منبع پایان نامه درباره انحراف معیار، توزیع فراوانی، ارزش ویژه، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

دیشه های بلند را از شناخت ماهیت صفاتش باز داشته است.
سپاس از استادان گرامی و عالی قدر، جناب آقای دکتر سیامک سامانی و سرکار خانم دکتر سیده مریم حسینی که با راهنمایی هایشان در انجام هر چه بهتر این پژوهش اینجانب را یاری رساندند.
و با سپاس از پدر فهیم و مادر مهربانم که با صبوری هایشان موجب موفقیتم شده اند.

تقدیم
تقدیم به آزاد اندیشان و بلند همتانی که با انسانیت خویش در راه خدمت به انسان ها کوشیده اند، آنان که با نهایت عشق و شکیبایی در جهت تعلیم و تربیت فرزندان سرزمینی کهن و غنی از فرهنگ و تمدن گام نهاده اند. کسانی که از یاد دادن آن چه یاد گرفته اند هرگز خسته نشده اند و همواره گنجینه های علم خویش را در مقابل ترقی و اعتلای اندیشه ها گشوده اند.
” با احترام! تقدیم به معلمان و استادانم که سازنده ی حیات جاودانی من بوده اند “

معلم چون به تعلیم خط از دستش قلم گیرد
خط او بیند و تعلیم از آن مشکین رقم گیرد

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه : …………………………………………………………………………………………………………………………………3
بیان مسئله : …………………………………………………………………………………………………………………………..5
اهمیت و ضرورت تحقیق : …………………………………………………………………………………………………… 8
اهداف تحقیق : …………………………………………………………………………………………………………………….12
سوالات تحقیق : …………………………………………………………………………………………………………………..12
تعریف نظری : …………………………………………………………………………………………………………………….13
تعریف عملیاتی : ………………………………………………………………………………………………………………….14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
انسان از دیدگاه علامه محمد تقی جعفری ………………………………………………………………………………16
خود طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………………17
خود انسانی …………………………………………………………………………………………………………………..18
همت عالی …………………………………………………………………………………………………………..19
پویندگی ……………………………………………………………………………………………………………..25
حریت ………………………………………………………………………………………………………………..28
عدالت به خویشتن ………………………………………………………………………………………………30
میزان قرار دادن خویشتن در ارتباط با دیگر انسان ها ……………………………………………….30
افزایش ظرفیت درون …………………………………………………………………………………………..31
زدودن سینه از کینه توزی ها و بغض ها …………………………………………………………………31
زدوده شدن توقع پاداش برای انجام تکلیف …………………………………………………………….32
اصل مکافات بر مبنای نیت ها ………………………………………………………………………………33
نظارت الهی ……………………………………………………………………………………………………..33
ایده آل اعلا ………………………………………………………………………………………………………………34
قوانین من …………………………………………………………………………………………………………………35
انسان از دیدگاه روان شناسی ……………………………………………………………………………………………37
رویکرد روان کاوی ……………………………………………………………………………………………………37
رویکرد گستره زندگی ………………………………………………………………………………………………..40
رویکرد صفت …………………………………………………………………………………………………………..41
رویکرد انسان گرایی ………………………………………………………………………………………………….43
انسان از دیدگاه اسلام …………………………………………………………………………………………………….48
پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..55

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….61
جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….61
نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………61
ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….64
روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..66
ملاحظات اخلاقی پژوهش ………………………………………………………………………………………………66
روش تجزیه و تحلیل آماری ……………………………………………………………………………………………67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)
یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………….70
تحلیل ماده ……………………………………………………………………………………………………………….70
یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………………………74
تحلیل عامل ………………………………………………………………………………………………………………74
روایی …………………………………………………………………………………………………………………….79
پایایی …………………………………………………………………………………………………………………….81
مقایسه دو گروه دختران و پسران ……………………………………………………………………………………82

فصل پنچم: نتیجه گیری و پیشهنادات
تبیین یافته های آماری و سوالات تحقیق ………………………………………………………………………….84
مقایسه دیدگاه علامه جعفری با دیدگاه روانشناسی انسان گرا ……………………………………………..89
محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..92
پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………93

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………….94
فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………..97
ضمائم و پیوست ها …………………………………………………………………………………………………….99
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..102

فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه
جدول 3-1- توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه در دسترس …………………………………………………….62
جدول 3-2- میانگین و انحراف معیار نمونه دردسترس …………………………………………………………….62
جدول 3-3- توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه اصلی ……………………………………………………………..63
جدول 3-4- میانگین و انحراف معیار نمونه اصلی…………………………………………………………………….64
جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی 63 عبارت مقیاس با نمره کل مقیاس ……71
جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار 39 عبارت مقیاس با نمره کل مقیاس …………………………………73
جدول 4-3- ارزش ویژه و درصد واریانس مورد ارزیابی در هر عامل ……………………………………….75
جدول 4-4- پرسشهای حذف شده با بارعاملی بیش از 30/0 در بیش از یک عامل ……………………..76
جدول 4-5- محتوا و بار عاملی و ارزش ویژه ی هشت عامل نامگذاری شده …………………………….77
جدول 4-6- ضریب همبستگی عوامل با یکدیگر و با نمره کل پرسشنامه …………………………………..79
جدول 4-7- میانگین و انحراف معیار عوامل با نمره کل پرسشنامه…………………………………………….80
جدول 4-8- همبستگی عوامل موجود در پرسشنامه شخصیت با مقیاس اخلاق مذهبی ……………….80
جدول 4-9- ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل هشت گانه پرسشنامه ………………………………………81
جدول 4-10- آزمون t برای مقایسه دو گروه دختران و پسران در عوامل پرسشنامه شخصیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های وسواس فکری، برون گرایی، کاهش نشانه های اضطراب، مدل اندازه گیری Next Entries منبع پایان نامه درباره روان شناسی، انسان کامل، سیر تکاملی، تعلیم و تربیت