منابع و ماخذ پایان نامه هوش معنوی، رهبری تحول آفرین، آزمون فرضیه، آزمون همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

2
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1.
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2.
اهمیت رهبری………………………………………………………………………………………………………..11

2-3.
تعاریف رهبری………………………………………………………………………………………………………..13

2-4.
تفاوت رهبری با مدیریت………………………………………………………………………………………..13

2-5.
مهارت های رهبری………………………………………………………………………………………………..15

2-6.
رابطه قدرت و رهبری…………………………………………………………………………………………….15

2-7. نظریه های هدایت و رهبری………………………………………………………………………………….16

2-7-1. نظریه خصوصیات فردی……………………………………………………………………….16 …………..رهبری………………………………………………………………….

2-7-2. نظریه رفتار رهبری……………………………………………………………………………….17

2-7-3. مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو……………………………………………………………….17

2-7-4.
مطالعات دانشگاه میشیگان……………………………………………………………………18

2-7-5. ..
سبک های چهارگانه لیکرت…………………………………………………………………..19

2-7-6.
الگوی رهبری فیدلر……………………………………………………………………………….20

2-7-7.
نظریه اقتضایی……………………………………………………………………………………….20

2-7-8.

نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت……………………………………………………………21

2-8. تئوری های جدید در حوزه رهبری………………………………………………………………………..22

2-8-1. رهبری کاریزماتیک…………………………………………………………………………………22

2-8-2. ویژگی های رهبری کاریزماتیک…………………………………………………………….23

2-8-3. رهبری تحول آفرین……………………………………………………………………………….23

2-8-4. ویژگی های رهبری تحول آفرین………………………………………………………….27

2-8-5. مؤلفه های رهبری تحول آفرین……………………………………………………………27

2-9. هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………………29

2-9-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………..29

2-10.
تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………..29

2-10-1. هوش…………………………………………………………………………………………………….29

2-10-2. معنویت……………………………………………………………………………………………….30

2-10-3. هوش معنوی………………………………………………………………………………………31 ….معنوی……………………………………………………………………………………………….

2-11.
ابعاد هوش معنوی…………………………………………………………………………………………………..32

2-12.
زیرشاخه های هوش معنوی……………………………………………………………………………………32

2-13.
هوش معنوی در اسلام…………………………………………………………………………………………..34

2-14.
مؤلفه های هوش معنوی در اسلام……………………………………………………………………….36

2-15.
پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..38
3
فصل سوم: روش پژوهش

3-1.
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..42

3-2.
روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….42

3-3.
جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………..42

3-4.
روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………….42

3-4-1. پرسش نامه سنجش سبک رهبری تحول آفرین……………………………….42

3-4-2. پرسش نامه سنجش هوش معنوی……………………………………………………..43

3-5.
روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………44

3-6.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………..44
4
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1.
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….46

4-2.
اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………….46

4-2-1. جنسیت……………………………………………………………………………………………….46

4-2-2. دانشگاه………………………………………………………………………………………………..47

4-3.
شاخص های توصیفی………………………………………………………………………………………………48

4-3-1. توصیف آماری هوش معنوی و ابعاد آن…………………………………………………48

4-3-2. توصیف آماری رهبری تحول آفرین و ابعاد آن…………………………………….49

4-4.
تحلیل های آمار استنباطی……………………………………………………………………………………..50

4-4-1. بررسی سطح هوش معنوی و ابعاد آن…………………………………………………50

4-4-2. بررسی سطح رهبری تحول آفرین و ابعاد آن………………………………………52

4-5.
چارچوب نظری و فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………53
5
فصل پنجم: ارائه نتایج

5-1.
خلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………….60

5-2.
خلاصه نتایج فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………60

5-2-1. خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………60

5-2-2. جنسیت
خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………61

5-2-3. خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………….61

5-2-4. خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………….62

5-2-5.
خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………62

5-3.
يافته هاي جانبي………………………………………………………………………………………………………63

5-3-1. بررسی سطح هوش معنوی و ابعاد آن………………………………………………….63

5-3-2.
بررسی سطح رهبری تحول آفرین و ابعاد آن……………………………………….63

5-3. ارائه پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………63

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………65

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

پیوست ها

پیوست شماره 1. پرسشنامه هوش معنوی………………………………………………………………………………….73

پیوست شماره 2. پرسشنامه سبک رهبری تحول آفرین……………………………………………………………75

فهرست جداول

جدول (2-1).
تفاوت بین رهبری و مدیریت
14
جدول (4-1).
فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها بر حسب جنسیت
46
جدول (4-2).
فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها بر حسب مدرک تحصیلی
47
جدول (4-3).
شاخص های توصیفی هوش معنوی و ابعاد آن
48
جدول (4-4).
شاخص های توصیفی رهبری تحول آفرین و ابعاد آن
49
جدول (4-5).
شاخص های توصیفی
50
جدول (4-6).
آزمون t هوش معنوی و ابعاد آن
51
جدول (4-7).
شاخص های توصیفی
52
جدول (4-8).
آزمون t سطح رهبری تحول آفرین و ابعاد آن
52
جدول (4-9).
آزمون همبستگی پیرسون رابطه هوش معنوی و رهبری تحول آفرین
53
جدول (4-10).
آزمون همبستگی پیرسون رابطه تفکر کلی و رهبری تحول آفرین
54
جدول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، سلامت روانی، خودکارآمدی، بهداشت روان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه رهبری تحول آفرین، هوش معنوی، همبستگی پیرسون، آزمون همبستگی پیرسون