منبع مقاله درباره جو سازمانی، منابع قدرت، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

1-4 شرح موضوع 12
1-4-1 قلمرو مکانی تحقیق 12
1-4-2 قلمرو زمانی تحقیق 12
1-5 اهداف تحقیق 12
1-5-1 اهداف اصلی 12
1-6 تبیین فرضیه های تحقیق 12
1-6-1 فرضیات اصلی 12
1-6-2 فرضیات ویژه 13
1-7 متغیر های تحقیق 13
1-8 تعریف عملیاتی متغیرها 13
فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 18
2-2مفاهیم و تعاریف جو سازمانی 19
2-3 دیدگاه های مربوط به جو سازمانی 22
2-3-1رویکرد ساختاری 22
2-3-2رویکرد ادراکی 22
2-3-3رویکرد تعاملی 22
2-3-4رویکرد فرهنگی 23
2-4 ابعاد چهارچوب نظری 25
2-4-1 انواع جو سازمانی 27
2-4-1-1 جو باز 27
2-4-1 -2جو خودگردان 28
2-4-1-3 جو کنترل شده 28
2-4-1-4 جو دوستانه 28
2-4-1-5 جو پدرانه 28
2-4-1-6 جو بسته 29
2-5 عوامل موثر در جو سازمانی 29
2-5-1 روحیه 29
2-5-2 شخصیت 33
2-5-3 رهبری 34
2-6 روش های بهبود جو سازمانی مدارس 34
2-6-1 ایجاد انگیزش در کارکنان 34
2-6-2 توجه به شخصیت و انتظارات کارکنان مدرسه 34
2-6-3 مشارکت معلمین در تصمیم گیری 34
2-6-4احترام گذاشتن به معلمان 35
2-6-5 شرایط مطلوب و مناسب کار 35
2-6-6 آموزش ضمن خدمت 35
2-7تعریف قدرت 35
2-8 انواع قدرت 36
2-8-1 قدرت مدیریتی 36
2-8-1-1 قدرت قانونی 36
2-8-1-2 قدرت پاداش 36
2-8-1-3 قدرت اجبار 36
2-8-2 قدرت شخصی 37
2-8-2-1 قدرت تخصص 37
2-8-2-2 قدرت مرجعیت 37
2-9تصمیم گیری 38
2-10 سبک تصمیم گیری 38
2-11 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 39
2-11-1 پیشینه جو سازمانی در خارج کشور 39
2-11-2 پیشینه جو سازماني در داخل کشور 40
2-11-3 پیشینه در خصوص منابع قدرت در خارج کشور 46
2-11-4 پیشینه در خصوص منابع قدرت در داخل کشور 48
2-11-5پیشینه تصمیم گیری خارج کشور 53
2-11-6پیشینه تصمیم گیری در داخل کشور 54
خلاصه فصل 58
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
3-1 مقدمه 61
3-2روش تحقیق 61
3-3 جامعه و نمونه آماری 61
3-3-1 جامعه آماری 61
3-3-2 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 61
3-4روشهای نمونه گیری 62
3-5 روشهای جمع آوری اطلاعات 62
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه 64
3-6-1 تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه 64
3-6-2 تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه 64
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 64
3-7-1 اعتبار عاملی 65
3-7-2 ضریب همبستگی 65
3-8 مدل معاملات ساختاری 65
3-8-1 ضرورت مدل معاملات ساختاری در پژوهش حاضر 65
3-8-2 مراحل مدل معاملات ساختاری 66
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه 72
4-2 بررسی متغیرهای جمعیت شناختی 72
4-2-1 سن پاسخگویان 72
4-2-2 سابقه کاری پاسخگویان 73
4-2-3 میزان تحصیلات پاسخگویان 74
4-2-4 رشته تحصیلاتی پاسخگویان 75
4-2-5 رتبه شغلی 75
4-3 تحلیل عاملی اکتشافی داده ها 76
4-3 -1 تحلیل عاملی اکتشافی متغیر منابع قدرت مدیران 77
4-3 -2 تحلیل عاملی اکتشافی متغیر جو سازمانی 80
4-3-3 تحلیل عاملی اکتشافی متغیر تصمیم گیری 85
4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیق 88
4-4-1 نیکویی برازش مدل 89
4-4-2 تحلیل عاملی مرحله اول سازه منابع قدرت مدیران 91
4-4-3 تحلیل عاملی مرحله دوم سازه منابع قدرت مدیران 94
4-4-4 تحلیل عاملی مرحله اول سازه منابع جو سازمانی 96
4-4-5 تحلیل عاملی مرحله دوم سازه جو سازمانی 99
4-4-6 تحلیل عاملی مرحله اول سازه تصمیم گیری 101
4-4-7 تحلیل عاملی مرحله دوم تصمیم گیری 104
4-4-8 آزمون فرضیه های تحقیق توسط تحلیل مسیر 106
4-4-8 -1مدل ساختاری تأثیر ابعاد منابع قدرت مدیران بر جو سازمانی 106
4-4-8 -2مدل ساختاری تأثیر ابعاد جو سازمانی بر تصمیم گیری مدیران 109
4-4-8 -3مدل ساختاری پژوهش 112
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
5-1 مقدمه 115
5-2 بررسی فرضیه های تحقیق 115
نتیجه گیری کلی
5- 3 پیشنهادات حاصل از تحقیق 120
5-3-1 جو سازمانی 120
5-3-2 منابع قدرت 121
5-3-3 تصمیم گیری 122
5-4 پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق 123
5-4-1 پیشنهادات جانبی 123
5-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 124
5-5 محدودیت ها 125
5-5-1 محدودیت تحقیق 125
منابع فارسی 126
منابع انگلیسی 137
پرسشنامه جو سازمانی 141
پرسشنامه منابع قدرت 143
پرسشنامه سبک تصمیم گیری 144
چکیده لاتین 145

ز- فهرست جداول
جدول(2-1): سير تكاملي نظريات جو سازماني 10
جدول(2-2): جمع بندی و خلاصه تحقیقات 16
جدول(3-1): ترتیب سوالات پرسشنامه 17
جدول(3-2): مراحل مدل معاملات ساختاری 30
جدول(4-1): آماره های توصیفی توزیع سنی پاسخگویان 49
جدول(4-2): آماره های توصیفی توزیع تجربه کاری پاسخگویان 50
جدول(4-3): میزان تحصیلات پاسخگویان 51
جدول(4-4): رشته تحصیلاتی پاسخگویان 55
جدول(4-5): رتبه شغلی پاسخگویان 56
جدول(4-6): KMO and Bartlett’s Test 60
جدول(4-7): Communalities 61
جدول(4-8): Total Variance Explained 62
جدول(4-9): ماتریس چرخش یافته عاملی منابع قدرت مدیران 66
جدول(4-10): KMO and Bartlett’s Test 67
جدول(4-11): Communalities 79
جدول(4-12): Total variance explained 80
جدول(4-13): ماتریش چرخش یافته عاملی جو سازمانی 82
جدول(4-14): KMO and Bartlett’s Test 85
جدول (4-15):Communalities 86
جدول (4-16): Total Variance Explained 88
جدول(4-17): ماتریس چرخش یافته عاملی تصمیم گیری 95
جدول(4-18): ضریب همبستگی بین منابع قدرت مدیران و گویه ها 100
جدول(4-19): تحلیل همبستگی بین ابعاد سازه منابع قدرت مدیران 110
جدول(4-20): ضریب همبستگی بین ابعاد جو سازمانی و گویه ها 115
جدول(4-21): تحلیل همبستگی بین ابعاد جو سازمانی 117
جدول(4-22): ضریب همبستگی بین ابعاد تصمیم گیری و گویه ها 119
جدول(4-23): تحلیل همبستگی بین ابعاد تصمیم گیری 120
جدول(4-24): خلاصه نتایج فرضیات مطرح شده در خصوص منابع قدرت مدیران وجو سازمانی 130
جدول(4-25): خلاصه نتایج فرضیات مطرح شده در خصوص ابعاد جو سازمانی و تصمیم گیری 140
جدول(4-26): خلاصه نتایج فرضیات اصلی تحقیق 141

ح- فهرست نمودارها
نمودار(2-1): پل جو سازماني دسلر 21
نمودار(2-2): رويكرد ساختاري جو سازماني 22
نمودار(2-3): رويكرد ادراكي جو سازماني 22
نمودار(2-4): رويكرد تعاملي جو سازماني 22
نمودار(2-5): مدل شش وجهي ويزبورد 26
نمودار(2-6): گونه های جو سازمانی 29
نمودار(2-7): بر هم کنش متغیرهای موثر در روحیه 32
نمودار(2-8): عوامل موثر بر روحیه 33
نمودار(4-1): نمودار اسکری منابع قدرت مدیران 77
نمودار(4-2): نمودار اسکری عوامل جو سازمانی 81
نمودار(4-3): نمودار اسکری عوامل تصمیم گیری 85
نمودار(4-4): مدل اندازه‌گیری منابع قدرت مدیران در حالت تخمین مرتبه اول 91
نمودار(4-5): مدل سازه منابع قدرت مدیران در حالت معناداری در مرتبه اول 93
نمودار(4-6): مدل سازه منابع قدرت مدیران در حالت تخمین مرحله دوم 94
نمودار(4-7): مدل منابع قدرت مدیران در حال اعداد معناداری مرتبه دوم 95
نمودار(4-8): مدل اندازه‌گیری جو سازمانی در حالت تخمین مرتبه اول 96
نمودار(4-9): مدل سازه جو سازمانی در حالت معناداری در مرتبه اول 98
نمودار(4-10): مدل سازه جو سازمانی در حالت تخمین مرحله دوم 99
نمودار(4-11): مدل جو سازمانی در حال اعداد معناداری مرتبه دوم 100
نمودار(4-12): مدل اندازه‌گیری تصمیم گیری در حالت تخمین مرتبه اول 101
نمودار(4-13): مدل سازه تصمیم گیری در حالت معناداری در مرتبه اول 103
نمودار(4-14): مدل سازه تصمیم گیری در حالت تخمین مرحله دوم 104
نمودار(4-15): مدل تصمیم گیری در حال اعداد معناداری مرتبه دوم 105
نمودار(4-16): مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد 106
نمودار(4-17): مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری 107
نمودار(4-18): مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد 109
نمودار(4-19): مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری 110
نمودار(4-20): مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد 112

1- چکیده
نقش قدرت مدیریت در سازمان بسیار پررنگ بوده ، که زمینه اثر بخشی مدیر را در سازمان فراهم می سازد. در واقع یک پدیده اجتناب ناپذیر در سازمان است که گاهی افراد به آن به عنوان پدیده منفی می نگرند.لذا پژوهش حاضر کوشش نموده است تا با ارائه مدلی به” تأثیر منابع قدرت مدیران بر سبک تصمیم گیری با میانجی گری جو سازمانی در مدارس دخترانه ابتدایی شهرستان سمنان” بپردازد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان مدارس ابتدایی شهرستان سمنان که 541 نفر می باشد که از بین آنها 225 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیدند.به منظور گرد آوری داده ها جهت تجزیه و تحلیل از سه پرسشنامه سنجش منابع قدرت هینکین و شرایختم(1989) و پرسشنامه سبک عمومی تصمیم گیری مقیمی(1390) و پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت(1962) (OCDQ-RE) استفاده گردید.پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0.92 و 0.86 و 0.89 درصد محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. پس از بررسی جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه از طریق آمار توصیفی از روشهای تحلیل عاملی، ضريب همبستگي پيرسون، مدل معادلات ساختاري برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که بین منابع قدرت با جو سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد(بجز قدرت اجبار) همچنين دیگر یافته ها نشان می دهد در بین منابع قدرت منبع قدرت پاداش و مرجعیت بیشترین تأثیر را بر جو سازمانی داشته است . از طرف دیگر، جو پدرانه بیشترین تأثیر را بر سبک تصمیم گیری داشته است .

کلید واژه ها: منابع قدرت، جو سازمانی، سبک تصمیم گیری، مدیران،مدارس ابتدایی

1-1مقدمه
زندگي در همه سازمانها از جمله در سازمان هاي آموزشي نيازمند اتخاذ تدابير و راه حل هاي گوناگون و مستمر است. مديران بايد وظايف و كاركرد هاي گوناگوني را انجام دهند تا بتوانند سازمان خود را هدايت و رهبري كند (میرکمالی،1386). بطور کلی تصميم گيري يكي از چالش هاي مديران در طول زمان مي باشد؛ زيرا آنان در طول مأموريت سازماني خود با مسائل و موقعيت هايي رو به رو مي شوند كه نيازمند تصميم گيري است (کوچر،2010). تصمیماتی که مدیران در طول انجام ماموریت سازمانی خود اتخاذ می کنند، عملكرد كاركنان و زندگي آنها را متأثر ساخته و اثر بخشي سازمان را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. لذا آنان بايد با وظايف خويش و حوزه كار خود آشنا باشند و خود را در هر لحظه نسبت به اعمال، كردار، تصميمات و رفتار خود پاسخ گو ببينند و براي هر اقدام دليلي و براي هر تصميم توجيهي معقول داشته باشند (دلشاد،1386).
آنچه که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردازش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56: 1380)
داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست . چنانچه در سازمان تصمیمات مدیران، علمی و درست باشد کارکنان سازمان هم از آن سود خواهند برد؛ امکانات بیشتر دریافت خواهند کرد، رویه های کاری ساده تر خواهند شد، دانش و مهارت هایشان افزایش خواهند یافت و به واسطه پیشرفت سازمان، از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار خواهند گشت. اما در سازمان هایی که مدیران ناشایست بر مسند تصمیم گیری هستند، تصمیمات نابخردانه، مقطعی،غیر علمی و سراسیمه ایشان باعث می شود اثرات منفی و خرابکاری هایشان را کارکنان سطوح پایین تر متحمل شوند .
بنابراين با توجه به اينكه نظام آموزش و پرورش يكي از مهمترين نظام هاي اجتماعي

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع یادگیری مشارکتی، وابستگی متقابل، محتوای آموزشی، کیفیت یادگیری Next Entries منبع مقاله درباره آموزش و پرورش، ناخودآگاه، منابع قدرت، انگیزش کارکنان