منابع پایان نامه با موضوع پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، تغییر نگرش، وضعیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به تمامی دانش آموزان ایران زمین

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1
فصل یکم: کلیات پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5
اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11
فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12
فصل دوم: پیشینه پژوهش

1) پیشینه نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14
بخش اول: گستره نظري مربوط به کمال‌گرایی ………………………………………………………………………………………………………
14
کمال‌گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14
دیدگاه های مختلف در زمینه کمال‌گرایی ……………………………………………………………………………………………………………..
16
دیدگاه آدلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16
دیدگاه الیس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16
دیدگاه هورنای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17
دیدگاه هاماچک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17
دیدگاه بورنز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19
دیدگاه پاچت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20
دیدگاه هالگین و لیهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
سبب شناسی کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………
21
ویژگی‌های افراد کمال‌گرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………
22
ابعاد کمال‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24
انواع کمال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
25
تلاش سالم یا کمال‌گرایی بهنجار…………………………………………………………………………………………………………………………..
28
ویژگی‌های دانش‌آموزان کمال‌گرا…………………………………………………………………………………………………………………………..
29
نحوه غلبه بر تفکر کمال‌گرا………………………………………………………………………………………………………………………………….
29
سیکل معیوب در روند کمال‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………
31
تلاش سالم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
32
گام‌های تغییر نگرش‌های کمال‌گرایانه …………………………………………………………………………………………………………………..
33
شرایط رشد کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………
34
بخش دوم: گستره نظري مربوط به حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………
36
تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
36
تاریخچه بررسی در زمینه حرمت به خود………………………………………………………………………………………………………………..
37
نظریه های مرتبط با حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………………….
39
نظر آلبرت الیس………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
39
نظر ویلیام جیمز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
40
نظر جرج مید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
41
اجزاء حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
41
اهمیت حرمت به خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………
41
شکل‌گیری حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………………………………………….
44
حرمت به خود – خودپنداره – اعتماد به نفس ……………………………………………………………………………………………………….
45
حیطه‌های پنج‌گانه حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………………………………
46
تاثیر حرمت به خود بر زندگی………………………………………………………………………………………………………………………………
48
رشد حرمت به خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
48
راه‌های افزایش حرمت به خود………………………………………………………………………………………………………………………………
52
بخش سوم: گستره نظري مربوط به پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………
56
تعریف پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..
57
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………
59
1) مدرسه و نظام آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………………
60
2) عوامل مربوط به خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………….
64
3) وضعیت اجتماعی- اقتصادي …………………………………………………………………………………………………………………………..
64
ارتباط متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
66
2) پيشينه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………
67
الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور…………………………………………………………………………………………………………………..
67
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد سطح معنی داری، متغیر مستقل، مدل اندازه گیری، برون داده Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کمال گرایی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی