منبع پایان نامه درمورد رضایتمندی، بهزیستی روانشناختی، رضایتمندی زناشویی، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-19 مطالعات دیگر 20
2-2 بهزیستی روانشناختی 23
2-3 کیفیت زندگی 28
2-3-1 کیفیت زندگی ( Quality Of Life) : 28
2-3-2 تعاریف موجود از کیفیت زندگی : 29
2-3-3 ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی : 30
2-3-4 عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس : 30
2-4 بررسی چند پژوهش انجام گرفته 32
فصل سوم 35
3-1 روش پژوهش 36
3-2 متغیر های پژوهش 36
3-3 جامعه آماری، نمونه و روش انتخاب نمونه 36
3-4 ابزار سنجش 37
3-5 روش اجراء 42
3-6 روش های آماری تحلیل دادها 42
فصل چهارم 46
4-1 آمار توصیفی : 47
4-2 آمار استنباطی : 49
فصل پنجم 53
5-1 بحث و نتیجه گیری 54
5-2 محدودیت های تحقیق: 55

فهرست جداول
جدول ‏41 توزیع فراوای شرکت کنندگان برحسب جنسیت 47
جدول ‏42 دامنه سنی و فراوانی شرکت کنندگان بر حسب وضعیت سنی 47
جدول ‏43 میانگین ، بیشترین و کمترین وضعیت سنی مربوط به افراد شرکت کننده در پژوهش 48
جدول ‏44 میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره در متغیر رضایتمندی زناشویی بر حسب مقطع تحصیلی 49
جدول ‏45 ضریب همبستگی بین بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی 50
جدول ‏46 ضریب همبستگی بین بهزیستی روانشناختی و رضایتمندی زناشویی 50
جدول ‏47 ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی 51
جدول ‏48 خلاصه رگرسیون متغیر بهزیستی روانشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی 51
جدول ‏49 خلاصه رگرسیون متغیر بهزیستی روانشناختی در پیش بینی رضایتمندی زناشویی 52

فهرست نمودار
نمودار ‏21 شش فاکتور بهزیستی روانشناختی براساس مدل ریف 25

چکیده
مقدمه: رضایتمندی زناشویی یکی از موضوعات مهمی است که تاثیر بسزایی را در روان افراد و اجتماع دارد. اما اینکه چه عواملی بر روی میزان رضایتمندی زناشویی تاثیر دارد همواره موضوع مورد تحقیق محققین بوده است. با ظهور روانشناسی مثبت نوع نگاه به زندگی و برداشت ذهنی از نشاط، شادی و کیفیت زندگی تغییر عمده ای ایجاد شد. و مفاهمی چون بهزیستی روانشناختی به حیطه روانشناسی باز شد. بر همین اساس این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی در کیفیت زندگی بر رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1394 انجام شد.
روش کار: جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 93-94 بود. جهت گرفتن نمونه به طریق تصادفی ساده از جدول تصادفی برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. از افراد شرکت کننده خواسته شد پرسشنامه های مربوط به پژوهش را تکمیل نمایند. قبل از تکمیل پرسشنامه ها، نحوه تکمیل پرسشنامه ها و محرمانه ماندن کلیه اطلاعات توسط پژوهشگر برای افراد شرکت کننده توضیح داده شد.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که بهزیستی روانشناختی با رضایتمندی زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان داد که بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معناداری با کیفیت زندگی دارد. بهزیستی روانشناختی توانست بطور معناداری رضایتمندی زناشویی را پیش گویی می کند. همچنین بهزیستی روانشناختی توانست کیفیت زندگی را بطور معناداری پیش بینی کند.
کلمات کلیدی: بهزیستی روانشناختی، رضایتمندی زناشویی، کیفیت زندگی

1 فصل یکم
مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه
یکی از موضوعات دنیای انسانی که همواره او را تحت الشعاع خود قرار داده ارتباط است. ارتباطات در دنیای انسانی بسیار گسترده هستند اما گاهی این ارتباط بسیار نزدیک و معطوف به دو نفر می شود و در آن عهدها و پیمان های عاطفی و قلبی بسته می شوند. پيوند زناشويي به عنوان يكي از پيچيده ترين انواع روابط انساني آنچنان توان بالقوه اي در آزاد سازي احساسات و عواطف انسانی دارد كه كمتر روابطی را، مي توان نظير آن يافت(شهیدی، 1380). آنچه ازدواج ها را پایدار و به کام زوجین شیرین می کند، رضایتمندی و خرسندی از این پیوند است. رضایتمندی زناشویی 1حالتی است که طیّ آن زن و مرد از با هم بودن احســاس شادمانی و شعف درونی می کنند(سینها و ماکرجی2، 1991 به نقل میراحمدی زاده، نخعی امرودی، طباطبایی و شفیعیان 1382). وینچ3 به نقل از پاداش و همکاران(1391) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. بنابراین رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. الیس4 ( 1989) بیان می کند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن و شوهر است آن هنگام که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند. با آغاز زندگی زناشویی به نظر می رسد همه چیز به خوبی پیش می رود و زوجین احساس رضایتبخشی را از این پیوند در درون خود احساس می کنند. اما بعد از گذر چند صباحی اوضاع به ناگهان تغییر می کند و این رضایت دستخوش تغییر و تحولاتی می شود. بنا به گزارش جامعه شناسان و روان شناسان، در سالهاي اخير احساس امنيت، آرامش و رابط صميمانه ميان زن و مرد به سستي گراييده است و بنیان خانواده به گونه ی فزاينده با نيروهاي ويرانگر روبه رو شده است(شیشه گر،1391). هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی در کیفیت زندگی بر رضایتمندی زناشویی که این پژوهش برروی دانشجویان انجام گرفت.

1-2 بیان مسئله
بر طبق تعریف، رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند (سینها و ماکرجی5، 1991 به نقل از میر احمدی زاده و همکاران، 1382). هم چنین الیس6 در 1989 بیان می کند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند (پاداش و همکاران، 1391). شادابی، نشاط و احساس خوشبختی در زندگی زناشویی و زندگی فردی از جمله ملاک های سلامت روانی به حساب می آید(مایرز، 2012). هر زوجی نیازمند و در جستجوی احساس خوب می باشد که این اصطلاح ار در روانشناسی مثبت بهزیستی روانشناختی می گویند(شاه سیاه، 1390) مطالعات نشان می دهد که بهزیستی روانشناختی عاملی است که در میزان رضایتمندی زناشویی تاثیر گذار می باشد(کوهن و همکاران 2009؛ داکین و وامپلر: 2008؛شفیعی،1386؛ باتزروکمپبل، 2008؛ هالیست و دیگران،2007). بهزیستی روانشناختی در دو دهه اخیر در ادبیات پژوهشی به وفور مورد بررسی قرار گرفته است و دامنه مطالعات آن از حوزه زندگی فردي به تعاملات اجتماعی کشیده شده است(نصرت آباد، 1392). بهزیستی روانشناختی باعث ارتقاء زندگی افراد در ابعاد مختلف می شود. کیفیت زندگی مسئله ای است که می توان آنرا جزء هدف غایی هر خانواده دانست(شیشه گر، 1391). در سال هاي اخير توجه قابل ملاحظه اي دراندازه گيري ميزان سلامتي افراد و قدرت تاثير گذاري بيماري هاي روان شناختي و جسمي بر روي فعاليت هاي روزانه و رفتارهاي آنها به وجود آمده كه اين اندازه گيري ها به يك نگرش و رويكرد كلي نگر در سلامتي و مراقبت هاي بهداشتي معطوف شده است و در اين رابطه رويكرد نويني به نام كيفيت زندگي در تحقيقات پزشكي و اجتماعي مطرح گرديده است. واژة كيفيت زندگي نخستين بار توسط پيگو در سال 1920 در كتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرار گرفت . به مرور زمان محققان متوجه شدند كه كيفيت زندگي مي تواند يكي از پيامدهاي پراهميت در ارزيابي سلامت باشد، چنانچه تعريف سازمان بهداشت جهاني از سلامت نيز به اين نكته تأكيد دارد(Fayers، 2000) دونالد كيفيت زندگي را اصطلاحي توصيفي عنوان مي كند كه به سلامت و ارتقاء عاطفي، اجتماعي و جسمي افراد و توانايي آنها براي انجام وظايف روزمره اشاره دارد(Donald،2000). کیفیت زندگی متغیر تاثیر گذار بر مسایل روانی فرد و خانواده است. غفاری و همکاران(1391) در بررسی خود بر نقش کیفیت زندگی بر رضایتمندی زناشویی تاکید داشته اند. کیفیت زندگی می تواند تحت تاثیر عوامل زیادی قرار بگیرد. در این مطالعه با در نظر گرفتن رابطه متغیرهای بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی به چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر و با میزان رضایتمندی زناشویی پراداخته شده است. سئوال مطرح شده در این پژوهش اینست که بهزیستی روانشناختی چه تاثیری بر کیفیت زندگی و از طرف دیگر بر رضایتمندی زناشویی می گذارد و اینکه کیفیت زندگی چه تاثیری بر رضایتمندی زناشویی دارد؟
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
جوامع با مشكلات و معضلات اجتماعي متعدد روبرو ميباشند .اما در همه جوامع برخي از مسائل و مشكلات از درجه اهميت بالاتري برخوردار هستند كه به واسطه ميزان آسيبي كه بر پيكره جامعه وارد ميكنند، ميتوان به ميزان اهميت آنها پي برد . يقيناً طلاق يكي از مهم ترين آنان است؛ چراكه صدمات وارده از طلاق معضلاتي كه در همه جوامع مورد نظر ميباشد، پديده اين معضل بر پيكره خانواده كه مركز ثقل جامعه محسوب ميشود، وارد می آید. عوامل متعددی در بررسی میزان تاثیر گذاری بر رضایتمندی زناشویی و طلاق مورد بررسی قرار گرفته اند. در پژوهش بنی جمالی و همکاران (1383) علل از هم پاشیدگی خانواده ها و نیز موفقیت ازدواج زوج های جوان را شامل موارد ذیل عنوان کردند: 1- کمی سن جوانان به هنگام ازدواج، فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کم بودن سواد، پایین بودن سطح شغلی، دخالت بی مورد اطرافیان، پدیده طلاق والدین زوج های ناموفّق، وابستگی مالی زوجین به والدین، همه از عوامل تهدید کننده زندگی مشترک زوجین جوان بودند؛ 2- عدم همسویی زوجین در جهات مختلف موجب اختلاف زناشویی بین زوجین می شود؛ 3- تشابه نظرات زوجین به عنوان عامل تداوم بخش زندگی مشترک شناخته شد؛ 4- وجود بیماری های جسمی، روانی و اختلالات رفتاری اعلام نشده از سوی همسران و خانواده های آنها عامل سستی روابط بین زوجین تلقی شد. كيفيت زندگي موضوعي چند بعدي و پيچيده دارد و دربرگيرندة عوامل عيني و ذهني است و ارزيابي فرد در مورد رفاه و آسايش در جنبه هاي مهم زندگي را مورد توجه قر ار مي دهد. که همین موضوع می تواند رضایتمندی افراد از همدیگر را مورد تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر توجه به مساله بهزیستی روانشناختی با توجه به نفش بستر اجتماعی، امری ضروری است که موجب افزایش میزان رضایتمندی زناشویی و بقای خانواده شوند.
با توجه به اهمیت موضوع رضایتمندی زناشویی در حفظ و تحکیم خانواده از یک طرف و از طرف دیگر بر سلامت روان زوجین و هنچنین در پویایی و نشاط جامعه، لازم است تاثیر عوامل تاثیر گذار بر فرد و اجتماع بر میزان رضایتمندی زناشویی مورد بررسی قرار گیرد. بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی از متغیر های تاثیر گذار محسوب می شوند .هدف این مطالعه بررسی نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی در کیفیت زندگی بر میزان رضایتمندی زناشویی می باشد که بتواند اطلاعات مفیدی را برای پژوهشگران این حیطه و مراکز مشاوره و مراکز وابسته که در امر زوج درمانی فعالیت می کنند فراهم کند

1-4 اهداف پژوهش
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی در کیفیت زندگی بر رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل شهر کرمانشاه در سال تحصیلی1394 – 1393است.

اهداف پژوهشی :
– تعیین رابطه بین بهزیستی روانشناختی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل
– تعیین بین بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی در دانشجویان متاهل

1-5 فرضیه های پژوهش
– بهزیستی روانشناختی پیش بینی کننده کیفیت زندگی دانشجویان متاهل است
– بهزیستی روانشناختی پیش بینی کننده رضایتمندی زناشویی دانشجویان متاهل است.

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
• رضایتمندی زناشویی:

o تعریف مفهمومی: رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند(سلیمانیان، 1373).
o تعریف عملیاتی: رضایتمندی زناشویی از نمرات پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اینریچ بدست آمده است.

• بهزیستی روانشناختی:
• تعریف مفهومی: بهزيستي به معناي تلاش براي استعلا و ارتقاست که در تحقق استعدادها و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره صنعت خودرو، تحقیق و توسعه، میزان استفاده، استفاده از کتابخان Next Entries منبع پایان نامه درمورد رضایتمندی، رضایتمندی زناشویی، رضایت زناشویی، کیفیت زندگی