پایان نامه ارشد با موضوع ویژگیهای شخصیت، ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی، سبکهای یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی 80
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی 80
منابع فارسی 82
منابع انگلیسی 86

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول شماره 4-1: توصيف ویژگیهای شخصیتی گروه نمونه 64
جدول شماره 4-2: توصيف سبکهای یادگیری گروه نمونه 65
جدول شماره 4-3: توصيف درماندگی آموخته‌شده گروه نمونه 66
جدول شماره 4-4: رابطه بين ویژگیهای شخصیتی و درماندگی آموخته‌شده دانشآموزان 72
جدول شماره 5-4: رابطه بين سبکهای یادگیری و درماندگی آموخته‌شده دانشآموزان 73
جدول شماره 6-4: فهرست متغيرهاي وارد شده در تحليل رگرسيون درماندگی آموخته‌شده بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری دانشآموزان دختر 73
جدول شماره 7-4: خلاصه مدل رگرسيون درماندگی آموخته‌شده بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری دانشآموزان دختر 74
جدول شماره 8-4: خلاصه تحليل رگرسيون متغيرهاي پيش‌بيني‌كننده درماندگی آموخته‌شده بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری دانشآموزان دختر 74
جدول شماره 9-4: ضرايب رگرسيون پيش‌بيني‌ درماندگی آموخته‌شده بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری دانشآموزان دختر 74

فهرست نمودار
عنوان صفحه

نمودار شماره 4-1: ميانگين ویژگیهای شخصیتی گروه نمونه 65
نمودار شماره 4-2: ميانگين سبک یادگیری گروه نمونه 66
نمودار شماره 4-3: نمودار P-P ویژگی شخصیتی رواننژندخویی 67
نمودار شماره 4-4: نمودار P-P ویژگی شخصیتی برونگرایی 68
نمودار شماره 4-5: نمودار P-P ویژگی شخصیتی باز بودن 68
نمودار شماره 4-6: نمودار P-P جهتگیری ویژگی شخصیتی توافق 69
نمودار شماره 4-7: نمودار P-P ویژگی شخصیتی وجدانی بودن 69
نمودار شماره 4-8: نمودار P-P سبک یادگیری فعال 70
نمودار شماره 4-9: نمودار P-P سبک یادگیری تأملی 70
نمودار شماره 4-10: نمودار P-P درماندگی آموخته‌شده 71
نمودار شماره 11-4: ماتريس پراکنش دادههاي ویژگیهای شخصیتی و درماندگی آموخته‌شده 71
نمودار شماره 12-4: ماتريس پراکنش دادههاي سبکهای یادگیری و درماندگی آموخته‌شده 72

چکیده
هدف این پژوهش پیشبینی درماندگیآموخته‌شده براساس ویژگیهای شخصیتی و سبک‌های یادگیری دانشآموزان دختر بود. روش پژوهش همبستگی از نوع پیشبینی بوده و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل میدادند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 360 نفر تعیین شد. افراد گروه نمونه به شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامههای ویژگیهای شخصیتی، سبکهای یادگیری فلدر- سولومان و سبک اسناد پاسخ دادنـد. دادههای پژوهش با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه به وسیله نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی روان نژندخویی و درماندگیآموخته‌شده رابطه معکوس و بین ویژگیهای شخصیتی توافقپذیری و وجدانیبودن با درماندگی آموخته رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد ویژگی روان نژندخویی توان پیشبینی درماندگی آموخته‌شده را به صورت معکوس دارد.
کلیدواژه: درماندگی آموخته‌شدهآموخته‌شده، ویژگیهای شخصیتی، سبکهای یادگیری، دانشآموز.
English Abstract

The aim of this research was to predict learned helplessness based on personality properties and learning styles of female students of the third grade of the secondary in the academic year 2012-13 in Kermanshah. The method of the research was prediction correlation. The female students of the third grade of the secondary formed the statistical population of this research. The sample volume was determined as 360 people, based on Cochran’s formula. The people of the sample group were selected by means of multistage cluster sampling. They answered the questions of NEO-FFI personality inventory, Felder & Soloman’s learning styles inventory and attribution styles inventory.
The data of the research was analyzed by means of Pearson’s correlation coefficient and the method of multiple regression and by SPSS software. The research showed that there’s a reversed relationship between neurotisism and learned helplessness and that agreeableness and conscientiousness have direct relationship with learned helplessness. Also results of the Pearson’s correlation coefficient showed that the neurotisism can be used to predict the learned helplessness in a reversed way.

Keywords: learned helplessness, personality properties, learning styles, student.

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه: نظام آموزشی در هر کشوری نقش مهم و حیاتی در پرورش استعدادهای فـردی، تحکـیم پایههای زندگی اجتماعی، گسترش آرمانهای دموکراتیک و ایجاد تفاهم میان افراد انسانی ایفا میکند (شریعتمداری، 1382). تحقق چنین هدفی در گرو به کارگیری اصول و فنون روانشناسی در آموزشگاهها و موسسات آموزشی به منظور کاهش مشکلات و آسیبهای خاص نظام است (مقدم، 1363).
بارها دیده شده دانشآموزانی که به لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار شبیه به هم هستند در پیشرفت تحصیلی تفاوت زیادی با هم دارند. این تفاوت ها نه تنها در یادگیری درسهای آموزشگاهی بلکه در سایر فعالیتهای غیرتحصیلی نیز به چشم میخـورد. این جنبه از رفتار آدمی به حوزه انگـیزش در روانشناسی مربوط میشود (سیف، 1372). یکی از نظریههای جدید انگیزشی که از نظریههای روانشناختی انگیزش است نظریه اسناد یا نسبت دادن1 نام دارد. مفهوم عمدهای که در این زمینه مطرح میگردد، درماندگیآموخته‌شده2 است. این مفهوم در توجیه برخی عقب ماندگیها و پارهای از افسردگیها نقش مهمی ایفا میکند (سیف، 1369). سلیمگن3 (به نقل از سیف، 1388) مفهوم درماندگی آموخته‌شده را به عنوان حالتی ویژه تعریف کرد که اغلب در نتیجه اعتقاد فرد مبنی بر این که رویدادها تحت کنترل او نیستند ایجاد میشود. به اعتقاد سلیگمن اینها افرادی هستند که در کوششهای زندگیشان چنان سرخوردهاند که ناامید و گوشه گیرند و در نهایت سر به تسلیم مینهند. معمولاً درماندگی به کاهش فعالیتهای حرکتی، عزت نفس و حتی گاهی مرگ منجر میشود.
این عقیده که تفاوت افراد در یادگیری صرفاً ناشی از تفاوت آنان در هوش و استعداد است تا مدتها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود در حالیکه یادگیری به عنوان یک موضوع چند وجهی از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد. بعدها پژوهشگران نشان دادند که عوامل دیگری نظیر انگیزش، ویژگیهای شخصیتی، دشواری تکلیف‌ها و تفاوت سبک‌های یادگیری افرادنیز در این امر دخیلند.
یادگیری چرخهای است که با انگیزه، به کارگیری سبک ترجیحی فرد برای رویارویی با مسئله و بالاخره تجربه یادگیری آغاز میشود، با تفکر ادامه مییابد و به فعالیت ختم میشود از نتیجه آن احساس موفقیت یا شکست و افکار مرتبط با آن به وجود میآیند و این افکار و احساسات منتج از آن با تأثیرگذاری بر خودپنداره4 منجر به افزایش یا کاهش انگیزه و ایجاد درماندگی آموخته‌شده یا کفایت آموخته‌شدهآموخته‌شده5 میشوند و به این ترتیب کل شخصیت فرد تحت تأثیر قرار میگیرد.
این پژوهش با هدف تأملی بر درماندگیآموخته‌شده به عنوان یک حالت انگیزشی، ویژگیهای شخصیتی 6دانشآموزان و سبک ترجیحی آنها در برخورد با موقعیتهای یادگیری انجام شده است تا وجود رابطه احتمالی بین آنها مشخص شده و برنامهریزان و متخصصان آموزشی را در ارائه راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری از درماندگی و یا کاهش آنآموخته‌شده در محیطهای آموزشی یاری نماید.

1-2- بیان مسئله: نظامهای آموزشی که در آنها میزان پیشرفت تحصیلی پایین است به طریقی ضعف و نقص خود را نشان میدهند و نظامهای آموزشی پیشرفته همه تلاش خود را در ارتقاء کیفیت تحصیلی دانشآموزان به کار میبرند (بیابانگرد، 1378). در پیمودن این مسیر تا هنگامی که رویکرد رفتاری بر روانشناسی حاکم بود نظریههای یادگیری نیز بر عوامل محیطی تاکید داشتند اما با پیدایش نظریههای شناختی، انگیزش و شناخت به عنوان عوامل تأثیرگذار بر یادگیری دانشآموزان جایگاه ویژهای پیدا کرد. یکی از نظریه های جدید روانشناسی انگیزش نظریه اسناد یا نسبت دادن است و از مفاهیم عمده آن درماندگی آموخته‌شده است که از اعتقاد افراد به این که موفق نخواهند شد ناشی میشود این اعتقاد به پایین آمدن سطح انگیزش و کاهش تلاش میانجامد (کارور و شی یر7، 1985؛ ترجمه رضوانی، 1375). مفهوم درماندگی آموخته‌شده معرف منفیترین حالت مفهوم خود است. این مفهوم به یادگیرندگانی اشاره میکند که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمیدانند. درماندگیآموخته‌شده یک مشکل آموزشی است که از شکستهای پیاپی در یادگیری ناشی شده است.
از دیگر شاخصههای نظامهای آموزشی موفق توجه کردن به تفاوتهای فردی دانش آموزان است. جدا از بهره هوشی، ویژگیهایی مثل نوع شخصیت و سبکهای یادگیری و شناختی، تعامل معناداری با موفقیت و شکست تحصیلی نشان دادهاند. ویژگی شخصیت به راههایی اشاره دارد که یک فرد جهت رویارویی با مسائل جدید انتخاب مینماید. این ویژگیها معمولاً ثابت و تغییر ناپذیرند و نقش مهمی در انجام تکالیف و موفقیت فرد دارند بدیهی است که موفقیت و شکست نیز بر انگیزش یادگیری و خودپنداره تحصیلی تأثیرگذار است. مدل پنج عاملی شخصیت ( کاستا8 و مك كري ،1986 ) بیانگر مدل مفهومی غالب ساختار شخصیت است. پنج عامل بزرگ شخصیت در این مدل عبارتند از:
روانرنجوری9: احساسات منفی مانند ترس، غم، برانگیختگی، خشم و احساس گناه ، احساس كلافگي دائمي وفراگير، مبناي اين شاخص را تشكيل مي‌دهند0 از آنجا كه هيجان مخرب در سازگاري فرد با محيط تاثير دارد، در زن و مردي كه داراي نمرات بالا در اين شاخص باشند، احتمال بيشتري وجود دارد كه داراي باورهاي غيرمنطقي باشند، قدرت كمتري در كنترل تكانه‌ها داشته باشند و ميزان سازش ضعيف‌تري با ديگران و شرايط استرس‌زا نشان دهند (فتحي‌آشتياني،1390 )
برونگرایی10: برون‌گراها افرادی اجتماعی هستند، دوست داشتن مردم، ترجیح گروههای بزرگ و گردهمایی‌ها، با جرأت بودن، فعال بودن و پرحرف بودن نیز از صفات آنهاست. آنها برانگیختگی جنسی و تحریک را دوست دارند (گروسی فرشی، 1380).
باز بودن به تجربه11: انعطافپذیری نسبت به عمل، مخالف تحجر است، افراد انعطافپذیر مایلند برای یک خوراک جدید، دیدن فیلمی تازه یا مسافرت به کشورهای خارجی تلاش کنند. این افراد کنجکاوند، در ارزشها به سوی آزاداندیشی تمایل دارند و میپذیرند که آنچه که برای یک شخص درست یا غلط است ممکن است در شرایط دیگر این گونه نباشد، گرایش به فعالیتهای هنری، ویژگی خاص افراد انعطاف پذیر است (گروسی فرشی، 1380).
توافق12: این افراد آسانتر از دیگران اعتماد میکنند و بهندرت نسبت به نیات پنهانی بدگمان میشوند، قابل اعتماد، رک، صریح و بیتزویرند. متواضعند و به دیگران احترام میگذارند و از لحاظ نگرشی دلرحم و احساساتی هستند (گروسی فرشی، 1380).
وجدانی بودن13: این اشخاص با وجدان، منطقی و آگاهند و به شایستگی خود در حد بالا اعتماد دارند. آنها از بعضی جهات بازداری میشوند، با دقت زیاد از دستورات اخلاقی پیروی میکنند و در اجرای وظایف اجتماعی سخت گیرند (گروسی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع غير، منطقي، باورهاي، 001/0 Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ویژگیهای شخصیت، ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی، سبکهای یادگیری