پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، پرسش نامه، روش تحقیق، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………… 24
2-2-2-3- نظریه های مقابله ……………………………………………………………………………………………………. 30
2-2-2-4- چهارچوب مفهومی جامع در رابطه با مقابله ……………………………………………………………….. 33
2-2-2-5- مقابله به عنوان فرآیند ……………………………………………………………………………………………… 37
2-2-3- راهبرد شناختی – رفتاری ………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-2-3-1- روش های درمانی شناختی- رفتاری …………………………………………………………………………. 40
2-2-3-2- تلفیق رویکردهای شناختی- رفتاری …………………………………………………………………………. 41
2-2-3-3- رفتار درمانی …………………………………………………………………………………………………………. 43
2-2-3-4- شناخت درمانی ……………………………………………………………………………………………………… 45
2-2-3-5- مطابقت دادن تکنیک های باز سازی شناختی برای درمانجویان نوجوان …………………………. 51
2-2-3-6- فرآیند بازسازی شناختی ………………………………………………………………………………………….. 52
2-2-3-7- تکنیک های درمانی باز سازی شناختی ………………………………………………………………………. 53
2-2-3-8- تکنیک های ضد خجالت ………………………………………………………………………………………… 57
2-2-3-9- بازبینی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………… 60
2-3-10- رفتارهای مخرب ……………………………………………………………………………………………………… 60
2-3- پیشینه تحقیقات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61
2-3-1- تحقیقات داخلی انجام شده ……………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-3-2- تحقیقات خارجی انجام شده ……………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-4- جمع بندی پیشینه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
فصل سوم (روش تحقیق)
3-1- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
3-2- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-4- نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… 72
3-5- ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-5-1- پرسش نامه کمرویی …………………………………………………………………………………………………………………. 73
3-5-2- پرسش نامه راهبردهای مقابله ای نوجوانان …………………………………………………………………………………. 73
3-6- روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-6-1- طرح مداخله (بسته آموزشی) …………………………………………………………………………………………………….. 74
3-7- روش آماری تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
4-1- یافته های توصیفی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 78
4-2- آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادات)
5-1- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
5-2- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 117
5-3- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
5-3-1- پیشنهادات نظری ……………………………………………………………………………………………………………………. 117
5-3-2- پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………….. 117
منابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124
پیوست
طرح مداخله ای (بسته آموزشی) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 127
پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 151
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 161

فهرست جداول
عنوان جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
جدول 3-1: طرح پیش آزمون – پس آزمون – ماندگاری …………………………………………………………………………………………. 72
جدول 3-2: نتایج روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در مورد پایایی پرسشنامه کمرویی ………………………………………… 72
جدول 3-3 : رئوس مطالب بسته آموزشی شناختی – رفتاری بهبود سبک مقابله ………………………………………………………….. 75
جدول شماره 4-1 : ميانگين و انحراف متغير کمرويي به تفکيک متغير گروه ……………………………………………………………….. 78
جدول شماره 4-2 : ميانگين و انحراف متغير پيش آزمون سبک مقابله کارآمد به تفکيک متغير گروه ………………………………. 79
جدول شماره 4-3 : ميانگين و انحراف متغير پس آزمون سبک مقابله کار آمد به تفکيک متغير گروه ………………………………. 80
جدول شماره 4-4 : ميانگين و انحراف متغير پيگيري سبک مقابله کارآمد گروه آزمايش ……………………………………………….. 81
جدول شماره 4-5 : ميانگين و انحراف متغير پيش آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه ………………. 82
جدول شماره 4-6 : ميانگين و انحراف متغير پس آزمون سبک مقابله مراجعه به ديگران به تفکيک متغير گروه ………………… 83
جدول شماره 4-7 : ميانگين و انحراف متغير پيگيري سبک مقابله مراجعه به ديگران گروه آزمايش ……………………………….. 84
جدول شماره 4-8 : ميانگين و انحراف متغير پيش آزمون سبک مقابله ناکار آمد به تفکيک متغير گروه …………………………… 85
جدول شماره 4-9 : ميانگين و انحراف متغير پس آزمون سبک مقابله ناکارآمد به تفکيک متغير گروه ……………………………… 86
جدول شماره 4-10 : ميانگين و انحراف متغير پيگيري سبک مقابله ناکارآمد گروه آزمايش …………………………………………… 87
جدول شماره 4-11 : نتایج آزمون کلموگرواسمیرنو در مورد انطباق نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودنی ها با منحنی نرمال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
جدول شماره 4-12 : نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانس‌ نمرات پس‌آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودنی های گروه کنترل با گروه آزمایش …………………………………………………………………………………………………………………………… 89
جدول شماره 4-13 : نتايج روش همگني شيب رگرسيون در مورد معني دار بودن اثر تعاملي متغيرهاي مستقل و همپراش (متغيرهاي گروه و پيش آزمون) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
جدول شماره 4-14 : تحلیل کوارایانس نمرات پس آزمون متغیر ابعاد سبک مقابله کارآمد آزمودنی هابه عنوان تابعی از متغیر گروه با نمره‌های همپراش پیش آزمون این متغیر ……………………………………………………………………………………………………… 90
جدول شماره 4-15 : جدول مقايسه شاخص هاي توصيفي ابعاد سبک مقابله کارآمد گروه هاي گواه و آزمايش در پس آزمون

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه نهج البلاغه، حوزه و دانشگاه، تربیت دینی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، عقده حقارت