پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، افراد مبتلا، روش پژوهش، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

2-11-3- کمال گرايي ديگر مدار 27
2-11-4- کمال گرايي جامعه مدار 27
2-12- حساسيت به اضطراب 29
2-13- پيشينه مطالعاتي 33
2-13-1- پيشينه تحقيق در زمينه کمال گرايي 33
2-13-2- پيشينه‌ي تحقيقي در زمينه‌ي تنهايي 41
2-13-3- پيشينه تحقيق در زمينه‌ي حساسيت به اضطراب 42
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- روش پژوهش و نوع طرح پژوهش 47
3-2- جامعه‌ي آماري پژوهش 47
3-3- شيوه‌ي نمونه گيري و حجم نمونه 47
3-4- ابزارهاي پژوهش 48
3-4-1- مقياس تنهايي دانشگاه کاليفرنيا 48
3-4-2- مقياس حساسيت به اضطراب 48
3-4-3- مقياس کمال گرايي اهواز 49
3-5- روش جمع آوري 50
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
4-1- يافته هاي پژوهش 52
4-2- يافته هاي توصيفي 54
4-3- فرضيه هاي پژوهش 55
4-4- يافته هاي جانبي پژوهش 56
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- بحث و نتيجه گيري 61
5-2- تبيين يافته هاي جانبي پژوهش 63
5-3- محدوديت ها 64
5-4- پيشنهادات: 65
5-4-1- پيشنهادات پژوهشي 65
5-4-2- پيشنهادات کاربردي 65
الف) منابع فارسي 66
ب) منابع انگليسي 69
ج) ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………..85

فهرست جداول
جدول (2-1) همه گيري شناسي اختلال افسردگي در DSM-IV-TR………………………………………………………………………24
جدول (4-1)توزيع فراواني و درصد آزمودني ها براساس نوع اختلال……………………………………………………………………….52
جدول (4-2) توزيع فراواني و درصد آزمودني ها براساس ميزان تحصيلات………………………………………………………………..52
جدول (4-3) ميانگين و انحراف معيار سن آزمودني ها…………………………………………………………………………………………….53
جدول (4-4) توزيع فراواني و درصد آزمودني ها براساس وضعيت تأهل……………………………………………………………………53
جدول (4-5) توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر اساس جنسيت…………………………………………………………………………..53
جدول (4-6) ميانگين و انحراف معيار حساسيت به اضطراب در دو گروه بيماران افسرده و وسواسي……………………………..54
جدول (4-7)ميانگين و انحراف معيار کمال گرايي در دو گروه بيماران افسرده و وسواسي……………………………………………54
جدول (4-8)ميانگين و انحراف معيار احساس تنهايي در دو گروه بيماران افسرده و وسواسي………………………………………..54
جدول (4-9)نتايج تحليل واريانس چند متغيري (MANOVA) متغير هاي وابسته بين دو گروه افسرده و وسواسي……….55
جدول (4-10)تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) براي مقايسه ميانگين حساسيت به اضطراب………………………..55
جدول (4-11)تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) براي مقايسه کمال گرايي………………………………………………….56
جدول (4-12)تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) براي مقايسه ميانگين احساس تنهايي………………………………….56
جدول(4-13) طبقه بندي……………………………………………………………………………………………………………………………………..57
جدول (4-14)متغير هاي وارد شده در معادله………………………………………………………………………………………………………….57
جدول(4-15)آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه کمال گرايي و حساسيت به اضطراب در بيماران…………………….58
جدول (4-16)آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه کمال گرايي و احساس تنهايي در بيماران…………………………….58
جدول (4-17)آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه حساسيت به اضطراب و احساس تنهايي در بيماران………………59

چکيده
هدف اصلي اين مطالعه بررسي و تعيين کمال گرايي، احساس تنهايي و حساسيت به اضطراب در بيماران وسواسي و افسرده مي باشد. جامعه آماري مطالعه حاضر کليه افراد مراجعه کننده بالاتر از 20 سال با ميزان سواد حداقل ابتدايي بوده که به مراکز مشاوره و کلنيک هاي تخصصي روان شناسي و روان پزشکي در استان کرمانشاه در سال 1392 مراجعه نموده بودند. نمونه مطالعه حاضر 84 نفر بيمار بودند که به روش نمونه گيري در دسترسي انتخاب شدند. ماهيت موضوع و اهداف مطالعه ايجاب مي کرد که از روش تحقيق علي مقايسه اي استفاده شود. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل مقياس تنهايي دانشگاه کاليفرنيا ، مقياس حساسيت به اضطراب و کمال گرايي اهواز مي باشد. نتايج اين پژوهش نشان داد که بيماران افسرده و وسواسي در متقير هاي، کمال گرايي، احساس تنهايي و حساسيت به اظطراب با يکديگر تفاوت معنا داري نداشته اند. در اين مطالعه هم همبستگي متغير هاي کمال گرايي، احساس تنهايي و حساسيت به اضطراب در دو گروه به صورت يافته هاي جانبي جداگانه بررسي شد.
کليد واژه ها : کمال گرايي، احساس تنهايي، حساسيت به اضطراب، وسواس، افسردگي.

فصل يکم
مقدمه پژوهش

مقدمه
وسواس و افسردگي دو اختلال رواني شايع محسوب مي شوند که در قلمرو آسيب شناسي رواني پژوهش هاي فراواني را به خود اختصاص داده اند، ليکن هنوز عوامل موثر بر بروز و تداوم اين اختلال ها به خوبي روشن نشده است و مشخص است که افسردگي و وسواس با هم ارتباط نزديکي دارند، اما علل، پيامدها و عملکردهاي متفاوتي مي توانند داشته باشند، مثلا وسواس و افسردگي، اثرات متفاوتي بر پردازش اطلاعات دارند (DSM-IV-TR به نقل از سادوک و سادوک1، 1001 ترجمه پور افکاري، 1380).
اختلال وسواس فکري-عملي2 شامل افکار وسواسي و مزاحم يا اعمال وسواسي و تکراري است. افکار وسواسي موجب افزايش اضطراب و اعمال وسواسي اضطراب فرد را کاهش مي دهد. شخص مبتلا به اين اختلال معمولا به افرطي بودن و غير منطقي بودن افکار و اعمال وسواسي خود واقف است. هم افکار وسواسي و هم اعمال وسواسي براي بيمار ناهمخوان شناخته مي شود. اين اختلال مي تواند ناتوان کننده باشد، چون افکار وسواسي وقت گير بوده و به طور قابل ملاحظه اي در برنامه معمول فرد، عملکرد حرفه اي، فعاليتهاي احتمالي معمول يا روابط، دوستان، و اعضاء خانواده تداخل مي نمايد (پور افکاري، 1375). در زبان روزمره اصطلاح افسردگي نيز براي اشاره به يک حالت احساسي، واکنش به يک موقعيت، سبک رفتار مختص به فرد بکار مي رود. احساس افسردگي معمولا به عنوان «اندوه»3 شناخته مي شود. نوع ديگر افسردگي، داغديدگي يا واکنش سوگ است، اين پديده کاملا عادي است. از آنجا که احساس افسردگي را تقريبا همه مردم داشته اند، اين احساس به تنهايي براي تشخيص اختلال خلق افسردگي کافي نيست. افسردگي باليني کمتر شايع است و نسبت به اندوه موقتي که هر يک از ما زماني آن را تجربه کرده، مشکلات جدي تري به وجود مي آورد. دو ويژگي اختصاصي افسردگي عبارتند از: خلق ناشاد (افسردگي، غم، اندوه، نااميدي، ناراحتي يا نگراني) و فقدان علاقه و لذت تقريبا در همه فعاليت هاي عادي و سرگرمي هاي فرد. افسردگي در سراسر دنيا مساله مهمي است. در طول زندگي، احتمال بروز افسردگي يک قطبي براي مردان 8 تا 12 درصد و براي زنان 20 تا 26 درصد است (ساراسون و ساراسون4 1987؛ ترجمه نجاريان و همکاران، 1381).
افراد افسرده غالبا عزت نفس ضعيفي داشته و احساس مي کنند آينده بيشتر از گذشته اميدوار کننده نيست. چنين نااميدي، پيش بيني کننده خوبي براي خودکشي نهايي به شمار مي آيد (بک 5و همکاران، 1985؛ به نقل از ساراسون و ساراسون، 1987؛ ترجمه نجاريان و همکاران، 1381). در تحقيقات گذشته احساس تنهايي وکمال گرايي را با رفتارهاي ناسازگارانه و علائم افسردگي و وسواس مرتبط يافته اند: اما بررسي اين متغير ها در اختلالات ديگري نظير افکار وسواسي و اضطراب اجتماعي که با افسردگي مرتبط هستند انجام نشده است.
با بررسي همزمان اين متغيرها توان تبيين نسبي آنها در تبيين علائم اختلالات وسواس و افسردگي امکان پذير است. کمال گرايي به عنوان يک صفت شخصيتي چند بعدي مورد مطالعه قرار گرفته است و مفاهيم مختلفي از کمال گرايي پيشنهاد شده است که اغلب آن را به عنوان يک صفت ناسازگارانه تلقي شده است. کمال گرايي با علائم افسردگي( چنگ36و صناع،2001)، عواطف منفي بيشتر و عواطف مثبت کمتر (چنگ، 2000)، خطوط کارآمدي پايين (هارت47و همکاران، 1998)، افکار خود کشي (هميلتون و شوانيکر58، 2000)، و اجتماعي بيشتر (صابون چي و لونده9، 1992) مرتبط شده است. در پژوهش هاي ديگر کمال گرايي به عنوان يک صفت نرمال با رضايت افراد و تلاش مثبت و عزت نفس بالا گزارش شده است (فروست1011، 1993).
مطالعات متعدد با استفاده از مقياس اندازه گيري کمال گرايي به همبستگي مثبت بين علائم افسردگي و سطوح کمال گرايي اشاره کرده اند (ليند و استيون سوند8 ، 1995).
در ضمن يافته ها نشان مي دهد که کمال گرايي ممکن است در درمان موفقيت آميز علائم افسردگي دخالت کند (بلات1 ، 1998)،صرف نظر از اينکه درمان افسردگي از نوع شناختي بين فردي يا دارويي باشد.
هيجانهاي تضعيف کننده در افراد مبتلا به علائم افسردگي اغلب در تجربه احساس تنهايي نيز وجود دارد. اتفاق نظرات در مورد اينکه احساس تنهايي از نقص در روابط اجتماعي فرد ناشي مي شود. به علاوه احساس تنهايي ذهني و فردي است و اندازه شبکه اجتماعي فرد با تعداد ارتباطات را منعکس نمي کنند و نيز احساس تنهايي دردناک و پريشان کننده است (پيلو و پرمن212، 1982).هدف اين مطالعه بررسي و مقايسه کمال گرايي، احساس تنهايي، و حساسيت به اضطراب در بيماران وسواس و افسرده مي باشد.
1-1- بيان مسئله
کمال گرايي به عنوان يک صفت شخصيتي چند بعدي مورد مطالعه قرار گرفته است و مفاهيم مختلفي از کمال گرايي پيشنهاد شده است که اغلب آن را به عنوان يک صفت ناسازگارانه تلقي شده است. کمال گرايي به منزله تمايل پايدار فرد به وضع معيارهاي کامل و دست نيافتني و تلاش براي تحقق آنها که با خود ارزشيابي هاي انتقادي از عملکرد شخصي همراه مي باشد، تعريف شده است (فروست و استکتي3، 1990). کمال گرايي در تحقيقات مختلف با علائم افسردگي (چنگ و صناع، 2001)، عواطف منفي بيشتر و عواطف مثبت کمتر (چنگ ، 2000)، خطوط کارآمدي پايين (هارت ، 1998)، افکار خودکشي (هميلتون و شوانيکر، 2000)، و اجتماعي بيشتر (صابونچي و لونده، 1992)، مرتبط بوده است. در حاليکه در پژوهش هاي ديگر کمال گرايي به عنوان يک صفت نرمال با رضايت افراد و تلاش مثبت و عزت نفس بالا گزارش شده است (فروست ، 1993). مطالعات متعدد با استفاده از مقياس اندازه گيري کمال گرايي به همبستگي مثبت بين علائم افسردگي و سطوح کمال گرايي اشاره کرده اند (ليند و استيون سوند، 1999).
در ضمن يافته ها نشان مي دهد که کمال گرايي ممکن است در درمان موفقيت آميز علائم افسردگي دخالت کند( بلات و همکاران، 1998)، صرف نظر از اينکه درمان افسردگي از نوع شناختي بين فردي يا دارويي باشد. کمال گرايي ممکن است در مشکلات افراد مبتلا به افسردگي باليني نيز دخالت بکند. يافته ها حاکي از اين است که کمال گرايي درمان موفقيت آميز علائم افسردگي را به تاخير مي اندازد. (بلات و همکاران، 1998).
پژوهش هاي پيشين اشاره کرده اند که کمال گرايي همبستگي مثبت با علائم افسردگي دارند. از آنجايي که شاخص هاي کمال گرايي و احساس تنهايي متفاوت هستند، انتظار مي رود که هم کمال گرايي و هم احساس تنهايي، پيش بين هاي منحصر به فرد علائم افسردگي و وسواس باشند.
سرانجام با انتظار تعامل بين کمال گرايي و احساس تنهايي، فرض بر اين است که افراد داراي سطوح بالاي کمال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد میزان استفاده، شاخص های سنجش، پروکوئست، پایگاه اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های افراد مبتلا، خون آلوده