منبع پایان نامه درمورد آزمون فرضیه، گروه کنترل، ویژگی های فردی، کینماتیک حرکت

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….7
1-5 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7
1-6 پیش فرض های تحقیق……………………………………………………………………………………………..7
1-7 محدوده تحقیق………………………………………………………………………………………………………..8
1-8 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..8
1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………..9
1-9-1 تعریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………………..9
1-9-2 تعریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………….9
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………10
2-2 مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………10
2-2-1 آناتومی و عملکرد ستون فقرات گردنی………………………………………………………………….10
2-2-2 آرتروکینماتیک حرکت گردن……………………………………………………………………………….12
2-2-3 گردن درد غیراختصاصی……………………………………………………………………………………….12
2-2-3-1 شیوع و فراوانی گردن درد…………………………………………………………………………………13
2-2-4 تعادل………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2-5 سازوکارهای فیزیولوژیک حفظ تعادل…………………………………………………………………..15
-گیرنده های حس حرکتی……………………………………………………………………………………………15
-سیستم بینایی…………………………………………………………………………………………………………….16
– سیستم دهلیزی…………………………………………………………………………………………………………16

2-2-6 نقش گردن در حفظ تعادل…………………………………………………………………………………16
2-2-7 حس وضعیت…………………………………………………………………………………………………..17
2-2-8 علت های احتمالی تغییر اطلاعات حسی پیکری فقرات گردنی………………………………….18
2-2-9 تمرینات ثبات دهنده…………………………………………………………………………………………19
2-3 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………20
2-3-1 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..20
2-3-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………23
2-4 جمع بندی تحقیقات…………………………………………………………………………………………..27

فصل سوم : روش شناسي تحقيق
3-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………….28
3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………..28
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………28
3-4 نمونه آماری و نحوه انتخاب آزمودنی ها………………………………………………………….28
3-5 متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………..28
3-5-1 متغیر مستقل………………………………………………………………………………………….28
3-5-2 متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………..28
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………28
3-7 شیوه اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………29
3-7-1 نحوه انجام تست تعادل………………………………………………………………………….30
3-7-2 نحوه انجام تست حس وضعیت……………………………………………………………….32
3-7-3 نحوه اجرای پروتکل…………………………………………………………………………….33
3-8 روش های آماری…………………………………………………………………………………….33

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………..34
4-2 ویژگی های فردی آزمودنی ها…………………………………………………………………34
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………..35
4-3-1 آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………..35
4-3-2 آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………..37
4-3-3 آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………. 39
4-3-4 آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………………40
4-3-5 آزمون فرضیه پنجم …………………………………………………………………………..42
4-3-6 آزمون فرضیه ششم ………………………………………………………………………….44
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………46
5-2 خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………46
5-3 بحث و تفسیر یافته ها ………………………………………………………………………….47
5-3-1 بررسی تاثیر گذاری تمرینات ثبات دهنده بر میزان تعادل دختران دانشجوی
مبتلا به گردن دردغیراختصاصی…………………………………………………………………..47
5-3-2 بررسی تاثیر گذاری تمرینات ثبات دهنده بر بر میزان حس وضعیت دختران
دانشجوی مبتلا به گردن درد غیراختصاصی…………………………………………………… 49
5-3-3 بررسی تاثیر گذاری تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد در دختران دانشجوی
مبتلا به گردن درد غیراختصاصی…………………………………………………………………51
5-4 جمع بندی ……………………………………………………………………………………….52
5-5 پیشنهاد های تحقیق ……………………………………………………………………………53
5-5-1 پیشنهادات برگرفته از تحقیق……………………………………………………………..53
5-2-2 پیشنهادات برای تحقیق های آینده……………………………………………………..53
منابع و مآخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….54
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………56

پیوست ها
پیوست 1 ……………………………………………………………………………………………..63
پیوست 2 ……………………………………………………………………………………………..65
پیوست 3 ……………………………………………………………………………………………..66

فهرست تصاوير :
2-1 ستون فقرات ………………………………………………………………………………………………11
3-1 وضعیت ایستادن بر روی دستگاه تعادل سنج……………………………………………………..31
3-2 مختصات پای آزمودنی ها……………………………………………………………………………..31
3-3 کلاه با نشانگر لیزری…………………………………………………………………………………….32

فهرست جداول :
4-1 ویژگی های فردی آزمودنی ها……………………………………………………………………………34
4-2 مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد
غیراختصاصی………. ……………………………………………………………………………………………….35
4-3 مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت دانشجویان مبتلا به گردن درد غیراختصاصی……………………………………………………………………………………………………………37
4-4 مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد دانشجویان مبتلا به گردن درد
غیراختصاصی………………………………………………………………………………………………………….39
4-5 مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل بین دو گروه تجربی بعد از اعمال پروتکل
و گروه کنترل……………………………………………………………………………………………………….40
4-6 مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده برمیزان حس وضعیت بین گروه تجربی و
گروه کنترل……………………………………………………………………………………………………………..42
4-7 مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر درد در دو گروه تجربی بعد از اعمال

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد of، and، (Persian).، physical Next Entries منبع پایان نامه درمورد درد مزمن، کنترل قامت، گروه کنترل، سیستم عصبی