مقاله رایگان درمورد اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت، تنظیم هیجان، راهبردهای شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………82
3-4-2 مقیاس شخصیّت مرزی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
3-4-3 فرم تجدیدنظر شده سایکوپاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..83
3-4-4 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………84
3-5 روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-2 یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………87
4-3 یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
4-4 تحلیل سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
5-2 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
5-3 محدودیّت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
5-4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………105
منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108
فهرست شکل ها و جداول
شکل 1-1 (مدل علّی-ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی )……………..16
شکل 2-1 (مدل فرآیند تنظیم هیجانی)…………………………………………………………………………………………………………………………………….45
شکل2-2 (مدل آبشار هیجانی)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
شکل 2-3 (مکانیسم آبشار هیجانی)………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
شکل 2-4 (تأثیر دو نوع نشخوار فکری بر روی رفتار پرخاشگرانه)…………………………………………………………………………………………..63
شکل 4-1 (مدل علّی-ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی)……………..75
جدول 4-1 (شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیّرها)…………………………………………………………………………………………………………..71
جدول4-2 (میانگین و انحراف معیار متغیّرهای پژوهش به تفکیک جنسیّت آزمودنی ها)………………………………………………………72
جدول 4-3 (ماتریس کوواریانس متغیّرها)…………………………………………………………………………………………………………………………………73
جول 4-4 (شاخص های برازش مدل اندازه گیری شده با مدل نظری)……………………………………………………………………………………76
جدول 4-5 (مسیرهای علّی مستقیم متغیّرهای مکنون مستقل بر متغیّرهای مکنون وابسته)………………………………………………..78
ضمایم:
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مقیاس شخصیّت مرزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فرم تجدید نظر شده سایکوپاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱مقدمه
در حال حاضر اختلالات روانی به دلیل ماهیت آشفته ساز،شیوع فراوان و پیچیدگی های ماهیتی و نیز هزینه های گزاف مراقبتی مورد توجه فراوان قرار گرفته اند.بعلاوه نگاه جامعه ی امروز به آنها،نگاه علمی و به سرعت در حال پیشرفت است(بخشی پور،دژکام،مهریار و بیرشک ،۱۳۸۳). در این میان، اختلالات شخصیت در زمره مهمترین مشکلات اجتماعی و پزشکی هستند که روانپزشکان، متخصصان بهداشت روانی، جامعه شناسان و…توجه جدی بدان داشته اند. شیوع آنها در جمعیت عمومی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد تخمین زده می شود. افراد مبتلا به اختلال شخصیت معمولاً برچسب های آزارنده، پرتوقع، یا انگل دریافت می کنند و کلاً پیش آگهی آنها نامطلوب شمرده می شود. تقریباً نیمی از تمام بیماران روان پزشکی دچار اختلالات شخصیت هستند که غالباً توأم با اختلالات محور یک است. اختلال شخصیت در عین حال زمینه ساز سایر اختلالات روانپزشکی نظیر سوء مصرف مواد، خودکشی، اختلالات عاطفی، کنترل تکانه، اختلالات خوردن و اختلالات اضطرابی است و این امر موجب تداخل در درمان و افزایش ناتوانی، بیماری و مرگ و میر در این بیماران می گردد(کاپلان و سادوک1،۱۳۸۲).
انجمن روان پزشکی آمریکا (۲۰۰۰APA,)2،۱۰نوع اختلال شخصیت را در۳ خوشه طبقه بندی کرده است. خوشه A با رفتار عجیب و غریب مشخص شده و مرکب از اختلالات پارانویید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال است. خوشه B که با رفتارهای هیجانی و نمایشی مشخص شده است، شامل اختلالات شخصیت ضداجتماعی، نمایشی، مرزی و خودشیفته است. خوشه C هم که با رفتارهای اضطرابی مشخص می شود، شامل اختلالات شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی-جبری است (کاپلان و سادوک،۱۳۸۲).
در این بین، اختلال شخصیت مرزی با شیوع ۱ تا ۲درصد در جمعیت عمومی و ۱۰ درصد در جمعیت غیربستری و ۲۰-۲۵درصد در جمعیت بستری شده،یکی از اساسی ترین دغدغه های بهداشت روانی است(اسوارتز3 و همکاران؛۱۹۸۹،پارک؛پارک4،۱۹۹۷؛گاندرسون5؛‍۱۹۸۴وایدیگر6؛۱۹۸۶،به نقل از جرج کروس و رینولدز،۲۰۰۱). همپوشی این اختلال با اختلالات محور یک حدوداً بین ۴۰-۶۰ درصد تخمین زده می شود (مارزیالی7 و مونرو-بلوم8،۱۹۹۴،به نقل از جرج کروس و رینولدز،۲۰۰۱) که افسردگی و اختلال دوقطبی متداول ترین اختلالات بوده و بیان می شود ۸۷ درصد مرزی ها علایم اختلال افسردگی را نشان می دهند(کوروبلی و همکاران9،۱۹۹۶؛هادزیاک و همکاران10،۱۹۹۶،به نقل ازجرج کروس و رینولدز،۲۰۰۱).
از سویی، اختلال شخصیت ضداجتماعی نیز به موجب نقش عظیمی که روی سلامتی عمومی و وضع اقتصادی جوامع دارد، نسبت به دیگر اختلالات شخصیت، مرجّح ترین اختلال شخصیت برای پژوهش است. بیماران مبتلا به این اختلال نسبت به جمعیت عمومی، به احتمال بیشتری با اختلالات محور یک، هم ابتلایی دارند، این اختلالات شامل افسردگی اساسی(۳۰٪)،اختلال دوقطبی،پانیک11،اختلال نقص توجه و بویژه اختلال مصرف مواد است. برآورد می شود که ۸۰ درصد بیماران ضداجتماعی می توانند سوء مصرف کنندگان مواد باشند. آمارها نشان می دهند که تقریباً ۳درصد مردان و۱ درصد زنان در بین جمعیت عمومی آمریکا، ویژگی های مربوط به ملاک های اختلال شخصیت ضداجتماعی را نشان می دهند (جرج کروس12 و رینولدز13،۲۰۰۱).
با توجه به شیوع، پیچیدگی، همایندی بالا با اختلالات محور یک و نیز هزینه های گزافی که در قبال این اختلالات چه از جنبه مراقبتی و چه از نظر خساراتی که از سوی مبتلایان به این اختلالات شخصیتی به جوامع تحمیل می شود، پرداختن به اختلالات شخصیت مرزی و ضداجتماعی از اولویت های پژوهشی در حوزه سلامت روانی است. در این راستا، فهم سازه های تأثیر گذار و بیان صریح عواملی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر این اختلالات اثر می گذارند، کاری بس دشوار است، با این حال تلاش محققان در این زمینه نتایج امیدوارکننده ای در پی داشته است.در همین راستا، توجه به نقش سازه روانشناختی تنظیم هیجان و بالاخص راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در سبب شناسی اختلالات شخصیت ضداجتماعی و مرزی باتوجه به وجود بی ثباتی هیجانی و ناتنظیمی هیجانی در خوشه Bاختلالات شخصیت (کریک و جی گر14؛۲۰۰۱) و بررسی اثرات مستقل این راهبردها با بهره گیری از نظام تحلیلی آماری پیشرفته مدل یابی معادلات ساختاری15 جهت پیش بینی و تبیین اثرات این سازه ها بر این حوزه از اختلالات شخصیت، می تواند کمک کننده پژوهش ها و رویکردهای درمانی آتی در زمینه اختلالات شخصیت باشد.
۲-۱ بیان مسأله
زمانی که فردی در کنار آمدن با مسائل زندگی مشکلاتی داشته باشد و رفتار وی به طور پایدار، مقاوم و انعطاف ناپذیر، موجب پریشانی و آشفتگی دیگران شود، در چنین شرایطی، اختلال شخصیت مطرح می شود(کریس هیلی16؛۲۰۰۸). اختلالات شخصیت بیانگر مجموعه ای از رفتارهای گوناگون و پیچیده هستند. جلوه آشفتگی روانی در هر یک از این اختلالات کاملأ متفاوت است، با این حال مشکلاتی که افراد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرسودگی زناشویی، ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی، ویژگیهای شخصیت Next Entries مقاله رایگان درمورد اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت، تنظیم هیجان، اختلال شخصیت مرزی