مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، رضایت شغل، رضایت شغلی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-1-1 آموزه های اخلاقی 21
2-1-1-2 نظام اخلاقی در زمان ساسانیان 22
2-1-1-3 منابع مربوط به اخلاق حرفه ای در بازار ایران 23
2-1-1-4 اخلاق از نظر فلاسفه 25
2-1-1-5 اخلاق حرفه ای در مفهوم کار 25
2-1-1-6 هدف اخلاق 27
2-1-1-7 تاریخچه اخلاق حرفه ای در ایران 28
2-1-1-8 اخلاق حرفه ای و سازمان ها 31
2-1-1-9 نظریه های دانشمندان درباره اخلاق حرفه ای 33
2-1-1-10 اخلاق قابل یادگیری است 34
2-1-1-11 آثار و برکات اخلاق حرفه ای 36
2-1-1-12 اخلاق حرفه ای اسلامی 38
2-1-1-13 ضرورت ترویج اخلاق 40
2-1-1-14 نظریه های اخلاقی 40
2-1-1-15 تعالیم اخلاقی اسلامی 41
2-1-2 مفهوم و تعاریف رضایت شغلی 43
2-1-2-1 اهمیت رضایت شغلی 45
2-1-2-2 روش های ارزیابی رضایت شغلی 48
2-1-2-3 عوامل موثر بر رضایت شغلی 56
2-2 تحقیقات داخلی 59
2-3 تحقیقات خارجی 64

فصل سوم: روش پژوهش
3-1روش تحقیق 66
3-2 جامعه آماری 68
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات 68
3-4 روایی و پایایی ابزار تحقیق 69
3-5 روش اجرای تحقیق 71
3-6 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 71

فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 مقدمه 73
4-2 یافته های توصیفی 73
4-3 یافته های استنباطی 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 94
5-2 نتیجه گیری 95
5-3 محدودیت های تحقیق 100
5-4 پیشنهادها 100
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 101

منابع فارسی 103
منابع لاتین 109
پیوست ها 111
چکیده لاتین 122

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-3 آلفای کرونباخ مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی 69
جدول 2-3 آلفای کرونباخ مولفه های رضایت شغلی 70
جدول1-4 فراوانی، درصد و درصد تجمعی معلمان شرکت کننده در پژوهش بر حسب جنسیت 73
جدول2-4 فراوانی، درصد و درصد تجمعی معلمان شرکت کننده در پژوهش بر حسب مقطع تحصیلی 73
جدول3-4 فراوانی، درصد و درصد معلمین شرکت کننده در پژوهش به تفکیک رشته تحصیلی 74
جدول4-4 مولفه ها و زیر مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی 75
جدول5-4 مقایسه میانگین و انحراف استاندارد و واریانس اخلاق حرفه ای اسلامی و زیر مولفه های آن 80
جدول6-4 مقایسه میانگین و انحراف استاندارد و واریانس رضایت شغلی و زیر مولفه های آن 81
جدول7-4 آمارهای آزمون تک گروهی مستقل و تفاوت میانگین با میانگین آزادی برای اخلاق حرفه ای اسلامی و زیر مولفه های آن 81
جدول8-4 نتایج ضرایب همبستگی حاصل از رگرسیون گام به گام برای پیش بینی متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی با رضایت شغلی داخل مدل 85
جدول9-4 تحلیل واریانس و رگرسیون گام به گام برای متغیرهای اخلاق حرفه ای اسلامی 86
جدول10-4 تحلیل واریانس آنول بین مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی و رضایت شغلی 87
جدول11-4 ضرایب معادله رگرسیونی همزمان برای پیش بینی متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی بر اساس متغیر رضایت شغلی 87
جدول12-4 خلاصه رگرسیون همزان بین مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی و رضایت شغلی 90
جدول13-4 ضرایب حاصل از رگرسیون گام به گام برای پیش بینی متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی به صورت کلی 90

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی و رابطه آ با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر بندرعباس انجام گردیده است . روش پژوهش این تحقیق از نوع آمیخته کمی و کیفی است. در روش کیفی تحلیل محتوی و منابع مورد استفاده قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه است و در روش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی استفاده کرده است.اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق از طریق 2 پرسشنامه کتبی جمع آوری گردیده که عبارتند از: اخلاق حرفه ای اسلامی و پرسش نامه رضایت شغلی ( اسمیت ) بود .جامعه آماری این پژوهش899 نفر از دبیران زن و مرد مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک و دو بندرعباس بوده که دررشته های مختلف تحصیلی درسال92-91 مشغول به کار هستند . که در نهایت پرسش نامه های 380 نفر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیری به روش همزمان و گام به گام و تک گروهی گروهای مستقل برای تجزیه یافته های پژوهش استفاده شد و از نرم افزار آماری spss برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد. در این پژوهش متغیر اخلاق حرفه ای اسلامی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد.
یافته ها و نتایج: ازآنجاکه این پژوهش دارای 4 سوال اصلی بود که پس از تجزیه و تحلیل داده ها جواب های زیربه دست آمد : هیجده مولفه اخلاق حرفه ای اسلامی بر اساس قرآن شناسایی شد، وضعیت اخلاق حرفه ای اسلامی مدیران آموزشی از حد متوسط و بین میانگین های اخلاق حرفه ای اسلامی و زیر مولفه ها تفاوت معنی داری وجود دارد، بین ( اخلاق حرفه ای اسلامی ) و (رضایت شغلی) دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ،بین مولفه های (اخلاق حرفه ای اسلامی ) بر (رضایت شغلی) دبیران رابطه معنی دار وجوددارد.

کلید واژه : اخلاق حرفه ای اسلامی ، رضایت شغلی

فصل اول:

کلیات پژوهش

1-1مقدمه
امروزه اخلاق حرفه ای گستره معرفتی با شاخه های بسیار متنوع و با ماهیتی میان رشته ای و در عین حال فرهنگ وابسته است که معطوف به زمینه های تخصصی فراوان، توسعه یافته است. سازمان ها همان گونه که در سایر زمینه های حرفه ای، خود را محتاج دانش های نوین می یابند، در زمینه اخلاق حرفه ای نیز باید نیاز به دانش اخلاق حرفه ای را ضروری و مبرم تلقی کنند. در واقع، بروز چنین نیازی در جوامع صنعتی عامل اصلی توسعه دانش اخلاق حرفه ای در زمینه های مختلف شده است: اخلاق صنعت معدن، اخلاق بازار سرمایه، اخلاق بیمه، اخلاق دیپلماسی، اخلاق پژوهش، اخلاق مدیریت شهری، اخلاق فناوری اطلاعات، اخلاق مدیریت فرهنگی، اخلاق ورزش، اخلاق هتلداری و جهانگردی، اخلاق کشاورزی نمونه هایی از شاخه های گوناگون دانش اخلاق حرفه ای است.(فرامرز قراملکی، 1385)
در راستای نیل به اهداف هر سازمان، باید شرایطی را فراهم ساخت تا کارکنان سازمان در محیط های جذاب و با خشنودی و رضایت کامل به انجام وظایف محوله بپردازند تا کارآیی و اثر بخشی لازم را در اجرای این امر خطیر داشته باشند.

1-2 بیان مسأله
هدف نخست ادیان الهی نیز آموزش و ارتقای اخلاق و پاکیزگی معنویت در جامعه انسانی بوده است، تا آنجا که پیامبر مکرم اسلام (ص) هدف محوری رسالت خود را تکمیل سجایای اخلاقی در روح و جان و رفتار انسانها می داند. در این معنا اخلاق شالوده ی اصلی زندگی معنوی و بنیاد تعالی و تکاپوی زندگی انسانی به شمار می آید. اما با وجود چنین پشتوانه و گذشته ای که اخلاق در آن محور آموزش و عمل، و اشتغال افراد و اجتماع و نقطه جوشان نیروی پویایی جامعه اسلامی و ایرانی بوده است، جامعه ی کنونی ما از فقدان یا نقصان دغدغه های اخلاقی در حِرَف کارکردی خود رنج می برد.(فرامرز قراملکی و همکاران، 1388)
دانش ناظر به اخلاق نیز از دو سطح معرفتی برخوردار است، علم اخلاق و فلسفه ی اخلاق. علم اخلاق دو رهیافت متمایز دارد: اخلاق حرفه ای و اخلاق کاربردی.
علم اخلاق در بحث از رفتارهای خوب و بد دو گونه رهیافت دارد: نظری و کلی و بحث مربوط به رفتار عینی در واقعیت خارجی.
در اخلاق حرفه ای دو رهیافت سنتی و جدید وجود دارد. رهیافت سنتی، روی آورد مدیریت منابع انسانی به اخلاق حرفه ای است که بر مسئولیت اخلاقی افراد در مشاغل و حِرَف حصر توجه می کند و رهیافت جدید که در دهه های اخیر رواج یافته است، رویکرد مدیریت استراتژیک به اخلاق حرفه ای است. در این رهیافت به مسئولیت پذیری سازمان با نگرش سیستمی عطف توجه می شود. اخلاق حرفه ای بر حسب تنوع حِرَف، دامنه بسیار وسیعی دارد: اخلاق پزشکی، اخلاق آموزش و پرورش، اخلاق پژوهش و … . (فرامرز قراملکی، 1391)
در قرآن توحید و برقراری قسط دو هدف عمده در جهت گیری دعوت انبیاء توصیف شده است. در سوره ی هود رسالت حضرت شعیب در دعوت به خدا و وفای به مکیال و میزان و اجتناب از کم فروشی دانسته است(آیات 84-86). اگر در اخلاق حرفه ای رعایت حقوق دیگران مبنای تعامل حرفه ای است، رساله حقوق امام سجاد مبین این حقوق است. (فرامرز قراملکی و همکاران، 1388)
قطعاً اخلاق نبوی را باید اخلاق قدسی و الهی بشمارند و از ویژگیهای اخلاق سکولار پیراسته اش بدانند. فیلسوفان اخلاق، میان اخلاق قدسی و اخلاق سکولار فرق گذاشته اند. اخلاق قدسی خدامحور و کمال طلب و اخلاق سکولار، انسان محور و مصلحت گراست. وقتی سخن از اخلاق می گوییم: باید توجه داشته باشیم که به قول ادموند برک1، سخن گفتن درباره ی آن، سخت و سکوت درباره ی آن، ناممکن است. به ویژه اگر محور سخن، اخلاق نبوی باشد که حقیقتاً آسمانی است؛ بلکه اوصافی است خدایی که در وجود پیامبر اعظم تجلی یافته است. این نوشتار بر آن است که اخلاق نبوی را به عنوان معجزه ای مطرح کند که بعد از قرآن، مؤثرترین وسیله ی پیشرفت اسلام و دعوت پیامبر خاتم بوده است. (فرامرز قراملکی و همکاران، 1388)
ولی اخلاق، فعل پیامبر و به تأکید خداست و این که از قسم سوم نیست، به خاطر این است که شبیه این قسم را هم پیامبران سلف و هم امامان خلف، انجام داده اند؛ ولی بسیار دشوار است که کسی ادعا کند که انبیاء سلف و امامان خلف، در اخلاق، همتای پیامبرند. اگر چنین باشد، ناگزیریم اخلاق نبوی را در ردیف معجزاتی قرار دهیم که هم به نیروی ید الهی انبیاء انجام شده است و هم امامان معصوم. (فرامرز قراملکی و همکاران، 1388)
اصولاً در روایات آمده است که خداوند، پیامبران را به مکارم اخلاق،مخصوص ساخته است.فرق است میان محاسن اخلاق و مکارم اخلاق. دومی برخاسته از بزرگواری و کرامت نفس است، ولی اولی ممکن است ظاهری و تصنعی باشد. اولی با اخلاق سکولار سازگار است و دومی نه. امام صادق (ع) درباره ی حسن خلق فرمود: عبارت است از نرم خوئی و خوش گوئی و گشاده روئی. اینها می تواند ظاهری باشد و می تواند برخاسته از بزرگواری و کرامت نفس باشد. به همین جهت است که باید از محاسن اخلاق به مکارم اخلاق رسید. (فرامرز قراملکی و همکاران، 1388)
کلام نیکو انتظام امام علی (ع) بهره می گیریم که خود را شاگرد اخلاق نبوی معرفی کرده، می گوید:
و لَقَد کنتُ أتّبعُهُ اتباعَ الفَصیل أثَرَ أمّه یَرفَع لی فی کُلّ یومٍ مِن أخلاقِه عَلَماً و یأمُرُنی بِالاقتِداء بِه . و من- در سفر و حضر- همچون شتر بچه در پی مادر، او را دنبال می کردم. همه روزه برایم پرچمی از اخلاق خود برمی افراشت و مرا به پیروی آن فرمان می داد.
امام علی (ع) ملاک نهایی اخلاق را خدا می داند و به همین دلیل توصیه اساسی حضرت، به تقوی است. لذا در مواضع مختلف و به طور مکرر به آن تذکر می دهند. (فرامرز قراملکی و همکاران، 1388)

حضرت امیر (ع) مبنای ارتباط و رفتار ارتباطی اخلاقی را حفظ و رعایت حقوق مردم دانسته و در مواضع مختلف بر آن تأکید می ورزند به گونه ای که جایگاه اجتماعی افراد به ویژه در مشاغل و مناصب مختلف را بر آن استوار می نمایند.
هدف اخلاق از نظر اسلام، سعادت و کمال ابدی انسان یعنی تقرب به خداست، چرا که نهایت مرتبه سعادت تشبه انسان، در صفاتش به حضرت پروردگار است. از آن جهت که خداوند در نقطه مرکزی همه صفات متعالی قرار دارد. اخلاق اسلامی یعنی اتصاف به همین صفات برجسته برتر، خداگونه شدن، و رنگ خدایی گرفتن و این دقیقاً به معنای قرب به خدا و مقام شامخ خلافت الهی است.
اخلاق حرفه ای پیشینه ای بیش از سه هزار سال در تمدن ایران باستان دارد و از منزلت اساسی در آموزه های اسلامی و جایگاه بنیانی در تمدن اسلامی برخوردار است.
روایت بسیار معروف نبوی «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» حاکیت از اهمیت اخلاق در جهت گیری دعوت انبیاء دارد. رعایت اخلاق در حرفه یکی از دغدغه های مهم انبیاء است.
افلاطون که بیشترین توجه را به اخلاق داشته و والاترین فضیلت دولت را تربیت دانسته و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع عوامل سازمانی Next Entries مقاله رایگان درباره اخلاق حرفه ای، رضایت شغل، رضایت شغلی، کسب و کار