پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، کتابداران، توزیع فراوانی، مدیریت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به گرامی ترین هایم
که زندگی و هرآنچه در آن است تنها در پرتو وجود آنان برایم ارزشمند است………..

و تقدیم به مهربان فرشتگانی:
که همواره چراغ وجودشان روشنگر راه من در سختی ها و مشکلات بوده است
…لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، و تمام تجربه های زیبای زندگیم، مدیون حضور آنهاست ……..
آنان که از خواسته هایشان گذشتند، تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………3
1-2- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-3-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………7
1-4-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….7
1-5-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9
1-6-تعریف متغیرها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………10
1-7-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم : مباحث نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- هوش سازمانی
2-1-1- مفهوم هوش سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………13
2-1-2-تاریخچه هوش سازمانی……………………………………………………………………………………………….15
2-1-3-فرآیند هوش سازمانی در سازمانها…………………………………………………………………………………..17
2-1-4-عناوینی که با هوش سازمانی دارای روابط متقابل می باشد………………………………………………..18
2 -1-4-1-مدیریت اطلاعات……………………………………………………………………………………………….18
2-1-4-2-یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………19
2-1-4-3-مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………..19
2-1-4-4-توسعه و بهبود سازمانی……………………………………………………………………………………….20
2-1-5-ضرورت بکارگیری و ارتقاء هوش سازمانی……………………………………………………………………………………21
2-1-6- ابعاد هفت گانه هوش سازمانی………………………………………………………………………………………………………22
2-1-6-1-چشم انداز راهبردی……………………………………………………………………………………………..22
2-1-6-2-سرنوشت مشترک…………………………………………………………………………………………………22
2-1-6-3-میل به تغییر ……………………………………………………………………………………………………….23
2-1-6-4-اتحاد و توافق………………………………………………………………………………………………………23
2-1-6-5-کاربرد دانش………………………………………………………………………………………………………..23
2-1-6-6-فشار عملکرد ……………………………………………………………………………………………………..24
2-1-6-7-روحیه………………………………………………………………………………………………………………..24
2-2- خلاقیت
2-2-1- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………24
2-2-2- عوامل موثر بر وجود خلاقیت در سازمان…………………………………………………………………………26
2-2-3- ویژگی سازمانهای خلاق……………………………………………………………………………………………..30
2-3- کتابخانه
2-3-1-سازمان کتابخانه………………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-3-2-ویژگیهای سازمان و مقایسه آن با کتابخانه……………………………………………………………………………………….32
2-3-3-کتابخانه های دانشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………34
2-4- پژوهشهای خارج از کشور………………………………………………………………………………………………..35
2-5- پژوهشهای داخل کشور……………………………………………………………………………………………………..37

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………45
3-2-جامعه آماری و محیط پژوهش……………………………………………………………………………………………45
3-3- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..45
3-4- متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………47
3-6-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………..48
3-7-محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-8- ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………48

فصل چهارم: نتایج
4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………50
4-2-آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….50
4-3- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………68

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….93
5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….98

فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………100
منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….106

پیوست ها
پرسشنامه هوش سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..110
پرسشنامه خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………..116

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………121

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی به تفکیک نوع دانشگاه ………51
جدول 4-2- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی به تفکیک مدرک تحصیلی……52
جدول 4-3- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی به تفکیک جنسیت……………….54
جدول 4-4- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی به تفکیک گروه سنی……………56
جدول 4-5- میانگین سابقه کار کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی……………………………………58
جدول 4-6- تعداد سوالات مؤلفههای هوش سازمانی و دامنه پاسخگویی………………………………………58
جدول 4-7- آماره توصیفی مؤلفه هوش سازمانی……………………………………………………………………….59
جدول 4-8- نمره هوش سازمانی………………………………………………………. ………………………………….59
جدول 4-9- تعداد سوالات و دامنه پاسخگویی پرسشنامه خلاقیت………………………………………………60
جدول 4-10- آماره توصیفی متغیر خلاقیت …………………………………………. …………………………………60
جدول 4-11- نمره خلاقیت………………………………………………………. ………………………………………….60
جدول 4-12- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک جنسیت………………………….61
جدول 4-13- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد اهمالکاري، داراي، يافته، منفي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کتابداران، هوش سازمانی، مقطع تحصیلی، توزیع فراوانی