پایان نامه رایگان با موضوع توزیع فراوانی، رفتار خرید، بازاریابی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

نوستالژی واقعی در مقابل تصنعی 41
احساسات مثبت در مقابل احساسات منفی 41
درک نوستالژی 42
گذر زمان و نوستالژی 43
نوستالژی برای آینده 44
پیشینه نوستالژی 44
هویت 45
تاثیرپذیری نوستالژیکی 45
محرکهای نوستالژی 46
سن 47
جنسیت 49
حواس پنجگانه 49
پیامدهای ناشی از نوستالژی 49
رفتار مصرفکننده 50
روانشناسی 51
نوستالژی به عنوان یک محرک 52
پیشینه پژوهش 52
جمعبندی پیشینه 58

فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش 61
جامعه، نمونه و روش تعیین حجم نمونه 61
تعریف عملیاتی متغیرها 62
نحوه جمعآوری دادهها 63
ابزار اندازهگیری 63
روایی و پایایی ابزار اندازهگیری 64
تحلیل عاملی تاییدی ابزار اندازهگیری 65
روشهای آماری پژوهش 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری دادهها
شاخص اعتبار 68
یافتههای توصیفی 76
بررسی متغیرهای پژوهش 78
یافتههای استنباطی پژوهش 84
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 84
آزمون همبستگی 85
آزمون فرضیات پژوهش 85
مدلسازی پژوهش 94

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
مقدمه 99
خلاصۀ پژوهش 99
توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی هواداران شخصیت نوستالژیک 101
نتایج آزمون فرضیات پژوهش 101
بحث و نتیجهگیری 103
نتیجهگیری کلی 109
پیشنهادهای برخاسته از پژوهش 109
پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران 110
منابع 112
پیوستها 122
چکیده انگلیسی 134

فهرست جداول
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول 2-1: خلاصهای از تعاریف نوستالژی 36
جدول 3-1: میزان آلفای بدست آمده برای هریک از شاخصهای پژوهش 64
جدول 4-1: شاخصهای برازش مدل نوستالژی برانگیخته 69
جدول 4-2: شاخص‌های برازش مدل آشنایی با شخصیت نوستالژیکی 70
جدول 4-3: شاخص‌های برازش مدل تأثیرپذیری نوستالژیکی 72
جدول 4-4: شاخص‌های برازش مدل تمایل به خرید 73
جدول 4-5: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تأئیدی شاخص‌های تحقیق 75
جدول 4-6: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 77
جدول 4-7: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 77
جدول 4-8: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 77
جدول 4-9: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد سنوات طرفداری ازعلی کریمی 78
جدول 4-10: توزیع فراوانی شاخص میزان نوستالژی برانگیخته 79
جدول 4-11: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص نوستالژی برانگیخته 79
جدول 4-12: توزیع فراوانی شاخص میزان آشنایی پاسخگویان با شخصیت نوستالژیک 80
جدول 4-13: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیک 80
جدول 4-14: توزیع فراوانی شاخص میزان تأثیر پذیری نوستالژیکی 81
جدول 4-15: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص میزان تأثیر پذیری نوستالژیکی 81
جدول 4-16: توزیع فراوانی شاخص میزان تمایل به خرید 82
جدول 4-17: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص میزان تمایل به خرید 83
جدول 4-18: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرف اسمیرنف 84
جدول 4-19: ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق 85
جدول 4-20: مشخص‏كننده‌هاي تحليل رگرسيوني تأثیرآشنایی با شخصیت نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته 86
جدول 4-21: ضریب رگرسیونی تأثیر آشنایی با شخصیت نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته 86
جدول 4-22: مشخص‏كننده‌هاي تحليل رگرسيوني تأثیر تأثیرپذیری نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته 87
جدول 4-23: ضریب رگرسیونی تأثیر تأثیرپذیری نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته 87
جدول 4-24: مشخص‏كننده‌هاي تحليل رگرسيوني تأثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید 88
جدول 4-25: ضریب رگرسیونی تأثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید 89
جدول 4-26: جدول ماتریس همبستگی رابطه بین سن با نوستالژی برانگیخته 90
جدول 4-27: مشخص‏كننده‌هاي تحليل رگرسيوني تأثیر سن بر نوستالژی برانگیخته 90
جدول 4-28: بررسي رابطه بين جنسیت هواداران و نوستالژی برانگیخته 91
جدول 4-29: جدول ماتریس همبستگی رابطه بین سن با تمایل به خرید 92
جدول 4-30: مشخص‏كننده‌هاي تحليل رگرسيوني تأثیر سن بر تمایل به خرید 92
جدول 4-31: ضریب رگرسیونی تأثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید 93
جدول 4-32: بررسي رابطه بين جنسیت هواداران و تمایل به خرید 94
جدول 4-33: نتايج اجراي مدل ساختاري تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید 96
جدول 4-34: میزان تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید 97

فهرست اشکال عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل 1-1: چارچوب مفهومی پژوهش 8
شکل 2-1: عوامل موثر بر تصمیم خرید ورزشی 22
شکل 2-2: فرایند تصمیم خرید 24
شکل 2-3: مدل آمادگی خریدار 26
شکل 2-4: مدل رفتار خرید نیکوزیا 29
شکل 2-5: مدل تمایل به خرید مایکل بونرا 31
شکل 2-6: مدل توربان و کینگ 32
شکل 4-1: مدل اندازهگیری شاخص نوستالژی برانگیخته با گویه‌های سازنده‌اش 68
شکل 4-2: مدل اندازهگیری شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیکی با گویه‌های سازنده‌اش 70
شکل 4-3: مدل اندازهگیری شاخص تأثیرپذیری نوستالژیکی با گویه‌های سازنده‌اش 71
شکل 4-4: مدل اندازهگیری شاخص تمایل به خرید با گویه‌های سازنده‌اش 73
شکل4-5: مدل اندازهگیری تحلیل عاملی تأئیدی شاخص‌های تحقیق با گویه‌های سازنده‌ 74
شکل 4-6: خروجي نرمافزار ليزرل در حالت استاندارد آزمون رابطه علي تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید 95
شکل 4-7: خروجي نرمافزار ليزرل در حالت معنی‌داری آزمون رابطه علي تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید 96

مقدمه
خریداران در تصمیمگیری برای فرایند خرید با سوالات و اما و اگرهای بسیاری روبرو هستند. تنوع محصولات مختلف باعث شده مشتریان با حق انتخابهای فراوانی روبرو باشند. از سوی دیگر سازمانها دریافتهاند که هزینهی جذب مشتریان جدید پنج برابر حفظ مشتریان کنونی است. از دست دادن یک مشتری تنها از دست دادن یک قلم فروش نیست بلکه فراتر از آن، از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری میتوانسته است در طول زندگی خود انجام دهد (1). طی دو دههی گذشته سازمانهای بسیاری به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود واقف شده و دریافتهاند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینهتر از جذب مشتریان جدید است. بعلاوه وجود رابطهی قوی بین رضایتمندی مشتریان و سودآوری مورد پذیرش واقع شده و تامین و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم سازمان تبدیل شده است. در شرایط رقابتی موجود رسالت واقعی سازمانها درک نیازها و خواستههای مشتریان و ارائه راهکارهایی است که رضایت مشتریان را در پی داشته باشد. برتری در بازار فقط با تامین رضایت مشتری، ابداع و نوآوری و ارائه کیفیت و خدمات برتر بدست میآید (2). با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، رفتار خرید مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیتهای شرکتها و سازمانها درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات آنها در گرو شناسایی و جذب مشتریان و رفتار خرید آنها میباشد (3). رفتار خرید مصرف کننده فعالیتهای ذهنی، احساسی و فیزیکیای را که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و خواستههایشان به کار میگیرند را شامل میشود (4). نگرش هر چه مثبتتر باشد احتمال وقوع رفتار خرید در آینده بیشتر و بیشتر خواهد بود. یكی از راههای ایجاد نگرش مثبت در مشتریان كه با آن میتوان احساسات مثبت را شكل داد تحریک با یك محرك است. در شرایط یكسان و معمولی شوق فرد برای خرید افزایش مییابد فقط به خاطر اینكه با دیدن چیزی تحریک میشود (5).
بازاریابان چند سالی است از نوستالژی1 استفاده میکنند تا مشتریان را تحت تاثیر قرار دهند و روی رفتار آنها در خرید محصولات ورزشی اثر مثبت بگذارند (6). هالبروک و اسچیندلر2 (1991) نوستالژی را به عنوان « سلیقهای (علاقه کلی، نگرش مثبت یا اثر مطلوب) نسبت به مقولهای (افراد، اماکن یا اشیاء) که بیشتر رایج بوده (محبوب، مد روز یا اسطوره زمان) در زمانی که فرد جوانتر بودهاست (در اوایل دوران بلوغ، در بلوغ، در دوران کودکی، و یا حتی قبل از تولد)» تعریف کردهاند (7).
رابطه نوستالژی با متغیرهای مختلف رفتار مصرفکننده یکی از موضوعاتی است که ذهن پژوهشگران حوزه بازاریابی را به خود مشغول دانستهاست.

بیان مسئله
بازاریابی موفق با درک چرایی رفتار مصرفکننده آغاز میشود، رفتار مصرفکننده شامل فرایندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیتهای مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. سازمانی که از چگونگی واکنش مصرفکنندگان نسبت به ویژگیهای مختلف کالا، قیمت و دستاویزهای تبلیغاتی آگاهی داشته باشد در مقابل رقبای خود از امتیاز ویژه برخوردار است، چنین است که سازمانها و مراکز آموزشی دربارهی ارتباط بین محرکهای بازاریابی و واکنش مصرفکننده پژوهشهای بسیاری به عمل آوردهاند (8). کلیه تصمیمات و فرایندهای بازاریابی بر پایهی درک رفتار مصرفکننده میباشد و تصور اتخاذ تصمیمات کلیدی بر پایهی عدم درک رفتار مصرفکننده غیرممکن است. بدون دسترسی به دانش رفتار مصرفکننده و داشتن درک صحیح از آن پیش بینی واکنش نسبت به نیازها و تمایلات مشتریان امکانپذیر نیست (9)، از این رو تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوههای رفتار مصرفکننده را تحت تاثیر قرار دهد. این تلاشها برای سازمانها، مشتریان و جامعه تاثیرهایی را به همراه دارد (3). عامل کلیدی و اساسی سقوط یا شکست سازمانهای ورزشی عدم اجرا و به کارگیری استراتژی صحیح مدیریت رفتار مشتری و تکنیکهاست. رفتار مخاطب ورزشی به عنوان یک فرایند تصمیمگیری و فعالیت فیزیکی است که شخص را وادار به مشاهده، تصمیمگیری، استفاده و در اختیار قرار گرفتن محصولات و خدمات ورزشی، تماشای رقابتهای ورزشی یا شرکت در تمرینات ورزشی مینماید(10).
بنا به موارد فوقالذکر در اهمیت توجه به رفتار خرید مخاطب ورزشی هیچ شکی وجود ندارد. یکی از مقولاتی که میتواند بر روی رفتار خرید مخاطب ورزشی تاثیرگذار باشد مقوله نوستالژی است نوستالژی عبارت است از؛ “احساسی شیرین و تلخی که بیشتر همراه با شادی و آرامش است اما توام با غم از دست دادن اوقات خوش گذشته”. شناخت بهتر از پیشینه و نتایج نوستالژی میتواند برای بازاریابان ورزشی ارزشمند باشد، به شرطی که قادر به القاء نوستالژی به منظور دامن زدن به یک نتیجه خاص باشند. به عنوان مثال، لباس ورزشی ورزشکاران حرفهای گذشته معمولا مورد استفاده قرار میگیرند تا به هواداران در مرور شکوه گذشته تیمشان کمک کند (پیشینه برای نوستالژی)، و میتواند آنها را برای خرید آن لباسها تشویق کند (نتایج نوستالژی).
ورزش نیز در مرکز بازاریابی نوستالژیکی وجود دارد. بسیاری از تبلیغات پخش شده در طول چهل و چهارمین دوره مسابقات NFL3 از نوستالژی به عنوان یک تاکتیک بازاریابی در اوج اقتصاد ضعیف استفاده کرد (11).
استفاده از مفهوم نوستالژی در ورزش میتواند نیابتی4 یا شخصی5 باشد. در نوستالژی نیابتی فرد خودش آن عامل نوستالژیکی را تجربه نکرده و از افراد دیگر در مورد آن شنیده و یا از طریق رسانهها با آن آشنا شده است. اما در نوستالژی شخصی فرد خودش مستقیما عامل نوستالژیکی را تجربه کرده است. تجربه نوستالژیک همچنین یادآوری عوامل نوستالژیکی را شامل میشود (مانند؛ افراد، اماکن، تجربیات). این عوامل به عنوان محرک نوستالژی شناسایی شدهاند. مفهوم عوامل نقش تجربه نوستالژیکی را بازی میکند که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اندازه شركت Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تاثیرپذیری، میزان آشنایی، بازاریابی، علی کریمی