پایان نامه با کلید واژه های اختلالات روانی، اختلالات اضطرابی، تنظیم هیجان، تنظیم شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………58
12-2 راهبردهای تنظیم هیجان و اختلالات هیجانی در پرتو پژوهش ها ……………………………………………………………………….60
13-2 راهبردهای تنظیم هیجان، شخصیت و اختلالات هیجانی در پرتو پژوهش ها ………………………………………………………62
14-2 خلاصه فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
فصل سوم
روش پژوهش
1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-3 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-3 جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….67
4-3 ابزارهای جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………….67
1-4-3 پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………………….67
2-4-3 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………67
3-4-3 پرسشنامه شخصیتی نئو…………………………………………………………………………………………………………………………………………68
4-4-3 پرسشنامه افسردگی بک…………………………………………………………………………………………………………………………………………68
5-4-3 پرسشنامه حساسیت اضطرابی………………………………………………………………………………………………………………………………..69
6-4-3 پرسشنامه پن اسمیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
7-4-3 پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی………………………………………………………………………………………………………………..69
5-3 روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….70
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
2-4 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-4 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
4-4 تحلیل فرضیه های ترکیبی- ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………………..77
5-4 تحلیل فرضیه ها و سوالات، اثرات مستقیم متغیرها …………………………………………………………………………………………………80
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
2-5 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
3-5 محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
4-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
پیوست ها
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی
پرسشنامه حساسیت اضطرابی
پرسشنامه پن اسمیت
پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه شخصیت نئو
چکیده انگلیسی

جدول ها
جدول 1-2: خصیصه ها و رفتار افسردگی ………………………………………………………………………………………………………………………..25
جدول 1-4: میانگین و انحراف استاندارد متغیرها بین زنان و مردان و به صورت کلی…………………………………………………….71
جدول 2-4: ماتریس کوواریانس متغیرهای مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….73
جدول 3-4: مسیرهای علی غیرمستقیم (واسطه ای) متغیرها …………………………………………………………………………………………77
ادامه جدول 3-4:مسیرهای علی غیرمستقیم (واسطه ای) متغیرها ………………………………………………………………………………….78
جدول 4-4: مسیرهای علی مستقیم متغیرهای مستقل مکنون بر متغیرهای وابسته مکنون …………………………………………82

نمودارها
مدل شماره 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
مدل شماره 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
مدل شناختی افسردگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
مدل شناختی پانیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
پژوهش های تاییدکننده پنج عامل بزرگ شخصیت …………………………………………………………………………………………………………55
مدل علی- ساختاری(1): روابط بین متغیرها و شاخص های برازش مدل…………………………………………………………………………75
مدل علی- ساختاری(2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

1-1 مقدمه
در حال حاضر اختلالات روانی به دلیل ماهیت آشفته ساز، شیوع فراوان و پیچیدگی های ماهیتی و همچنین هزینه های گزاف مراقبتی مورد توجه فراوان قرار گرفته اند. بعلاوه ،نگاه جامعه امروز به آن ها، نگاهی علمی و به سرعت در حال پیشرفت است. امروزه اختلالات اضطرابی و خلقی از شایعترین اختلالات روانی هستند و افراد مبتلا به این اختلالات به وفور توسط روان شناسان بالینی تحت درمان قرار می گیرند ( بخشی پور، دژکام، مهریار و بیرشک، 1383).
در این راستا، نرخ شیوع اختلال افسردگی در طول عمر 17درصد (کسلر1 و همکاران، 2005) و میزان بروز سالیانه افسردگی اساسی 59/1 درصد (زنان 89/1 درصد و مردان 1/1 درصد) است (سادوک2و کاپلان3،2007). همچنین نرخ شیوع اختلالات اضطرابی به 8/28 درصد و میزان بروز آن به 18 درصد می رسد (کسلر و همکاران، 2005).
فهم سازه های تاثیر گذار و بیان صریح عواملی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر افسردگی و اضطراب تاثیر می گذارند، کاری دشوار است . با این حال ، تلاش پژوهشگران و محققان در این عرصه ، نتایج امیدوارکننده ای در پی داشته است . در همین راستا ، توجه به نقش سازه های شخصیتی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در سبب شناسی اختلال های افسردگی و اضطرابی و بررسی اثرات مستقل و تعاملی این سازه ها با بهره گیری نظام آماری پیشرفته مدل یابی معادلات ساختاری جهت پیش بینی و تبیین اثرات این سازه ها بر این حوزه از اختلال های روانشناختی می تواند کمک کننده پژوهش ها و رویکردهای درمانی آتی در زمینه اختلال های هیجانی باشد.

2-1 بیان مساله :
اختلالات افسردگی و اضطرابی ، جزء اختلالات شایع و ناتوان کننده بوده و در طول دو دهه اخیر ، چندین مطالعه ملی در این حوزه ها انجام گرفته و دو طبقه از اختلالات روانی را که به ویژه در جمعیت عمومی بزرگسالان رایج است ؛ اختلال افسردگی با شیوع در طول عمر تقریبا 17 درصد و اختلالات اضطرابی با شروع در طول عمر تقریبا 29 درصد رامشخص کرده اند (کسلرو همکاران، 2005). این اختلالات هزینه های زیادیبه جامعه تحمیل می کنند و با توجه به این مسائل ، تشخیص و توصیف دقیق این اختلالات از اهمیت خاصی برخوردار است.
خلق افراد افسرده، غمگین، مضطرب و تحریک پذیر است، تفکر آن ها کند و آشفته بوده، دچار فقدان تمرکز هستند، دیدگاه بدبینانه ای دارند، خود را سرزنش می کنند، دچار تردید و دودلی اند، عزت نفس پایینی دارند. از فعالیت های شغلی و اجتماعی اجتناب می کنند، تمایل به فرار و گوشه گیری دارند، دچار وابستگی زیادی هستند. در افراد افسرده، راه رفتن کند می شود، گریه کردن وجود دارد. این افراد دچار کاهش یا افزایش اشتها، فقدان نیروی زندگی، اختلال خواب، کندی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره وسواس فکری، برون گرایی، کاهش نشانه های اضطراب، مدل اندازه گیری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تنظیم هیجان، برون گرایی، وسواس فکری، اختلال افسردگی