منابع و ماخذ مقاله بازنشستگی، سختی استخوان، انرژی شکست، حداکثر مقاومت استخوان

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………….34
2-6-1-4. نقطه تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-7. انواع تست های بیومکانیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………35
8-2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-9. جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
فصل سوم: روششناسی تحقیق
3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-3. جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-4. ابزار جمعآوری دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-5. روش جمعآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-1. آشنایی با نوارگردان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5-2. پروتکل تمرین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5-3. نمونهگیری از حیوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
3-6. متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-6-1. متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-6-2. متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-7. پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
4-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
4-2.آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
4-3. آزمون فرضیهها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
4-3-1. فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
4-3-2. فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
4-3-3. فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-3-4. فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
5-2.خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
5-3.بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
5-4.نتیجهگیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
5-5.پیشنهادهای برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….59
5-6. پیشنهاد برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………..60
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
فهرست جداول
جدول 2-1. تعریف WHO از استئوپروز………………………………………………………………………………………………………………………….26
جدول 3- 1. برنامه تمرین استقامتی موشها………………………………………………………………………………………………………………… 44
جدول 4-1. میانگین ± انحراف معیار موشها در هفته اول و هشتم……………………………………………………………………………..48
جدول 4-2. مقایسه میانگین وزن موشهای گروه کنترل و آزمایش در هفته هشتم…………………………………………………….48
جدول 4-3. مقایسه سختی استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل………………………………………….50
جدول 4-4. مقایسه حداکثر مقاومت استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل…………………………..51
جدول 4-5. مقایسه انرژی شکست استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل……………………………..52
جدول 4-6. مقایسه میزان تغییر شکل استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل………………………..53
فهرست تصاویر
شکل 2-1. مسیر سیگنالی استئوکلاست و تنظیم عمل استخوان……………………………………………………………………………………25
شکل 2-2. منحنی نیرو – جابجایی برای بافت استخوان …………………………………………………………………………………………….. 33
شکل 2-3. منحنی نیرو – جابجایی بری شرایط استخوانی متفاوت ………………………………………………………………………………..33
شکل 3-1. دستگاه تست خمش سه نقطهای…………………………………………………………………………………………………………………….45
شکل 4-1.میانگین وزن گروههای کنترل و آزمایش در هفته هشتم………………………………………………49
شکل 4-2. سختی استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل…………………………………50
شکل 4-3.حداکثر مقاومت استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل…………………………51
شکل 4-4. انرژی شکست استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل………………………………………………52
شکل 4-5. میزان تغییر شکل استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل………………………53

1-1. مقدمه
پیری كاهش قوای روانی و جسمی است كه در اثر گذشت زمان روی می دهد. تعریف پیری در كشورهای مختلف با توجه به شرایط فرهنگی متفاوت است. در ایران سن پیری تعریف نشده است ولی اگر شروع دوره پیری را زمان بازنشستگی كامل از خدمت محسوب كنیم طبق قانون تأمین اجتماعی سن پیری برای مردان 60 سالگی و برای زنان 55 سالگی میباشد. طبق قانون استخدام كشوری سن بازنشستگی برای مردان و زنان 65 سالگی است.امروزه دوران پس از 60 سالگی را كه اصطلاحاً دوران بازنشستگی نامیده می شود، دورانی نیست كه فقط به انتظار مرگ سپری شود. بلكه همانگونه كه جامعهشناسان گفتهاند این مرحله از عمر، دوران سوم زندگی است، در جامعۀ ما افراد به طور متوسط تا 80 سالگی امید به زندگی دارند. با گذشت سن و رسیدن به پیری و ضعف های ناشی از آن ، بستر بروز بسیاری بیماری های جسمی و روحی برای سالمندان مهیا میگردد كه عبارت است از پوكی استخوان، تصلب شرائین، یائسگی، كمبود كلسیم و ویتامین د، آلزایمر، پاركینسون، كاهش قدرت بدنی و عمل عضلات و سوء تغذیه. که در این میان انواع شکستگی ها و همچنین پوکی استخوان از بزرگترین معضلات سلامت بشر در سراسر دنیا هستند که با افزایش سن، به خصوص در جوامع غربی بار بیشتری را بر دوش اقتصاد ملل و خدمات بخش سلامت میگذارند(1). با توجه به چشمانداز نگرانکننده، روشهای درمانی و راههای پیشگیرانۀ زیادی در جهت کاهش آمار این ضایعات استخوانی ایجاد شدهاند. راه حلهایی که به دلیل طبیعت پیچیده و البته شکنندۀ استخوان، بالاخص در مورد پوکی و شکستگیها، چندان هم ساده نیستند. امروزه، تمرینات و فعالیتهای فیزیکی، جز معدود روشهایی هستند که اثرات مثبت آنها در حفظ و حتی بهبود جرم و استحکام استخوان، افزایش مقاومت و زمان واکنش عضلات، تعادل و هماهنگی ارگانهای بدن به اثبات رسیده است(2-4). به علاوه، فعالیت منظم فیزیکی اثرات سودمند فیزیولوژیکی از جمله افزایش سلامت عمومی و تناسب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رگرسیون، ضریب همبستگی، میزان آشنایی، ضریب تعیین Next Entries منابع و ماخذ مقاله تمرین استقامتی، انرژی شکست، فعالیت ورزشی، خدمات بهداشتی