منابع مقاله درمورد سبک دلبستگی، روان شناسی، آموزش و پرورش، دلبستگی اجتنابی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………… 47
2-2-23 -4  دلبستگي آشفته(سازمان نیافته) ………………………………………………………………………. 48
2-2-24  عوامل مؤثر بر دلبستگي ايمن …………………………………………………………………………….. 49
2-2-24-1  فرصت برقرار كردن رابطه نزديك……………………………………………………………………… 49
2-2-24-2 كيفيت پرستاري………………………………………………………………………………………………. 49
2-2-24-3   ويژگي‌هاي كودك…………………………………………………………………………………………….. 50
2-2-24-4  شرايط خانوادگي………………………………………………………………………………………………… 50
2-2-24-5   خلق و خوي كودك…………………………………………………………………………………………. 50
2-2-25 سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگي…………………………………………………………………….. 51
2-2-25 -1 دلبستگي‌هاي متعدد………………………………………………………………………………………….. 51
2-2-25 -2 پدرها ………………. …………………………………………………………………………………………… 52
2-2-26 روش‌هاي فرزند پروري و دلبستگي كودك ……………………………………………………………… 52
2-2-27 دلبستگي‌ و تأثيرات آن بر شخصيت و زندگي آينده افراد ………………………………………….  53
2-2-28  دلبستگي و آسيب شناسي رواني……………………………………………………………………………… 54
2-2-28-1   محروميت مادري …………………………………………………………………………………………… 55
2-2-28-2   اضطراب جدايي………………………………………………………………………………………………. 56
 2-2-28 -3 نشانه‌هاي مشكلات دلبستگي…………………………………………………………………………….. 56
 2-2-29 تفاوتهای فردی در دلبستگی بین اشخاص………………………………………………………………. 57
 2-2-30 دلبستگی در گستره تحقیقات……………………………………………………………………………….. 57
فصل سوم :روش تحقیق
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 66
3-3-1 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 66
3-3-2 نمونه ………………………………………………………………………………………………………………… 66
3-3-2-1 روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………… 66
3-4 ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 67
3-5 روش اجراي پژوهش………………………………………………………………………………………….. …… 68
3-6 روش تجزيه وتحليل آماري ………………………………………………………………………………………… 68
فصل چهارم تجزيه وتحليل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
4-1 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….. 70
4-2 آمار استباطي ……………………………………………………………………………………………………….. 73
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1 – بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..80
5-3 – محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………..82
5-4 – پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………..83
5-5 – پیشنهادات برای تحقیقات بعدی …………………………………………………………………………….83
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………..84
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………….89

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول2-3-2 – 1 بعد گرما(پذیرش) از پدر و مادر. مدل مفهومی از پدر و مادر اصلی…… …………….15
جدول2-2-23 -1 ویژگی‌های دلبستگی ایمن………………………………………………………………………46
جدول2-2-23 -2 ویژگی‌های دلبستگی اجتنابی ……………………………………………………………………..47
جدول2-2-23 -3 ویژگی‌های دلبستگی دوسوگرا………………………………………………………………………48
جدول2-2-23 -4 ویژگی‌های دلبستگی سازمان نیافته ……………………………………………………………….49
جدول (4-1) شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل پژوهش ……………………………………..71
جدول (4-2) شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پیش بین پژوهش …………………………………..72
جدول (4-3) ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در فرضیه اول…………………………………………73
جدول) 4-4( ازمون رگسیون برای فرضیه اول …………………………………………………………………………74
جدول (4-5) ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در فرضیه دوم……………………………………….75
جدول (4-6) ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در فرضیه دوم ………………………………………76
جدول (4-7) ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در فرضیه سوم …………………………………….77
جدول (4-8)ازمون رگسیون برای فرضیه سوم ……………………………………………………………………….78

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل. 2-3-2 – 1: مدل دو بعدی: شافر /باوماریند………………………………………………………. 13
شکل 2-2-1دلبستگی…………………………………………………………………………………………………. 22

«اظهارنامه»

اینجانب مهدی احمدپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ، گرایش بالینی، به شماره دانشجویی 890959830 تأیید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب ونشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می کنم. در ضمن مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی: مهدی احمدپور
امضاء و تاریخ:

«تأییدیه»

بدینوسیله تأیید می نمایم پایان نامه : بررسی رابطه طرد،پذیرش و کنترل همسر با سبک دلبستگی در بین کارکنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در سال 1392، دفاع شده توسط آقای مهدی احمدپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی، گرایش: بالینی، تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است.

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
امضاء و تاریخ:

«تأییدیه هیأت داوران جلسه دفاع»

گروه تخصصی: روان شناسی بالینی
نام و نام خانوادگی دانشجو: مهدی احمدپور
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه طرد،پذیرش و کنترل همسر با سبک دلبستگی در بین کارکنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد
تاریخ دفاع:
رشته: روان شناسی
گرایش: بالینی
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مرتبه دانشگاهی
دانشگاه یا موسسه محل خدمت
امضا

معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی رابطه طرد،پذیرش و کنترل همسر با سبک دلبستگی بین کارکنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و ابزارهای گرد آوری داده ها ، -پرسشنامه پذیرش، طرد و کنترل شریک خویش(روهنر، ( 2005 ، پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور ( AAQ ) می باشد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل و برسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که می توان براساس سبک دلبستگی ایمن احساس پذیرش را پیش بینی نمودهمچنین براساس سبک دلبستگی اجتنابی می توان احساس طرد را پیش بینی نمود وبر اساس سبک دلبستگی دو سو گرا احساس کنترل راپیش بینی نمود
واژگان کلیدی : طرد ،پذیرش ،کنترل همسر، سبکهای دلبستگی

فصل اول :
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
یکی از نهادهاي مهم اجتماعی که اهمیت و نقش هاي مختلف آن مورد توجه علماي مذهبی، صاحبنظران تعلیم و تربیت، جامعه شناسان و روان شناسان قرار گرفته، خانواده است. خانواده کانونی است که شخصیت کودك درآن قوام میگیرد و تکمیل می شود و سرنوشت آینده او در همان محیط شکل میگیرد. هر انسانی دوران کودکی را با شرایطی ویژه و در درون خانواده خاصی سپري میکند. در واقع فرد بدون خانواده قابل تعریف نیست و به عبارتی خانواده اصلی، کانون شکل گیري هویت فرد است. مکانی که تأثیر خود را در زمان کودکی و نوجوانی روي فرد می گذارد و این فرد این تأثیر را پس از سالها و زمانی که خانوادة اصلی را ترك می کند، در زندگی زناشویی نشان می دهد. ازدواج و تشکیل خانواده، فرصتی براي پدید آمدن یک کانون آسایش و خوشبختی و نشاط طبیعی، ارضاي غریزه جنسی، لذت بردن از زندگی، بهره مندي از محبت و تعاون و مددکاري و سرانجام امتزاج دو روح و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، فرزند پروری، برون گرایی، سبک هویت Next Entries منابع مقاله درمورد سبک دلبستگی، نظریه پذیرش، سبک های دلبستگی، سبکهای دلبستگی