دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، زنان شاغل، کیفیت زندگی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

واحد یاسوج

بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت یا پایان نامه
اینجانب طاهره عظيمي دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روان شناسی عمومی که در تاریخ 10/6/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان: «نقش سرمایههای روانشناختی در پیشبینی سلامت روان و بهزیستی(رضايت از زندگي) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت» با کسب نمره 70/17 هفده و هفتاد صدم تمام و درجه كارشناسي ارشد دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ……..) استفاده
نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات ان را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2-این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی ارائه نشده است.
3-چنانچه بعد فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و……… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4-چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از ان را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: طاهره عظيمي
تاریخ و امضاء:

تقدیم به:

سپاسگزاری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 4
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش 7
1-4- اهداف پژوهش 9
1-4-1- هدف كلي 9
1-4-2- اهداف جزیی 9
1-5- فرضيههاي پ‍ژوهش 9
1-6- تعاريف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و كلمات كليدي 10
1-6-1- تعريف مفهومي سرمايههاي روانشناختي 10
1-6-2- تعریف عملیاتی سرمایه های روانشناختی 10
1-6-3- تعریف مفهومی سلامت روان 10
1-6-4- تعریف عملیاتی سلامت روان 10
1-6-5- تعريف مفهومی بهزيستي 10
1-6-6- تعریف عملیاتی بهزیستی : 10
فصل دوم :ادبیات پژوهش
2-1- سرمایه های روانشناختی 12
2-1-1- مفهوم سرمایه روانشناختی 12
2-1-1-1- امیدواری 13
2-1-1-2- تعريف اميدواري 13
2-1-1-3- نظريه اميد 14
2-1-1-4- نقش موانع در پرورش امید 16
2-1-1-5- مراحل نااميدي 17
2-1-2- نابآوری 18
2-1-2-1- تعريف تابآوري 18
2-1-2-2- ویژگی های افراد تاب آور 19
2-1-2-3- مدلهاي تابآوري 20
2-1-2-3-1- مدل تاب آوری کامپفر 20
2-1-2-3-2- مدل تابآوري اورال و همكاران 21
2-1-3- خوشبینی 23
2-1-3-1- تعريف خوشبيني 23
2-1-3-2 -انواع خوشبيني 23
2-1-3-2-1- خوش بینی سرشتی یا گرایشی 23
2-1-3-2-2- خوش بینی تبیینی 24
2-1-3-3- افراد خوشبين، افراد بدبين 24
2-1-3-4- رشد خوش بینی 25
2-1-4- خودکارآمدی 26
2-1-4-1- تعريف خودكارآمدي 26
2-1-4-2- ابعاد خودکارآمدي 27
2-1-4-3- منابع خودکارآمدي 27
2-1-4-4- باورهاي خودكارآمدي 29
2-1-4-5- ويژگيهاي خودكارآمدي 30
2-2- سلامت روان 31
2-2-1- مفهوم سلامت 31
2-2-2- تعريف سلامت روان 32
2-2-3- اصول بهداشت رواني 33
2-2-4- نقش خانواده در تأمین سلامت روان 34
2-2-5- سلامت رواني از ديدگاههاي مختلف 34
2-2-5-1- نظریه آلبرت الیس: 34
2-2-5-2- نظریه ویلیام گلاسر 35
2-2-5-3- نظریه اسکینر 36
2-3- بهزيستي 36
2-3-1- مفهوم بهزيستي 36
2-3-2- مؤلفههاي تشكيل دهنده بهزيستي رواني 37
2-3-2-1- خودمختاری 37
2-3-2-2- رشد فردی 38
2-3-2-3- تسلط بر محیط 38
2-3-2-4- هدفمندی در زندگی 38
2-3-2-5- روابط مثبت با دیگران 39
2-3-2-6- پذیرش خود 39
2-3-3- كيفيت زندگي 39
2-3-3-1- رویکرد فلسفی به مفهوم کیفیت زندگی 39
2-3-3-2- رویکرد اقتصادی به مفهوم کیفیت زندگی 40
2-3-3-3- رویکرد زیست شناختی مفهوم کیفیت زندگی 41
2-3-3-4- رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی 41
2-3-4- مؤلفه هاي جسم سالم 42
2-4- پيشينه پژوهش 43
2-4-1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور 43
2-4-1- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 45
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1- روش تحقيق 48
3-2- جامعه آماری 48
3-3- نمونه و روش نمونهگيري 48
3-4- ابزار پژوهش 48
3-5- روش اجرای پژوهش 50
3-6- روش تجزيه و تحليل دادهها 50
فصل چهارم: یافته ها
4-1- اطلاعات توصيفي 52
4-2- اطلاعات استنباطی 54
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری 58
5-2- محدوديت ها 62
5-3- پيشنهادات 62
منابع و مأخذ 63
پیوستها 71

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- جدول توزيع فراواني آزمودنيها برحسب تحصيلات 52
جدول 4-2- شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش 53
جدول 4-3-ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق 53
جدول 4-4- ضرایب همبستگی بین سرمايه هاي روانشناختي با بهزيستي 54
جدول 4-5- ضرایب همبستگی بین سرمايه هاي روانشناختي با سلامت روان 55
جدول 4-6- نتایج تحلیل رگرسیون بهزيستي از روي سرمايه هاي روانشناختي 55
جدول 4-7- نتایج تحلیل رگرسیون سلامت روان از روي سرمايه هاي روانشناختي 56

نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی سلامت روان وبهزیستی زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت

نگارنده: طاهره عظیمی

چکیده
سلامت رواني و بهزیستی از مباحث مهمي هستند كه در رشد و بالندگي خانواده و جامعه مؤثر مي‌باشند. از طرفی، سرمایههای روانشناختی، جنبه هاي مثبت زندگی آدمی را در بر می گیرد. لذا، هدف از انجام این پژوهش تعيين نقش سرمايههاي روانشناختي در پيشبيني سلامت روان و بهزيستي زنان شاغل بوده است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه معلمان زن شهر دهدشت در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل میداد که تعداد 280 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز، پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر استفاده شد. روش این پژوهش همبستگی می باشد که از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام با کمک نرم افزار آماری spss استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که بين سرمايه هاي روانشناختي با بهزيستي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین، بین سرمايه هاي روانشناختي و سلامت روان رابطه معنادار و منفی وجود داشت. از طرفی، یافته ها حکایت از توان پیشبینی سلامت روان و بهزیستی از طریق سرمایههای روانشناختی را دارد.

کلید واژه ها: سرمایههای روانشناختی، سلامت روان، بهزیستی، زنان شاغل

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
سلامت رواني1 يكي از مباحث مهمي است كه در رشد و بالندگي خانواده و جامعه موثر مي‌باشد. سازمان بهداشت جهاني2(2004) سلامت رواني را به عنوان حالتي از بهزيستي3 كه در آن فرد توانمندي خود را شناخته از آنها به نحو مؤثر و مولد استفاده كرده و براي اجتماع خويش مفيد است، تعريف مي‌كند. به طور كلي بهداشت رواني ايجاد سلامت روان به وسيله پيشگيري از ابتلا به بيماري‌هاي رواني، كنترل عوامل موثر بروز آن، تشخيص زودرس، پيشگيري از عوامل ناشي از برگشت بيماريهاي رواني و ايجاد محيط سالم در برقراري روابط صحيح انساني است (ميلانيفر،1389).
از اين رو، سلامت یک مفهوم چند بعدی است که علاوه بر بیمار و ناتوان نبودن، احساس شادکامی و بهزیستی را نیز در بر میگیرد. تلاشهایی که در جهت گذر از الگوهای سنتی سلامتی صورت گرفته، گرچه زمینه لازم را برای تلقی سلامت به عنوان حالتی از بهزیستی(نه صرفاً نبود بیماری) فراهم ساخته، ولی کافی نیست. البته الگوهای جدید سلامت نیز به طور عمده بر ویژگیهای منفی تأکید دارند و در آنها ابزارهای اندازهگیری سلامت اغلب با مشکلات بدنی(تحرک، درد، خستگی و اختلالات خواب)، مشکلات روانی(افسردگی، اضطراب و نگرانی) و مشکلات اجتماعی(ناتوانی در ایفای نقش اجتماعی، مشکلات زناشویی) سر و کار دارد( بیانی و همکاران، 1387).
لذا، در شیوه نگرش برخی روان‌شناسان، تغییری بنیادی در حال تکوین است. کانون و جهت تازه این نگرش، روان‌شناسی کمال یا روان‌شناسی سلامت خوانده می شود که به جنبه سالم طبیعت آدمی میپردازد؛ نه به جنبه ناسالم آن، این رویکرد جدید که آن را روان‌شناسی مثبت گرا نیز نامیدهاند به تازگی در حوزه سازمان و مدیریت، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده و بدین ترتیب، جنبش جدیدی با عنوان: رفتار سازمانی مثبتگرا ایجاد شده است. همانند روان‌شناسی مثبتگرا، رفتار سازمانی مثبتگرا، ادعا نمی کند که به دستاورد جدیدی در ارتباط با مثبتگرایی رسیده است، بلکه بر نیاز به تمرکز بیشتر بر نظریه پردازی، پژوهش و کاربرد مؤثر حالات، صفات و رفتارهای مثبت کارکنان در محیط کار اشاره دارد (باكر و شفلي4، 2008).
سازمانهای امروزی برای حفظ مزیت رقابتی خود به دنبال جذب و نگهداشت کارکنان با استعداد هستند که به عنوان جنگ استعدادها مطرح است. چالشهای امروزی نیاز سازمان را به داشتن شغلهای تخصصیتر و منابع انسانی با استعدادهای متنوع و چند بعدی یا به عبارتی انسانی سفارشی و متناسب با آن سازمان، اجتناب ناپذیر ساخته است. بعلاوه ظهور یک قرارداد روانشناختی جدید به نام مالکیت روانشناختی به دلیل دور نمای آشفته حاصل از تعدیل و نادیده گرفتن هویت کارکنان، شرایط فعلی سازمان را پیچیده تر می سازد. در شرایط کنونی مزیت رقابتی تنها می تواند با ویژگیهایی چون پایداری، منحصر به فرد بودن و تجدیدپذیری برای سازمان مفید باشند، چنین مزیتی حفظ منابع مادی مرسوم را آسان میکند (لوتانز5،2007).
اشتغال زنان در دورههاي مختلف تاريخ از موضوعات مهم اجتماعي به شمار ميرفت و نظر پژوهشگران را از دير باز به خود جلب ميكرد.
همچنين، یکی از موضوعات مورد توجه در زمینهی سلامت روان زنان، پیآمدهای روانشناختی اشتغال زنان است. نتایج پژوهشها در این زمینه، ناهمگون است. برخی معتقداند که اشتغال زنان باعث افزایش شناخت نسبت به خود، که یکی از پایههای عمدهی سلامت روان است، و نیز افزایش منابع ایجاد احساس رضایت و دریافت پاداش میشود. زنان شاغل بدین وسیله، امکان انجام فعالیتهای مقبول و ارزشمند اجتماعی را، که سبب افزایش عزت نفس است، پیدا میکنند. نتایج برخی از پژوهشها نیز نشانگر آن است که این دسته از زنان در سلامت عمومی، رضایت از زندگی و اعتماد به نفس، نمرات بالاتر و در ناامیدی، عدم امنیت و اضطراب، نمرات پایینتری به دست آوردهاند(ایورسون و مگوآیر6، 2000).
روانشناسی مثبت نگر به عنوان رویکرد تازهاي در روانشناسی، بر فهم و تشریح شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی و همچنین پیشبینی دقیق عواملی که بر آنها مؤثرند، تمرکز دارد. از منظر روانشناسی مثبت، عدم وجود نشانههاي بیماري روانی، شاخص سلامتی نیست. بلکه سازگاري، شادکامی و اعتماد به نفس و ویژگی هاي مثبتی از این دست، نشان دهنده سلامت بوده، هدف اصلی فرد در زندگی، شکوفایی قابلیتهاي خود است. بنابراین روانشناسان مثبت گرا، بر وجود ویژگیهاي مثبت و رشد تواناییهاي فردي تأکید دارند و جنبه مثبت روانی فرد را در نظر میگیرند(رايان و دسي7، 2001).
بنابراين، پژوهش حاضر به بررسي نقش سرمايههاي روانشناختي در پيشبيني سلامت روان و بهزيستي زنان شاغل پرداخته است.

1-2- بيان مسأله
امروزه سلامت روان تنها به معني فقدان بيماري رواني نيست بلكه به معني توانايي ايجاد هماهنگي بين ارزشها، علايق، آرزوها و مشكلات و توانايي بهره برداري صحيح و به موقع از فرصتها نيز هست. سلامت روان با تمايل به رشد و شكوفايي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق، ، نتايج، يادگيري Next Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، زنان شاغل، سلامت روانی، سرمایه روانشناختی