منبع پایان نامه ارشد درباره اضافه وزن، فیزیولوژی، درون داده، تولیدات علمی

دانلود پایان نامه ارشد

امضای دانشجو
تاریخ
مالکیت نتایج و حق نشر
• کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده) متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
• استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

تقديم به :
پدر و مادر عزیزم
به پاس تعبیر عظیم و انسانیشان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترینروزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلبهای بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی وترسدر پناهشان به شجاعت می گراید
وبه پاس محبتهای بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
خداوندا نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من
سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شانکه ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم .
پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم وثانیه های عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.

تقدیر وسپاس:

بسی شایسته است از استادان فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر مهرداد فتحی و جناب آقای دکتر امیر رشید لمیر که با کرامتی چون خورشید سرزمین دل را روشنی بخشیدند وگلشن سرای علم را با راهنمایی های کارساز بارور ساختند تقدیر و تشکر نمایم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول
طرح تحقیق 1
1-1مقدمه: 1
1-2 بيان مسئله و سوال اصلي تحقيق: 3
1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق: 7
1-4 اهداف تحقيق: 8
1-4-1 هدف اصلي: 8
اهداف اختصاصي: 8
1-4-3 اهداف فرعی 8
1-5 فرضيه هاي تحقيق: 8
1-5-1 فرضيه هاي اصلي: 8
1-6 محدوديت هاي تحقيق: 8
1-6-1 محدوديت هاي در كنترل محقق: 8
1-6-2 محدوديت هاي خارج از كنترل محقق: 8
فصل دوم
ادبیات تحقیق 10
2-1 مقدمه 11
2-2 چاقی 11
2-2-1 تعادل انرژی و چاقی 12
2-2-2 شیوع چاقی 13
2-2-3 تنظیم تعادل انرژی 14
2-2-4 بي اشتهايي و كاشكسي 14
2-2-5 كنترل اشتها و هموستاز انرژي 15
2-3 هيپوتالاموس: 17
2-3-1 سیستم کنترل مرکزی 21
2-4 آگوتی و AGRP 24
2-4-1 ساختار ژني 24
2-4-2 تظاهر بافتيAGRP 25
2-4- 3 خصوصيات فيزيولوژيكي AGRP 25
2-4-4 مكانيسم مولكولي عمل AGRP 27
2-4-5 نقش فیزیولوژیک AGRP 28
2-4-6 تنظيم AGRP 29
2-4-7 عمل AGRP در بافت هاي محيطي 32
2-4-8 مدل هاي ژنتيكي AGRP 33
2-4-9 مدل هاي ژنتيكي انساني AGRP 34
2-4-10 اثرات طولانی‌مدتAGRP بر دریافت غذا 35
2-4-11 ریتم شبانه‌روزی AGRP 35
2-4-12 فرآیند پس از ترجمه AGRP 37
2-4-13 AGRP و شرايط پاتولوژيك: 39
2-4-15 تعاملAGRP و ساير نروپپتايدها 41
2-15 تحقیقات در مورد اثر تمرین رویAGRP 42
2-15-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 42
2-15-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 43
فصل سوم
روش شناسی تحقیق 44
مقدمه 45
3-1 روش تحقيق: 46
3-2 جامعه و نمونه تحقيق: 46
3-3 متغيرهاي پژوهش 46
3-3-1 متغير مستقل 46
3-3-2 متغيرهاي وابسته 46
3-4 ابزار جمع آوري داده ها: 46
3-5 روش هاي آزمايشگاهي: 47
3-5-1 روش نمونه گیری: 47
3-6 پروتكل تمرين: 47
3-7 روش هاي آماري: 49
فصل چهارم
یافته های تحقیق 50
مقدمه 51
تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها 51
آزمون فرضيه هاي تحقيق 53
فرضيه اول 53
فرضيه دوم 54
فرضيه سوم 55
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری 58
مقدمه 59
5-1 تفسير نتايج: 59
5-2 : تفسیر نتایج بر اساس تغییرات AGRPپلاسما : 59
5-3 : تفسير نتایج بر اساس تغييرات BMI : 60
5-4 تفسیر نتایج براساس درصد چربی : 60
5-5 نتیجه گیری: 60
5-6 پيشنهادات براي تحقيقات آينده: 61

پیوستها 62
پیوست 1 63
پیوست 2 64
پیوست 3 66
پیوست 4 69
منابع: 70

فهرست جداول

جدول 2-2 تنظيم‌كننده‌هاي مركزي ومحيطي وزن بدن. 16
جدول 2-3 هورمون‌ها،انتقال‌دهنده‌هاي عصبي ونروپپتايدهايي كه بردريافت غذا. 20
جدول 2-4 مولكول‌هاي سيگنالي كانديد درهموستازانرژي درCNS 22
جدول 2-10 فنوتيپهاي مدلهاي موشيAGRP. 33
جدول(4-1).نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف 51
جدول(4-2). وضعیت سنی وترکیب بدنی آزمودنی ها ومیزان تفاوتها 52
جدول(4-3). نتایج آزمونtوابسته برای میانگین های AgRPدردوگروه تجربی 53
جدول(4-4). نتایج آزمونtمستقل برای میانگین های AgRPدردوگروه تجربی 53
جدول(4-3). نتایج آزمونtوابسته برای میانگین های درصدچربی دردوگروه تجربی 54
جدول(4-4). نتایج آزمونtمستقل برای میانگین های درصدچربی دردوگروه تجربی 54
جدول(4-5). نتایج آزمونtوابسته برای میانگین هایBMIدردوگروه تجربی 55
جدول(4-6). نتایج آزمونtمستقل برای میانگین هایBMIدردوگروه تجربی 55

فهرست اشکال
شکل 2-5 ارتباط علت ومعلولی بین ژنتیک،محیط،فیزیولوژی،رفتاروتعادل انرژی. 13
شكل 2-6 هسته هاي كماني(ARC) وكنترل اشتها 19
شكل 2-7 كنترل محيطي اشتها 19
شکل 2-28 ارتباط بین ریتم شبانه‌روزی AGRP با كورتيكوسترون ودریافت غذا. 36
شكل2-29 مدل بازبيني شده عملكردAGRPدرهيپوتالاموس.. 38

1-1مقدمه:
در بیشتر ورزشهای وزنی نظیر کشتی، وزنه برداری،جودو،تکواندو و… حفظ و نگهداری وزنی مناسب جهت اجرای بهتر و گرفتن نتیجه ای مطلوبتر ضروری می باشد و این امر موجب انجام تحقیقات متعدد محققین در زمینه های تعادل انرژی ، اشتها و عوامل موثر بر آن شده است .
مبناي اين موضوعات را معادله انرژي تشكيل مي‌دهد.طبق معادله انرژي بايستي همواره تعادلي بين دريافت و هزينه انرژي وجود داشته باشد تا وزن طي يك دوره زماني نسبتاً طولاني ثابت باقي بماند، در غير اينصورت اين موازنه به هم خورده ، كاهش يا اضافه وزن رخ خواهد داد(1). دور شدن از وزن طبيعي و مطلوب مي‌تواند مشكلات و بيماري‌هايي را براي انسان بوجود آورد و يا حتي باعث مرگ او شود. تعادل مثبت انرژي که با چاقی همراه است،سلامتی فرد را تهدید می کند. شيوع چاقي به طور نگران كننده و هشدار دهنده‌اي در تمام دنيا در حال گسترش است.. ارتباط بالاي بين چاقي و بيماري‌ها بسيار گزارش شده است(2). از آن گذشته اضافه وزن و چاقي و بيماريهاي مرتبط با آن فرد را مجبور به تحمل هزینه های فراوان می کند که این به دغدغه كشورها تبديل شده است. از طرفي تعادل منفي انرژي نيز باعث بروز اختلالاتي از جمله از دست دادن اشتها (بي‌اشتهايي1) و كم وزني2 شده كه اين دو از علل عمده مرگ و مير در بسياري از بيماران مثل سرطانی، ضعف قلبي و بيماري‌هاي التهابي سوختگي‌ها و بيماران پس از اعمال جراحي ذكر شده‌اند(3). كم وزني همچنين ضررهای خاص خود را دارد به طوری که عده زیادی از شهروندان انگلیسی که به بیمارستان مراجعه می کنند از سوءتغذیه رنج می برند. بنابراين معادله و تعادل انرژي دريافتي و مصرفي بايد به دقت كنترل شود.
هزينه انرژي مصرفي نيز به عوامل مختلفي از جمله متابوليسم و فعاليت بدني بستگي دارد. عوامل مختلف محيطي و مركزي دائماً بر طرفين اين معادله اثر مي‌‌گذارند ولي آنچه مهم است، تعادل يا هموستاز انرژي است كه مستقيماً با بقاء و سلامت ارگانيسم در ارتباط مي‌باشد4. یکی از اهداف تحقیق حاضر پاسخ به این سوال است که مركز تعادل انرژي كجاست و اين عمل چگونه انجام مي‌شود. پاسخ بخش اول سوال تقريباً مشخص شده ولی پاسخگویی به بخش دوم سوال نیازمند تحقیقات بیشتری است.مطالعات متعدد و پي‌درپي بر روي حيوانات آزمايشگاهي مشخص كرد كه هر چند نواحي مختلفي از مغز، از كورتكس گرفته تا ساقه مغز (5)، در رفتار دريافت غذا و هموستاز انرژي دخالت دارند ولي با اينحال هيپوتالاموس مركز اصلي غذا خوردن و سيري3 و هموستاز انرژي مي‌باشد. به عبارتي سيگنال‌هايي كه هموستاز انرژي را كنترل مي‌كنند (شامل درون دادهاي حسي4 و سيگنال‌هاي محيطي) در مغز (هيپوتالاموس) يكپارچه شده تا بر حسب نياز، دريافت غذا يا هزينه انرژي را تغيير دهند. هيپوتالاموس داراي مجموعه‌هاي نروني‌ مي‌باشد كه نروپپتايدهاي ويژه‌اي را توليد و ترشح كرده كه بر روي رفتارهاي غذاخوردن اثر مي‌گذارند. به همين علت به آنها انتقال دهنده‌هاي عصبي5 هيپوتالاموس يا مولكول‌هاي كليدي در شبكه عصبي مي‌گويند. هيپوتالاموس عمل تنظيمي خود را از طريق دو دسته سيگنال با نروپپتايد اعمال مي‌كند (6).
فعاليت دسته‌اي از سيگنال‌ها باعث افزايش چربي بدن مي‌شوند كه به آن سيستم موثر آنابوليك6 يا سيستم آنابوليكي هيپوتالاموس مي‌گويند. اين عمل از طريق نرو پپتايدهاي اشتها آور7( از جمله AGRP8، NPY9، MCH10 اوركسين11 و گالانين) انجام مي‌شود. درحاليكه فعاليت گروه ديگري ازاين سيگنال هامنجر به كاهش چربي بدن مي شوند كه به آن سيستم موثر كاتابوليك12 يا سيستم كاتابوليكي هيپوتالاموس مي‌گويند. نروپپتايدهايي كه اين عمل را انجام مي‌دهند، نروپپتايدهاي ضد اشتها13 ( از قبيل POMC14، CART15، CRH16) مي‌باشند (7).
به طور كلي به اين مولكول‌ها، مولكول‌هاي سيگنالي كانديد17 در هموستاز انرژي در CNS گويند. همانطور که ذكر شد، عوامل مرکزی و محیطی بر رفتار تغذیهای دخالت دارند، عوامل مرکزی شامل درون دادههای حسی، تغییرات هورمونی و عوامل محیطی شامل ورزش ،فعالیت های بدنی و رخدادهای زندگی میباشد(8).

1-2 بيان مسئله و سوال اصلي تحقيق:
باوجود پيشرفت هاي زيادي كه در علم پزشكي و شاخه هاي مرتبط با آن مثل بيوشيمي و فارماكولوژي صورت گرفته و با وجود افزايش دانش بشر در زمينه مخاطرات اختلالات وزني، همچنان شاهد بروز چاقي و اضافه وزن از يك سو و كمبود اشتها و وزن از سوي ديگر در تعداد قابل توجهي از جميعت جهان مي باشيم (9) . براي مقابله با اين معضل هر روز داروهاي جديد مبارزه با چاقي و يا اشتها آور وارد بازار شده و خيلي زود از رده خارج می شوند و جاي خود را به دسته ديگري از داروها مي دهند. اين مسائل همه حاكي از آن است كه موضوع وزن و تعادل انرژي موضوعي بس پيچيده و چند بعدي مي باشد كه بنظر مي رسد به اين زودي بشر قادر به حل آن نباشد.
در ورزش قهرمانی نیز، وزن بدن موضوعی است که مورد توجه و نگرانی قهرمانان زیادی در رشته های مختلف ورزشی می باشد.نیاز برای کنترل وزن در رشته های وزنی مانند جودو ، کشتی و…بسیار بارزتر از دیگر رشته های ورزشی می باشد،چراکه ورزشکاران این رشته ها (نظیر جودوکاران) چنین اعتقاد دارند که مسابقه دادن در یک گروه وزنی پایین تر، موجب برتری های زیادی نسبت به حریفان می گردد. (10).
با اينحال متخصصين و دانشمندان به تحقيقات خود در اين زمينه ادامه مي دهند. نتيجه اين مطالعات شناخت مسيرها، مكانيسم ها و ميانجي هايي است كه احتمالاً كليد حل معما باشند. از مهمترين اين ميانجي ها AGRP مي باشد.
AGRP نروپپتايیدي است كه گفته مي شود منبع اصلي ترشح آن هسته هاي كماني هيپوتالاموس مي باشد. اين پپتايد در شرايط مختلف فيزيولوژيكي و پاتولوژيكي رفتارهاي متفاوتي داشته و اعمال بسياري به آن نسبت داده مي شود. احتمالاً مهمترين نقش AGRP نقش آن در تعادل و هموستاز انرژي باشد. به طوري كه مطالعات نشان داده اند در شرايطي مثل تعادل منفي انرژي AGRP دچار افزايش شده و باعث افزايش رفتار دريافت غذا و تعادل مثبت انرژي مي شود. در تحقیقات محدودی اثر شرایط تعادل انرژی منفی مثل گرسنگی ، بر پپتایید فوق آورده شده است .
از طرفي يكي از شرايطي كه به نظر مي رسد به شدت تعادل انرژي سلول را به هم مي زند، تمرين و فعاليت بدني است. در طي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله گروه کنترل، بیومکانیک، تمرینات استقامتی، تمرین استقامتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ورزشکاران، فعالیت بدنی، عوامل موفقیت، آمادگی مهارتی