منابع پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، ارزیابی عملکرد، توانمندسازی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….41
ب

پیش گامان مدیریت کیفیت فراگیر ……………………………………………………………………………………………………………..41
اصول مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………………………………………………………………….45
مزایای مدیریت کیفیت فراگیر ……………………………………………………………………………………………………………………..46
موانع مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………………………………………………………………….46
دلایل شکست در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………………………………………………..47
ب) پیشینه پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………………………..48
– پژوهش های خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………………………………….48
– پژوهش های داخل کشور………………………………………………………………………………………………………………………………….53
جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
نمونه مورد مطالعه ،حجم نمونه ،روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….63
ابزار جمع اوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..65
روایی و پایایی ابزار جمع اوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………….67
روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………67
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها……………………………………………………………………………………………………………..67
ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
پ

فصل چهارم : یافته های تحقیق
داده های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………69
یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..70
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….81
پیشنهاد های کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………..82
پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………………….83
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
پیوست ها و ضمائم
الف)پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)……………………………………………………………………………………………….
ب)پرسشنامه توانمند سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………
ج)پرسشنامه ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
صفحه عنوان پایان نامه به انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..

ت

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1بررسی نمونه آماری بر اساس جنسیت…………………………………………………………………………………………63
جدول 3-2 بررسی نمونه آماری بر اساس وضعیت تاهل……………………………………………………………………………….64
جدول 3-3 بررسی نمونه آماری بر اساس تحصیلات…………………………………………………………………………………….64
جدول 3-4 بررسی نمونه آماری بر اساس سن………………………………………………………………………………………………64
جدول 3-5 بررسی نمونه آماری بر اساس سابقه کار……………………………………………………………………………………..65
جدول 4-1: بررسی میانگین و انحراف استاندارد نمرات مدیریت کیفیت فراگیر و ابعاد آن ……………………….69
جدول 4-2: بررسی میانگین و انحراف استاندارد نمرات توانمند سازی ……………………………………………………….69
جدول 4-3 : بررسی میانگین و انحراف استاندارد نمرات ارزیابی عملکرد…….. …………………………………………….70
جدول 4-4 : همبستگی بین مدیریت کیفیت فراگیر با توانمند سازی و ارزیابی عملکرد……………………………70
جدول 4-5: همبستگی بین مدیریت کیفیت فراگیر با توانمند سازی ………………………………………………………..71
جدول 4-6: همبستگی بین مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد……………………………………………………….72
جدول 4-7:جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و توانمند سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73
جدول 4-8: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و
ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

ث
چکیده

هدف از تحقیق حاضرتبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق 160 نفراز کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس می باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 111 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیرمقیمی و همکاران، توانمندسازی اسپریتزر و ارزیابی عملکرد کاپلان و نورتن استفاده گردید.جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است.نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان داد که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد رابطه معنی دار وجود دارد که از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی, بعدهای حمایت ورهبری مدیران ، پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری, مشتری مداری و بیمه کیفیت و از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد بعدهای حمایت و رهبری مدیران وبیمه کیفیت رابطه قوی تری را نشان می دهند.

کلید واژه: مدیریت کیفیت فراگیر،توانمند سازی، ارزیابی عملکرد

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه
کارائی و توسعه سازمان ها در گرو کاربرد صحیح نیروی انسانی می باشد. نتایج بسیاری از تحقیقات بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه ای توسعه نیافته است مگر آن که به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد.
توانمندسازي به صورت عام از ابتداي خلقت بشر وجود داشته است. زندگي گذشته انسان و روند تكاملي آن طي تاريخ گوياي اين موضوع است. شيوه سكونت،‌ساخت سرپناه و رشد ابزارهاي مورد استفاده براي گردآوري خوراك،‌ شكار ، كشاورزي و ايجاد تغييرات و تكامل آن براي حفظ نفس و بهبود زندگي نشان از تكامل توانمندسازي بشر است. در مدیریت ،سابقه استفاده از اصطلاح توانمندسازی به دموکراسی صنعتی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان ، تحت عناوین مختلفی همچون تیم سازی ، مشارکت فعال و مدیریت کیفیت فراگیر بر می گردد . (صنعتی ،1386) توانمند سازی به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش به یکی از داغ ترین مباحث روز مدیریت مبدل شده است، تعدادی از نظریه پردازان برای نقش قدرت در فرایند توانمندسازی کارکنان ،اهمیت بسزایی قایل شده و اصولا برای توانمندسازی غایتی جز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کمال گرایی، عزت نفس، عملکرد تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت کیفیت، توانمندسازی، ارزیابی عملکرد