پایان نامه درمورد عملکرد بازرگانی، هوش تجاری، کسب و کار، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 64
4-3) توصیف متغیر های تحقیق 64
4-4) بررسی پیش نیاز های انجام آزمون تحلیل رگرسیون 71
4-5) آزمون فرضیات تحقیق 73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 78
5-2) نتایج آمار توصیفی 78
5-3) نتایج آمار استنباطی 84
5-4) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق 85
5-5) محدودیت های تحقیق: 87
منابع و مأخذ 89

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱) تفاوت هاي ديدگاه سنتي و مدرن در خصوص سنجش عملكرد 29
جدول2-2) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا 35
جدول 2 -3) متغير هاي اندازه گيري عملكرد بازاريابي 42
جدول(2-4) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن 45
جدول 2- 5): اهداف ارزیابی عملکرد سازمان 46
جدول 2– 6) خلاصه ای تحقیقات 53
جدول2-7) خلاصه پژوهش های انجام شده در رابطه با عملکرد بانکها و معرفی شاخص های عملیاتی 55
جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد 60
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 62
جدول4-1) توصیف متغیر عملکرد بازرگاني 64
جدول4-2) توصیف متغیریکپارچگی داده ها 65
جدول4-3) توصیف متغیر قابليت تحليل 66
جدول4-4) توصیف متغیر کيفيت محتواي اطلاعات 67
جدول4-5) توصیف متغیر کيفيت دسترسي به اطلاعات 68
جدول4-6) توصیف متغیر به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار 69
جدول4-7) توصیف متغیر فرهنگ تصميم گيري تحلیلی 70
جدول4-8) آزمون كولموگروف- اسميرنف 71
جدول4-9) آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیرهای مستقل تحقیق. 72
جدول4-10) ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته ومتغیرهای مستقل. 72
جدول4-11) آماره دوربین – واتسون. 72
جدول 4-12) آزمون رگرسیون بین ابعاد هوش تجاري و عملکرد بازرگانی 73
جدول4-13) ضریب همبستگی بين ارتقاء دادها و عملکرد بازرگانی 74
جدول4-14) ضریب همبستگی بين قابليت های تحليل و عملکرد بازرگانی 74
جدول4-15) ضریب همبستگی بين کيفيت محتواي اطلاعات و عملکرد بازرگانی 75
جدول4-16) ضریب همبستگی بين کيفيت دسترسي به اطلاعات و عملکرد بازرگانی 75
جدول4-17) ضریب همبستگی بين استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار و عملکرد بازرگانی 76
جدول4-18) ضریب همبستگی بين فرهنگ تصميم گيري تحلیلی و عملکرد بازرگانی 76
جدول 5-1) توصیف سوالات متغیر يکپارچگي دادها 78
جدول 5-2) توصیف سوالات متغیر قابليت تحليل 79
جدول 5-3) توصیف سوالات متغیر کيفيت محتواي اطلاعات 79
جدول 5-4) توصیف سوالات متغیر دسترسی به اطلاعات 80
جدول 5-5) توصیف سوالات متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار 80
جدول 5-6) توصیف سوالات متغیر فرهنگ تصميم گيري تحلیلی 81
جدول 5-7) توصیف سوالات متغیر عملکرد بازاري 82
جدول 5-8) توصیف سوالات متغیر عملکرد مالي 83

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1) هیستوگرام متغیر عملکرد بازرگاني 64
نمودار4-2) هیستوگرام متغیر یکپارچگی داده ها 65
نمودار4-3) هیستوگرام متغیر قابليت های تحليلی 66
نمودار4-4) هیستوگرام متغیر کيفيت محتواي اطلاعات 67
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر کيفيت دسترسي به اطلاعات 68
نمودار4-6) هیستوگرام متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار 69
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر فرهنگ تصميم گيري تحلیلی 70
نمودار 5-1) نمودار عملکرد مالی 83

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شكل (1-1) : مدل مفهومي تحقيق 6
شکل (۲-۱) هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده در هوش تجاری 15
شكل 2-2) مدلسازي AMBITE براي يك سازمان توليدي 31
شکل 2-3) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج 33
شکل2-4) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا 34
شكل 2-5) جريان هاي عملكرد شركت 37
شكل2-6) ماهيت معيارها 38
شکل 2-7) کارت امتیازی متوازن چهارچوبی برای سیستم مدیریت استراتژیک 43

چکیده
نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهاي اقتصادي جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نقش هاي مؤثري برعهده دارد و عدم توانایی این نظام، مشکلات عدیده اي را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.
به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهاي اقتصادي، بررسی عملکرد بانکهاي موجود و شناسایی عوامل موثر بر آنها اهمیت ویژه ای یافته است.تحقیق حاضر در راستای این هدف به بررسی رابطه بین هوش تجاری و ابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخته است.جامعه آماری تحقیق حاضر , بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است که با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سیستم های تجاری در تمامی شعب هر بانک و موسسه مالی، شعب سرپرستی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان که تعدادشان ۳۴ عدد می باشد، مورد آزمون قرار گرفته اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش تجاری و عملکرد بازرگانی بهره گرفته و جمع آوری داده ها به شیوه میدانی انجام گرفت.برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید.برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز روش همبستگی پیرسون به کار گرفته شد که در نهایت نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین هوش تجاری با ابعاد یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با عملکرد بازرگانی در بین بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.

کلمات کلیدی: هوش تجاری، ارتقاء داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، عملکرد بازرگانی.

فصل اول :

کلیات تحقیق

۱-۱ ) مقدمه
امروزه پيشرفت اقتصادي و بازرگاني كشور در گرو پيشرفت صنعت بانكداري پا به پاي سايرصنايع كشور و همچنين صنايع بانكداري ساير كشورهاي پيشرفته است.در حال حاضر درصد بالايي از مالكيت اين صنعت در اختيار دولت بوده ولي با ظهور برخي بانكهاي خصوصي رقابت در اين صنعت نيز آغاز شده اما با اين وجود , فاصله بسيار زيادي با سطح بانكداري جهاني دارد.درحقیقت نظام بانكي در هر كشوري يكي از مهمترين اركان شكل گيري ساختارهاي اقتصادي است كه تعيين كننده مسير توسعه يافتگي يا عقب ماندگي كشورها تلقي مي گردد (آل اسحاق؛۱۳۸۸ :۵ ).از سوی دیگر در عصر رقابتی کنونی مقوله جهانی شدن، مرزهای اقتصادی میان جوامع را کم رنگ نموده و صنایع کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.در این شرایط، فشار ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) و انتظارات آن ها از سازمان ها روز به روزافزایش می یابد و سازمان ها را مجبور به استفاده از سیستم های مدیریتی جدید که برمبنای منفعت ذی – نفعان بنا شده اند، می نماید (ضرغام بروجنی، ابراهیمی ومیرفخرالدینی؛۱۳۹۲: ۲۵).به همین دلیل بررسی عملکرد بانک ها می تواند دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.در حقیقت عملكرد نشان مي دهد كه يك سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود مي رسد.عملكرد دلالت بر شروع از يك وضعيت معين و رسيدن به يك هدف دقيق داردكه اين ممكن است شامل چندين نقطه هدف از قبيل سهم بازار، حجم فروش، انگيزش كاركنان، رضايت مشتري، سطح كيفيت و غيره باشد ( Boisvert, Hugues; 2006 ,p2 ).از سوی دیگر از جمله مفاهيم جديد در عرصه كسب و كار، هوش تجاري1 است.هوش تجاری به سازمان‌ها کمک می کند تا وضعيت تجارتی گذشته و موجود را هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی با دید بهتری مشاهده کنند تا بتوانند تجارت خودشان را به نحو مناسبی تحلیل نمایند.هوش تجاری امکان و توانایی بهبود کیفیت خدمات را فراهم کرده و می‌تواند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را تسهیل نماید.در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق , بعد از بیان مساله به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد.سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و بیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

1-2 ) بيان مساله
بانک ها نقش حیاتی در تخصیص منابع اقتصادی در کشور ها داشته و از طریق ایجاد کانال بین سپرده گذاران منابع در بانک و سرمایه گذاران در بخش صنعت و تجارت باعث ایجاد رونق اقتصادی کشور می‎گردند (Ongore & Berhanu Kusa؛2013:237).اما صنعت (بانکداری) مانند سایر صنایع با عوامل فشارهای محیطی مواجه است.خورشید به نقل از همر و چامبی2 (1993 ) این فشار ها را تحت عنوان سه سی (3c): تغییر، مشتریان ورقابت نام برده است (خورشید ؛۱۳۸۹: ۱۶۴).این فشار ها باعث می شود که بانک ها همواره به دنبال بهبود عملکرد در ابعاد مالی و غیر مالی باشند.تلاش برای عملکرد بهتر، موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذی نفع سازمان اعم از مشتریان، کارکنان و سهامداران است.در محیط های چالشی و متلاطم، سازمان ها در طی زمان پی می برند که مزیت رقابتی دیروز تضمینی برای بقای فردا محسوب نمی شود.این امر فشار شدیدی را به سازمان ها تحمیل می کند تا بیاموزند که چگونه می توانند به بهترین وجه عملکرد و مزیت خود را بهبود بخشیده و پیشرو رقبا باشند (ملاحسینی، فرقانی و مرادخانی؛ ۱۳۸۹:۲۳).در حقیقت ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آن ها در یک دوره معین، فرآیندی مهم و راهبردی محسوب شده که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، نقش قابل توجهی درامر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان هادارد (اسلامی و بهرامی و رجبی و میهنی؛۱۳۹۰: ۲).
از سوی دیگر، با توجه به موضوع تحقیق حاضر ودر در ارتباط با عملکرد بانک ها باید گفت که نشریه بین المللی بنکر3 از جمله مراکز معتبر است که هر ساله با اخذ آمار از بانک های جهان اقدام به رتبه بندی هزار بانک برتر دنیا می کند.شاخص هایی که ملاک این طبقه بندی قرار می گیرد میزان سود، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت دارایی و…می باشند (اسلامی و دیگران ؛۱۳۹۰:۳).در این میان از بین هفده بانک ایرانی که در پایگاه داده این موسسه قرار گرفته، سیزده بانک در بین این رده بندی قرار گرفته اند لیکن بهترین بانک ایرانی با وجود بهبود عملکرد در سال ۲۰۱۴ از مقام هفتصد و هفتادو هفت صعود نکرده است.این نشان می دهد که بانک های ایرانی با استاندارد های جهانی فاصله زیادی داشته و توجه به عوامل اثر بر عمکلرد آنها دارای اهمیت فراوانی است.در تحقیق حاضر باتوجه به جامعه آماری دو مولفه برای آن در نظر گرفته می شود (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).
الف) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می کند.
ب ) عملکرد بازار : عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت.
مجموع این شرایط ایجاب می کند که بانک ها به دنبال به کار گیری استراتژی هایی برای بهبود عملکرد خود باشند.این واضح است که تمام تلاش های یک سازمان در تمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد.اغلب سازمان ها با استفاده از ابزارها و مکانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملکرد خود دارند.به این منظور سنجش وضعیت عملکرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است (مشبکی و بستام و ده یادگاری ؛۱۳۹۳:۹۳).بررسي ديدگاه هاي مختلف در مورد عملكرد نشان مي دهد كه متغيرهاي بسياري مي توانند در آن موثر باشند (Mamoun etal ,2011, 43).یکی از این متغیر ها که منجر به بهبود عملکرد می شود هوش تجاری است (رهنماي رودپشتی، نیکومرام و محمودی؛۱۳۹۲:۱۱۱). هوش تجاری به سازمان ها کمک می کند که خود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند تا به طور مستمر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع بیماران مبتلا، کیفیت خواب، جامعه آماری، کاهش استرس Next Entries پایان نامه درمورد هوش تجاری، کسب و کار، عملکرد بازرگانی، محتوای اطلاعاتی