پایان نامه ارشد رایگان درباره وسواس فکری، کمال گرایی، عدم تحمل بلاتکلیفی، اختلالات روانی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….16
مقدمه 17
ویژگیهای اختلال وسواس فکری- عملی 17
ملاکهای تشخیصی O C D 20
اختلال های همایند با اختلال OCD 23
زیرطبقات علائم اختلال وسواس فکری- عملی 25
اهمیت افکار در وسواس فکری- عملی 29
کنترل افکار در وسواس فکری- عملی 31
نظریه های پیرامون تبیین اختلال وسواس فکری– عملی 33
درمان اختلال وسواس فکری- عملی 44
کمال گرایی 48
عوامل مؤثر شکل گیری در کمال گرایی 50
تداوم کمال گرایی 53
ابعاد کمال گرایی 54
نظریه های کمال گرایی 60
نقش کمال گرایی در بروز اختلالات روانی 64
کمال گرایی و همایندی بالینی 66
عدم تحمل بلاتکلیفی 70
عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرانی 71
عدم تحمل بلاتکلیفی و عقاید مثبت در مورد نگرانی 73
عدم تحمل بلاتکلیفی و جهت گیری منفی به مشکلات 75
عدم تحمل بلاتکلیفی و اجتناب شناختی 76
ارتباط بین عدم تحمل بلاتکلیفی و اضطراب فراگیر 76
عدم تحمل بلاتکلیفی و اختلال وسواس فکری-عملی 78
پیشینه تجربی و سابقه پژوهش در ایران 79
پیشینه تجربی و سابقه پژوهش در خارج از کشور 80
خلاصه فصل 81
فصل سوم. فرایند روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
مقدمه 83
نوع پژوهش 83
جامعه آماری 83
روش نمونه گیری و حجم نمونه 83
ملاک های ورود و خروج بیماران به پژوهش 84
ابزارهای پژوهش 84
الف) مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور یک (SCID ) 84
ب) پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران 85
ج) مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی 86
روش جمع آوری داده ها 86
روش تجزیه و تحلیل داده ها 87
فصل چهارم. یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
یافته های توصیفی 90
آمار استنباطی 91
بررسی فرضیه های پژوهش 93
فصل پنجم. بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
مقدمه 96
بحث در مورد یافته ها 96
محدودیت های پژوهش 99
پیشنهادات 100
منابع فارسی 101
پیوست 108

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-2: زیر طبقات اختلال وسواسی-اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………..26
جدول 2-2: مدل رفتاری وسواس……………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
جدول 1-4 شاخص های جمعیت شناختی مربوط به گروه مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری و گروه عادی………………………………89
جدول 2-4 شاخص های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) مربوط به دو گروه مبتلا به OCD و گروه عادی……………………..90
جدول 3-4 نتایج آزمون باکس برای فرض همگنی ماتریس های واریانس و کوواریانس……………………………………………………………….90
نتایج جدول 4-4 تحلیل واریانس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
جدول 5-4 آزمون لون برای همگنی واریانس ها…………………………………………………………………………………………………………………………….91
جدول 6-4 نتایج تحلیل واریانس بین دو گروه در عدم تحمل بلاتکلیفی………………………………………………………………………………………92
جدول 7-4 نتایج آزمون مقایسه زوجی متغیر عدم تحمل بلاتکلیفی……………………………………………………………………………………………..92
جدول 8-4 نتایج تحلیل واریانس بین دو گروه در متغیر کمال گرایی خودمدار…………………………………………………………………………….92
جدول 9-4 نتایج آزمون مقایسه زوجی متغیر کمال گرایی خودمدار………………………………………………………………………………………………93
جدول 10-4 نتایج تحلیل واریانس بین دو گروه در متغیر کمال گرایی دیگرمدار………………………………………………………………………….93
جدول 11-4 نتایج آزمون مقایسه زوجی متغیر کمال گرایی دیگرمدار……………………………………………………………………………………………93
جدول 12-4 نتایج تحلیل واریانس بین دو گروه در متغیر کمال گرایی جامعه مدار……………………………………………………………………….94
جدول 13-4 نتایج آزمون مقایسه زوجی متغیر کمال گرایی جامعه مدار………………………………………………………………………………………..94

فصل اول:

مقدمه

در دنیای پیچیدة امروز، انسان با مسائل و مشکلات زیادی روبروست. مسائلی از قبیل فقر، بی خانمانی، بیکاری، نابسامانیهای اجتماعی و جنگ، تغییرات سریع اجتماعی و فشارهای زندگی مدرن، تنهایی و محرومیتهای شخصی و فقدان منابع حمایتی، بیماریهای درمان ناپذیر و غیره.انسان می باید برای زندگی و بقای خود با این مسائل بستیزد و خود را در معرض مخاطرات بسیار قرار دهد.
از بین همه این خطرات بروز مشکلات روانشناختی یکی از چالشهای عهده انسان در عصر نوین است. در این میان اختلال وسواس فکری-عملی بدلیل ایجاد مشکلات عدیده در زمینههای شغلی، خانوادگی، اجتماعی و غیره موجب نارحتی و پریشانی مبتلایان به این اختلال و نیز خانوادههای آنان می شود. اختلالات اضطرابی و وسواس اختلالات شایعی هستند که سالانه هزینههای زیادی را برای افراد و جامعه تحمیل می‌کنند. از این رو تشخیص و توصیف این اختلالات مهم بوده و وجود یک نظام طبقه بندی مناسب می تواند راهنمای خوبی برای درمان و تحقیق باشد. یکی از پرکاربردترین نظامهای طبقه بندی برای اختلالات اضطرابی، چهارمین ویرایش راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی ( DSM-IV-TR)1 است. نظام طبقه بندی اختلالات روانی به روانشناسان امکان پیش بینی اختلالات را میدهد و مشخص میکند که احتمال وقوع هر اختلال چقدر است و چه کسانی بیشتر مستعد اختلال هستند (سانتراک2، 2003).
افکار و اعمال وسواسی نخستین بار در منابع پزشکی اوائل قرن نوزدهم توصیف شد این افکار و اعمال وسواسی تظاهر غیرعادی ملانکولی3 تصور میشد. در شروع قرن بیستم با پیدایش روانکاوی، تمرکز بر توضیحات روانشناختی مبتنی بر تعارضهای ناخود آگاه تغییر جهت داد، اما این کار راهبردی مفید برای درمان نبود راهبرد بعدی نظریه یادگیری در مورد 4OCDبه پیدایش درمانهای رفتاری مؤثر در دههای 1960 و 1970 انجامید. وسواس فکری-عملی (OCD) با افکار، تکانهها یا تصورات عودکننده مزاحم و مداومی که منجر به اضطراب میشوند و نیز رفتارهای تکراری و اعمال ذهنی که فرد به قصد رهایی از ناراحتی و پریشانی مجبور به انجام انهاست مثل شستن دست، ترتیب و دسته بندی اشیاء، شمارش کلمات و اعداد خاص شناخته میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا5، 2000).
وسواسهای فکری و عملی که مشخصه OCD هستند زندگی را بسیار مختل کرده و فرد را در چرخه فکر و رفتار ناراحت کننده و اضطراب آور گرفتار میسازند. نشانههای OCD وقت گیر، غیرمنطقی و پریشان کننده هستند و فرد نومیدانه آرزوی متوقف کردن آنها را دارد در مجموع به نظر میرسد که نشانههای OCD چهار بعد عمده دارند: وسواس های فکری مرتبط با وسواس های عملی وارسی کردن، نیاز به داشتن تناسب و منظم چیدن چیزها، وسواس های فکری درباره ی پاکیزه گی مرتبط با وسواس های عملی شستن و رفتارهای مرتبط با احتکار (هالجین6 و ویتبورن7، 2003). بیمار مبتلا به وسواس فکری-عملی ممکن است فقط وسواس فکری، فقط وسواس عملی و یا هر دوی آنها را باهم داشته باشد. بر خلاف وسواس فکری که یک فرآیند ذهنی است، وسواس عملی نوعی رفتار است. اجبارها، رفتاری آگاهانه، استاندارد و عودکننده است، نظیر شمارش، وارسی و اجتناب (کاپلان و سادوک8، 2007).
اگرچه دلایل ابتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و تداوم آن تا حد زیادی ناشناخته است اما در دهههای اخیر، دانش بشر دربارة علت شناسی اختلال مذکور پیشرفت نموده است. از جمله عوامل شناختی خاصی که در سبب شناسی اختلال وسواس فکری-عملی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است سازة شناختی عدم تحمل بلاتکلیفی و کمال گرایی میباشد(استارسیویچ و بیرلی9، 2006). که در پژوهش جاضر به مقایسه این دو متغیر در افراد مبتلا به وسواسی- اجباری و افراد عادی پرداخته می شود.
بیان مسئله

بسیاری از افراد گاهگاه افکار ناخواسته ای دارند و خیلیها نیز بعضی وقتها این اشتیاق را دارند که به گونهای رفتار کنند که شرم آور یا حتی خطرناک است. اما فقط عده اندکی هستند که به اختلال وسواس فکری-عملی دچار میشوند. شناخت آن دسته از اختلالات روانی که تحت عنوان اختلالات اضطرابی معرفی میشوند، توجه بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان و پژوهندگان را به خود جلب کرده است.گفته میشود این اختلالات طی تاریخ بشر همواره وجود داشته است و امروزه نسبت قابل ملاحظه ای از روان نژندی ها (نوروزها) را به خود اختصاص داده اند. اختلال وسواس فکری-عملی10 که به اختصار OCD خوانده میشود، یکی از مقولات تشخیصی اختلالات اضطرابی میباشد. در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ( (DSM-IV-TR11ویژگی اصلی این اختلال عبارتند از وسواس های فکری یا عملی عود کننده که به دلیل شدید بودن وقت گیر هستند و به پریشانی آشکار و یا اختلال عمده منجر میشوند. حداقل در زمانی از سیر این بیماری فرد میداند که وسواس ها یا اجبارهای مذکور، افراطی یا نامعقول اند. علاوه بر این، محتوای وسواس های فکری یا عملی محدود به دیگر اختلالات روانی و یا ناشی از اثرات فیزیولوژیک مستقیم مواد مانند مصرف دارو یا یک بیماری جسمانی نیست. همچنین درDSM-IV-TR، وسواس ها به عنوان عقاید، افکار یا تکانه ها یا تصاویری که به صورت مزاحم و بیجا تجربه میشوند و با اضطراب و آشفتگی همراه هستند، تعریف شده است. از طرفی، اجبارها در DSM-IV-TR به عنوان اعمال ذهنی، یا رفتارهایی با هدف جلوگیری یا کاهش اضطراب و آشفتگی، تعریف شده است. از لحاظ تشخیصی مهم است که اجبارها برای فرد لذت بخش نیستند. آنها اغلب رفتارهای قابل مشاهده و بیرونی هستند، اما همچنین میتوانند به عنوان اعمال شناختی درونی (افکار تشریفاتی) نیز باشند(نلسون12،2004).
اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) یک اختلال اضطرابی است که در آن، ذهن فرد از افکار مهار نشدنی و پایدار لبریز شده و فرد را مجبور به تکرار مجدد اعمال مشخص میکند که سبب درماندگی و اختلال در کارکرد روزانه اش میشود (دیویسون و کرینگ، 2004).
به عبارت دیگر، اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) اختلال شدید و مزمنی است که به وسیله وسواسها و اجبارها یا هردوی آنها مشخص میشود، شیوع این اختلال در طول زندگی بین 1-2 درصد جمعیت برآورد شده و در میان زنان بیشتر از مردان شایع است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000).
وسواس فکری13 عبارت است از فکر، احساس، اندیشه یا حسی عودکننده و مزاحم. برخلاف وسواس فکری که یک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع منابع انسانی، اخلاق سازمانی، مدیریت منابع انسانی، امنیت روانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره وسواس فکری، کمال گرایی، افراد مبتلا، عدم تحمل بلاتکلیفی