منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، ارتباطات سازمانی، آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

2-1- بخش اول: ارتباطات سازمانی 12
2-1-1- تعاریف ارتباطات سازمانی 12
2-1-2- نقش و جایگاه ارتباط در سازمان ها 13
2-1-3- فرایند ارتباطات 14
2-1-4- جهت ارتباطات 14
2-1-5- ارتباطات رو به پایین 14
2-1-6- ارتباطات رو به بالا 15
2-1-7- ارتباطات افقی 15
2-1-8- ارتباط مورب 15
2-1-9- کانال های ارتباطی رسمی و غیر رسمی 16
2-1-10- موانع ارتباطی 16
2-1-11- بهبود ارتباطی 19
2-1-12- ارتباطات منشا اطلاعات 20
2-2- بخش دوم مدیریت بحران 23
2-2-1- تعاریف مدیریت بحران 25
2-2-2- تعاریف مدیریت بحران 26
2-2-3- اهداف مدیریت بحران 26
2-2-4- انواع بحران 27
2-2-4-1- طبقه بندی بحران ها از لحاظ نا گهانی بودن یا تدریجی بودن آن ها: 27
2-2-4-2- طبقه بندی بحران ها از دیدگاه میتراف و انگانس 27
2-2-4-3- طبقه بندی بحران ها با توجه به چگونگی بوجود آمدن آنها 28
2-2-4-4- طبقه بندی بحران ها از لحاظ داخلی یا خارجی و فنی- اقتصادی یا سازمانی اجتماعی بودن. 29
2-2-5- انواع بحران ها در آموزش و پرورش 30
2-2-5-1- بحران های سیاسی: 30
2-2-5-2- بحران ناشی از سوانح طبیعی: 30
2-2-5-3- بحران ناشی از جنگ، حملات خرابکارانه و تروریستی 30
2-2-5-4- بحران های مالی 30
2-2-5-5- بحران های اطلاعاتی– امنیتی 30
2-2-6- مدلهای مدیریت بحران 30
2-2-6-1- مدل بارنت: 30
2-2-6-2- مدل گنزالس هررو و پرات: 32
2-2-6-3- مدل پیرسون ومیتراف 33
2-2-6-4- مدل فینک 35
2-2-6-5- مدل سه مرحله ای مدیریت بحران 36
2-2-7- تیم مدیریت بحران 37
2-2-8- برنامه مدیریت بحران 38
2-2-9- شرکتهایی که دارای برنامه مدیریت بحران هستند قادر خواهند بود 40
2-2-10- مهمترین اقدامات در مواجهه با بحران 40
2-2-11- آثار منفی بروز بحران در سازمان ها 41
2-3- بخش سوم: پیشینه تحقیق 42
2-3-1- تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباطات سازمانی در ایران 42
2-3-2- تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت بحران در ایران 43
2-4- بخش چهارم: نقش ارتباطات سازمانی در مدیریت بحران 47
فصـل سوم: روش تحقیق
3-1- روش تحقیق 51
3-2- فرایند تحقیق 51
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 52
3-5- روش های جمع آوری اطلاعات 53
3-6- تحلیل پرسشنامه 54
3-7- اعتبار یا روایی تحقیق 55
3-8- اعتماد یا پایایی تحقیق 55
3-9- متغیر های تحقیق 56
3-10- تعریف متغیر ها 56
3-11- آزمون های استفاده شده در این تحقیق 58
فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- آمار توصیفی جمعیت شناختی: 60
4-2- فرضیه ها : 65
4-2-1- فرضیه اول : 65
4-2-2- فرضیه دوم : 67
4-2-3- فرضیه سوم : 68
4-2-4- فرضیه چهارم : 69
4-2-5- فرضیه پنجم : 70
4-2-6- فرضیه ششم : 71
4-2-7- فرضیه هفتم : 73
فصـل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری از فرضیه ها 76
5-1-1- نتیجه گیری از فرضیه اصلی 76
5-1-2- نتیجه گیری از فرضیه اول 76
5-1-3- نتیجه گیری از فرضیه دوم 77
5-1-4- نتیجه گیری از فرضیه سوم 77
5-1-5- نتیجه گیری از فرضیه چهارم 78
5-1-6- نتیجه گیری از فرضیه پنجم 78
5-1-7- نتیجه گیری از فرضیه ششم 79
5-1-8- نتیجه گیری از فرضیه هفتم 79
5-2- نتیجه گیری 80
5-3- محدودیت های تحقیق 80
5-4- پیشنهادات محقق به سازمان مورد مطالعه 80
5-3- پیشنهادات به محققین آینده 81
منابع و مآخذ 82
منابع فارسی 83
منابع انگلیسی 84

پیوست ها 86

جدول 2 – 1 : طبقه بندی بحران ها از دیدگاه میتراف 29
جدول 3 – 1 : مقیاس درجه بندی 54
جدول 1 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی ها 60
جدول 2 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی ها 61
جدول 3 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به وضعیت تاهل آزمودنی 62
جدول 4 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به سنوات خدمت آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر 63
جدول 5 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به تحصيلات آزمودنی ها 64
جدول 6 – 4 : شاخص های آماری میانگین و واریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه مديريت بحران و مولفه های آن 65
جدول 7 -4 : ضريب تعيين مربوط به ارائه اطلاعات بهنگام و مدیریت بحران 65
جدول 8-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به ارائه اطلاعات بهنگام و مدیریت بحران 66
جدول 9- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی دار براي ارائه اطلاعات بهنگام و مدیریت بحران 66
جدول 10 -4 : ضريب تعيين مربوط به ارائه اطلاعات مناسب و مدیریت بحران 67
جدول 11-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به ارائه اطلاعات مناسب و مدیریت بحران 67
جدول 12- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی دار براي ارائه اطلاعات مناسب و مدیریت بحران 67
جدول 13 -4 : ضريب تعيين مربوط به ارائه اطلاعات صحيح و مدیریت بحران 68
جدول 14-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به ارائه اطلاعات صحيح و مدیریت بحران 68
جدول 15- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی دار براي ارائه اطلاعات صحيح و مدیریت بحران 69
جدول 16 -4 : ضريب تعيين مربوط به ارائه اطلاعات کامل و مدیریت بحران 69
جدول 17-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به ارائه اطلاعات کامل و مدیریت بحران 69
جدول 18- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی دار براي ارائه اطلاعات کامل و مدیریت بحران 70
جدول 19 -4 : ضريب تعيين مربوط به ارائه اطلاعات سريع و مدیریت بحران 70
جدول 20-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به ارائه اطلاعات سريع و مدیریت بحران 71
جدول 21- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی دار براي ارائه اطلاعات سريع و مدیریت بحران 71
جدول 22 -4 : ضريب تعيين مربوط به ارائه اطلاعات بازخور و مدیریت بحران 72
جدول 23-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به ارائه اطلاعات بازخور و مدیریت بحران 72
جدول 24- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی دار براي ارائه اطلاعات بازخور و مدیریت بحران 72
جدول 25 -4 : ضريب تعيين مربوط به کانال هاي ارتباطي و مدیریت بحران 73
جدول 26-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به کانال هاي ارتباطي و مدیریت بحران 73
جدول 27- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی دار براي کانال هاي ارتباطي و مدیریت بحران 73

شکل 2-1 فرایند ارتباط 14
شکل 2-2 مدل مدیریت بحران، تحلیل استراتژیک بارنت 31
شکل 2-3 مدل پنج مرحله ای مدیریت بحران 33
شکل 2-4 مدل چهار مرحله ای مدیریت بحران فینک 35
شکل 2-5 مدل سه مرحله مدبریت بحران 36
شکل 2-6 مدل تحقیق رابطه ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران 49

نمودار 2 – 1 : چرخه زندگی بحران (گنزالس و هررو و بات) 32
نمودار 2 – 2 : توسعه مسئله با دخالت و بدون دخالت مدیریت سازمان 32
نمودار 1 – 4 : توزیع درصدی مربوط به جنسیت آزمودنی ها 60
نمودار 2 – 4 : توزیع درصدی مربوط به سن آزمودنی ها 61
نمودار 3 – 4 : توزیع درصدی مربوط به وضعیت تاهل آزمودنی ها 62
نمودار 4 – 4 : توزیع درصدی مربوط به سنوات خدمت آزمودنی ها 63
نمودار 5 – 4 : توزیع درصدی مربوط به تحصيلات آزمودنی ها 64

«اظهارنامه»

اینجانب مهرداد جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی به شماره دانشجویی 900826668 تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل وتصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران را باذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم(قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می کنم. در ضمن مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .

نام و نام خانوادگی: مهرداد جعفری
امضا و تاریخ:

«تاییدیه»

بدینوسیله تایید می نمایم پایان نامه بررسی رابطه ارتباط سازمانی و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان بندرعباس دفاع شده توسط آقای مهرداد جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است .

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکترعلی اکبر شیخی فینی
امضا و تاریخ:

«تاییدیه هیات داوران جلسه دفاع»

گروه تخصصی: علوم انسانی
نام ونام خانوادگی دانشجو: مهرداد جعفری
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه ارتباط سازمانی و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان بندرعباس
تاریخ دفاع:
رشته:مدیریت آموزشی

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مرتبه دانشگاهی
دانشگاه یا موسسه محل خدمت
امضاء

معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
چکیده
امروزه تعداد اندکی از سازمان ها خود را برای رویا رویی با بحران های آماده می کنند.از این رو، برای مقابله با خطرات احتمالی، سازوکارهای لازم را پیش بینی نکرده اند. این عدم توجه.باعث از بین رفتن سازمان ها بسیاری شده است. بنابر این لازم است سازمان ها همواره خود را برای مواجه با خطرات احتمالی آماده نمایند. مهمترین اقدام بکارگیری مدیریت بحران است.
مدیریت بحران دارای جنبه های زیادی است و مسائلی از قبیل فرهنگ سازمانی، ساختار، آموزش، تکنولوژی و …را در بر می گیرد. در این پژوهش به بررسی یکی از عناصر اصلی مدیریت بحران یعنی ارتباط سازمانی پرداخته ایم.
جامعه آماری این پژوهش اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان بندرعباس است. این پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده در نیمه اول سال 1392از نمونه ای متشکل از 199 نفر از مدیران مدارس و کارکنان اداری این اداره انجام شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارائه انواع اطلاعات از جمله دسترسی به اطلاعات بهنگام، صحیح،مناسب،کامل، سریع و همچنین بین کانالهای ارتباطی ، بازخور و مدیریت بحران رابطه معنی داری وجود دارد.
کلید واژه ها: ارتباطات سازمانی ، مدیریت بحران

فصـل اول
کلیـات

مقدمه
رویدادهای مهم اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و انسانی نشان می دهد که جوامع بشری پیوسته دسخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسانها که باعث بوز بحرانهای گوناگون می شود، بوده است. روزی نیست که اخبار مربوط به بحران های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ می دهد در وسایل ارتباط جمعی منعکس نشود. این بحران ها ممکن است تا آنجا پیش برود که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهد(یقین لو، 1383).
از انجا که هر سازمانی در طول حیات خود بارها با بحران های گوناگون رو به رو می شود ، مدیران و تصمیم گیرندگان اصلی سازمان باید تمهیدات بیاندیشند تا سازمان خود را همواره آماده مقابله با بحران های احتمالی کنند. بهترین اقدام بکار گیری موثر مدیریت بحران است. مدیریت بحران شامل تمامی اقداماتی است که برای مقابله سریع و موثر با بحران های احتمالی و کنترل اثرات مخرب آن ها مورد نیاز می باشد ،

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره کتاب درسی، تفکر انتقادی، خود ارزیابی، اولویت بندی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، آموزش و پرورش، ارتباطات سازمانی، ارتباط معنی دار