منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، سبک هویت، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………….21
2-2-4-مقابله های ناکار آمد و غیر مفید………………………………………………………………………………22
2-2-5-انواع مقابله و کارکردهای آن…………………………………………………………………………………..23
2-3-هویت…………………………………………………………………………………………………………………….26
2-3-1-نظریه های تحول هویت…………………………………………………………………………………………27
2-3-1-1-دیدگاه اریکسون :……………………………………………………………………………………………..27
2-3-1-2-دیدگاه مارشیا…………………………………………………………………………………………………..29
2-3-1-3-دیدگاه فروم……………………………………………………………………………………………………..31
2-3-1-4-دیدگاه گلاسر…………………………………………………………………………………………………..32
2-3-1-5-دیدگاه گرانت وانت…………………………………………………………………………………………..33
2-3-1-6- دیدگاه لووینگر………………………………………………………………………………………………..33
2-3-1-7-دیدگاه باربارا و نیومن………………………………………………………………………………………..35
2-3-1-8-دیدگاه بلاس…………………………………………………………………………………………………….36
2-3-1-9-دیدگاه برزونسکی……………………………………………………………………………………………..37
2-3-2-عوامل موثر بر شکل گیری هویت…………………………………………………………………………….37
2-3-3-انواع هویت………………………………………………………………………………………………………….39
2-3-3-1-هویت فردی……………………………………………………………………………………………………..39
2-3-3-2-هویت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………39
2-3-3-3-خانوادگی………………………………………………………………………………………………………..40
2-3-3-4-دینی………………………………………………………………………………………………………….40
2-3-3-5-ملی………………………………………………………………………………………………………………..42
2-3-3-6-فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………..42
2-3-3-7-تمدنی……………………………………………………………………………………………………………..43
2-4-پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………43
2-4-1-پیشینه پژوهش داخل کشور…………………………………………………………………………………….43
2-4-2-پیشینه پژوهش خارج کشور……………………………………………………………………………………49
فصل سوم: روش پژوهش
3-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….54
3-2جامعهی آماری………………………………………………………………………………………………………54
3-3–حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………..54
3-4-متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………..54
3-5-ابزار گرد آوری دادها…………………………………………………………………………………………………54
روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………57
روش آماری تحلیل دادها…………………………………………………………………………………………………..57
فصل چهارم یافته های پژوهش
4-1-یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………….59
4-2-یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………60
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………74
5-2-محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………..76
5-3-پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………….76
5-4-پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………77
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………78
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….87

فهرست اشکال
شکل2-1-فرایند مقابله………………………………………………………………………………………………………24
فهرست جداول
جدول 2-1-مراحل روانی اجتماعی رشد اریکسون…………………………………………………………………28
جدول 2-2-درصد منزلت های هویتی با توجه به گروه سنی……………………………………………………39
جدول 4-1-میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی ها بر حسب سن………………………………………….59
جدول 4-2-میانگین و انحراف استاندارد متغییر های سبک هویت……………………………………………..59
جدول 4-3-میانگین و انحراف استاندارد متغییر های سبک مقابله ای…………………………………………60
جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد متغییر های سلامت روان…………………………………………..60
جدول 4-5-ضرایب همبستگی متغییر های سبک های مقابله ای و سلامت روان………………………….61
جدول 4-6-ضرایب همبستگی متغییر های سبک هویت و سلامت روان…………………………………….63
جدول4-7- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..64
جدول 4-8-نتایج رگرسیون برای پیش بینی کارکرد جسمانی توسط سبک های مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..64
جدول4-9-نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی کارکرد جسمانی توسط سبک مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-10-نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی کارکرد جسمانی توسط سبک مقابله ای و سبک هویت ……………………………………………………………………………………………………………………65
جدول4-11-نتایج رگرسیون برای پیش بینی اضطراب توسط سبک مقابله ای و سبک هویت…………66
جدول 4-12- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اضطراب توسط سبک مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..66
جدول 4-13-نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی اضطراب توسط سبک مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..67
جدول 4-14-نتایج رگرسیون برای پیش بینی کارکرد اجتماعی توسط سبک مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..67
جدول 4-15-نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی کارکرد اجتماعی وسط سبک مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..68
جدول 4-16-نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی کارکرد اجتماعی توسط سبک های مقابله ای و سبک هویت………………………………………………………………………………………………………………….68
جدول 4-17-نتایج رگرسیون برای پیش بینی افسردگی توسط توسط سبک های مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول 4-18-نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی افسردگی توسط سبک های مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول 4-19-نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی افسردگی توسط سبک های مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول 4-20- نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک های مقابله ای………………………………………………………………………………………………………………………………….70
جدول 4-21-نتایج رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک های مقابله ای………………..70
جدول 4-22-نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک های مقابله ای……….71
جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبکهای یادگیری، سبک های یادگیری، انعطافپذیری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای، سلامت روانی