منبع پایان نامه ارشد با موضوع نگرش به ازدواج، مدارس متوسطه، نگرش به طلاق، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

چگونگی شکل گیری نگرش ها 60
نگرش های ازدواج 62
عوامل موثر بر نگرش به ازدواج 74
عامل خانواده و والدین 74
عامل جنسیت 76
عامل رسانه 77
عوامل تاثیر گذار بر نگرش ها نسبت به طلاق 78
پیشینه تجربی نگرش به ازدواج و طلاق 79
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش 84
جامعه، نمونه و روش نمونهگیری 84
ویژگی های جمعیت شناختی گروههای نمونه 84
ابزارهای پژوهش 85
روش اجرای پژوهش 86
روش های تجزیه و تحلیل داده ها 86
فصل چهارم: یافتههای پژوهش
یافته های توصیفی 89
یافتههای مربوط به فرضیه های پژوهش 90
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
بحث و نتیجه گیری 92
محدودیتهای پژوهش 94
پیشنهادهای پژوهش 94
پیشنهادهای کاربردی 95
منابع 98
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..110
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….113

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 1-4 میانگین و انحراف معیار نمره های نگرش به ازدواج و نگرش به طلاق در دانش آموزان پسر و دختر 89
جدول 2-4. نتایج تحلیل واریانس تک متغیری در متن مانوا روی نمره های نگرش به ازدواج و نگرش به طلاق در پسران و دختران 90
ه

چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه نگرش به ازدواج و طلاق در دانش آموزان پسر و دختر مدارس متوسطه شهر پلدختر در سال تحصیلی 94-93 میباشد. جامعهی آماری این کلیه دانشآموزان پسر و دختر مدارس متوسطه شهر پلدختر است. از این جامعهی آماری، نمونهای به تعداد 167 نفر (81 دانش آموز پسر و 86 دانش آموز دختر) به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامهی نگرش به ازدواج براتن و روزن (MAS) و پرسشنامهی نگرش به طلاق کینایرد و جرارد (ADS)، استفاده شد. نتایج پژوهش تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) نشان داد که پسران نگرش مثبت تری نسبت به طلاق و دختران نگرش مثبت تری نسبت به ازدواج دارند.
واژه های کلیدی: نگرش نسبت به ازدواج، نگرش نسبت به طلاق

فصل یکم
مقدمه پژوهش

مقدمه
برای همهی انسانها خانواده اولین تجربهی زندگی اجتماعی را تشکیل میدهد و برای بسیاری بادوامترین و پایدارترین گروه اجتماعی است. امروزه با وجود تغییرات گسترده در جوامع و فرهنگهای مختلف در مورد نقش و کارکرد خانواده، هنوز خانواده و روابط درون آن به عنوان مهمترین جنبه زندگی افراد قلمداد میشود. خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هرجامعه و یکی از طبیعیترین گروههایی است که میتواند نیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و همچنین نیازهای معنوی انسانها را برطرف نماید. این واحد اجتماعی مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانهترین روابط و تعاملات بین فردی است. اهمیت خانواده به اندازهای است که سلامت و بالندگی هر جامعهای وابسته به سلامت و رشد خانوادههای آن است و هیچ یک از آسیبهای اجتماعی فارغ از تأثیر خانواده پدید نیامده است (ساروخانی، 1375).
طلاق به انحلال یک ازدواج رسمی در زمانی که طرفین آن هنوز در قید حیات می باشند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند، دلالت میکند. به عبارت دیگر، طلاق شیوه ی نهادینه شدهی اختیاری پایان یک ازدواج است (ستوده،1383).
در عصر ما و بخصوص سالهاي اخير بيش از دوران ديگر آمار طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنايتهاي ناشي از آن نيز زياد شده است (ويكس1، 1992). امروزه در اروپا و امریکا نیمی از ازدواجها به طلاق می انجامد. همچنين در ایران طبق اطلاعات جديد آمار طلاق نسبت به سالهای قبلی رو به افزایش بوده است، به طوري كه در سال 1388 نسبت به سال 1387 از رشدي معادل 8/13درصد برخوردار بوده است. هم اكنون ايران از نظر آمار طلاق در رتبه چهارم دنيا قرار دارد (مشكي و همكاران،1390).
به طور کلی رشد شخصیت فرد متأثر از والدین است و فقدان یکی یا هر دوی آنها میتواند آثار سوئی بر رشد شخصیت فرد داشته باشد و زمینهی استعداد فردی را برای بیماریهای روانی یا مشکلات رفتاری بعدی فراهم آورد (استوارت و ساندین2، 1987، به نقل از محمودی، 1383). در طول دوره کودکی تجارب خانوادگی نقش حیاتی در نگرش ها3، اعتقادات4 و انتظارات5بچهها ایفا میکند (گننگ، کولمن و برون6، 1981).
تحقیقات نشان داده اند که ارزشها، رفتارها و نگرشهای والدین به طور معنیداری با اعتقادات و نگرشهای نوجوانان به ازدواج و طلاق رابطه دارد (هیتن7،2002). راجرز و رز8(2002) گزارش میدهند که فرزندان از تجربهی طلاق والدین تأثیرات زیانآوری مانند افسردگی9، خشم10، پرخاشگری11و تعارض والد- فرزندی12، مانند کاهش سطح تحصیلات آکادمیک و فقدان تعامل مثبت با والدین، میبینند.
گننگ و همکارانش(1981) دریافتند که نگرش نسبت به طلاق13 در انواع خانوادهها متفاوت است. بر اساس نوع خانواده، دانشآموزان خانوادههای طلاق نسبت به دانشآموزان خانوادههای سالمنگرش مثبتتری نسبت به طلاق داشتند.
نگرشها و آمادگی برای ازدواج دو مفهوم مجزایی هستند که به هم مربوط میباشند. نگرشهای زناشویی به دیدگاه فرد در مورد ازدواج به عنوان یک رسم اشاره میکند. نگرش مثبت این باور را نشان میدهد که ازدواج میتواند موفق و سرشار از شادی باشد، در حالی که نگرش منفی این باور را منعکس می کند که ازدواج تنها یک توافق قانونی (حقوقی) مثل دیگر قراردادها است (براتون و روزن14، 1998). در عوض آمادگی برای ازدواج مربوط است به اینکه آیا شخص خودش را برای ازدواج آماده می بیند تا شریکی برای خودش انتخاب کند یا نه. هر دو مفهوم اثرات مهمی بر شخصی که انتخاب میشود، زمان ازدواج و توقعات زناشویی آینده دارند (لارسون وتاینی15، 1998).

بیان مسأله
پدیده ازدواج قادر است بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی زن و مرد را در قالب ارتباطات جسمانی و جنسی، روانی- اجتماعی و دیگر قراردادهای عرفی و اجتماعی برآورده سازد. ازدواج در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی دامنهای وسیع گسترده دارد و دارای ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی و نیز روانی- اجتماعی است (نوابی نژاد، 1380). خانواده از ارکان اصلی هر جامعهای به شمار میرود و کانون اصلی ظهور عواطف انسانی و روابط صمیمانه میان افراد است. میتوان گفت عملکرد خانواده تأثیر مستقیم و به سزایی بر عملکرد جامعه دارد. به عبارت دیگر جامعه سالم جامعهای است که از خانوادههای سالم تشکیل شده باشد (عامری، 1381).
همواره در میان دانشمندان علوم اجتماعی و عموم مردم کشش ویژه ای نسبت به ازدواج وجود داشته است با این وجود به دنبال هر ازدواجی احتمال طلاق وجود دارد (پری16،2004). آمار طلاق در کشورهای غربی به شیوع بیش از 50 درصد میرسد (دی17، 2003؛ به نقل از ممبینی، 1391؛ کرایچلر18، 2001). یعنی از هر دو زوجی که برای اولین بار ازدواج می کنند یکی از آنها طلاق میگیرد.
بیش از 60% والدینی که تصمیم به طلاق میگیرند، فرزندانی دارند که هنوز با آنها زندگی میکنند. شکست خانواده سبب آسیبروانی کودکان میشود. بعد از طلاق والدین، آنها بهت زده، خشمگین و غمگین میشوند. نیمی از فرزندان دچار پریشانی و اضطراب شدید میشوند و احساس میکنند زندگیشان در شرف نابودی است. تعداد کمی از فرزندان از تصمیم به طلاق والدینشان احساس آسودگی میکنند. بعد از طلاق، 40% از بچهها روابط با پدرشان و 25% از روابط با مادرشان آسیب میبیند (مککی، راجرز، بلیدزو گوس19، ترجمه شادنظر، 1388).
شواهد نشان مي‌دهد كه بزرگسالاني كه در كودكي خود يك طلاق را تجربه كرده‌اند بيش از كساني كه چنين تجربه‌اي نداشتهاند تحت استرس و فشار زياد مي‌باشند (گلن و كرامر20، 1985؛ كولكا و وينگارتن21، 1979؛ به نقل از گاتمن، 1998). اين بزرگسالان رضايت كمتري از خانواده و دوستان داشته و اضطراب بيشتري را گزارش مي‌كنند و ابراز مي‌دارند كه چيزهاي بد بيشتري براي آنها اتفاق مي‌افتد و اينكه به طور كلي برايشان مشكلتر است كه با فشارهاي زندگي كنار بيايند. (فريدمن22 ، 1995؛ به نقل از گاتمن، 1998). به طور كلي شواهد پژوهشي نشان مي‌دهند كه طلاق اثر زيانبار فراواني از جمله افسردگي، انزوا، شايستگي اجتماعي پايين، مشكلات تندرستي، عملكرد تحصيلي پايين بر كودكان دارد (كومينگز و ديويس23، 1994؛ هترينگتن و كلينگپيل24، 1992؛ كاتز و گاتمن، 1991؛ به نقل از گاتمن، 1998).
آماتو25(1995) دریافت که تجربه طلاق والدین شاخص قوی از دارا بودن نگرش منفی نسبت به ازدواج و نگرش مثبت به طلاق می باشد. خواه یا ناخواه جوانانی که تجربه طلاق والدین، عداوت و تعارض بین آنها را داشته باشند، نگرش نسبت به ازدواج آنها تحت تأثیر قرار می گیرد (جونز و نلسون26، 1996؛ به نقل از ممبینی، 1391).
آمار رو به رشد طلاق و تعداد روزافزون فرزندان طلاق از سال 1970 تغییرات اجتماعی وسیعی در زمینه فهم و پذیرش طلاق منعکس میکند. نقش ازدواج در هماهنگ کردن زندگی اجتماعی کمرنگ شده و تعداد زیادی از بچهها در چنین موقعیتهایی پرورش پیدا میکنند. طلاق یک رویداد پیچیده است و از هم پاشیدگی بنیان خانواده با تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مالی، قانونی، فردی و اجتماعی برای بچه ها و بزرگسالان همراه است. این از هم پاشیدگی بر نوع ارتباطات و پذیرش نقش های جدید تأثیرگذار میباشد (الدار- اویدان، حاج- یحییو گرینبام27، 2009).
در کشور ما براساس آمارهای موجود میزان طلاق در سال های مختلف بین 11 تا 16 درصد در حال نوسان است که حاکی از افزایش آن میباشد (مرکز آمار ایران، 1380). با توجه به افزایش روبهرشد طلاق در کشور ما و همچنین تأثیری که این پدیده مخرب بر فرزندان طلاق میگذارد در این پژوهش، سعی شده که نگرش نسبت به ازدواج و طلاق دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه شهرستان پلدختر مقایسه شود.
اهميت و ضرورت پژوهش
طلاق يكي از آسيبهاي اجتماعي است كه در چند دههي اخير در اكثر كشورهاي جهان رشد روزافزوني داشته است. در ايران نيز طبق آخرين آمار مربوط به سازمان ثبت احوال كشور، كل موارد ثبت شدهي طلاق در مناطق شهري و روستايي ايران در سال 1371 معادل 33983 مورد بود است كه اين شاخص در سال 1380 به 61013 مورد رسيده است (ژوبرتو گاي28، بدون تاريخ، ترجمه، قديري، 1383).
عمق مسئله زماني آشكار ميشود كه نتايج پژوهشهاي متعدد داخلي و خارجي در زمينهي تأثيرات عميق روان شناختي، اجتماعي، اقتصادي و حتي قانونی طلاق بر همهي كساني كه به نحوي با آن درگير هستند در نظر گرفته شود (ژوبرت و گاي، بدون تاريخ، ترجمه قديري، 1383). داشتن نگرشهاي غير واقع بينانه در مورد ازدواج و طلاق مي تواند به احساسات قوي نارضايتي زناشويي منجر شود كه نتيجه آن نرخ بالاي طلاق در جامعه مي باشد(لارسن29،1998). والرستین و كيلي30 (1980؛ به نقل از ممبینی، 1391) اظهار داشته اند كه تجربه جدايي والدين مي تواند بر نگرش جوانان نسبت به ازدواج اثر داشته باشد.
تحقيقات دامنهداري در مورد تأثير خانواده گسسته روي كودكان انجام شده است و گزارشها نشان مي دهد كه زندگي اجتماعي، عاطفي و حتي فكري اين كودكان تحت تأثير بد اين نوع خانواده ها قرار ميگيرد و نتايج، بيانگر اين واقعيت ميباشد كه فرزندان متعلق به محيطهاي گرم و صميمي در مقايسه به فرزندان متعلق به خانوادههاي از هم گسيخته داراي اشكالهاي جسمي، عاطفي، اجتماعي و رفتاري كمتري ميباشند و به طور كلي سازگارترند (استوارت و ساندين، 1987به نقل از محمودی، 1383).
ما در جوامع مختلف و نیز در جامعه خود، شاهد بسیاری از ناسازگاریها، عدم شناخت و درک صحیح زن و مرد از یکدیگر و در نتیجه داشتن انتظارات و توقعات مبهم و غیر واقعبینانه از یکدیگر هستیم (احمدی، 1374). بسیاری از طلاقها مربوط به جوانانی است که برحسب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی معلمان مدارس، رضایت شغلی، رضایت شغل، آموزش و پرورش Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نگرش به ازدواج، نگرش به طلاق، مدارس متوسطه، دختران دانش آموز