساختار تحقیق 12
1-10- خلاصه فصل 13
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقیق
2-1- مقدمه 14
2-2-يادگيري سازماني 14
2-2-1-تاريخچه يادگيري سازماني 15
2-2-2- ضرورت و اهميت يادگيري در توسعه سازمان 15
2-2-3- تعريف يادگيري 16
2-2-4- تعاريف يادگيري سازماني 16
2-2-5- انواع يادگيري سازماني 20
2-2-6- ويژگي‌هاي يادگيري سازماني 22
2-2-7-يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده 23
2-2-8- عوامل مؤثر در يادگيري سازماني 24
2-2-9- موانع يادگيري سازماني 25
2-2-10- عوامل كليدي در يادگيري سازماني 25
2-3- حسابداری مدیریت 26
2-3-1- نقش حسابداري مديريت در محيط در حال تغيير 27
2-3-2- هدفهاي اصلي حسابداري مديريت 27
2-3-3- ويژگي‌هاي اطلاعات حسابداري مديريت 28
2-4- تکنیک ها و ریکردهای حسابداری مدیریت 28
2-4-1- روش ارزیابی متوازن (BSC) 29
2-4-2- مدیریت به موقع موجودی ها (JIT) 30
2-4-3- هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 30
2-4-3-1- مراحل اجرای هزینهیابی بر مبنای فعالیت 32
2-4-4- مدیریت برمبنای فعالیت (ABM) 32
2-4-5 -مدیریت کیفیت جامع (TQM) 33
2-4-6- هزینهیابی برمبنای هدف (TC) 33
2-4-6-1- مراحل سیستم هزینهیابی هدف 34
2-4-7- مهندسی ارزش 34
2-4-8- تئوری محدودیتها (TOC) 35
2-4-9- شش سیگما 35
2-4-10- هزینه یابی کیفیت (COQ) 36
2-4-11- برنامهریزی منابع شرکت (ERP) 36
2-4-12- حسابداری مدیریت ریسک 37
2-4-13- ارزش افزودۀ اقتصادی (EVA) 37
2-6- تعريف عملكرد سازماني 37
2-7- انواع ارزيابي عملكرد 38
2-8-پیشینه تحقیق 39
2-8-1- پیشینه داخلي 39
2-8-2- پیشینه خارجي 41
2-9- خلاصه فصل 46
فصل سوم: روش شناسي تحقیق
3-1- مقدمه 47
3-2- فرضيههاي تحقيق 47
3-3- نوع و روش‌شناسی تحقیق 48
3-4- مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق 49
3-4-1- متغیرهای تحقیق 50
3-5- جامعه و نمونه آماری 50
3-5-1- جامعه آماری 50
3-5-2- نمونه آماری 50
3-6- روش جمعآوری دادهها 51
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها 52
3-7-1- آزمون فرض آماري ميانگين يك جامعه (آزمون t، يك نمونهاي) 53
3-7-2- تنظيم پرسشنامه 53
3-8- خلاصه فصل 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 56
4-2- آمار توصیفی 57
4-2-1- میزان استفاده ازحسابداری مدیریت 57
4-2-1-1- حسابداری مدیریت 57
4-2-1-2- اطلاعات حسابداری مدیریت 63
4-2-2- استفاده از حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد 65
4-2-3- تکنیک‌های حسابداری مدیریت 67
4-2-4- یادگیری سازمانی 71
4-2-4-1- ارتقای یادگیری سازمانی 71
4-2-4-2- تسهیل‌کننده‌های یادگیری سازمانی 73
4-2-5- متغیرهای عملکردی و سایر متغیرهای نهایی استفاده شده در مدل‌های تحقیق 75
4-3-1- فرضیه اول 75
4-3-2- فرضیه دوم 84
4-3-3- فرضیه سوم 88
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه 97
5-2- نتيجهگيري 98
5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 98
5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 99
5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 100
5-3- پیشنهادها 101
5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 101
5-3-2- پیشنهادها برای تحقیقهای آتی 101
5-4- محدوديتهاي تحقيق 101
5-5- خلاصه فصل 102
پيوست الف) لیست شركت‌هاي نمونه 109
پيوست ب) پرسشنامه 112
پيوست ج) خروجي نتايج SPSS فصل چهارم 120
منابع فارسی 103
منابع انگلیسی 104
چكيده انگليسي 151

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: تعداد پرسشنامه توزیع شده و جمعآوری شده 63
جدول 3-2: تعداد سؤالات مربوط به هر متغیر 54
جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال اول – حسابداری مدیریت 58
جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال دوم – حسابداری مدیریت 59
جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال سوم – حسابداری مدیریت 60
جدول 4-4: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال چهارم – حسابداری مدیریت 61
جدول 4-5: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال پنجم – حسابداری مدیریت 62
جدول 4-6: آمار توصیفی سؤال‌های 1 الی 5 – حسابداری مدیریت 62
جدول 4-7: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال ششم – اطلاعات حسابداری مدیریت 63
جدول 4-8: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال هفتم – اطلاعات حسابداری مدیریت 64
جدول 4-10: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال دوازدهم–ارزیابی عملکرد 65
جدول 4-11: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال سیزدهم – ارزیابی عملکرد 66
جدول 4-12: آمار توصیفی سؤال‌های 12و 13–ارزیابی عملکرد 67
جدول4-13: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال‌های مرتبط با تکنیک‌های حسابداری مدیریت 67
جدول 4-14: آمار توصیفی سؤال‌های مرتبط با تکنیک‌های حسابداری مدیریت 70
. جدول 4-15: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال هشتم–ارتقای یادگیری سازمانی 71
. جدول 4-16: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال نهم–ارتقای یادگیری سازمانی 72
جدول 4-17: آمار توصیفی سؤال‌های 8 و 9 –ارتقای یادگیری سازمانی 73
جدول 4-18: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال دهم – تسهیل‌کننده‌های یادگیری سازمانی 73
. جدول 4-19: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال یازدهم – تسهیل‌کننده‌های یادگیری سازمانی 74
جدول 4-20: آمار توصیفی سؤال‌های 10 و 11 – تسهیل‌کننده‌های یادگیری سازمانی 74
جدول 4-21: آمار توصیفی متغیرهای عملکردی وسایرمتغیرهای نهایی استفاده شده درمدل‌های تحقیق 75
جدول 4-22: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل اول – فرضیه اول 76
جدول 4-23: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل اول – فرضیه اول 77
جدول 4-24: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل دوم – فرضیه اول 78
جدول 4-25: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل دوم – فرضیه اول 80
جدول 4-26: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل سوم – فرضیه اول 80
جدول 4-27: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل سوم – فرضیه اول 81
جدول 4-28: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل چهارم – فرضیه اول 82
جدول 4-29: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم – فرضیه اول 83
جدول 4-30: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل اول – فرضیه دوم 84
جدول 4-31: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل اول – فرضیه دوم 85
جدول 4-32: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل دوم – فرضیه دوم 86
جدول 4-33: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل دوم – فرضیه دوم 87
جدول 4-34: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل اول – فرضیه سوم 88
جدول 4-35: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل اول – فرضیه سوم 90
جدول 4-36: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل دوم – فرضیه سوم 90
جدول 4-37: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل دوم – فرضیه سوم 92
جدول 4-38: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل سوم – فرضیه سوم 92
جدول 4-39: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل سوم – فرضیه سوم 94
جدول 4-40: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل چهارم – فرضیه سوم 94
جدول 4-41: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم – فرضیه سوم 96

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

شكل شماره 1- يادگيري يك حلقه‌اي 25
شكل شماره 2- يادگيري دو حلقه‌اي 20
شكل شماره 3- يادگيري سه حلقه‌اي 21
شكل شماره 4- چرخه يادگيري انطباقي 21
شکل 4-1: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل اول- فرضیه اول 77
شکل 4-2: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل دوم- فرضیه اول 79
شکل 4-3: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل سوم– فرضیه اول 81
شکل 4-4: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل چهارم– فرضیه اول 83
شکل 4-5: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل اول– فرضیه دوم 85
شکل 4-6: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل دوم– فرضیه دوم 87
شکل 4-7: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل اول- فرضیه سوم 89
شکل 4-8: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل دوم– فرضیه سوم 91
شکل 4-9: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل سوم – فرضیه سوم 93
شکل 4-10: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل چهارم- فرضیه سوم 95

چکیده
تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین تأثیر یادگیری سازمانی بر بکارگیری اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولیدی شرکت است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط درنظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 160 شرکت در سال 1391 انتخاب گردید. در این تحقیق جهت جمعآوری دادهها به منظور آزمون فرضیهها با توجه به موضوع تحقیق از روش تحقیقهای پیمایشی استفاده شد. رایج ترین شیوه گردآوری داده در این روش، مصاحبه شخصی و استفاده از پرسشنامه است که در این تحقیق برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهای حاوی اطلاعات عمومی شرکت و اطلاعات تخصصی استفاده شد. پرسشنامه مذکور، پرسشنامه استاندارد نفما1 میباشد. پرسشنامه نفما بهترین گزینه جهت ارزیابی شرکتها در زمینه این تحقیق است. با توجه به فرضیههای تحقیق، متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد تولیدی میباشد و متغیر مستقل در این تحقیق سطح یادگیری سازمانی و رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت است. متغیرهای کنترل این تحقیق اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی داراییها) و نسبت بدهی است. به طور کلی یافتهها بیانگر آن است که رابطهای معنادار بین یادگیری سازمانی، رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت و تعامل بین یادگیری سازمانی و رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت وجود ندارد. اما بین اندازه شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژههای کلیدی: یادگیری سازمانی، اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد تولیدی شرکت، تسهیل کننده‌های یادگیری سازمانی.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
در عصر صنعتي ايجاد ارزش بيش‌تر به قابليت صنعتي و سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي ملموس و مالي بستگي داشت. در حالي‌كه امروزه و با تغيير پارادايم اقتصادي از صنعتي به دانش محور، تنها روش ايجاد ارزش،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد دانشجویان دختر، آزمون فرضیه، گروه کنترل Next Entries منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، حسابداری مدیریت، اطلاعات حسابداری، مزیت رقابتی