دانلود پایان نامه با موضوع کودک آزاری، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، کارکرد خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به:
تمامي كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم و به اميد ارتقاي سلامت جسم و روان اين نسل و كاهش آسيب به آنان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 3
بیان مسأله 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 8
اهداف پژوهش 8
هدف کلی 8
اهداف جزیی 9
فرضیه های پژوهش 9
تعاریف متغیرها 9
ویژگی های شخصیتی 9
کارکرد خانواده 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه علمی
تعریف کودک آزاری 12
انواع کودک آزاری 13
کودک آزاری جسمی 13
کودک آزاری جنسی 13
کودک آزاری عاطفی 13
کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه 14
علایم و نشانه های کودک آزاری 14
سابقه کودک آزاری در جهان 15
شیوع کودک آزاری 15
علل کودک آزاری 16
عوارض و اثرات سوء رفتار و آزار بر کودکان 18
عوامل مؤثر در بروز کودک آزاری 19
نظريات در حيطه كودك‏آزاري 25
چهارچوب تحليلي 26
بدرفتاري تنبيهي 27
کارکرد خانواده 27
بعد حل مسئله 28
بعد ارتباط 28
بعد نقش ها 29
بعد پاسخدهی عاطفی 29
بعد آمیختگی عاطفی 29
بعد کنترل رفتاری 30
دیدگاه های شخصیت 31
رویکردهای روان پویشی 31
دیدگاه ساختاری 31
دیدگاه پویشی 31
دیدگاه اقتصادی 32
رویکرد پدیدار شناختی 32
رویکرد شناختی 33
رویکرد رفتاری 33
رویکرد یادگیری اجتماعی 34
رویکرد صفات 34
نظریه آلپورت 34
مدل پنج عاملی شخصیت 36
پیشینه تاریخی مدل پنج عاملی شخصیت 36
پیشینه پژوهشی 37
پژوهش های خارجی 37
پژوهش های داخلی 41
جمع بندی 44
فصل سوم: روش پژوهش
طرح پژوهش 46
جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونه گیری 46
جامعه آماری 46
نمونه و روش نمونه گیری 46
ابزار پژوهش 48
ابزار سنجش خانواده (FAD) 48
سیاهه پنج عاملی نئو (NEO –FFI): 51
روش اجرا 52
روش تحلیل 52
ملاحظات اخلاقی پژوهش 53
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
يافته هاي توصيفي متغيرها 55
یافته های استنباطی 56
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقيق 62
بحث و نتيجه گيري 62
محدوديت هاي پژوهش 68
محدوديت هاي در اختيار پژوهشگر 68
محدوديت هاي خارج از كنترل 68
پيشنهادات 68
پيشنهادات پژوهشي 68
پيشنهادات كاربردي 68
منابع و مأخذ 69
منابع فارسی 69
References 72
پیوستها 75

فهرست جداول:
عنوان صفحه
جد.ل 3- 1: فراواني و درصد فراواني مربوط به جنسيت نوجوانان با و بدون سابقه كودك آزاري 47
جدول 3-2: میانگین و انحراف معیار سن نوجوانان با و بدون سابقه كودك آزاري 47
جدول 3- 3: يافته هاي توصيفي مربوط به سطح تحصيلات نوجوانان با و بدون سابقه كودك آزاري 48
جدول 4-1. میانگین و انحراف معیار كاركرد خانواده در دو گروه نوجوانان با و بدون سابقه كودك آزاري 55
جدول 4-2. میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی در دو گروه نوجوانان با و بدون سابقه كودك آزاري 56
جدول ۴- 3. آزمون لوین كاركرد خانواده در دو گروه نوجوانان با و بدون سابقه کودک آزاری 57
جدول 4- 4. تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) ویژگی های شخصیتی نوجوانان با و بدون سابقه کودک آزاری 57
جدول۴ – 5. اثرات بین آزمودنیها در ابعاد کارکرد خانواده دو گروه نوجوانان با و بدون سابقه کودک آزاری 58
جدول ۴- 6. آزمون لوین ویژگی های شخصیتی در دو گروه نوجوانان با و بدون سابقه کودک آزاری 59
جدول 4- 7 . تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) ویژگی های شخصیتی نوجوانان با و بدون سابقه کودک آزاری 59
جدول۴ – 8. اثرات بین آزمودنیها در ابعاد ویژگی های شخصیت نوجوانان با و بدون سابقه کودک آزاری 59

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکرد خانواده و ویژگی های شخصیتی نوجوانان با و بدون سابقه کودک آزاری انجام شد. بدین منظور جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان دارای سابقه کودک آزاری در شهرستان اقلید می باشد که تحت حمایت و پوشش اداره بهزیستی میباشند. تعداد ۶۰ نفر از نوجوانان دارای سابقه کودک آزاری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین ۶۰ نوجوان عادی نیز به صورت تصادفی جهت مقایسه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های کارکرد خانواده و ویژگیهای شخصیتی را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد که نتایج نشان داد کارکرد خانواده در نوجوانان دارای سابقه کودک آزاری در ابعاد کارکرد کلی، حل مسأله، ارتباطات و پاسخدهی عاطفی نسبت به نوجوانان بدون سابقه کودک آزاری به طور معناداری ناکارآمد است. همچنین بین دو گروه در ویژگیهای شخصیتی عصبیت، برون گرایی و انعطاف پذیری به طور معنادار تفاوت وجود دارد. بنابراین نوجوانانی که دارای سوابق کودک آزاری هستند از لحاظ کارکرد خانواده دچار مشکلات گستردهای در حوزههای حل مسأله، ارتباط و تعاملات بین اعضای خانواده، نحوه پاسخ و برآوردن نیازهای عاطفی همدیگر هستند. همچنین این افراد به لحاظ ویژگی های شخصیتی در حوزه عصبیت یا روان رنجور خویی، میانگین بیشتر و در حوزه برون گرایی و انعطاف پذیری میانگین کمتری نسبت به نوجوانان عادی و بدون سابقه دارند.

واژگان كليدي: كودك آزاري، كاركرد خانواده،‌ ويژگي هاي شخصيتي

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه:
خانواده كوچك‏ترين نهاد اجتماعي است كه با پیوند زن و مرد شکل میگیرد و به تدريج كودكان به اين جمع كوچك افزوده شده، تحت سرپرستي آنان قرار مي‏گيرند. كودك و شرایط وی كه داراي ویژگی های خاص متناسب با سن می باشد، در مطالعات و کتابهای گوناگونی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. به گفته برخي انديشمندان، به جرات مي‏توان قرن بيست و يكم را «عصر كودكان» ناميد؛ از اين‏رو، بخش مهمي از منابع مادي و معنوي كشورهايي كه به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب‏تري دست يافته‏اند، صرف توجه به مسائل كودكان و حمايت رواني و جسمي آنان مي‏شود. در اين زمينه، علاوه بر افزايش امكانات بهداشتي، آموزشي، هنري و پرورشي، دامنه حقوق كودك نيز به عنوان موجودي نيازمند حمايت ويژه در جهت تعالي مادي و معنوي نسل آينده و اداره‏كننده فرداي جامعه، وسعت يافته است. اطلاعات در مورد آزار فيزيكي يا جنسي كودك، همسرآزاري و ساير اشكال خشونت در خانواده، سبب گرديد متخصصان به اين نتيجه برسند كه معضل خشونت در خانواده به صورت فراگير در دو دهه گذشته افزايش يافته است. امروزه خشونت در خانواده توجه قابل ملاحظه‏اي را به خود معطوف ساخته، به گونه‏اي كه اين پديده نه تنها در خانواده‏هاي آمريكايي، بلكه در انگلستان، اروپاي غربي و بسياري از كشورهای آسیای غربی و شرقی به چشم مي‏خورد (شفیع پور، ۱۳۸۰).
یکی از مسائل بسیار مهمی که امروزه متخصصان علوم رفتاری و پزشکی، سازمان پزشکی قانونی و متخصصان کودکان با آن روبه رو هستند، مسأله آزار جسمی، روانی و جنسی کودکان توسط والدین و یا مراقبان آنها است. کودک آزاری1 از جمله آسیب های اجتماعی است که به دلیل گستردگی عوامل مؤثر و تاثیرات عمیقی که این عوامل بر رشد و شخصیت کودک، خانواده وی و اجتماع دارند، می تواند به عنوان یکی از اولویت های مسائل بهداشتی و درمانی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گیرد (رحیمی، 1377). دامنه کودک آزاری از محروم ساختن کودک از غذا، لباس، سرپناه و محبت پدر و مادری، تا مواردی که در آن کودکان از نظر جسمی توسط یک فرد بالغ مورد آزار و اذیت و بدرفتاری
قرار میگیرند و ممکن است موجب صدمه دیدن و مرگ آنان شود، گسترده است (سازمان بهداشت جهانی2، ۲۰۰۹).
کودک‏ آزاری به اشکال مختلفی نمایان می‏گردد و بیشتر نظام‏های حقوقی سوءاستفاده جسمی، جنسی، عاطفی‏ و سهل ‏انگاری جسمی، عاطفی و تحصیلی را از مصادیق‏ کودک‏ آزاری می‏دانند. هرچند که در تعریف مصادیق،گاهی‏ تفاوت‏هایی وجود دارد. پدیده کودک ‏آزاری به عوامل زیادی بستگی دارد که برخی‏ از آنها منشأ بیرونی دارد و برخی درونی. علاوه بر این، بعضی‏ از این عوامل به تنهایی و برخی دیگر در کنار عوامل دیگر موجب بروز سوءاستفاده از کودکان و سهل‏ انگاری نسبت‏ به آنها می‏شود (مدنی، ۱۳۸۲).
ویژگی های متعددی در خانواده از جمله تک سرپرست بودن، بد سرپرست بودن، فقر، سطح فرهنگی و اقتصادی پایین، سطوح تحصیلی پایین، ویژگی های روانی و مشکلات والدین، ویژگی های فرزند، می تواند منجر به شکل گیری و مستعد شدن کودک آزاری گردد (مانی، ۲۰۰۹).
با توجه به نقش متغیرهای مختلف روانی، اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری و بروز رفتارهای کودک آزارگری، تجربه کودک آزاری در سنین پایین تر، غالباً به عنوان یک بحران حل نشده ممکن است تا سنین بالاتر و بزرگسالی تدوام یابد. بدین صورت که این افراد در سنین نوجوانی نیز همچنان تحت تاثیر تجارب پیشین قرار داشته و بحران کودک آزاری میتواند در شکل گیری عدم سازگاری و ویژگی های فردی نامطلوب تاثیر گذار باشد. همچنین ویژگی های کارکردی و عملکرد خانواده می تواند به نوعی پیش بینی کننده وضعیت سلامت کلی افراد و شکل گیری الگوهای رفتاری خاص در آنان گردد. خانواده های افرادی که تجربه بحران هایی مانند کودک آزاری را داشته اند ممکن است در ساختار و نحوه بروز رفتارهای سازگارانه عملکردی نامطلوب داشته باشند (کوهی3، ۲۰۰۶). بنابراین شکل گیری و تجربه این بحران می تواند ادامه فرایند زندگی کودک را دچار چالش نموده و از نظر ویژگی ها و متغیرهای متعدد روانشناختی زمینه را جهت آسیب و مشکل مهیا نماید که در این پژوهش در پی بررسی و مقایسه متغیرهای درون فردی و بین فردی در نوجوانان دارای تجارب کودک آزاری بوده ایم.
بیان مسأله
کودک آزاری به معنای صدمه جسمی یا روانی، آزار جنسی4، غفلت5 یا بدرفتاری با کودک (زیر ۱۸ سال) توسط فردی است که مسئول سلامتی او است و به معنای وارد آمدن آسیب عمدی از طرف فرد بالغ به کودک است (رحیمی موقر، ۱۳۸۲). این آسیب ها ناشی از تنبیه های شدید جسمی یا تنبیه های غیر موجه است، همچنین شامل حمله آگاهانه و عمدی به کودک، از قبیل سوزاندن، گاز گرفتن، بریدن اعضا، هل دادن، تاباندن اندام ها، شکنجه، ضربات، زخمها و شکستگیها، تنبیه کردن، کتک زدن، لگد زدن، گاز گرفتن، سوزاندن، تکان دادن و دیگر کارهای دردناک برای یک کودک است (مدنی، ۱۳۸۲؛ ماش6، ۱۹۹۹).
از سویی آزار جنسی شامل هر نوع فعالیت جنسی با کودک قبل از سنی است که بتواند رضایت قانونی داشته باشد. در تعریف آزار جنسی همواره باید این نکته را در نظر داشت که زور و اجبار در این نوع آزار نقش اساسی دارد. البته هر چند که در برخی آزارهای جنسی به وضوح زور و اجبار و جراحات ناشی از این تجاوز وجود ندارد، نمی توان مواردی را که بدون اعمال زور فیزیکی و همراه با تهدید، رشوه، تطمیع، و فریب دادن است از نظر دور داشت. زور و اجبار معمولاً ناشی از تفاوت سنی است. باید توجه داشت که بازی های جنسی میان کودکان مصداق آزار جنسی نیستند (هوبز و هانک7، ۱۹۹۹).
آزار عاطفی آزار به جسم و بدن کودک محمدود نمی شود، کودکانی که دائماً به آنها ناسزا گفته می شود، فحش و توهین می شنوند، تحقیر می شوند، با تهدید و ترس وادار به انجام کاری می شوند، طرد می شوند، از آنها ایراد گرفته می شود، در آنها ترس و وحشت ایجاد شده و تطمیع شده اند، اغلب فرصت کمی برای رشد عزت نفس پیدا می کنند. آزار عاطفی ممکن است به صورت غیر مستقیم ایجاد شود. شیوع خشونت خانگی و خشونت در جامعه کودک را با ترس و صحنه های مخوف روزانه رو به رو می سازد. به گونه ای که والدینی که دائماً با هم در حال مشاجره و دعوا هستند باعث آزار کودک خود می شوند (دورن8، ۱۹۹۸). بنابراین آزار عاطفی یکی از مهم ترین و در عین حال مشکل ترین نوع آزار از نظر تعریف و تشخیص است. به ندرت آزار جسمی یا جنسی را بدون آزار عاطفی مشاهده می کنیم. مهم ترین چیزی که کودک نیاز دارد، داشتن فرصتی برای رشد و بلوغ است و آزار عاطفی، الگویی از رفتارهای والدین است که مانع رشد شناختی، عاطفی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع روش تحقیق، جمع آوری اطلاعات، رضایت زناشویی، تعارض زناشویی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کودک آزاری، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، کارکرد خانواده