منبع پایان نامه درمورد میزان استفاده، پایگاه های اطلاعاتی، ضریب تاثیر، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
هدف پژوهش حاضر، هزینه-سودمندی پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سال های 1384 الی 1391 بر اساس شاخص های ای-متریک است.جامعه آماری پژوهش، پایگاه های اطلاعاتی شامل هفت پایگاه مشترک شده که عبارتند از ابسکو، الزویر، پروکوئست، آی.اس.آی، آکسفورد ژورنالز، اشپرینگرو اسکوپوس در سال های 1384 الی 1391 هجری شمسی که برابر با 2004 الی 2011 سال میلادی است.(با توجه به دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز بین سالهای 2004 الی 2006داده های این پژوهش از سال 2007 لغایت 2011 مورد بررسی قرار گرفت).جهت گردآوری اطلاعات، از دو روش بسامد میزان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و هزینه های صرف شده در طول سالهای فوق الذکر استفاده گردیده است.یافته ها نشان داد که میزان استفاده بر اساس شاخص های ای-متریک(تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال و پی. دی. اف.، تعداد دانلود چکیده، تعداد انجام جستجو، و بازیابی(نشست) در پایگاه های اطلاعاتی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.همچنین میزان استفاده از پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی، در حوزه های موضوعی متفاوت است.رابطه بین ضریب تاثیر و میزان استفاده از مجلات حوزه علوم کمتر از 0.05 بدست آمد ، بنابراین این نتیجه گیری حاصل شد که بین ضریب تاثیر و میزان استفاده از مجلات حوزه علوم با میزان اطمینان 95 درصد رابطه وجود ندارد. تعداد دانلود ها در فرمت پی دی اف ، اچ تی ام ال در پایگاه الزویر از تمامی پایگاه های دیگر بیشتر بوده است. هزینه سودمندي حوزه دامپزشکی از همه بالاتر می باشد. یعنی در مقایسه با سایر حوزه ها میزان استفاده از مجلات این حوزه با توجه به هزینه هاي صرف شده بیشتر است. هزینه-سودمندي حوزه هاي مهندسی، علوم صنایع تخمیر ، علوم پزشکی ، کشاورزی و علوم پایه به ترتیب بعد از حوزه دامپزشکی قرار دارند. البته تفاوت در میزان هزینه-سودمندي حوزه هاي مختلف موضوعی تابع تعداد کاربران بالقوه (تعداد دانشجویان، اعضاي هیأت علمی و کارکنان آن حوزه موضوعی) و همچنین قیمت منابع اطلاعاتی هر حوزه می باشد.

واژه های کلیدی: پایگاه های اطلاعاتی، شاخصهای ای-متریک، کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، هزینه سودمندی.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………3
1-3اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..5
1-4اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5
1-5 سوال های اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..6
1-6فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….6
1-7متغییرهای اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….6
1-8تعاریف مفهومی و عملیاتی اجزای پژوهش………………………………………………………………………………..6
1.روش سنجش منابع و نظام های الکترونیکی …………………………………………………………………………………………….6
2.شاخص ای-متریک………………………………………………………………………………………………………………………………..7
3.مقاله تمام متن……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
4.هزینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
5.سودمندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
6.کاربران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
7. کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری…………………………………………………………………………..7
8 .میزان استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
9 .پایگاه های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………..7
10 .ضریب تاثیر……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
11. حوزه های موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………..8
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-2 کتابخانه ها در عصر چاپی…………………………………………………………………………………………………….10
2-3 چالش های جدید کتابخانه ها در انقلاب رقومی……………………………………………………………………..11
2-4 ماهیت سنجش منابع و نظام های الکترونیکی………………………………………………………………………….12
2-5 مروری اجمالی بر پایگاههای اطلاعاتی…………………………………………………………………………………..12
2-6 نگاهی اجمالی بر استانداردهای سنجش منابع و نظام های الکترونیکی………………………………………15
2-7 ضرورت سنجش منابع و نظام های الکترونیکی……………………………………………………………………….23
2-8 ضرورت سنجش هزینه های منابع و نظام های الکترونیکی………………………………………………………24
2-9 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 25
الف.پیشینه پژوهش در ایران……………………………………………………………………………………………25
ب .پیشینه پژوهش در خارج از ایران……………………………………………………………………………….29
2-10 جمع بندی پیشینه های پژوهش…………………………………………………………………………………………..31
فصل سوم: روش اجرای پایان نامه
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….35
3-2 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………35
3-3 جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………35
3-4 ابزار گردآوری داده…………………………………………………………………………………………………………….36
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده…………………………………………………………………………………………………..37
1.جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………….37
2.آماده سازی داده ها……………………………………………………………………………………………………37
3.تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………37
3-6. محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….39
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….42
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….42
4-3 فرضیه اول: میزان استفاده از پایگاههای اطلاعاتی الکترونیکی، در حوزه های مختلف موضوعی، متفاوت است…………………………………………………………………………………………………………………………… 63
4-4 فرضیه دوم: بین میزان استفاده از مجلات الکترونیکی و ضریب تاثیر آنها رابطه وجود دارد……………70
4-5 فرضیه سوم: میزان استفاده از پایگاه ها اطلاعاتی الزویراز سایر پایگاهها بیشتر بوده است………………71
4-6 فرضیه چهارم: هزینه های صرف شده جهت خرید پایگاههای اطلاعاتی ، سودمند بوده است………..73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………76
5-2 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 76
5-3 سوال اول پژوهش: میزان استفاده از پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بین سالهای 1384 الی 1391 چه اندازه است؟…………………………………………………………..76
5-4 سوال دوم پژوهش: آیا میان مجلاتی که ضریب تاثیر بالایی دارند و استفاده از انها در این پایگاهها، رابطه وجود دارد؟…………………………………………………………………………………………………………………… 77
5-5 سوال سوم پژوهش: کدام پایگاه اطلاعاتی میان کاربران پرنفوذ می باشد؟…………………………………..77
5-6 سوال چهارم پژوهش: آیا هزینه های صرف شده جهت خرید پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری سودمند بوده است؟…………………………………………………………….

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی، روابط زناشویی، کیفیت زندگی Next Entries منبع پایان نامه درمورد پایگاه های اطلاعاتی، میزان استفاده، کتابداران، ضریب تاثیر