منبع تحقیق درمورد فیبرینوژن، تحلیل واریانس، گیاهان دارویی، زنان یائسه

دانلود پایان نامه ارشد

(( بسمه تعالي ))
مشخصات پايان نامه تحصيلي دانشجويان
دانشگاه فردوسي مشهد
عنوان پايان نامه: تاثیر هشت هفته تمرین ‌هوازی ‌در آب با و بدون مصرف چای سبز بر برخی عوامل انعقاد خون زنان یائسه غیر فعال
نام نويسنده: محبوبه لطفعلی زاده
نام استاد راهنما: دکتر ناهید بیژه نام استاد مشاور: دکتر مهرداد فتحی
دانشكدهتربیت بدنی و علوم ورزشی
گرایش: فیزیولوژی ورزشی
رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
تاريخ تصويب: 15/4/1392
تاریخ دفاع: 7/11/1393
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد دکتری
تعداد صفحات: 120
چكيده فارسي:
مقدمه: بیماری‌های قلبی- عروقی به ویژه بیماری عروق کرونر قلب از مهمترین علل نهایی مرگ در زنان است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی در‌آب با و بدون مصرف چای ‌سبز بر برخی عوامل ‌انعقادی خون زنان ‌یائسه غیر فعال بود.
مواد و روش‌ها: اين تحقيق بر روی 27‌ زن یائسه، چاق و غیرفعال شهر مشهد با دامنه سنی 50 تا 65 ساله صورت پذیرفت که به ‌طور داوطلبانه و تصادفی در سه ‌گروه تمرین در ‌آب (9‌ نفر)، چای ‌سبز (8‌ نفر) و تمرین در ‌آب + چای‌ سبز (10‌‌نفر) قرار گرفتند.گروه تمرین ‌در‌ آب و تمرین + چای‌ سبز به مدت هشت هفته هر هفته سه جلسه ( هر جلسه 45 دقیقه) برنامه تمرین ‌هوازی ‌در ‌آب را با شدت 55 تا70 درصد ضربان قلب بیشینه انجام ‌دادند. مکمل‌دهی، روزانه سه نوبت در ساعات مشابه و یک ساعت قبل ‌از مصرف وعده غذایی (2 گرم پودر برگ خشک چای‌ سبز در200 میلی‌لیتر آب 80 درجه) انجام ‌گرفت. قبل و بعد از پروتکل تمرینی و مکمل‌دهی، نمونه خونی جمع‌آوری و میزان تغییرات شاخص‌های تن سنجی، توان هوازی، سطوح پلاسمایی فیبرینوژن، تعدادپلاکت، PT و PTTاندازه‌گيري شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نیز با استفاده از نرم افزارآماري 16SPSS- بدست ‌آمد.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که تغییرات در متغیرهای ترکیب بدن و PT و تعداد پلاکت در هیچ یک از سه‌گروه معنادار نبوده‌است. در هر سه‌گروه فیبرینوژن افزایش و PTT کاهش یافت که این افزایش و کاهش تنها در گروه چای‌ سبز معنادار بود. همچنین تغییرات بین گروهی در متغیر فیبرینوژن معنادار بود. VO2max نیز در هر سه‌گروه افزایش معنادار داشت.
نتیجه گیری: مصرف چای ‌سبز به شیوه تحقیق حاضر، سبب افزایش انعقاد خون می‌گردد. با توجه به اهمیت هموستاز خون به نظر می‌رسد هرگونه مکمل‌دهی باید از نظر تاثیری که بر تعادل هموستاتیک و فعالیت سیستم‌های زیر مجموعه آن دارد تحلیل‌ گردد. همچنین می توان اظهار داشت در صورتی که تمرینات بدنی به طور منظم و طولانی مدت اجرا شود، احتمالاً می تواند يك عامل پيشگيري كننده در بروز بیماری های قلبی- عروقی زنان يائسه باشد.
واژههای کلیدی: تمرین هوازی در آب، چای سبز، عوامل انعقادی، زنان یائسه
امضاي استاد راهنما:
تاريخ:

فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
چکیده فارسی أ
فهرست مطالب ب
فهرست جداول ج
فهرست نمودارها ح
فهرست شکل ها خ
فصل اول: طرح پژوهش 1
مقدمه 2
بیان مسأله: 4
ضرورت و اهميت پژوهش 8
اهداف پژوهش 10
هدف کلی: 10
اهداف ویژه: 10
فرضيه‌هاي پژوهش 11
تعریف واژه‌ها 12
فصل دوم: ادبیات پژوهش 14
مبانی نظری 15
مکانیسم ایجاد آتروسکلروز 16
ریسک فاکتورهای سنتی قلبی‌-‌عروقی 17
ریسک فاکتورهای جدید قلبی‌-‌عروقی 25
سیستم انعقادی 28
شروع انعقاد 28
تبدیل پروترومبین به ترمبین 29
ساختمان و غلظت پروترمبین و ترمبین 29
اثر ترومبین بر فیبرینوژن برای ساخت فیبرین 29
لخته خون 30
تجمع پلاکت ها و فرایند انعقاد 30
مکانیزم عمل فلاونوئیدها 35
اثرات درمانی فلاونوئیدها 38
مبانی تجربی 44
پژوهش های داخل کشور 42
پژوهش های خارج کشور 50
جمع بندی پژوهش های انجام شده 54
فصل سوم : روش پژوهش 56
روش پژوهش 57
جامعه آماری، نمونه ی آماري و شیوه نمونه گیری 57
معیارهای ورود به پژوهش 57
متغیرهای پژوهش 58
ابزار و امکانات مورد استفاده 59
الف- پرسشنامه ها 59
ب- ابزار و لوازم آزمایشگاهی 59
روش جمع آوری داده ها 60
الف- پرسشنامه‌های مورد استفاده برای اطلاعات فردی 60
ب- اندازه گیری‌های تن سنجی 61
ب) نمونه‌های خونی و تجزیه آنها 62
پروتکل تمرینی 63
پروتکل مکمل‌دهی 65
ملاحظات تغذیه ‌ای 65
ملاحظات اخلاقی 65
پیش فرض های پژوهش 65
محدودیت های پژوهش 66
روش آماری پژوهش 66
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 69
مقدمه 68
توصیف آماری داده‌ها 69
تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 72
آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها 72
آزمون همگن بودن گروه ها 74
آزمون فرضیه‌ها 75
آزمون تعقیبی توکی 84
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 86
مقدمه 87
خلاصه پژوهش 87
بحث وبررسي یافته های پژوهش 89
تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به فیبرینوژن 89
تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به عاملPT وPTT 91
تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به تعدادپلاكت ها: 93
تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به حداکثر اکسیژن مصرفی 93
تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به متغیرهای ترکیب بدن 94
نتیجه گیری کلی 97
پیشنهادات برگرفته از پژوهش 97
پیشنهاداتی براي پژوهش های آينده: 98
فهرست منابع 100
پیوست ها 111
پیوست شماره 1: فرم رضايت نامۀ همكاري، جهت شركت در تحقيق 112
پیوست شماره 2: پرسشنامۀ اطلاعات فردي و سوابق پزشكي 112
پیوست شماره 3: پرسشنامۀ وضعيت يائسگي 114
پیوست شماره 4: پرسشنامۀ وضعيت هورمون درماني 115
پیوست شماره 5: پرسشنامۀ ارزيابي فعاليت جسماني 116
پیوست شماره 6: پرسشنامه تغذیه 119
پیوست شماره7: نکات عمده و ضروری پیش از نمونه گیری 120

فهرست جداول
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول 3-1: پروتکل تمرین در گروه تمرین و تمرین+ چای‌سبز 64
جدول 4-1: آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی برای متغیرهای سن و اندازه های تن سنجی 70
جدول 4-2: آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی برای متغیرهای فیبرینوژن، PT، PTT و 71
جدول 4-3: نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای سن و اندازه‌های تن سنجی 72
جدول 4-4: نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای فیبرینوژن، PT، PTT و 73
جدول 4-5: نتایج آزمون همگن بودن گروه‌ها برای متغیرهای سن و اندازه‌های تن سنجی آزمودنی‌ها 74
جدول 4-6: نتایج آزمون همگن بودن گروه‌ها برای متغیرهای فیبرینوژن، PT، PTT و 75
جدول 4-7: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر BMI 76
جدول 4-8: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر WHR 77
جدول 4-9: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل‌ واریانس ‌یکطرفه برای متغیر درصدچربی 78
جدول 4-10: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل ‌واریانس ‌یکطرفه برای متغیر توان هوازی 79
جدول 4-11: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر فیبرینوژن 80
جدول 4-12: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیرتعدادپلاکت 81
جدول 4-13: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر PT 82
جدول 4-14: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر PTT 83
جدول 4-15: نتایج آزمون تست توکی مربوط به متغیر فیبرینوژن 84

فهرست نمودارها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمودار4-1: تغییرات میانگین متغیر BMI دربین سه گروه 76
نمودار4-2: تغییرات میانگین متغیر WHR در بین سه گروه 77
نمودار4-3: تغییرات میانگین متغیر درصدچربی در بین سه گروه 78
نمودار4-4: تغییرات میانگین متغیر توان‌هوازی در بین سه گروه 79
نمودار4-5: تغییرات میانگین متغیر فیبرینوژن در بین سه گروه 80
نمودار4-6: تغییرات میانگین متغیر تعداپلاکت در بین سه گروه 81
نمودار4-7: تغییرات میانگین متغیر PT بین سه گروه 82
نمودار4-8: تغییرات میانگین متغیر PTT بین سه گروه 83

فهرست شکل ها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
شکل 2-1: ساختار شیمیایی کاتچین های چای سبز 33
شکل 2-2: ساختار مولکولی 5 گروه اصلی فلاونوئیدها 34
شکل 2-3: ساختار مولکولی 4 گروه مهم فلاونوئیدها 35
شکل 2-4: رابطه فرضی بین مکانیزم عمل و اثرات طبی فلاونوئیدها 38

مقدمه
زنان از گروه‌های آسیب پذیر بوده که دارای ویژگی‌های خاص در مسائل بهداشت و درمان می‌باشند و به همین دلیل شناخت دقیق نیازهای آنان با توجه به وضعیت فردی، اجتماعی و جایگاه و منزلت آنها در جامعه ضروری است. برهمین اساس، شرایط فیزیولوژیک زن مانند دوران بلوغ، حاملگی، شیردهی و یائسگی وی را در معرض خطر قرار می‌دهد. آخرین مرحله از زندگی یک زن یائسگی است که همانند دیگر مراحل زندگی، گذشته از زوایای مثبت آن خطرات و مشکلات زیادی برای زنان درپی‌دارد. یائسگی بیماری نیست، ولی با علائم جسمی و روانی زیادی همراه است. مهم‌ترین علائم جسمی شامل: گرکرفتگی، تغییرات روانی، پوکی استخوان و بیماری‌های قلبی- عروقی می‌باشد (1).
عوامل مختلفی می‌توانند علائم یائسگی را تعدیل‌ کنند، از ‌جمله این عوامل می‌توان به ‌آموزش، هورمون‌ درمانی، فعالیت ‌بدنی و ورزش اشاره‌ کرد که بر کاهش علائم یائسگی موثر هستند. ورزش و فعالیت‌ بدنی دارای تاثیرات مثبت جسمی و روانی بوده (1) ولی با این وجود میل‌ به شرکت در فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی در این افراد بسیار کم است و معمولا کم‌تحرکی و در برخی موارد بی‌حرکتی، علاوه‌ بر مساعد‌ کردن زمینه ایجاد آسیب‌های قلبی- عروقی، سبب کاهش توانمندی‌های عملکردی زنان‌ یائسه می‌شود. فعالیت بدنی با تعدیل در سیستم هموستاز منجر به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی1 (CVD) در زنان یائسه می‌شود. در واقع رابطة معکوسی بین ورزش و میزان مرگ و میر وجود دارد (2).
در دهة گذشته مشخص شد که سازوکارهای التهابی نقش مهمی در فرایند بیماری زایی چندین بیماری مزمن از جمله بیماری‌های قلبی- عروقی دارند. مطالعات کلینیکی نشان داد که شاخص‌های التهابی به عنوان پیشگویی کنندة بیماری‌های قلبی- عروقی، مستقل از عوامل خطر متداول (سنتی) و همچنین اضافه کنندة اطلاعات به این عوامل خطر بسیار حائز اهمیت‌اند. از این رو چند شاخص التهابی برای پیشگویی خطر رویدادهای کرونری معرفی شدند. از جمله این شاخص‌ها، پروتئین واکنش دهندة-C 2(CRP) سرم و فیبرینوژن پلاسما هستند که جزء واکنش‌ دهنده‌های مرحلة حاد محسوب می‌شوند (3). افزایش یک گرم در لیتر غلطت فیبرینوژن مستقل از عوامل دیگر، ممکن است خطر بیماری‌های کرونر قلبی را تا 8/1 برابر افزایش دهد (4).
بنابراین هرگونه مداخله‌ای از جمله فعالیت ورزشی که موجب کاهش شاخص‌های التهابی شود، کاهش حوادث قلبی- عروقی را به دنبال دارد (3). روش‌های دارویی و غیردارویی متعددی بر شاخص‌های التهابی اثرگذارند (5). از ‌جمله این عوامل می‌توان به گیاهان دارویی اشاره‌ نمود. روشن است که گیاهان دارویی نقشی کلیدی در پیشگیری از بیماری‌های مختلف دارد (6). همچنین استفاده از گیاهان دارویی مختلف به ‌طور سنتی در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مقطع تحصیلی، کارشناسی ارشد، متغیرهای جمعیت شناختی، جمعیت شناختی Next Entries منبع تحقیق درمورد فیبرینوژن، رژیم غذایی، پلاسمایی، تمرین هوازی