تحقیق رایگان با موضوع تحلیل داده، آزمون فرضیه، مبانی نظری، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول کلیات پژوهش
1ـ1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1ـ2 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………..6 1-3اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………9
1ـ4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………9
1ـ5 فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………9
1ـ6 پرسش های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 10
1ـ7 تعریف مفاهیم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………10 1ـ7ـ1 تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………..10
1ـ7ـ2تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………..11
1ـ8 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….11
فصل دوم : مبانی نظری و مرور پیشینههای پژوهش
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2ـ2 تعریف خواندن…………………………………………………………………………………………………………………….13
2ـ3 نظریه های خواندن ……………………………………………………………………………………………………………….14
2ـ4 اهداف خواندن………………………………………………………………………………………………………………………15
2ـ5 نگرش خواندن ………………………………………………………………………………………………………………………16
2ـ6 مدلهای خواندن …………………………………………………………………………………………………………………..18
2ـ6ـ1 مدل بالابه پایین …………………………………………………………………………………………………………………19
2ـ6ـ2 مدل پایین به بالا ……………………………………………………………………………………………………………….20
2ـ6ـ3 مدل تعاملی………………………………………………………………………………………………………………………..20
2ـ6ـ4 مدل جبرانی تعاملی……………………………………………………………………………………………………………..20
2ـ6ـ5 مدل پیوندگرا …………………………………………………………………………………………………………………….21
2ـ6ـ6 مدل متوازن ……………………………………………………………………………………………………………………….21
2ـ6ـ7 مدل کارایی کلامی ……………………………………………………………………………………………………………..22
2ـ7 تعریف مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………..22
2ـ8 راهبردهای مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………….23
2-9 تفاوت بين خواندن و مطالعه……………………………………………………………………………………………………25
2-10عادت مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………..26
2ـ11 مولفههای عادت مطالعه…………………………………………………………………………………………………………28
2-12 روشهای جدید مطالعه ………………………………………………………………………………………………………38
2ـ12ـ1 روش SQ3R……………………………………………………………………………………………………………………39
2ـ12ـ2 روش SQ6R……………………………………………………………………………………………………………………40
2ـ12ـ3روشSQ4R……………………………………………………………………………………………………………………..42
2ـ10ـ4 روش SQ5R……………………………………………………………………………………………………………………42
2ـ12ـ5 روش مردر ……………………………………………………………………………………………………………………..43
2ـ12ـ6 روش آموزش دو جانبه …………………………………………………………………………………………………….44
2ـ12ـ7 روش مطالعه مشارکتی ……………………………………………………………………………………………………..45
2ـ12ـ8 روش پرسیدن دو جانبه ……………………………………………………………………………………………………46
2ـ12ـ9 روش خواندن انتقادی ……………………………………………………………………………………………………..47
2ـ13 پیشینههای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….47
2ـ13ـ1 پیشینههای داخل ایران……………………………………………………………………………………………………..47
2ـ13ـ2 پیشینههای خارج از ایران ………………………………………………………………………………………………..56
2-14 استنتاج از پیشینههای پژ.وهش…………………………………………………………………………………………….61
فصل سوم: روش پژوهش
3ـ1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..63 2جمعيت آماری……………………………………………………………………………………………………………………………63
3-3 نمونهی آماری و شیوة نمونهگیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………….63
3-4روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….64
3ـ5 ابزار جمعآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………..65
3-6 شیوهی جمعآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………66
3-7 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………….66
3-8 اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
4ـ1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………70
4ـ2 یافتههای توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………70
4ـ3 پاسخ به پرسشهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..75.
4-4 آزمون فرضیهها……………………………………………………………………………………………………………………..85
فصل پنجم:بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها
5ـ1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………91
5ـ2 نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………92
5-3پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………96
5-4 محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….96
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..97
پیوستها و ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………104
چکیدهی انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………110

فهرست جداول
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
جدول2ـ1راهبردهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های پرسش نامه، روش پژوهش، استان کرمانشاه، اعتبار سازه Next Entries تحقیق رایگان با موضوع عادت به مطالعه، سطح معنادار، روش نمونهگیری، فرهنگ مطالعه