دانلود مقاله با موضوع نظام آموزشی، جامعه آماری، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

18
فصل دوم: ادبيات وپيشينه تحقيق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….
2-2- مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………….
2-3- سوابق و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..
2-3-1- تحقیقات انجام شده درایران………………………………………………………………………..
2-3-2- تحقیقات انجام شده بین الملی……………………………………………………………………..
29
30
46
46
50
فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….
3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………
3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….
3-4- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………….
3-5 – ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………….
3-6- اعتبار و روایی ……………………………………………………………………………………………..
3-7- روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………..
60
67
69
69
69
70
71
فصل چهارم : يافته هاي تحقيق

4-1- مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….
4-2-تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………………..
4-2-1- تحليل فرضیه یک: ……………………………………………………………………………………
4-2-2- تحليل فرضیه دو: ………………………………………………………………………………………
4-3- نتايج حاصله از تجزيه وتحليل داده…………………………………………………………………..
73
73
73
75
76
فصل پنجم: نتيجه گيري

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..
5-2-یافته های تحقيق …………………………………………………………………………………………..
5-3- تبعات و نتايج کاربرد روشهاي سنتي تدريس……………………………………………………….
5-4- تبعات و نتايج روشهاي فعال تدريس………………………………………………………………….
5-5- نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………..
5-6- تعیین محدودیتها…………………………………………………………………………………………..
5-7- ارایه پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….
79
79
80
81
87
88
89
منابع ………………………………………………………………………………………………………………….
92
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………….
95
چكيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………..
98

فهرست جداول
عنوان
صفحه

جدول 2-1- مقايسه روشهاي تدريس …………………………………………………………………

40
جدول 4-1- آزمونt مقايسه ميانگين گروهها………………………………………………………..
74
جدول 4-2-آزمون هنكني واريانس هاي دو گروه………………………………………………….
75
جدول 4-3- آزمون تحليل كوواريانس مقايسه دو گروه………………………………………….
76
جدول 4-4-ميانگين وانحراف استاندارد گروهها در پيشرفت تحصيلي……………………….
77

فهرست نمودار ها
عنوان
صفحه

نمودار4-1- مقايسه ميانگين دو گروه……………………………………………………………

74
نمودار4-2- ميانگين انحراف استاندارد دو گروه………………………………………….
77
نمودار5-1-عوامل موثر بر روش تدريس ……………………………………………..
85
نمودار 5-2- عوامل موثر بر انتخاب روش تدريس ……………………………….
86

چکیده
اثربخشی و کارایی نظام آموزشی در گرو پرورش انسانهای کامل و رشد یافته است.پیشرفت ها و تحولات پرشتاب کنونی ایجاب می کند که با نگاهی جامع به انسان، امکان پرورش شخصیتی متوازن فراهم گردد. هدف اين تحقيق ، بررسی تاثیر كار گروهي بر بهبود انگیزش وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدائی شهر سمنان میباشد.دوفرضيه به عنوان فرضيات اصلي ویژه تحقیق در این زمینه طرح گردید: 1- بین روش تدریس کار گروهی و روش سنتی از نظر تاثیر بر انگیزش یادگیری دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد2- بین روش کار گروهی و روش سنتی از نظرتاثیر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد.
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتست از دانش آموزان پایه چهارم ابتدائی شهر سمنان که نمونه آماری برای دستیابی به حجم اثر35/0 و توان معادل 8/0به 30 آزمودنی در گروه آزمایش(روش کار گروهی) و 30آزمودنی در گروه کنترل(روش سنتی)نیاز است.پژوهش حاضر از نوع آزمایشی می باشد. ضمن اینکه انتخاب گروههای آزمایش و کنترل نیز تصادفی می باشد. ابزار اندازه گيري شامل دو آزمون پيشرفت تحصيلي پش آزمون وپس آزمون و به منظور جمع‌آوری داده‌ها،و پرسشنامه‌ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری‌(MSLQ) استفاده شد.اعتبار این آزمون را حسینی‌نسب(1379)با استفاده از روش‌ تحلیل عامل بررسی کرد که نتایج به دست آمده آلفای کرونباخ‌ برای خودکارآمدی،ارزشگذاری درونی،اضطراب امتحان،و راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب 68/0،41/0 ،77/0،64/0 و 68/0 بودند.و از آنجا که هدف بررسی اعتبار فرضیه های مطرح شده می باشد ،از آمارتوصیفی (طبقه بندی و نمودار- میانگین وانحراف استاندارد)استفاده می شودو همچنین از آمار استنباطی از آزمونTوتحليل كوواريانس برای گروههای مستقل استفاده می شود . یافتههای پژوهش نشان داد كه انگیزش یادگیری بین دو گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد و در زمينه پيشرفت تحصيلي، روشهاي فعال تدريس (كار گروهي) منجر به پيشرفت تحصيلي، معنادار شدن يادگيري و نفوذ مطالب كشف شده در عميق ترين سطوح يادگيري و نهايتاُ باعث رشد توانايي‌هاي بالقوه ودر نهايت باعث پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مي‌شود.
كلمات كليدي : كارگروهي،انگيزش،يشرفت تحصيلي

فصـل اول
کـلیات تحقيق

1-1- مقدمه
جوامع نوین به انسانهایی بالنده نیازدارند که بتوانند با بینش مناسب مجموعه ای از مهارتها را در مشاغل گوناگون بکار گیرند. انسانهایی شایسته، خلاق و مبتکر با مهارتهای گسترده، که در نظام آموزشیِ علمی و نظام مند به اهداف مشخص دست یابند.(فرج اللهی و حقیقی،1386)
اثربخشی و کارایی نظام آموزشی در گرو پرورش انسانهای کامل و رشد یافته است. پیشرفت ها و تحولات پرشتاب کنونی و مطرح شدن دیدگاههایی همچون تکثرگرایی، هوش چندگانه، هوش هیجانی و … ایجاب می کند که با نگاهی جامع به انسان، امکان پرورش شخصیتی متوازن فراهم گردد. در این میان آموزش و پرورش هر جامعه، یکی از نهادهای تاثیرگذاری است که انتظار داریم بطور متوازن و متعادل، به همه جنبه های مختلف وجودی انسان توجه داشته باشد، و زمینه ها و اسباب لازم را برای رشد همه جانبه دانش آموزان فراهم سازد.(فضلی،1389)
استامپن1(2004) بیان می دارد که در بلند مدت جامعه از یک سو متمایل به بکارگیری فرایند آموزشی است که تفکر و شیوه انتقال دانش را در عرصه زندگی آموزش می دهد؛ و از سوی دیگر، تمایل به فرایند ارزشیابی ایی دارد که مبتنی بر سنجش و قضاوت عادلانه و براساس اطلاعات دقیقی باشد که در ضمن یادگیری و آموزش گردآوری شود.
آموزش و پرورش هر کشور نقش مهمی در رفتار فردی و اجتماعی افراد دارد. فعالیت های آموزشی هر کشور را می توان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست. به عبارت دیگر، هدف فعالیت های آموزشی، رشد آگاهی و توانایی بالقوه انسان است. با توجه به گستردگی و پوشش وسیع فعالیت های نظام آموزشی، لازم است که در طراحی و اجرای فعالیت های آن از مطلوبترین شیوه ها استفاده کرد تا کیفیت آموزشی ارتقا یابد. امروزه درحوزه تعلیم و تربیت و آموزش فراگیران بحث روش های تدریس یکی از چالش های معلمان محسوب می شود و بکار گیری روش تدریس متناسب با هر ماده درسی از اهمیت زیاد برخوردار است. با توجه به شرايط فعلي جهان و پيشرفت چشمگير تكنولوژيهاي مختلف به خصوص تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات ممكن است چنين تصور شود كه تعليم و تربيت صرفاً مي‌بايست بطور خاص بر بكارگيري و تربيت كاربران براي استفاده مناسب از اين تكنولوژي تمركز كند اما صرف در اختيار داشتن و استفاده از اين تكنولوژي در دنياي تعليم و تربيت، راهگشاي انسان امروز و آينده نخواهد بود. در دنياي فعلي، موضوع اساسي، تربيت انسانهايي است كه خوب بيانديشند. امروزه فراگيران براي روبرو شدن با تحولات شگفت‌انگيز قرن بيست‌و يكم بايد به طور فزاينده‌اي مهارت‌هاي تفكر را براي تصميم‌گيري مناسب و حل مسائل پيچيده جامعه كسب كنند.بسياري از صاحبنظران مانند انيس، پول و ليپمن2(به نقل از شعباني، 1382) بر اين باورند كه يكي از اهداف اساسي تعليم وتربيت بايد تربيت انسانهاي متفكر باشد.پول3(1992) معتقد است كه تربيت انسانهاي صاحب‌ انديشه و ذهن كاوشگر، بايد نخستين هدف و محصول نهايي تعليم و تربيت باشد. به عقيده ميرز (1374) در عصري كه كتاب‌هاي درسي به سرعت كهنه مي‌شوند و نوآوري دائماً تجربه مي‌شود، اهداف نهايي و كلي تعليم و تربيت ناگزير بايد تغيير يابد، به عبارت ديگر روشهاي سنتي تدريس و يادگيري يعني جايگاه منفعل فراگيران در محيط آموزشي و تكيه بر پر كردن ذهن از اطلاعات، ديگر جوابگوي نيازهاي تربيتي نسل حاضر و آينده نخواهد بود و براي تربيت صحيح فراگیران نياز است تا آنها آزادانه، خلاقانه و نقادانه و به طور علمي بيانديشند و برنامه‌هاي مدارس ومرکز آموزشی بايد نظم فكري را به فراگیران منتقل نمايند و چنان سازماندهي شوند كه آنها را به جاي ذخيره‌سازي حقايق علمي، درگير مسأله نمايند. از نظر گوچ4(به نقل از اسلامي، 1382) تطابق با دنيايي كه دائماً در حال تغيير است با دسترسي صرف به اطلاعات و ارتباطات حل نخواهد شد.يكي از مهمترين نيازهاي عصر ارتباطات، مهارتهاي تفكر است.
دام و وولمن5 (2004) معتقدند كه شهروندي در دنياي جديد شايستگي‌هاي ديگري به جز توانايي‌هاي قبلي و سنتي را طلب مي‌كند، اكنون از افراد انتظار نداريم كه محل و مكان زندگي خودشان را بشناسند بلكه انتظار داريم موقعيت خودشان را در اجتماع

پایان نامه
Previous Entries Next Entries دانلود مقاله با موضوع آموزش و پرورش، وابستگی متقابل، استادان دانشگاه، به رسمیت شناختن