منابع پایان نامه با موضوع کیفیت سود، بورس اوراق بهادار، جریان نقدی، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

هاله صادقي
تابستان 1392

واگذاري حقوق:

كليـه حقوق مـادي و معنـوي بـر گرفتـه از مطالعـات،
ابتكارات و نوآوري هاي اين پايان نامه (رساله) متعلـق
به دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد است.

تعهدنامه اصالت پايان نامه

اينجانب هاله صادقي دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته حسابداري كه در تاريخ 12/6/1392 از پايان نامه خود تحت عنوان :
” تاثير نوسانات جريان نقدي بركيفيت سود و ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “
با كسب نمره 80/17 و درجه عالي دفاع نموده ام بدين وسيله متعهد مي شوم:
اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و . . .) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام.
اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و . . . از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي: هاله صادقي

تاريخ و امضا:

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بيان مساله 3
1-3 ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقيق 6
1-5 سوالات تحقيق 7
1-6 فرضيه هاي تحقيق 7
1-7 روش تحقيق 8
1-7-1 روش و ابزار جمع آوري داده ها 9
1-7-2 روش تجزيه و تحليل داده ها 9
1-8 جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه 10
1-9 قلمرو تحقيق 11
1-10 تعريف واژه هاي اصلي تحقيق 11
1-10-1 نوسانات جریان نقدی 12
1-10-2 کیفیت سود 12
1-10-3 ارزش شرکت 13
1-10-4 اندازه شرکت 13
1-11 ساختار كلي تحقيق 14

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: 2-1 جریانات نقدی و کاربرد اطلاعاتی آنها در تصمیم‎گیری 16
2-1-1 مقدمه 16
2-1-2 اهمیت و مدیریت وجوه نقد 17
2-1-2-1 وجه نقد 17
2-1-2-2 جریان وجه نقد 18
2-1-3 سیر تاریخی صورت جریان وجوه نقد 18
2-1-4 حرکت به سوی صورت جریانات نقدی 19
2-1-5 فرضیات موجود در خصوص جریان‎های نقدی 19
2-1-5-1 فرضیه اطلاعات جریان نقدی 20
2-1-5-2 فرضیه جریان نقدی آزاد 20
2-1-6 طبقه‌بندی جریان‌های نقدی 21
2-1-6-1 طبقه‌بندی FASB از جریانات نقدی 21
2-1-6-2 طبقه‎بندی جریانات نقدی طبق استاندارد حسابداری ایران 22
2-1-7 کاربرد و محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی در تصمیم‎گیری 22
2-1-7-1 هدف صورت جریان وجوه نقد 25
2-1-7-2 جنبه‎های نقدینگی 26
2-1-8 بررسی میزان سودمندی صورت جریان وجوه نقد 26
2-1-8-1 پیچیدگی‎های جریان نقدی 28
2-1-8-2 تحلیل اجزای صورت جریان وجوه نقد 28
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-9 اهمیت و ارزش جریانات نقدی 30
2-1-9-1 اهمیت جریانات نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی 32
2-1-10 نوسانات جریان نقدی 32
بخش دوم: 2-2 کیفیت سود 34
2-2-1 مقدمه 34
2-2-2 کیفیت سود 35
2-2-2-1 پیدایش نظریه کیفیت سود 37
2-2-2-2 تعاریف کیفیت سود 39
2-2-2-3 ابعاد کیفیت سود 42
2-2-2-4 عناصر کیفیت سود 42
2-2-3 کیفیت سود برای چه کسانی مفید است؟ 45
2-2-4 اهمیت ارزیابی کیفیت سود 45
2-2-5 معیارها و روش‌های ارزیابی کیفیت سود 47
2-2-6 ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر روابط بین سود، اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی 49
2-2-6-1 نسبت جریان‌های نقدی عملیاتی به سود 49
2-2-6-2 تغییر در جمع کل اقلام تعهدی 49
2-2-6-3 پیش‌بینی اقلام تعهدی غیرعادی (اختیاری) با استفاده از متغیرهای حسابداری 50
2-2-6-4 پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی 50
بخش سوم: 2-3 ارزش بازار شرکت 51
2-3-1 مقدمه 51
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-2 مفاهیم مختلف ارزش 51
2-3-3-1 ارزش اسمی 52
2-3-3-2 ارزش دفتری 52
2-3-3-3 ارزش بازار (روز) 53
2-3-3-4 ارزش با فرض تداوم فعالیت 53
2-3-3-5 ارزش با فرض انحلال شرکت 53
2-3-3-6 ارزش ذاتی (ارزش جاری) 54
2-3-4 مدل اندازه‌گیری ارزش شرکت 54
بخش چهارم: 2-4 نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود و ارزش شرکت 55
2-4-1 مقدمه 55
2-4-2 ارتباط نظری بین جریانات نقدی و کیفیت سود 56
2-4-3 ارتباط نظری بین سود و ارزش شرکت 57
بخش پنجم: 2-5 پیشینه تجربي تحقیق 57
2-5-1 پژوهش‌های خارجی 58
2-5-2 پژوهش‌های داخلی 61
2-5-3 خلاصه فصل 63
فصل سوم: روش شناسي تحقیق
3-1 مقدمه 66
3-2 روش تحقیق 66
3-3 فرضيه هاي تحقيق 67
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-4 جامعه و نمونه آماري تحقيق 67
3-5 قلمرو زماني تحقيق 68
3-6 ابزار گردآوري داده ها 68
3-7 روش جمع آوري داده ها 68
3-8 نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق 69
3-8-1 متغير وابسته تحقيق 69
3-8-2 متغير واسطه اي تحقيق 70
3-8-3 متغير مستقل تحقيق 70
3-8-4 متغيركنترلي تحقيق 71
3-9 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 72
3-9-1 تحليل همبستگي 72
3-9-1-1 ضريب همبستگي 73
3-9-1-2 ضريب تعيين 74
3-9-1-3 آزمون معني دار بودن 74
3-9-2 مدل رگرسيون خطي دو متغيره 75
3-9-3 بررسي نرمال بودن داده ها 75
3-10 مدل تحقيق 76
3-11 خلاصه فصل 76
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه 78
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2 آمار توصيفي 79
4-3 آمار استنباطي 81
4-3-1 بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته 81
4-3-2 آزمون هاي تشخيصي 82
4-3-3 تحليل همبستگي 82
4-4 تخمين مدل و آزمون فرضيه ها 84
4-4-1 تخمين مدل و آزمون فرضيه اول 84
4-4-1-1 مرحله انتخاب مدل 86
4-4-1-2 نتايج تخمين و آزمون فرضيه اول 87
4-4-2 تخمين مدل و آزمون فرضيه دوم 89
4-4-2-1 مرحله انتخاب مدل 89
4-4-2-2 نتايج تخمين و آزمون فرضيه دوم 90
4-3 تخمين مدل و آزمون فرضيه سوم 92
4-4-3-1 مرحله انتخاب مدل 92
4-4-3-2 نتايج تخمين و آزمون فرضيه سوم 93
4-5 خلاصه فصل 95
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه 97
5-2 نتيجه گيري براساس فرضيات تحقيق 97
5-2-1 نتيجه گيري براساس فرضيه اول تحقيق 97
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-2-2 نتيجه گيري براساس فرضيه دوم تحقيق 99
5-2-3 نتيجه گيري براساس فرضيه سوم تحقيق 99
5-3 نتيجه گيري كلي 100
5-4 پيشنهادات حاصل از تحقيق 103
5-4-1 پيشنهادات لازم به سازمان بورس اوراق بهادار 103
5-4-2 پيشنهادات لازم براي سرمايه گذاران 104
5-4-3 ساير پيشنهادات 104
5-4-4 پيشنهادات براي تحقيقات آتي 106
5-5 محدوديت هاي تحقيق 106
منابع و مآخذ 109
پيوست ها 119

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست جداول
جدول (2-1): خلاصه اي از تعاريف ارائه شده در مورد كيفيت سود 41
جدول (2-2): معيارهاي ارزيابي كيفيت سود 47
جدول (4-1): آمارهاي توصيفي متغيرهاي مورد بررسي 80
جدول (4-2): نتايج آزمون نرمال بودن به تفكيك صنعت 81
جدول (4-3): ضريب همبستگي بين متغيرها 83
جدول (4-4): نتايج آزمون هاي چاو و هاسمن براي انتخاب مدل 86
جدول (4-5): نتايج تخمين مدل براي فرضيه اول 87
جدول (4-6): نتايج آزمون هاي چاو و هاسمن براي انتخاب مدل 90
جدول (4-7): نتايج تخمين مدل براي فرضيه دوم 91
جدول (4-8): نتايج آزمون هاي چاو و هاسمن براي انتخاب مدل 93
جدول (4-9): نتايج تخمين مدل براي فرضيه سوم 94
جدول (5-1): خلاصه يافته ها و پيشنهادات تحقيق 108
فهرست اشكال
شكل (1-1): مدل مفهومي پژوهش 8
شكل (4-1): مراحل تعيين نوع مدل داده هاي تركيبي 82

چكيده:
در تحقيق حاضر تاثير نوسانات جريان نقدي بر كيفيت سود و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. اهداف اين تحقيق: 1) تبيين تاثير نوسانات جريان نقدي بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 2) تبيين تاثير نوسانات جريان نقدي برارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
در اين پايان نامه از روش هاي آمار استنباطي نظير رگرسيون براساس اقتصادسنجي داده هاي تابلويي و تحليل همبستگي استفاده شده است. از اين رو تعداد 75 شركت طي 375 بار مشاهده در دوره زماني 1386 تا 1390 مورد بررسي قرار گرفتند. رويكرد انتخابي براي آزمون فرضيه ها در ابتدا، تخمين مدل با استقاده از آزمون هاي چاو و هاسمن1 جهت تعيين مدل اثرات مشترك يا مدلي با اثر ثابت و يا مدلي با اثر تصادفي و سپس تفسير نتايج با هدف بررسي تاييد يا رد فرضيات تحقيق مي باشد. تجزيه و تحليل فرضيه ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون صورت گرفته و نتايج حاكي از آن است كه نوسانات جريان نقدي بر كيفيت سود و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير منفي و معناداري دارد. بدين طريق كه با افزايش نوسانات جريان نقدي، كيفيت سود و ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كاهش مي يابد. .
واژه هاي كليدي: جريان نقدي، نوسانات جريان نقدي، كيفيت سود، ارزش شركت

فصل اول

كليات تحقيق

1-1 مقدمه
امروزه سازمان های اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تک عوامل تاثیرگذار بر توسعه آن سازمان می پردازند. یکی از عواملی که می تواند تاثیر بسزایی در دست یابی به این اهداف داشته باشد، وجه نقد است و عدم برنامه‌ریزی در رابطه با آن می تواند مشکلات عدیده‌ای را برای یک سازمان به وجود آورد. نه تنها آگاهی از وجه نقد و میزان آن در هر سال برای یک سازمان مفید می باشد، بلکه پیش بینی آن نیز می تواند به برنامه‌ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سا‌ل‌های آتی منجر شود. در حقیقت بنگاهی موفق‌تر است که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش بینی کرده و در جهت تامین آن گام بردارد.
سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام واحدهای انتفاعی که جریان نقد سرشاری دارند علاقه نشان می دهند و از سرمایه گذاری در واحدهای فاقد وجه نقد آزاد می پرهیزند. جریان های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های گروه های عمده استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می دهد ( ثقفی و فدایی، 1386 ، 4 ).
سود حسابداری نیز از جمله تاثیرگذارترین و مهمترین بخش از محصول گزارشگری مالی است که نه تنها مورد توجه مدیران

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع جنس مخالف، جامعه آماری، گرایش به جنس مخالف، دانش آموز دختر Next Entries منابع پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، وجوه نقد، کیفیت سود