منابع مقاله با موضوع تفکر انتقادی، رگرسیون، سلامت روان، سلامت عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم

پدر و مادر عزیزم که موفقیت من همیشه آرزویشان بوده
و
آن‌هایی که بی هیچ منتی دوستم دارند،
و
همواره در سختی‌ها یار و یاورم هستند.

سپاسگزاری
بر خود لازم می‌دانم از اساتید محترم:
– جناب آقای دکتر ناصر نوشادی که راهنمایی پایان‌نامهام را به عهده داشتند و در مدت اجرای پایان‌نامه از هیچ کمکی دریغ ننموده‌اند و معلوماتی فراتر از مباحث مربوط به پایان‌نامه از ایشان کسب نمودم.

– جناب آقای دکتر علیرضا ماردپور، مدیر محترم گروه که راهنمایی‌های لازم را در زمینه پایان‌نامه مبذول فرمودند.

– استاد عزیز و گرانقدر دکتر شیرعلی خرامین که در مراحل مختلف تحصیل در خدمت ایشان کسب علم نمودم.

و از کلیه کسانی که به نحوی در این راستا مرا یاری داده‌اند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده: 1
فصل اول: مقدمه و بیان مساله
1- مقدمه و بیان مسأله 3
1-1- مقدمه: 3
1-2- بیان مسئله: 5
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش: 6
1-4- اهداف پژوهش: 7
1-5-فرضيه‎ها 7
1-6- متغیرهای پژوهش: 7
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: 8
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2- مروری بر تحقیقات انجام شده 12
2-1- مقدمه: 12
2-2- تعریف تفکر انتقادی 13
2-3- تاریخچه تفکر انتقادی: 15
2-4- عوامل بستر ساز تفكر 18
2-5- ویژگی‌های ذهني متفكر 19
2-6- فعالیت‌های تشکیل دهنده تفکر انتقادي: 20
2-7- خصوصیات تفکر انتقادی 21
2-8- پنج نوع تكاليف نوشتاري براي تفكر انتقادي 21
2-9- اهداف تفکر انتقادی 22
2-10- مفاهيم و ابزارهای تفکر انتقادی 22
2-11- ارتباط رشته‌های علوم انسانی با ترويج تفکر انتقادی و خلاق 23
2-11-1- فلسفه 23
2-11-2- تعليم و تربيت 23
2-11-3- ادبيات 24
2-12- ترکیب نظر فلاسفه و روانشناسان در تفکر انتقادی: 25
2-13- موانع تفكر انتقادي: 26
2-14- روش‌های آموزش مهارت‌های تفكر انتقادي 27
2-15- تفکر انتقادی و فراشناخت: 28
2-16- تفکر انتقادی و حل مسئله: 29
2-17- تفکر انتقادی و خلاقیت: 30
2-18- آثار شناختی تفکر انتقادی: 31
2-19- آثار اجتماعی تفکر انتقادی: 32
2-20- آثار روانی تفکر انتقادی: 32
2-21- آثار علمی تفکر انتقادی: 33
2-22- تنش میان ذهنیت و عینیت در تفکر انتقادی: 33
2-23- نظریه‌های یادگیری همسو با تفکر انتقادی: 33
2-23-1- نظریه شناختی 33
2-23-2- نظریه ساخت‌گرایی 34
2-23-3- نظریه فراشناخت 35
2-24- سلامت روانی: 36
2-25- اصول اساسي بهداشت رواني: 37
2-26- دو تفاوت بهداشت روان و سلامت روان: 37
2-27- ابعاد سلامت روان: 38
2-27-1- بعد جسمی 38
2-27-2- بعد روانی 38
2-27-3- بعد معنوی 39
2-27-4- بعد اجتماعی 39
2-28- هدف ايجاد سلامت روان 39
2-28-2- پيشگيري ثانوي (درمان) 40
2-29- مفهوم سلامت روان از دیدگاه‌های مختلف 41
2-29-1- مکتب روانکاوی: 41
2-29-2- مکتب انسان‌گرایی 44
2-29-3- مکتب رفتارگرایی 45
2-29-4- مكتب زيست گرايي 45
2-29-5- مکتب شناختی 46
2-29-6- مکتب هستی گرایی 46
2-29-7- مكتب بوم‌شناسی 47
2-30- مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی: 47
2-31- عوامل تاریخی مؤثر در نظریه‌های شخصیت: 50
2-31-1- طب بالینی: 50
2-31-2- روان‌سنجی: 51
2-31-3- رفتارگرایی: 51
2-31-4- روان‌شناسی گشتالت: 51
2-35- عوامل زیستی شخصیت: 52
2-35-1- نقش جنس: 52
2-35-2- نقش سن: 53
2-36- عوامل اجتماعی شخصیت: 53
2-36-1- فرایند اجتماعی شدن: 53
2-37-2- نقش اولین سال‌های زندگی: 54
2-38- رویکردهای مطالعه شخصیت: 54
2-38-1- نظریه‌های بیولوژیک: 54
2-38-2- نظریه‌: 54
2-38-3- رویکرد روانکاوی: 55
2-38-4- رویکرد انسان‌گرایی: 55
2-38-5- رویکرد صفات: 56
2-39- شخصیت و سلامت روان: 57
2-40- شخصیت و تفکر انتقادی: 58
2-41- تفکر انتقادی و سلامت روان: 59
2-42- پیشینه پژوهش: 60
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3- روش اجرای پژوهش 65
3-1-طرح پژوهش: 65
3-2- جامعه پژوهش: 65
3-3- نمونه و نمونه‌گیری: 65
3-4 ابزارهای پژوهش 66
3-4-1 پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28): 66
3-4-2 پرسشنامه پنج عاملی نئو: 66
3-4-3 آزمون گرایش تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI): 67
3-5 روند اجرای پژوهش 67
3-6 شیوه تجزیه‌وتحلیل: 68
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4- یافته‌ها 70
4-1- پيش درآمد 70
4-2-2- ماتریس همبستگی صفر مرتبه بین متغیرها 72
4-3- يافته‌هاي استنباطی 73
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری، پیشنهادات
5-بحث و نتیجه‌گیری 82
5-1- نتیجه‌گیری: 82
محدودیت‌ها، مشکلات و موانع تحقیق: 87
پیشنهادات 88
منابع: 89
ضمایم و پیوستها 95

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 2-1 مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی از نظر ليپمن ……………………………………..17
جدول 4- 1 ميانگين و انحراف معيار نمره‌های آزمودنی‌ها را در پرسشنامه گرایش تفکر انتقادی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
جدول 4-2 ميانگين و انحراف معيار نمره‌ها در پرسشنامه سلامت روان……………………………….. 70
جدول 4- 3 ميانگين و انحراف معيار نمره‌های آزمودنی‌ها را در پرسشنامه پنج عاملی شخصیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
جدول 4-4 ماتریس همبستگی صفر مرتبه بین متغیرها ………………………………………………………………72
جدول 4-5 خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون گرایش تفکر انتقادی با پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………… 73
جدول 4-6 مشخصه آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با شاخص گرایش تفکر انتقادی ….73
جدول 4-7 خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با سلامت روان………………………………………………………………………………………………………………………74
جدول 4-8 مشخصه آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با سلامت روان………………………………. 74
جدول 4-9 خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با نشانه‌های جسمانی………………………………………………………………………………………………….75
جدول 4-10 مشخصه آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با نشانه‌های جسمانی………………..75
جدول 4-11 خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با بی‌خوابی و اضطراب……………………………………………………………………………………………… 75
جدول 4-13 خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با نارساکنش وری اجتماعی ……………………………………………………………………………76
جدول 4-14 مشخصه آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با نارساکنش وری اجتماعی…….. 76
جدول 4-15 خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با افسردگی ……………………………………………………………………………………………………..77
جدول 4-16 مشخصه آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با افسردگی ……………………………….77

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 2-1 عناصر تفکر از دیدگاه پاول و والدر……………………………………………………………………….. 18
شکل 2-2 مهارت‌ها در تفکر انتقادی……………………………………………………………………………………… 27
شکل 4-1 مدل اصلاح شده اثر پنج عاملی شخصیت بر گرایش تفکر انتقادی ………………………… 78
شکل 4-2 سطح معناداری وتی متغیرهای مدل فرضی…………………………………………………………. 79

بررسی رابطه گرایش تفکر انتقادی و پنج عامل شخصیت با نقش واسطه‌گری سلامت روان در دانشجویان رشته روان‌شناسی شهر یاسوج در سال 91-92

به‌وسیله‌ی:
امیدعلی کمال اصل

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پنج عاملی شخصیت و گرایش تفکر انتقادی با نقش واسطه‌ای سلامت روان دانشجویان روان‌شناسی شهر یاسوج می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه آزاد و پیام نور واحد یاسوج در سال تحصیلی 92-91 می‌باشد که از این جامعه تعداد 200 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ساده انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه گرایش تفکر انتقادی (CCTDI)، پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و همچنین نرم‌افزار لیزرل جهت تعیین نقش واسطه‌ای سلامت روان بین تیپ شخصیتی و نگرش تفکر انتقادی استفاده شده است، از یافته‌های به دست آمده می‌توان گفت: همچنان که تیپ‌های شخصیتی قدرت پیش‌بینی گرایش به تفکر انتقادی را ندارند، سلامت عمومی هم نمی‌تواند نقش واسطه‌ای بین تیپ شخصیتی و گرایش به تفکر انتقادی را داشته باشد. رابطه بین سلامت عمومی و تیپ شخصیتی معنادار می‌باشد، پنج عامل شخصیت می‌توانند سلامت عمومی را به ترتیب زیر پیش‌بینی و تبیین کنند: روان رنجور خویی در شخصیت به صورت مثبت و توافق پذیری و برون‌گرایی به صورت منفی اختلال سلامت روان را تبیین می‌کنند. رابطه نشانه‌های جسمانی و پنج عاملی شخصیت بدین گونه بود که روان رنجور خویی، به صورت مثبت و انعطاف‌پذیری به صورت منفی اختلال نشانه‌های جسمانی را پیش‌بینی می‌کنند. رابطه بین بی‌خوابی، اضطراب و افسردگی با پنج عامل شخصیت به این صورت است که روان رنجورخویی به صورت مثبت و توافق پذیری به صورت منفی بی‌خوابی، اضطراب و افسردگی را پیش‌بینی می‌کند، همچنین رابطه بین برون‌گرایی و افسردگی به صورت مثبت و معنادار تبیین شده است، رابطه بین نارساکنش وری اجتماعی و پنج عامل شخصیت کمتر از 10 درصد گزارش شده که این رابطه معنادار می‌باشد، همچنین بنا بر یافته‌های جانبی رابطه بین سلامت روان و گرایش تفکر انتقادی به صورت مثبت و معنادار حاصل گردیده. /05.p
کلمات کلیدی: گرایش تفکر انتقادی، ویژگی‌های پنج عاملی شخصیت، سلامت عمومی

فصل اول
مقدمه و بیان مسأله

1- مقدمه و بیان مسأله
1-1- مقدمه:
تفکر انتقادی به عنوان یک فعالیت مثبت، فرایندی ضروری برای رشد هر جامعه و سازمان به شمار می‌رود (برخورداری، جلال منش، محمودی 1390).
در سال‌های اخیر متخصصان علوم تربیتی در مورد ناتوانی شاگردان در امر تفکر انتقادی ابراز نگرانی کرده‌اند؛ زیرا رشد و پرورش مهارت‌های فکری شاگردان همیشه مسئله‌ای پیچیده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع بیماری روانی، سلامت روان، افسردگی اساسی، بیماران مبتلا Next Entries منابع مقاله با موضوع تفکر انتقادی، سلامت روان، سلامت عمومی، سلامت روانی