پایان نامه با کلید واژه های رفتار سیاسی، هوش هیجانی، عملکرد شغلی، مدل ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………. 37
بخش سوم: رفتار سیاسی
2-3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-3-2)تاریخچه رفتار سیاسی ………………………………………………………………………………………………. 38
2-3-3)تعریف رفتار سیاسی ……………………………………………………………………………………………….. 39
2-3-4)عوامل تاثیر گذار بر رفتار سیاسی ………………………………………………………………………………… 41
2-3-4-1)عوامل سازمانی …………………………………………………………………………………………………….. 41
2-3-4-2)عوامل فردی ………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-3-4-3)عوامل شغلی ………………………………………………………………………………………………………… 42
2-3-5)ابعاد رفتار سیاسی ……………………………………………………………………………………………………… 42
2-3-5-1)رفتار سیاسی مشروع ……………………………………………………………………………………………… 42
2-3-5-2)رفتار سیاسی نامشروع ……………………………………………………………………………………………. 43
2-3-6)رویکرد های موجود در زمینه رفتار سیاسی ………………………………………………………………….. 43
2-3-7)تعریف حوزه رفتار سیاسی در سازمان ………………………………………………………………………….. 43
2-3-8)رفتار های شایع سیاسی ………………………………………………………………………………………………. 44
2-3-9)تاکتیک های سیاسی ………………………………………………………………………………………………….. 44
2-3-10) ماهیت رفتار سیاسی ………………………………………………………………………………………………… 45
2-3-11)ظرفیت سیاسی ………………………………………………………………………………………………………. 45
2-3-12)مهارت سیاسی …………………………………………………………………………………………………………. 46
2-3-13) دلایلرفتارسیاسی ………………………………………………………………………………………………… 47
2-3-14)مفهوم مهارت سیاسی و رفتار سیاسی ……………………………………………………………………….. 48
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4-1)مطالعات انجام شده در ایران و جهان ………………………………………………………………………….. 49

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-2)روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 54
3-3)جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………… 56
3-4)روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. 55
3-5)حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………….. 56
3-6)روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………… 56
3-7)روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….. 57
3-7-1)روایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-7-2) پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-8) روش تجزيه و تحليل اطلاعات ………………………………………………………………………………………. 57

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و اطلاعات
4-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 60
4-2)توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ………………………………………………………… 61
4-2-1)توصیف متغییر جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………. 61
4-2-2)توصیف متغییر سن پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….. 62
4-2-3 )توصیف متغییر وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ………………………………………………………………. 63
4-2-4) توصیف متغییر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 64
4-2-5)توصیف متغییر تجربه کاری پاسخ دهندگان ………………………………………………………………….. 65
4-3)توصیف متغییر های تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 66
4-3-1)توصیف متغییر مهارت سیاسی ……………………………………………………………………………………… 66
4-3-2)توصیف متغییر عملکرد شغلی ……………………………………………………………………………………… 67
4-3-3)توصیف متغییر هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………. 68
4-4)آزمون نرمالیته ………………………………………………………………………………………………………………… 69
4-5)بررسی مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 69
4-5-1)بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد …………………………………………………………………………. 70
4-5-2)بررسی مدل تحقیق در حالت معنا داری ………………………………………………………………………… 71
4-5-3)بررسی شاخص های معنا داری و برازش مدل کلی تحقیق ………………………………………………. 72
4-6)تحلیل مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق ……………………………….. 73
4-7)بررسی قدرت تبیین مدل ………………………………………………………………………………………………… 73
4-8)آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………….. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
5-2)نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….. 77
5-2-1)توصیف متغییر مهارت سیاسی ………………………………………………………………………………….. 77
5-2-2)توصیف متغییر عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………….. 79
5-2-3)توصیف متغییر هوش هیجانی …………………………………………………………………………………….. 80
5-3)آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………….. 81
5-3-1)نتایج آزمون فرضه اول ………………………………………………………………………………………………. 81
5-3-2)نتایج آزمون فرضه دوم ……………………………………………………………………………………………. 81
5-3-3)نتایج آزمون فرضه سوم …………………………………………………………………………………………….. 81
5-3-4)نتایج آزمون فرضه چهارم ………………………………………………………………………………………… 81
5-4)پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………. 83
5-5)پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه …………………………………………………………………… 83
5-6)محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 84

منابع و مواخذ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 85
پیوست و ضمایم ……………………………………………………………………………………………………………………. 98
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 99
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………. 114
صفحه عنوان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………… 115

فهرست جداول
جدول 2-1 : مدل های هوش هیجانی ………………………………………………………………………………….. 32
جدول 3-1 :صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه …………………………………………..

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، هوش هیجانی، تفکر استراتژیک، گروه اسمی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عملکرد شغلی، هوش هیجانی، استان گیلان، عملکرد کارکنان