منبع پایان نامه با موضوع رگرسیون، رگرسیون چندگانه، افراد مبتلا، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهشی
1-2. مقدمه ……………………15
2-2. شخصیت …………………….16
3-2. ابعاد مختلف شخصیت و بیمار مبتلا به سرطان …………………….21
4-2. رشد پس از ضربه …………………….33
5-2. رشد پس از ضربه و شخصیت …………………….42
1-5-2. رويكردهاي نظري به اثرات انطباقي ضربه …………………….43
1-1-5-2. مدل توصيفي–كنشي رشد پس از ضربه …………………….43
2-1-5-2. رويكرد فرانظري فرد محور در مورد رشد پس از ضربه …………………………………………..44
3-1-5-2. رويكرد تكاملي- رواني- زيستي و اجتماعي در مورد رشد پس از ضربه……………………..47
4-1-5-2. ايلوژني بودن يا واقعي بودن رشد پس از ضربه ……………………………………………………..48
5-1-5-2. جنسيت و رشد پس از ضربه ………………………………………………………………………………49
6-1-5-2. سن و رشد پس از ضربه ……………………………………………………………………………………49
6-2. اعتقادات مذهبی و سلامت روانی…………………………………………………………………………………52
7-2. رشد پس از ضربه و اعتقادات مذهبی …………………………………………………………………………55
8-2. مطالعات انجام شده درایران ……………………63
9-2. فرضيه‏هاي تحقیق ……………………64

فصل سوم: روش پژوهش
1-3. مقدمه ……………………68
2-3. طرح پژوهش ……………………68
3-3. جامعه ي آماري پژوهش ……………………68
4-3. نمونه ي پژوهش و روش نمونه گیري ……………………69
5-3. ابزار پژوهش ……………………69
1-5-3. پرسشنامه رشد و تحول پس از سانحه (PTG) ……………………69
2-5-3. پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي نئو(NEO-FFI – NEO PI-R) ……………………70
3-5-3. پرسشنامه مقياس جهت گيري مذهبي با تکيه بر اسلام ……………………72
6-3. روش تحلیل داده ها ……………………76
7-3. روش اجرا ……………………77

فصل چهارم :یافته های پژوهش
1-4. مقدمه ……………………79
2-4. یافته هاي توصیفی ……………………79
1-2-4. بررسی داده های جمعیت شناختی نمونه ي پژوهش ……………………81
2-2-4. بررسی داده های مربوط به متغیرهای پژوهش ……………………82
3-4. یافته هاي استنباطی ……………………83
1-3-4. یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش …………………….83
2-1-3-4. بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی مؤلفه های رشد پس از ضربه در بیماران سرطانی ……………………………………………………………………………………………………………… 86
4-4. یافته های جانبی پژوهش …………………….88

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5. مقدمه …………………….93
2-5. بررسی یافته های مربوط به فرضیه هاي پژوهش …………………….94
3-5. یافته هاي جانبی پژوهش …………………….99
4-5. نتیجه گیری …………………..100
5-5. محدودیت هاي پژوهش …………………..101
6-5. پیشنهادهاي پژوهشی …………………..102
7-5. پیشنهادهاي کاربردي …………………..102
منابع …………………..104

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 1-3 – عناصر و جنبه های مختلف مذهب ………………………………………………………………… 74
جدول 2-3 – مقولات ارائه شده توسط آذربایجانی ……………………………………………………………… 74
جدول 3-3 – مقیاس های آزمون جهت گیری مذهبی …………………………………………………………… 76
جدول1-4- میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه سن بر حسب جنسیت در کل نمونه ها…………..79
جدول 2-4- فراوانی و درصد افراد سرطانی بر حسب جنسیت و گروه هاي سنی ……………………… 80
جدول 3- 4- فراوانی و درصد افراد سرطانی برحسب جنسیت و سطح تحصیلات ………………….. 80
جدول 4-4- فراوانی و درصد افراد سرطانی برحسب جنسیت و وضعیت تأهل ………………………… 81
جدول 5-4– آماره های توصیفی متغیر های پژوهش …………………………………………………………….. 81
جدول 6-4– ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش …………………………………………….. 82
جدول 7-4 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای جمعیت شناختی و مؤلفه های رشد پس از ضربه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
جدول 8-4 جدول رگرسیون چندگانه گام به گام متغیرهای پژوهش ……………………………………….. 84
جدول 9-4 جدول رگرسیون چندگانه متغیرهای پژوهش ………………………………………………………. 85
جدول 10-4 رگرسیون چندگانه متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………. 86
جدول 11-4 جدول رگرسیون چندگانه گام به گام متغیرهای پژوهش ……………………………………… 87
جدول 12-4 جدول رگرسیون چندگانه گام به گام متغیرهای پژوهش ……………………………………… 87
جدول 13-4 جدول رگرسیون چندگانه متغیرهای پژوهش …………………………………………………….. 88
جدول 14-4 جدول رگرسیون چندگانه متغیرهای پژوهش …………………………………………………….. 89
جدول15-4- آزمون t در نمونه های مستقل برای مقایسه تفاوت متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………90
جدول16 – 4- آزمون t در نمونه های مستقل برای بررسی تفاوت متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………91

چکیده

رشد پس از ضربه تأثير مثبت پايداري در هیجان ها، رفتار و زندگي و افراد مبتلا به بيماري سرطان دارد. گاهی افراد مبتلا به این بیماری، پس از آگاهی از ابتلاء، علاوه بر توجه به درمان، تغییرات مثبتی را در زندگی خود به وجود می آورند و این مرحله از زندگی خود را به عنوان مرحله‌ای از رشد معرفی می‌کنند. اميد و سلامت معنوي، به این افراد كمك مي كنند تا با این بيماري سازگار شده و كيفيت زندگي و سلامت رواني اجتماعي خود را افزايش دهند. این مطالعه به منظور بررسی پیش بینی رشد پس از ضربه براساس ویژگیهای پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در افراد مبتلا به سرطان در شهر بندرعباس انجام شده است. اين مطالعه از نوع توصیفی است. جامعه ي آماري پژوهش حاضر، دربردارنده60 نفر از بیماران مبتلا به بیماری سرطان، مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و یا مطب بعضی از متخصصان سرطان شناسی در شهر بندرعباس در سال1392، می باشد. همه آزمودنی ها پرسشنامه های رشد پس از ضربه، ويژگي هاي شخصيتي نئو و مقياس جهت گيري مذهبي با تکيه بر اسلام را تكميل کردند. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. براساس یافته های این تحقیق، در تحقیق حاضر، تحلیلها حاکی از آن است که در این نمونه بیماران سرطانی، از میان ویژگی های پنج گانه شخصیت، ویژگی وجدانی بودن توانست 8/8 % از واریانس رشد قدرت شخصی پس از ضربه را تبیین کند، ویژگی وجدانی بودن توانست 7/6 % از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کند، ویژگی های وجدانی بودن و باز بودن به تجربه توانستند 3/19 % از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کنند؛ ویژگی های وجدانی بودن، باز بودن به تجربه و روان رنجورخویی توانستند 1/26 % از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کنند؛ مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی توانست 8/9 % از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کند. متغیر سن، توانست 4/7 % از واریانس مؤلفه فرصت های تازه پس از ضربه را تبیین کند. متغیر تحصیلات، توانست 4/7 % از واریانس مولفه رشد قدرت شخصی پس از ضربه را تبیین کند. مؤلفه رشد ارزش زندگی پس از ضربه توانست 8/9 % از واریانس مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی را تبیین کند. ویژگی توافق پذیری توانست 7 % از واریانس مؤلفه اخلاق مذهبی را تبیین کند. میانگین توافق پذیری، وجدانی بودن، و اخلاق مذهبی در گروه زنان بیش از مردان بود؛ میانگین عقاید و مناسک مذهبی، در گروه مردان بیش از زنان بود.

کلمات کلیدی: پنج عامل شخصیت، اعتقادات مذهبی، رشد پس از ضربه ، بيماری سرطان

فصل اول :

مقدمه

1-1. کلیات

در ادبیات پژوهشی روان‌شناسی سلامت، مفهومی با عنوان «رشد پس از ضربه1» به چشم می‌خورد که در آن، نه تنها به بازیابی پس از سانحه، که به رشد و ارتقای توانایی‌های روانی در انسان پرداخته می‌شود. رشد پس از ضربه، مفهومی است که اخیراً در روان‌شناسی سلامت رواج یافته است. این مفهوم که پس از مطرح‌شدن اختلال اضطراب پساسانحه‌ای به ادبیات پژوهشی روان‌شناسی وارد شده است، بیان می‌کند علی‌رغم مشکلاتی که می‌تواند در برخورد با حوادث دشوار زندگی (مثل زلزله، مرگ و جنگ) گریبان‌گیر هر فرد شود، گاهی افرادی که این رخ‌دادهای ناخوشایند را در زندگی تجربه کرده‌اند، پس از این حوادث تغییرات مثبت معناداری را در زندگی خود مشاهده می‌کنند؛ تا جایی که این مرحله را به عنوان مرحله‌ای از رشد معرفی می‌کنند؛ به دیگر سخن، این افراد نه تنها به روال معمول زندگی خود باز می‌گردند، که زندگی خود را نیز بهبود می‌بخشند (حسین چاری و همکاران، 1389).
روان شناسان حوزه سلامت رشد پس از ضربه را يك راهبرد يا يك شيوه كنارآمدن با فشارهای ناشی از ضربه و سانحه معرفي مي كنند كه اصلي ترين مكانيسم آن درون سازي است؛ به عبارت ديگر، فرد اطلاعات حاصل از ضربه و سانحه را بر حسب راهبردهاي كنار آمدن به صورت مثبت وارد ساختار رواني خود كرده و از اين طريق در قبال تغيير پذيري خويشتن مقاومت مي كند (ضرغام حاجبی،1388).
از میان انواع بیماری های جسمی سرطان2 یکی از بیماری هایی است که آگاهی يافتن از ابتلا به آن براي هر فردي يك تجربه غافلگير كننده و نگران كننده است. در واقع با اطلاع پیدا کردن از داشتن بيماري بدخيم، تهديدكننده حيات، درك افراد از زندگي تغيير مي كند. بعضی از بيماران مبتلا به سرطان، دچار بیماریهای روانی از جمله، افسردگی و اضطراب می شوند. در بعضی بیماران مبتلا به سرطان، برخی از افراد خانواده نیز به سمت اختلالات رواني كشیده می شوند (بالجانی و همکاران،1390).
پيامدهاي رواني سرطان و درمان آن موضوع بسياري از فعاليتهاي پژوهشي بوده است. در اين راستا، رويكرد شناختي- رفتاري از جمله رويكردهای روان شناسي است كه توجه پژوهشگران و روان شناسان را در چند دهه اخير به خود جلب كرده است. رشد پس از ضربه از جمله رويكردهایی است که مي تواند به بيماران مختلف، مخصوصاً

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مدل ساختاری، تحلیل مسیر، منابع قدرت، چند متغیره Next Entries منبع پایان نامه با موضوع فشار روانی، بیماران مبتلا، روان شناختی، افراد مبتلا