منبع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، نوآوری سازمانی، عملکرد مالی، استراتژی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

نجش تأثیر استراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران
اهداف فرعی
سنجش تأثیر شاخص سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت بیمه ایران
سنجش تأثیر شاخص نوآوری سازمانی بر استراتژی سازمانی در شرکت بیمه ایران
سنجش تأثیر شاخص سرمایه فکری بر استراتژی سازمانی در شرکت بیمه ایران

1-5) چارچوب نظری تحقیق:
چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می‌شود. این چارچوب شبکه‌ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی‌شده‌اند. این متغیرها ناگزیر با مسئله پژوهش مرتبط‌اند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه‌ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه‌های مرتبط با آن‌ها را پدید آورد و سپس آزمود. بر پایه نتایج آزمون فرضیه‌ها (که متضمن تأیید یا عدم تأیید است)، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته‌های پژوهش آشکار می‌شود. بدین ترتیب چارچوب نظری گام مهمی در فرآیند پژوهش به شمار می‌آید. (سکاران، 1392، ص 94)
مدل مفهومی استفاده‌شده در این پژوهش بر اساس مدل ادنان کالکان و همکاران 2014 می‌باشد و بر اساس آن می‌توان پاسخ داد که رابطه معناداری بین سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی سازمان بر عملکرد مالی شرکت وجود دارد. تأثیر متغیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی بر اساس پژوهش مین لو کوین و لیانگ هانگ 2014، تأثیر نوآوری سازمانی بر استراتژی سازمانی بر اساس پژوهش سالونک و همکاران 2011، وتاثیر سرمایه فکری بر استراتژی سازمانی بر اساس پژوهش ابدل زاده و همکاران بررسی شده است.

H6 H4

H5

(kalkan, A, Bozkurt, O, Arman, M, 2014)

1-6) متغیرهای تحقیق و تعاریف آن
اکنون با توجه به مبانی نظری، اهداف و فرضیات تعیین‌شده، متغیرهای این پژوهش به دو دسته تقسیم می‌شوند:
متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته
متغیرهای مستقل در این تحقیق سرمایه فکری، نوآوری، استراتژی سازمان که هدف اصلی این پژوهش سنجش تأثیر این متغیرها در عملکرد مالی شرکت است. بر این اساس متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد مالی شرکت می‌باشد.

1-6-1) تعاریف مفهومی متغیرها
سرمايه فكري:
سرمایه فکری روش سازمان‌ها برای ایجاد ارزش از طریق منابع پولی، غیر پولی، مادی و غیرمادی است که قابل تعیین (شناختن)، استفاده (بهره‌برداری)، سنجش (ارزیابی، نظارت) و مدیریت به طور شایسته است. (Gogan,et al, 2014,p 729)
نوآوري:
نوآوری کلمه‌ای مرکب از نو+ آوری است. واژه نو به معنی تازه، جدید در مقابل کهنه و کهن مطرح شده است. همچنین در تعریفی به معنی عمل نوآور، ابتکار، ابداع و بدعت‌گذاری آمده است. در علم مدیریت، واژه نوآوری از نظر اصطلاحی به معنی فرایند کسب اندیشه‌ای خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمت یا یک روش عملیاتی مفید است. نوآوری سازمانی قبول یک ایده یا رفتار که برای صنعت، بازار یا محیط عمومی سازمان تازگی دارد، معنی شده است. (صحت، محمد پور، 1392، ص 6)
استراتژي:
واژه استراتژی بر گرفته از لغت یونانی استراتژوس به معنای فرماندهی ولغات هم خانواده آن نظیر استراتژم1 به معنای تدبیر یا عمل فرمانده و استراتوس2 به معنای ارتش است ومعادل یونانی کلمه استراتژی، واژه استراتژیک به معنای دانش ژنرال (فرمانده) می باشد. ریشه یونانی این مفهوم به معنای راهبری وفرماندهی نظامی است اما مفهوم «هنر جنگ» که توسط سون تزو مطرح شد، معنای اولیه استراتژی است. در واقع، ای معنا از استراتژی که نخستین بار توسط سون تزو در کتاب هنر جنگ مدون گردید، کانونی ترین حلقه تعریف استراتژی را شکل می دهد. (خلیلی، 1391، ص 115_113)
عملكرد مالی:
عملکرد در لغت حالت یا کیفیت کارکرد، عملکرد را مقبولیت نتایج برای مشتریان سازمان وهمچنین ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها وارزش آفرینی آن ها برای مشتریان ودیگر ذینفعان. (رهنورد، 1390، ص 79)

1-6-2) تعریف عملیاتی متغیرها
در تعاریف عملیاتی برای معین کردن مفاهیمی که در حیطه‌ی ذهنی و احساسی و نگرشی قرار دارند بسیار مهم هستند. عملیاتی کردن یک مفهوم یا تعریف عملیاتی آن از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه‌بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل‌مشاهده و قابل اندازه‌گیری میسر است. تعریف عملیاتی با مشخص کردن اینکه پژوهشگر برای اندازه‌گیری متغیر، باید چه کاری انجام دهد متغیر را تعریف می‌کند و به آن مفهوم می‌دهد. (دلاور، 1391، ص 43)
سرمایه فکری:
مجموعه‌ای از عناصر شامل دانش و مهارت کارکنان، فرهنگ‌سازمانی، ارتباط با ذی‌نفعان، شهرت و تصویر سازمان، فناوری و حقوق و مالکیت معنوی که موجب ارتقای سطح دانش کارکنان و بهبود عملکرد آن‌ها می‌شود. تعریف عملیاتی سرمایه فکری در این تحقیق با توجه به مؤلفه‌های سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری می‌باشد. سؤالات 29_14 پرسش‌نامه مربوط به این متغیر است.
نوآوری سازمانی:
ایجاد دانش و ایده‌های جدید برای بکار بردن و تسهیل نتایج کسب‌وکار جدید، توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در عملیات سازمانی است که برای کل سازمان جدید و نو است. تعریف عملیاتی نوآوری سازمانی در این تحقیق با توجه به مؤلفه‌های اثربخشی نوآوری محصول، اثربخشی فرآیند و کارایی نوآوری سنجیده شده است. سؤالات 13-1 پرسش‌نامه مربوط به این متغیر است.
استراتژی سازمانی:
استراتژی شامل اهداف و سیاست‌های بلندمدت و پایه‌ای است و مجموعه‌ای از فعالیت‌های وسیع و مرتبط، برای رسیدن به آن اهداف است اهداف پایه‌ای و فعالیت‌های وسیع، بر اساس نقاط قوت و ضعف سازمان یا نهاد در رابطه با فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی، تنظیم می‌شود. تعریف عملیاتی استراتژی سازمانی در این تحقیق با توجه مؤلفه‌های مزیت رقابتی، رهبری هزینه و مزیت سازمانی سنجیده شده است. سؤالات 40-30 پرسش‌نامه مربوط به این متغیر است.

عملکرد مالی:
عملکرد مالی عبارت از اندازه‌گیری پولی نتایج فرآیندها و عملیات شرکت‌ها مانند برگشت سهام، دارایی، سرمایه‌گذاری و غیره. (Ahmad khan et al, 2012, p2)
تعریف عملیاتی عملکرد مالی در این تحقیق با توجه به شاخص‌های صنعت بیمه از جمله حق بیمه وصول بیمه، عملیات بیمه‌گری، پورتفوی نمایندگی و خدمات نمایندگی بیان شده است. سؤالات 51_41 پرسش‌نامه مربوط به این متغیر می‌باشد.

1-7) فرضیه‌های تحقیق:
فرضیات اصلی:
1. سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
2. نوآوری سازمانی بر شاخص‌های عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
3. استراتژی سازمانی بر شاخص‌های عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیات فرعی:
1. سرمایه فکری بر شاخص نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
5. نوآوری سازمانی بر شاخص استراتژی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
6. سرمایه فکری بر شاخص استراتژی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

1-8) قلمرو تحقیق:
1-8-1) قلمرو موضوعی
این پژوهش در علم مدیریت و از شاخه بازرگانی با گرایش مالی که به بررسی تأثیر سرمایه فکری، نوآوری سازمانی و استراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه می‌پردازد
1-8-2) قلمرو مکانی قلمرو مکانی این پژوهش بیمه ایران شعبه سرپرستی استان گیلان که بنا بر گزارش سرپرستی از سابقه و عملکرد بالایی برخوردار هستند.
1-8-3) قلمرو زمانی دوره زمانی 6 ماه اول سال 1394
1-9) خلاصه فصل:
در این فصل تصویری کلان از مسئله و دغدغه‌های ذهنی محقق، ضرورت و اهمیت پژوهش و نوع شناسی و روش‌شناسی تحقیق، معرفی جامعه آماری و نمونه آماری و روش گردآوری داده‌ها و تعریف واژگان تحقیق صورت می‌پذیرد. این فصل به خواننده کمک می‌کند تا درک بهتری از تحقیق به دست آورد. به محقق کمک می‌کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن تر نماید.

2-1) مقدمه:
امروزه افزایش اهمیت سرمایه فکری را می‌توان از کاربرد گسترده واژه‌هایی همچون دارایی‌های معنوی، سرمایه‌های علمی، سازمان‌های آموزشی، عصر اطلاعات مدیریت فکری و معنوی، دارایی‌های اطلاعاتی و غیره تشخیص داده، این اصطلاحات و واژه‌های دیگر از این دست، جزیی از فرهنگ جدیدی هستند که در اداره امور سازمان‌ها شکل‌گرفته و ارزش‌های جدید اقتصادی را تشریح می‌نماید. این عوامل بیانگر پارادایمی هستند که در آن سود و بازده بیشتر به دانش تک‌تک افراد ودانش سازمان وابسته می‌باشد. امروزه اتکا به مواد خام و دارایی‌های مادی و فیزیکی و سرمایه‌های ثابت و حتی دانش مدیریت به تنهایی پاسخگوی سرمایه‌گذاری‌ها و سودآوری‌های شرکت‌های جدید و موفق نمی‌باشد. (پاکدل، دریایی،1392، ص 3)
اقتصاد دانش‌محور مدیران را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است. اقتصادهای توسعه‌یافته از نظر ساختاری تغییر کرده‌اند. اصول ارزش‌گذاری بازار سرمایه تغییر کرده و رشد چشمگیری در پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکت‌ها به وجود آمده است. امروزه دانش و اطلاعات بهترین ابزار علم اقتصاد و سرمایه فکری اساسی‌ترین دارایی یک سازمان نامیده می‌شود (رستمی و همکاران، 1392، ص 84).
اندیشمندان وصاحبنظران برای توصیف عصر کنونی اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فرا صنعتی، عصر اطلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به‌کاربرده‌اند. اصطلاحات و واژگان بکار رفته، تماما در یک چیز مشترک هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع مهم اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند و منبع اصلی اقتصادی دانش خواهد بود. قرن 21، قرن دانشی محوری است، در عصری که اطلاعات ودانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی‌های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند و دارایی‌های فکری وبخصوص سرمایه‌های انسانی جزو مهم‌ترین دارایی‌های سازمانی محسوب می‌شوند و موفقیت بالقوه سازمان‌ها ریشه در قابلیت‌های فکری آن‌ها دارد. (سید نقوی و همکاران،1391، ص 54)
خصوصیت بارز عصر حاضر، عملکرد و ایجاد ارزش بر پایه دارایی‌های نامشهود است. این در حالی است که ثروت در گذشته از منابع فیزیکی ومالی یک شرکت به دست می‌آمد و صاحبان سرمایه، همواره سعی در بهبود اوضاع اقتصادی خود از طریق بهبود و افزایش دارایی جاری و دارایی ثابت داشتند. با پیدایش دارایی‌های نامشهود و تاکید هر چه بیشتر بر ایجاد ارزش از طریق آن هدف حوزه جدیدی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری به نام سرمایه فکری به وجود آمده که در نتیجه آن انقلاب عظیمی در حیطه ارتباطات وتکنولوژی رخ داده است. این انقلاب، ذینفعان را وادار به تغییر دیدگاه، درباره نحوه افزایش ثروت و قوانین ایجاد ارزش و عملکرد صحیح نمود که دانش، آغازگر این حرکت بود. (دهقان هراتی و همکاران،1392، ص 32)
خلاقیت و نوآوری برای سازمان‌هایی که به منظور پاسخگویی به الزامات یک محیط پیچیده پیوسته در حال تغییر تلاش می‌کنند، حائز اهمیت بسیار است و مدیران خوب باید به تشویق خلاقیت فردی و گروهی در محیط کارشان علاقه‌مند باشند. چرا که خلاقیت و نوآوری لازمه بقای هر سازمانی است و سازمان‌های خیر خلاق طی زمان از صحنه محو می‌شوند و اگر چه چنین سازمان‌هایی ممکن است در مقطعی از عمر خود در عملیاتی که درگیر آن هستند، موفق باشند ولی سرانجام مجبور به تعطیلی یا تغییر سیستم می‌گردند. معهذا، توانایی خلاقیت و نوآوری افراد غالبا به واسطه مدیریت ضعیف و روش‌های سازمانی دچار انسداد می شود. چرا که خلاقیت ونوآوری در محیط باز وآزاد سازمان بارور می گردد؛ یعنی محیطی که کشف نظریات جدید وارائه راه های جدید را تقوی نماید. (احسانی اقدس، عباس زاده،1391، ص 3-2)
استراتژی الگویی بنیادی از اهداف فعلی وبرنامه ریزی شده، بهره برداری وتخصیص منابع وتعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا ودیگر عوامل محیطی است. در این تعریف از استراتژی مشخص می شود که یک استراتژی باید مشخص کند، چه اهدافی باید تحقق یابد، روی چه بازارها وصنایع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت سود، وجوه نقد، جریان نقد آزاد، اقلام تعهدی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، مزیت رقابتی، ارزش بازار، سرمایه انسانی