دانلود تحقیق در مورد صفات شخصیت، آسیب شناسی، صفات شخصیتی، آسیب شناسی روانی

دانلود پایان نامه ارشد

ادبیات پژوهش
1-2 مقدمه 14
2-2 اختلال وسواسی – جبری 14
1-2-2 ویژگیهای بالینی 15
2-2-2 همه گیر شناسی 16
3-2-2 سیر و پیش آگهی 17
3-2 توصیف وسواس فکری 17
1-3-2 ویژگی هاي اصلی وسواسها ی فکری 18
2-3-2 تمایز وسواسهاي بهنجار و نابهنجار 18
4-2 توصیف اجبار 20
1-4-2 تمایز اجبارهاي بهنجار و نابهنجار 20
5-2 سبب شناسی 21
1-5-2 عوامل زیستی 21
2-5-2 عوامل روانی_اجتماعی 22
6-2 زیرگونههای اختلال وسواسی – جبری 26
1-6-2 زیرگونه ي شستشو/آلودگی 27
2-6-2 زیرگونه ي نظم/تقارن 27
3-6-2 زیرگونه ي احتکار 27
4-6-2 زیرگونه ي وسواس فکري 28
7-2 رویکرد ابعادي به آسیب شناسی OCD 28
8-2 رویکردهای ابعادی به OCD و مطالعات تحلیل عاملی 30
9-2 ارزیابی مدلهای ابعادی 31
10-2 مزیت رویکردهای ابعادی 32
11-2 شخصیت و طبقه بندی مورد توافق در باب آن 33
12-2 پیدایش و توسعه ی مدل پنج عاملی شخصیت 34
13-2 مفهوم پردازی نظری از این پنج عامل بزرگ 37
1-13-2 نوروتیسم 37
2-13-2 برونگرایی 37
3-13-2 باز بودن (گشودگی) به تجارب 38
4-13-2 توافق 39
5-13-2 با وجدان بودن 40
14-2 نظریه پنج عاملی شخصیت 41
15-2 شخصیت و آسیب شناسی روانی 42
16-2 آسیب شناسی روانی از دیدگاه مدل پنج عاملی 44
17-2 آسیب شناسی محور یک و مدل پنج عاملی ((FFM 45
18-2 مدل های ساختاری و صفات شخصیت 46
19-2 دلایل ارتباط با صفات شخصیت 46
1-19-2 خلق و صفات عاطفی: 46
2-19-2 ثبات اختلالات هیجانی 47
3-19-2 روابط ژنتیکی 47
20-2 ابعاد شخصیتی و اختلال وسواسی – جبری 48

فصل سوم
روش پژوهش
1-3 مقدمه 54
2-3 نوع پژوهش 54
3-3 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 54
4-3 ابزارهای پژوهش 54
1-4-3 سیاهه بازنگری شده شخصیت نئو (NEO-PI-R) 54
2-4-3 سیاهه بازنگری شده وسواسی-جبری (OCI-R) 55
5-3 روش جمع آوری داده ها 55
6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 56

فصل چهارم
یافته های پژوهش
1-4 مقدمه 59
2-4 یا فته های توصیفی 59
جدول 1-4 : شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر های پیش بین 59
جدول 2-4 : شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای ملاک 59
3-4 یافته های استنباطی 61
یافته ها 61
مدل اندازه گیری : تحلیل عاملی تاییدی 61
جدول 3-4 : شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری مدل 4 عاملی زیرگونههای اختلال وسواسی-جبری 61
مدل اندازه گیری رویه های شخصیتی 62
جدول 4-4: شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری رویه های شخصیتی 62
جدول 5-4 : ماتریس همبستگی متغیرهای مکنون رویه های شخصیتی‌‌‌‌ 63
جدول 6-4 : ماتریس همبستگی متغیر های مکنون زیرگونههای اختلال وسواسی-جبری 63
معادلات ساختاری 64
جدول 7-4 : شاخص های برازندگی مدل ساختاری مفروض 64
تحلیل فرضیه 64

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه 69
2-5 بحث و نتيجه گيري 69
3-5 محدودیت های پژوهش: 72
4-5 پيشنهادات پژوهشی 73
منابع و مآخذ 74
منابع 75
پیوست ها و ضمائم 84

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
رابطه بین شخصیت و آسیب شناسی روانی ازنظر مفهومی پیچیده بوده و مدلهای مختلفی در این راستا بوجود آمده اند تا وسعت روابط ممکن را تحت پوشش قرار دهند، که مدلهای ذیل از جمله ی این مدلها می باشند:
الف) مدل عوارض یا مدل اسکار1: مطابق با این مدل، رشد آسیب شناسی روانی، شخصیت پیش مرضی فرد را تغییر می دهد؛ ب) مدل پاتوپلستی2 یا مدل تشدید : این مدل فرض می کند که ویژگی های شخصیتی ممکن است سیر، شدت، پیش آگهی و ظهور اختلالات محور یک را متاثر کند؛ ج) مدل آسیب پذیری3: این مدل فرض می کند که صفات شخصیتی ممکن است فرد را نسبت به شکل خاصی از آسیب شناسی روانی آسیب پذیر کند؛ د) مدل پیوستاری: در این مدل فرض می شود که صفات شخصیتی و ظهور علائم آسیب شناسی روانی در یک پیوستار قرار دارند به عبارت دیگر در این مدل رابطه بین شخصیت و آسیب شناسی روانی، ابعادی است و ه) مدل علی مشترک : هر دو تحت تأثیر یک متغیر دیگر هستند (بینونو و استین4 ، 2003؛ کریستنسن و کسینگ5 ، 2006). در دهه ی1990 در باب مطالعات مربوط به روابط بین شخصیت و آسیب شناسی روانی تجدیدنظرهایی صورت گرفت و از آن زمان تاکنون تحقیقات دراین حوزه رشد کرده است (واتسون و کلارک6، 1994؛ به نقل از واتسون،a 2005).
بسیاری از تحقیقات در شخصیت و روانشناسی بالینی، فهم روابط بین اختلات روانی و تغییر ابعاد شخصیت بهنجار را هدف خود قرار دادهاند. بسیاری از این بررسی ها مدل پنج عاملی ساختار شخصیت را به کار گرفتهاند و بطور کلی نتایجی همسو با روابط مفهومی بین ابعاد شخصیت واختلالات گوناگون نشان دادهاند (آشتون7،a 2008).

2-1 بیان مساله
اختلال وسواسی- جبری8 یک اختلال اضطرابی ناتوان کننده است که با افکار وسواسی مقاوم (افکار، تکانهها یا تصاویر مزاحم) و یا اعمال وسواسی (رفتارهای تکراری یا اعمال ذهنی متمرکز بر کاهش استرس) تعریف شده است و ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد اجتماعی و شغلی قابل ملاحظه ای را باعث می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا9، 2000؛ کران، سینمن، داونپورت10، 1996). اگرچه پیشتر اختلال وسواسی- جبری اختلال نسبتاً نادری محسوب می شد ولی تخمین های اخیر دامنهی شیوع آن را در طول عمر%3/2 برآورد کرده اند (روسییو، استین، چییو و کسلر11، 2010) و برآورد بالینی افکار وسواسی و اعمال وسواسی در دامنه ی13/0 تا 49/0 قرار دارد (فولانا12 و همکاران، 2009). اختلال وسواسی- جبری معمولاً با اختلال های مهمی همراه است. دادههای حاصل از تکرار مطالعه ملی همبودی13 اختلال وسواسی- جبری با سایر اختلالات روانی، این اختلال را به عنوان یک اختلال اضطرابی معرفی نموده است که از نظر آسیب زایی در طبقه بندی “جدی” قرار می گیرد. لازم بذکر می باشد که این نوع طبقهبندی با بکارگیری شاخص های مختلفی، از جمله سابقهی اقدام به خودکشی در طول 12 ماه گذشته، یا ناتوانی کاری قابل توجه و یا اختلال در نقش (کسلر، برگلاند14، دملر15، مریکانگاس16 و والترز17، 2005) تعیین می شود. همچنین روسییو و همکاران (2010) گزارش نموده اند که مبتلایان به این اختلال در طول 12 ماه اختلال نقش جدی درمقیاس ناتوانی شیهان نشان دادند (لئون، الفسون، پرترا، فاربر و شیهان18، 1997). )، این در حالی است که بیش از 90% افراد جامعه علایم وسواسی- جبری را با همان کیفیت و شکل افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری تجربه می کنند (راکمان و دسیلوا، 1978؛ پوردون و کلارک، 1993) و همین امر لزوم بررسی و شناخت علایم وسواسی- جبری را دوچندان می نماید، چراکه می تواند به شناسایی دقیق، ارزیابی و درمان این اختلال کمک نماید.
عوامل متعددی همچون سبک تربیتی والدین، عوامل ارثی و ژنتیکی، استرسورهای زندگی، ویژگیهای روانشناختی منحصر به فرد افراد و … در ایجاد و نگهداری این اختلال نقش دارند که یکی از مهمترین این عوامل در شروع و نگهداری اختلال وسواسی- جبری، صفات شخصیتی افراد می باشد. از این رو محققان و متخصصان از دیرباز به مطالعه ی صفات شخصیتی دخیل در ایجاد اختلالات روانی همچون اختلال وسواسی – جبری علاقه مند بوده اند (کلونینجر19، 1987؛ آیزنک20 و آیزنک، 1985؛ ژانت، 1903؛ زاکرمن21 و همکاران، 1993) و بر همین اساس دیدگاههای مختلفی برای مطالعه ی نقش شخصیت و صفات شخصیتی در اختلال وسواسی- جبری مطرح شده است.
بررسی آسیبهای شخصیت در قالب ارتباط موجود بین اختلال وسواسی- جبری و شاخص های اختلالات محور II توجه زیادی را به خود جلب نموده است. با وجود این،‌ دیدگاه مقوله ای مورد انتقادات بسیاری واقع شده است، چرا که بسیاری از طبقات تشخیصی اختلالات شخصیتی همپوش میباشند. بنابراین عدم تمییز دقیق مفهوم تشخیصی یک اختلال شخصیتی در مقایسه با اختلال دیگرمی تواند کاربرد بالینی این نوع طبقه بندی را محدود نماید. در واقع استدلال می شود که اختلالات شخصیتی تفاوت های دوگانهی مفروض در دیدگاه مقوله ای را دقیقاً منعکس نمینمایند. بلکه پیوستاری از عملکرد را منعکس می نماید که در آن مرزهای بین شخصیت های بهنجار و نابهنجار مشخص نمی باشد (سالزمن و پیج22،2004).
بنابراین با توجه به این محدودیتها، توجه به سمت استفاده از دیدگاه ابعادی متمرکز شده است. در این دیدگاه اخذ نمرات بسیار بالا در صفات مختلف شخصیتی به همراه وجود پریشانیهای شخصی برای نشان دادن وجود آسیبهای شخصیتی بکار گرفته می شود. علاوه بر این، بررسی تعداد ملاکهای مشاهده شده در مورد یک اختلال می تواند به عنوان ابزاری برای قضاوت در مورد شدت اختلال مورد استفاده قرار گیرد (اگان، ناتان و لوملی 23 ، 2003). این رویکرد این مزیت را دارد که درباره ی صفات شخصیتی افراد، به ویژه در رابطه با صفات شخصیتی بهنجار و قضاوت در باب طیف قرار گیری آنها (یعنی امکان قضاوت در مورد بهنجار یا نا بهنجار تلقی شدن شدت صفت مد نظر) اطلاعات سودمندی را ارائه می نماید. اگرچه تحقیقاتی که دیدگاه ابعادی را در مطالعه شخصیت و نشانه های وسواسی- جبری بکار برده اند به نتایج جالبی دست یافته اند، ولی مطالعات بسیار اندکی اختلال وسواسی _ جبری را در این ابعاد بررسی کرده اند و همین امر لزوم بررسی های جامعتر در این خصوص را نمایان میسازد.
هم اکنون مدل پنج عاملی از شخصیت (FFM24) یکی از رایج ترین و مقبول ترین مدلها در باب ساختار شخصیتی بهنجار می باشد و پرسشنامه ی شخصیتی NEO PI-R25 در این راستا و به منظور ارزیابی این مدل پنج عاملی از شخصیت گسترش یافته است، که این پرسشنامه از پنج حوزه ی صفات شخصیتی گسترده تشکیل شده است که این پنج حوزه عبارتنداز: روان نژندی26، برونگرایی27، توافق28، باز بودن به تجربه29، و با وجدان بودن30، که هر یک از این پنج حوزه ی گسترده صفات از شش صفت یا رویه سطح پایینتر تشکیل یافته اند. بنابراین تجزیه و تحلیل شخصیت در سطح این رویه های سطح پایینتر به بدست آمدن تحلیل های جزئیتر و اختصاصیتری را در خصوص شخصیت ممکن میسازد.
علاوه بر اینها، از آنجایی که مدل پنج عاملی سبک های انگیزشی و عاطفی و میان فردی را که به طیف گسترده ای از تشخیصها مربوط می باشند مورد سنجش قرار می دهد، بنابراین بررسی صفات مربوط به این مدل پنج عاملی در افرادی که تجربه علایم وسواسی-جبری را دارند ممکن است در شناسایی صفاتی که به طرق متفاوتی به نگهداری از وسواسهای فکری و عملی کمک مینمایند مفید واقع بشود.
از طرفی، با توجه به این موضوع که اختلال وسواسی– جبری یک اختلال ناهمگن می باشد که از حوزه های علامتی چندگانه ای تشکیل شده است، تحلیلهای عاملی ابزارهای سنجش اختلال وسواسی – جبری به شناسایی چندین حوزه ی علامتی منجر شده است. کالاماری31 و همکاران (2004)، باخلاصه نمودن نتایج به دست آمده از هشت تجزیه و تحلیل عاملی و خوشهای منتشر شده از نشانههای وسواسی دریافتند که زیرگونههای آلودگی/شستشو32، افکار وسواسی/چک کردن33 و زیرگونهی احتکار34 به طور جهان شمولی شیوع دارند. به همین ترتیب ماتایکس کولس، روساریو کمپوس و لکمن35 (2005) با بررسی 12 مطالعه ی تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند که چهارحوزهای که با بیشترین ثبات استخراج می شوند عبارتند از:1) تقارن/نظم36 2) احتکار 3) آلودگی/شستشو و 4) افکار وسواسی/چک کردن. علاوه بر اینها، در یک نظر سنجی بین المللی از متخصصان در حوزهی اختلال وسواسی– جبری (ماتایکس کولز37 و همکاران، 2007)، 92-85% پاسخ دهندگان وجود این چهار حوزهی علامتی را تایید کردند.
لازم بذکر می باشد که مطالعات اندکی در مورد روابط صفات شخصیتی به ویژه در سطح رویه های عاملهای شخصیتی مدل پنج عاملی با اختلال وسواسی – جبری صورت گرفته است. یافته های حاصل در یکی از برجسته ترین مطالعاتی که در خصوص ارتباط صفات شخصیتی با اختلال وسواسی – جبری صورت گرفته (ساموئلز38 و همکاران، 2000) بیان می دارد که مبتلایان به این اختلال در مقایسه با گروه کنترل به طور کلی میزان شیوع بالاتری از ابتلا به خوشه ی اضطرابی اختلالات شخصیتی (خوشه ی C) و به ویژه اختلال شخصیت وسواسی– جبری و اختلال شخصیت اجتنابی را دارا می باشند. برخلاف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان توانمند سازی، یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی، توانمندسازی Next Entries دانلود تحقیق در مورد تعریف مفهومی، اختلالات روانی، افراد مبتلا، بیماران مبتلا