منابع تحقیق با موضوع سقف شیشه ای، جانشین پروری، جامعه آماری، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….100
روش تحقیق 99
قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………101
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………… 101
نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………… 101
برآورد حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………..102
ابزار گردآوری………………………………………………………………………………………………………………………103
روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………….104
روش اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………..106
تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………106
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری 108
4-1مقدمه 109
4-2- توصیف داده‌ها: 109
4-2 تحلیل داده‌ها 113
استخراج اطلاعات مربوط به پرسشنامه تحقيق 113
4-3 بخش سوم- تحليل مولفه‌ها در راستای سوال‌های تحقیق 132
تحلیل سؤال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………145
تحلیل عاملی 146
مراحل اعتباریابی …………………………………………………………………………………………………………………147
ضرایب بارهای عاملی……………………………………………………………………………………………………………149
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 169
5-1مقدمه 170
5 -2خلاصه 170
5 -3 نتایج یافته ها 172
5-3-1 نتایج حاصل از یافته های توصیفی………………………………………………………………………. 172
5-3-2 نتایج حاصل از یافته های استنباطی ……………………………………………………………………..172
5 -4 پیشنهادات پژوهش 181
5 -5 محدودیتهای پژوهش 183
منابع فارسی 186
منابع لاتین 193
پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….195
چکیده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه سقف شیشه ای در جانشین پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان ستادی در سازمان آموزش و پرورش استان البرز صورت گرفته است.
روش این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد.جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مدیران زن و مرد، کارشناسان ارشد و مدیران ستادی شاغل در اداره کل و مناطق هشتگانه استان البرز می باشد. بر اساس جامعه آماری 1806 نفره، نمونه آماری317 نفرکه از طریق فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارپژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشدکه بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش تهیه شده و برای روایی ابزار از روایی صوری ومحتوایی از دیدگاه متخصصان و برای پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 95%به دست آمد ، داده ها به وسیله آزمون آماری گرسیون یک متغیره وآزمون رتبه بندی فریدمن بررسی شده اند. داده ها نشان داد عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، سازماني، بيولوژيکي و فرهنگي، خانوادگي و ديدگاه زنان نسبت به جايگاهشان همگی برایجاد سقف شیشه ای در ارتقا و جانشین پروری زنان مؤثر هستند و عوامل سیاسی ، فرهنگی ، سازمانی به ترتیب اهمیت و تأثیربیشتری بر ایجاد سقف شیشه ای دارند.

واژگان کلیدی:
سقف شیشه ای، جانشین پروری، عوامل خانوادگی، فرهنگی –اجتماعی، سازمانی، بیولوژیکی و اقتصادی

فصل اول
مقدمه و کليات پژوهش

1-1-مقدمه
ازآن جا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌هاي علمي، همراه با پديده‌ها و نيازهاي هر عصر بوده است، امروزه نيز توجه به مسايل زنان و مطالعات پيرامون آنها و نياز به پژوهش علمي در رابطه با آنها به صورت يك امر ضروري ظاهر شده است. موضوعي كه تقريباً تا يك و يا دو دهه پيش به دلايل خاص فرهنگي، تاريخي و يا شايد به دليل عدم شناخت و اهميت آن نقش چنداني در مطالعات علوم انساني نداشته است ليکن اكنون بخشي از كل رشته‌هاي علوم انساني را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمي و اجرايي در سطح ملي و بين‌المللي گرديده است.
به رغم اين كه از نظر قانون به زنان و مردان يكسان نگريسته شده است و با توسعه آموزش عالي زنان در اشغال مشاغل بيرون از خانه موفقيتهاي نسبي كسب نموده اند، ولي هنوز در اشغال سمتهاي مديريتي از تبعيضهاي چندگانه رنج مي برند. اين مسئله به « تقسيم كار جنسيتي عمودي » بر مي گردد كه در آن، مردان به ويژه در سمت هاي مديريتي موقعيت برتري كسب مي نمايند.(كار، 1384 :46)
با توجه به اين كه حداقل نيمي از جمعيت هر كشور را زنان تشكيل مي دهند برخورد با آنان به عنوان يك پديده اقليتي نادرست است . درنظر گرفتن زنان به عنوان يك گروه محروم به خودي خود مورد توافق تمام جريان هاي فمينيستي نبوده است زيرا بر اين امرتاكيد داشته اند كه موقعيت نيمي از افراد كل جوامع انساني را نمي توان با موقعيت يك اقليت ديني، سياسي و قومي مقايسه كر د)ميشل، 2001).
آشكارا، زنان در محل كار به اندازة مردان شايسته تلقي نمی شوند. زنان در سازمانها معمولا داراي نقش ها و پست هاي پايين تري هستند. گزارش اخير وزارت كار ايالات متحده حاكي از اين است كه زنان شاغل فشار رواني را بزرگترين مشكل روزانة خود تلقي مي كنند. اكثر شكايات از سوي زناني ابراز شده است كه داراي مشاغل حرف هاي يا مديريتي هستند.(قدم نژاد،1381 :25)
امروزه مديريت زنان نه تنها در كشورهاي در حال توسعه، كه در كشورهاي توسعه يافته نيز از مقوله هاي مهمي است كه مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف قرار گرفته است؛ و در سطح جهاني نيز سازمان هاي بين المللي توجهي ويژه به جايگاه زنان دركشورهاي مختلف دارند.از اين رو، همواره مقولهی زنان و به ويژه مشاركت آنان در تصميم گيري ها و مشاغل سطوح عالي مورد توجه بوده است. يكي از شاخص هاي مهمي كه به عنوان معيار توسعه ي جنسيتي و نيز توانمندسازي زنان مورد توجه قرار می گیرد، ميزان مشاركت زنان در تصميم گيري هاي كلان كشور، و هم چنين حضور آنان در پست هاي مديريتي است. علي رغم برنامه ريزي هايي كه در اين حوزه انجام شده است حضور زنان در پست هاي مديريتي هنوز چشم گير نيست و به نظر مي آيد كه زنان در مسير پيشرفت شغلي خود در سطوح مديريتي با مسائل و مشكلات زيادي روبه رو هستند كه اين موضوع نه تنها در كشورهاي در حال توسعه، كه در كشورهاي توسعه يافته نيز هنوز در حد يك مسئله باقي مانده است و صاحب نظران نتوانسته اند آن گونه كه بايد و شايد پاسخي براي آن بيابند .(جعفرنژاد و اسفيداني، 1384 :78)
جدول زیردرصد حضور زنان در كرسي هاي پارلماني، پست هاي تصميم سازي در دولت، مديريت مياني دولت، و پست هاي مديريتي – اجرايي طي سالهاي مختلف و در مناطق مختلف را نشان مي دهد.

جدول 1-1-اقتباس از:هفته نامه فرهیختگان (1380-شماره 34)
پيشنهاد موضوع تحقيق با عنوان «بررسي عوامل موثر بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي در سازمان آموزش و پرورش استان البرز» بهانه‌اي بود تا شايد بتوان با بررسي و بحث بيشتر گره نابرابري را در زمينه ارتقاء شغلي زنان در ايران و به ويژه در سيستم آموزشي کشور از هم گشود و همگام با كشورهايي كه رفع تبعيض نسبت به زنان را پذيرفته‌اند، در اين راستا اقدام نمود.
اميد است بتوانيم در جهت ارتقاء وضعيت شغلي زنان و احقاق حق نيمي از جمعيت فعال كشور كه در همه عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و … ظرفيت، قابليت و شايستگي خود را به اثبات رسانيده‌اند، گامي هر چند كوتاه برداريم.
1-2- بيان مساله
يكي از مهم‌ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعهيافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا ميباشند. اكنون نگاه جهان، بيشتر به سوي زنان معطوف شده است؛ زيرا امروز، براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرايند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي، چنانچه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود، قطعاً تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش كمّي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت. نقش زنان در توسعه، مستقيماً با هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين رو در تحول همه جوامع انساني، عاملي بنيادي محسوب مي گردد (محمدي، 1387 :52) .
زنان تقريبا نيمي از جمعيت جامعه را تشکيل ميدهند و سازندگان و پرورشدهندگان نسلهاي آينده محسوب ميشوند. آنها منبع انساني بالقوه مهمي در توسعه علمي، اجتماعي و فرهنگي کشورند، از اين رو توجه به مسير پيشرفت شغلي آنها ضرورت دارد و هرگونه بيعدالتي پذيرفته شده عليه آنان ممکن است بر بهرهوري نيمي از نيروي کار سازمانها اثر منفي داشته باشد.
همچنين احراز پستهاي کليدي براي زنان بسيار پيچيده است و متغيرهاي زيادي بر آن تأثیر گذارند. (حسينيان، 1۳۸۴ :۱۵). حضور زنان در عرصه مديريت با چالشها و مشکلاتي همراه است که نياز به بررسي زيادي در اين زمينه وجود دارد که در پژوهشهاي گذشته يا چنين چالشهايي مورد بررسي قرار نگرفته و يا تنها بخشي از آنها بررسي شده است.
امروزه شمار زيادي از زنان جامعه بدون پي بردن به نابرابري موجود به زندگي روزمره خود ادامه ميدهند، با اين تصور كه شرايط بايد اين گونه باشد. جالب آنكه اين واقعيت نابرابر، زماني موجب احساس نابرابر در آنها مي شود كه آنان از طريق تحصيل در دورههاي عالي و در پي آن آگاهي از حقوق خود و شرايط ديگر زنان جامعه، به نوعي خودآگاهي از وضع موجود مي رسند (دهنوي و معيدفر، ۱۳۸۴: ۵۲). از ديدگاه تاريخي همواره زنان در پستهايي قرار گرفتهاند که ناگزير بودهاند کارهاي تکراري انجام دهند و پستهايي در سطوح پايين احراز کنند. اغلب آنها در پستهاي ستادي و به عنوان دستيار مديران صفي انجام وظيفه کردهاند و به ندرت مسئوليتهاي مديران صفي را بر عهده داشتند. بنابراين مديران زن کمتر درگير وظايف صفي سازمانها بودهاند (افقهي، 1387: 85).
هم چنين سلطه ديرينه مردان بر ساختارهاي اداري سبب شده است كه فرهنگ و زبان مردانه در سازمان گسترش يافته، نوعي مردسالاري در سازمان ظاهر شود كه باعث شده زنان از رشد و ترقي بازمانده و نتوانند همپاي مردان رشد يابند. بنابراين فرهنگ سازماني مردسالار، علت اصلي عدم حضور زنان در پستهاي مديريتي اجرايي است (اسفيداني، ۱۳۸۱: ۸۰).
زنان ایران در انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی بر عهده داشتند ، چنان که سهم داشتن بانوان در انقلاب اسلامی یکی از ویژگی های آن شمرده شده است . هسته اصلی زنان فعال در انقلاب نیز به این ترتیب شکل گرفت ، در دوره پهلوی دو الگوی متفاوت برای زن وجود داشت ، نخست الگوی زن مدرن غرب گرا که رژیم به شدت از آن حمایت می کرد و چنین الگویی را برای تمام جامعه ایران تبلیغ می کرد ؛ دوم الگوی زن سنتی و عمدتاً خانه نشین و بی تفاوت به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره انحراف معیار، ضریب همبستگی، سطح معنادار، ساختار عاملی Next Entries منابع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، جانشین پروری، مشارکت زنان، حضرت زینب (س)