پایان نامه ارشد رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، یادگیری مشارکتی، پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

مهر و امضاء

سپاسگزاري
حمد و سپاس خداوندی را سزاست که توفیق گام نهادن در مسیر علم و دانش را به این حقیر ارزانی داشت. این پژوهش مدیون زحمات بی دریغت استاد آگاه و بادرایت جناب آقای دکتر مسلم صالحی به عنوان استاد راهنمای بنده بوده که کمال تشکر و قدردانی را از ایشان دارم. و از زحمات و راهنمایی‏های جناب آقای دکتر اوجی که در این مسیر مرا راهنمایی نمودند تشکر می‏کنم و همچنین از همکاران محترم خودم در سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر و فارس سرکارخانم ها طاهره الماسی، صدیقه شمشیری، سپیده مرادی کمال تشکر را دارم.
در پایان از کارشناس محترم قضایی جناب آقای علی یزدان پرست که در تکمیل پرسشنامه ها حقیر را یاری رساندند سپاسگزارم و از خداوند منان سلامتی و سرافرازی را برایشان خواستارم.

تقديم به:
او که ترنم کلامش، افتخار حضورش و گرمی دستان خسته و پرمهرش، آرامشی ستودنی برایم به ارمغان آورد.
تقدیم به پدر و مادر فداکارم که لحظه لحظه توانش رفت تا با گام نهادن در مسیر تعلیم و تربیت به توانایی برسم و بتوانم گامی هر چند کوچک در مسیر دانایی و آگاهی برای خود بردارم.
تقدیم به آرامش ابدی ام (همسرم) و شوق زندگی ام (پسرم)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مسئله 3
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
اهداف تحقیق 11
فرضیه های تحقیق 10
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 12
تعاریف مفهومی 12
تعریف عملیاتی متغیرها 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه‏ی تحقیق 15
مبانی نظری تحقیق 16
مهارت‏های اجتماعی 16
مهارت‏های اجتماعی چه نوع مهارت‏هایی هستند؟ 24
پیشرفت تحصیلی 28
عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان 31
تأثیر پیشرفت تحصیلی بر انگیزش و یادگیری 35
چه مهارت‌هایی منجر به پیشرفت تحصیلی می‌شود؟ 38
روش مشارکتی جیگ ساو 41
محیط‏های یادگیری 42
ویژگی‏های یادگیری مشارکتی 43
دیدگاه‏های عمده در یادگیری مشارکتی 44
روش‏های یادگیری مشارکتی 45
فرایند روش جیگ ساو (بهرنگی و آقایاری، 1383) 49
روش آموختن با هم 49
روش پژوهش گروهی 49
سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو 51
سازماندهی یادگیری مشارکتی جهت اجرا در کلاس درس 53
نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو 54
اثرات کاربرد روش مشارکتی (جیگ ساو) 56
محدودیت‏های کاربرد روش مشارکتی (جیگ ساو) 58
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 59
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 64
جمع بندی 68

فصل سوم:روش تحقیق 73
روش تحقیق 74
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 74
ابزار و روش‏های جمع آوری داده ها 75
پرسشنامه مهارت‏های اجتماعی 75
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 75

روایی و پایایی پرسشنامه 76
آزمون پیشرفت تحصیلی 76
روش اجرای تحقیق 76
روش تجزیه و تحلیل داده ها 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‏ها 79
داده‏های توصیفی 80
یافته‏های استنباطی 81

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 92
خلاصه پژوهش 93
بحث و نتیجه گیری 93
نتیجه گیری 101
محدویت‏های تحقیق 103
پیشنهادات 104
منابع و مآخذ 105
منابع فارسی 105
منابع انگلیسی 113

ضمائم و پیوست ها 118

چکیده انگلیسی 145

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 1-2 مقایسه فعالیت‏های گروه‏های مشارکتی با فعالیت‏های گروه‏های کوچک 50
جدول 2-2 تشویق کننده‏ی مشارکت و منع کننده‏ی مشارکت 50
جدول 1-3 توزیع حجم نمونه آماری بر اساس گروه 74
جدول 2-3 توزیع حجم نمونه آماری بر اساس وضعیت تاهل 74
جدول 3-3 مؤلفه‏های پرسشنامه مهارت‏های اجتماعی 75
جدول 4-3 تحلیل بر اساس میزان نمره 75
جدول 5-3 آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت‏های اجتماعی ماتسون 76
جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات درس علوم دو گروه گروه کنترل و آزمایش در پیش‏آزمون و پس آزمون 80
جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات مهارت‏های اجتماعی دو گروه گروه کنترل و آزمایش در پیش‏آزمون و پس آزمون 80
جدول 3-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات ابعاد مهارت‏های اجتماعی دو گروه گروه کنترل و آزمایش در پیش‏آزمون و پس آزمون 81
جدول4-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پیشرفت تحصیلی 82
جدول5-4 بررسی همگنی شیب خط رگرسیون گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون 82
جدول 6-4 مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون 82
جدول 7-4 مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون 83
جدول8-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون مهارت اجتماعی 83
جدول 9-4 مقایسه میزان مهارت اجتماعی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون 83
جدول 10-4 مقایسه میزان مهارت اجتماعی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون 84
جدول11-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون مهارت اجتماعی مناسب 85
جدول 12-4 مقایسه میزان مهارت اجتماعی مناسب گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون 85
جدول 13-4 مقایسه میزان مهارت اجتماعی مناسب گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون 85
جدول14-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون رفتارهای غیر اجتماعی 86
جدول 15-4 مقایسه میزان رفتارهای غیر اجتماعی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون 86
جدول 16-4 مقایسه میزان رفتارهای غیر اجتماعی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون 87
جدول17-4بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون پرخاشگری و رفتارهای تکانشی 87
جدول 18-4 مقایسه میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون 88
جدول 19-4 مقایسه میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون 88
جدول20-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن 89
جدول21-4 مقایسه میزان برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون 89
جدول22-4 مقایسه میزان برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون 89
جدول23-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون رابطه با همسالان 90
جدول 24-4 مقایسه میزان رابطه با همسالان گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون 90
جدول 25-4 مقایسه میزان رابطه با همسالان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون 90

فهرست اشکال

عنوان صفحه
شکل 1-2 فرایند روش جیگ ساو 49
شکل 2-2-نوع نشستن 51
شکل 3-2 نشستن و ترتیب مطلوب کلاس 52

چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم می‏باشد، که به روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل انجام یافت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم به تعداد 324 نفر می‏باشد. نمونه آماری این تحقیق 52 نفر از دانش‏آموزان بود که به روش تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای در دو گروه انتخاب شدند. دانش‏آموزان گروه آزمایشی 10 جلسه به روش مشارکتی (جیگ ساو) در درس علوم آموزش دیدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون مهارت‏های اجتماعی ماتسون و آزمون پیشرفت تحصیلی (معلم ساخته) که شامل 56 سوال مهارت‏های اجتماعی و 20 سوال پیشرفت تحصیلی بود بعد از تأیید روایی و پایایی آن آزمون به عمل آمد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که t در تجزیه و تحلیل یافته‏های تحقیق از آزمون روش یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) در رشد مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش‏آموزان تأثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: یادگیری مشارکتی (جیگ ساو)، مهارت‏های اجتماعی، پیشرفت تحصیلی

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
در طول تاریخ انسان همواره کوشیده است تا تجارب و یافته‏های خود را به فرزندان و نسل آینده منتقل کند. این نیاز به آموزش و یادگیری، سبب بقای جوامع بشری شده است و بدین سان فرهنگ سازی و حفظ آن، بخش جداناپذیر آرمان‏های انسانی و شناسنامه انسان شده است. آموزش و یادگیری یک وظیفه راهبردی است و همواره این سوال برای صاحب نظران تعلیم و تربیت بوده است که می‏خواهیم چه چیزی را یاد بدهیم و چگونه می‏خواهیم آن را یاد بدهیم و برای یک آموزش اثربخش و کارآمد، استفاده از فنون و راهبردهای مطلوب دارای اهمیت بسیار است. همگام با تحولات روزافزون دانش و فناوری نظام آموزشی نیز تغییرات را سریع پذیرفته است (فهامی و عزتی، 1388). بنابراین تغییر هدف‏های برنامه درسی، مواد و محتوای آموزشی، روش‏ها و مسائل آموزشی و روی هم رفته تغییر در فرآیند یاددهی و یادگیری و همگام شدن با نوآوری‏ها امری مسلم و انکارناپذیر است. امروزه رشد شخصیت همه جانبه فرد یکی از هدف‏های اساسی و اولیه نظام‏های آموزشی شده است و یکی از جنبه‏های رشد و شخصیت انسان؛ جنبه اجتماعی است. جنبه اجتماعی رشد و آماده کردن دانش‏آموزان برای به سر بردن با دیگران و همکاری با آنها مدت‏هاست که نظر مربیان را جلب کرده است.
یادگیری مشارکتی رویکردی فعال و نوین است که بستری گسترده برای پژوهش و مطالعه د رجنبه‏ها و متغیرهای گوناگون مرتبط با آن دارد.
لذا در این تحقیق محقق به دنبال بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی جیگ ساو بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مقطع متوسطه اول بوده است.
امید است که روزنه‏ای برای مطالعه و تحقیق بیشتر و گاهی برای بهبود فرایند یاددهی – یادگیری باشد.

بیان مسئله
بحث یادگیری فعال و یادگیرنده فعال و پژوهنده و مشارکت جو امروزه در مباحث تربیتی جایگاه ویژه‏ای دارد؛ اما در نظام آموزشی ایران معلمان با تکیه بر روش‏های سنتی به ویژه سخنرانی شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب می‏نمایند و علی رغم اینکه در محافل علمی و تربیتی و حتی اجرایی صحبت از فعال بودن دانش‏آموز، رشد فکری و آزاداندیشی می‏شود؛ اما عملا چنین نظرگاه‏هایی جنبه شعارگونه به خود گرفته اند. از سوی دیگر سخن از تقویت روحیه همکاری و رفاقت در بین دانش‏آموزان، رشد مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی آنان می‏شود؛ اما عملا نه تنها گام موثری در این راستا برداشته نمی شود، بلکه اغلب اوقات همکاری و رفاقت به نوعی رقابت تبدیل می‏شود که نتیجه اش افزایش حس حسادت، کینه و دشمنی در بین شاگردان است. (کرامتی 1381، ص4)

علاوه بر این امید می‏رود یافته‏های این پژوهش بتواند:
– مربیان تربیتی و معلمان را در ارتقای دانش و بینش تربیتی و نیز مهارت‏های تدریس یاری رساند.
– در بسط دانش در حوزه یادگیری مشارکتی یاریگر باشد، از آنجا که اکثر پژوهش‏های انجام شده یادگیری مشارکتی را به صورت کلی مورد پژوهش قرار داده اند. این پژوهش یکی از روش‏های ویژه مشارکتی را مورد بررسی قرار داده و از جنبه نظری نیز پیرامون این روش ویژه (روش جیگ ساو) مباحثی تازه را مطرح می‏سازد.
– با مطالعه تأثیر روش جیگ ساو بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی نظر مربیان و معلمان را نسبت به اهمیت مهارت‏های اجتماعی تربیت و رشد شخصیت جلب نموده و در کنار بعد شناختی به بعد اجتماعی شخصیت دانش‏آموزان نیز توجه بیشتری می‏شود.
مالکوم1 می‏گوید، مدارس می‏توانند بخشی از آموزش‏های لازم برای مهارت زندگی را در اختیار دانش‏آموزان بگذارند، اما اگر بیاییم از همین فرصت به جای آنکه صرف انباشتن اطلاعات مختلف در ذهن دانش‏آموزان کنیم بیشتر صرف روش کسب اطلاعات نماییم یا با بیان دیگر روش‏های یادگیری را به آنان آموزش دهیم، توان لازم برای یادگیری مادام العمر را در آنان به وجود آورده ایم.
روش‏های مختلفی برای یادگیری وجود دارد. بعضی از روش‏های متکی بر محفوظات و حافظه است و فراگیرنده صرفا به حفظ مطالب ارائه شده توسط معلم می‏پردازند اما برخی روش‏های یادگیری فرد را وادار به فکر کردن می‏کند، در این شیوه فرد نه تنها حالت انفعالی نداشته بلکه به صورتا کاملا فعالانه یاد می‏گیرد.
روش‏های نوین تدریس همواره به عنوان راهبردی در جهت بهبود کیفیت آموزش به دانش‏آموزان و فراگیران مد نظر علمای تعلیم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حسابرس مستقل، کمیته حسابرسی، صورتهای مالی، گزارشگری مالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آموزش و پرورش، آموزش و یادگیری، یادگیری مشارکتی، تعلیم و تربیت