منبع پایان نامه ارشد درباره موانع اجرایی، منابع فارسی، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………32
2-19-1-1- تعيين استاندارد يا ضابطه براي كنترل……………………………………………………………………………….32
2-19-1-2- سنجش عملكرد در برابر استانداردها………………………………………………………………………………33
2-19-1-3- تشخيص انحرافات و تحليل علل آنها……………………………………………………………………………..33
2-19-1-4- اقدامات اصلاحي…………………………………………………………………………………………………………34
2-19-2- عوامل موثر در كنترل………………………………………………………………………………………………………..34
بخش نهم: ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………34
2-20- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-21- اهميت ارتباطات ………………………………………………………………………………………………………………….35
2-21-1- روش هاي ايجاد ارتباطات موثر مديريت بر مبناي هدف و نتيجه …………………………………………..35
بخش دهم: مشاركت……………………………………………………………………………………………………………………….36
2-22- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-23- مفهوم مشاركت …………………………………………………………………………………………………………………..36
2-23-1- مباني فكري مشاركت……………………………………………………………………………………………………….38
2-23-2- سبك‌هاي مختلف مديريتي………………………………………………………………………………………………..38
2-23-3- نظام مديريت مشاركتي……………………………………………………………………………………………………..43
2-23-4- اهداف نظام مديريت مشاركتي…………………………………………………………………………………………..43
2-23-4-1- كاهش ضايعات و بهبود كيفيت از طريق………………………………………………………………………….43
2-23-4-2- تعارض شغلي………………………………………………………………………………………………………………44
2-23-4-3- مسئوليت……………………………………………………………………………………………………………………..44
2-23-4-4- روابط با مافوق…………………………………………………………………………………………………………….45
2-23-4-5- روابط با زيردستان…………………………………………………………………………………………………………45
2-23-4-6- روابط با همكاران…………………………………………………………………………………………………………45
2-23-4-7- عدم امنيت شغلي………………………………………………………………………………………………………….45
2-23-5- انواع مشاركت…………………………………………………………………………………………………………………46
2-23-6- پيش‌شرط‌هاي لازم براي مشاركت كاركنان………………………………………………………………………….46
2-23-7- فوائد مشاركت كاركنان……………………………………………………………………………………………………..47
2-23-8- مزاياي مشاركت………………………………………………………………………………………………………………48
2-23-9- برنامه‌هاي مشاركت در سازمان……………………………………………………………………………………………49
2-23-10- رابطه‌ برنامه‌هاي مشاركت كارمندي و تئوري هاي انگيزشي…………………………………………………52
2-23-11- موانع مشاركت………………………………………………………………………………………………………………52
2-23-12- نظام پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………54
2-23-13- اهداف اجرائي نظام پيشنهادها………………………………………………………………………………………….55
2-23-14- اركان تشكيلاتي و اجرايي نظام پيشنهادات………………………………………………………………………..56
2-23-15- شرايط ارائه پيشنهاد………………………………………………………………………………………………………..57
2-23-16- گروه‌هاي مشاركت كاركنان و تيم‌هاي كاري………………………………………………………………………58
2-23-17- تيم‌هاي كاري………………………………………………………………………………………………………………..59
بخش يازدهم: پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………61
2-24- تحقیقات انجام گرفته……………………………………………………………………………………………………………61
بخش دوازدهم: پيشينه سازمان………………………………………………………………………………………………………….64
2-25- پيشينه سازمان………………………………………………………………………………………………………………………64
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-2- روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-3- جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-4- روش نمونه گيري …………………………………………………………………………………………………………………70
3-5- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………….72
3-6-ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..72
3-7- روش هاي آماری…………………………………………………………………………………………………………………..72
فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………74
فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….84
5-2-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………84
5-3- نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………………………………………………..86
5-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….88
5-5-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….88
5-5-1- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………….88
5-5-2-پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………….89
منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………91
منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………94
پیوست
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………98

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول4-1- جدول اولویت 10 -1 مهمترین موانع اجرایی شدن مدیریت مبتنی بر هدف………………………..75
جدول4-2- جدول اولویت 20-11 مهمترین موانع اجرایی شدن مدیریت مبتنی بر هدف………………………..76
جدول4-3- جدول اولویت 30-21 مهمترین موانع اجرایی شدن مدیریت مبتنی بر هدف…………………………76
جدول4-4- جدول اولویت 40-31 مهمترین موانع اجرایی شدن مدیریت مبتنی بر هدف………………………….77
جدول4-5- جدول جدول اولویت 53-41 مهمترین موانع اجرایی شدن مدیریت مبتنی بر هدف………………..78
جدول4-6- جدول اولویت 10-1 مهمترین راهبردهای اجرایی شدن مدیریت مبتنی بر هدف…………………….79
جدول4-7- جدول اولویت 20-11 مهمترین موانع اجرایی شدن مدیریت مبتنی بر هدف………………………….80
جدول4-8- جدول اولویت 30-21 مهمترین موانع اجرایی شدن مدیریت مبتنی بر هدف………………………….80
جدول4-9- جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عدم تحمل بلاتکلیفی، افراد مبتلا، راهبردهای مقابله، اختلال اضطراب اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عملکرد کارکنان، مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش، بهبود عملکرد