منابع پایان نامه درمورد مدیریت استرس، مسئولیت پذیری، فعالیت بدنی، افسردگی اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اسلامیتیبان و حمایت گر من بوده است ،تشکر و قدر دانی می کنم.
از اساتید محترم و با علم و دانشم،دکتر تسبیح سازان و دکتر اسمعیلی،که در این مدت،با صبوری و حوصله فروان مر از نظرات ارزشمند خود بهره مند نمودند،سپاسگزاری می کنم.
سپاس بسیار همراه با آرزوهای بهترین ها برای استاد و برادر بزرگوارم جناب آقای رضا نوروزیان که،همیشه مشوق و حمایت گر اینجانب در زمینه های علمی و روانشناسی بوده ..

.. و همچنین از تمامی کسانی که در طول دوران تحصیلم،زحمات بسیاری را برای موفقیت اینجانب ،متحمل شده اند قدر دانی میکنم.

فهرست
عنوان صفحه

فصل اول
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..18
هدف کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..19
اهداف جزئی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………19
فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..20
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………………………………….. 21
تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………………21
افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….21
سبک زندگی………………………………………………………………………………………………………………………………..21
تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………21
ورزش و فعالیت بدنی………………………………………………………………………………………………………………..21
مسئولیت پذیری در مورد سلامت……………………………………………………………………………………………..21
مدیریت استرس…………………………………………………………………………………………………………………………21
رشد معنوی یا خود شکوفایی……………………………………………………………………………………………………21
دیابت نوع 2……………………………………………………………………………………………………………………………….21
تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………22
افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………………………22
سبک زندگی…………………………………………………………………………………………………………………………….22
تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………23
ورزش و فعالیت بدنی………………………………………………………………………………………………………………23
مسئولیت پذیری در مورد سلامت…………………………………………………………………………………………..23
مدیریت استرس………………………………………………………………………………………………………………………..23
رشد معنوی یا خود شکوفایی………………………………………………………………………………………………….23
دیابت نوع 2……………………………………………………………………………………………………………………………..23
فصل دوم
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………24
درمان شناختی-رفتاری………………………………………………………………………………………………………………………..28
نظریه آسیب شناسی روانی……………………………………………………………………………………………………….31
نظریه فرآیندهای درمان……………………………………………………………………………………………………………32
تغییر شناختی رفتاری مایکنبام………………………………………………………………………………………………34
تلفیق رویکردهای شناختی و رفتاری…………………………………………………………………………………………………38
اصول کلی در شیوه درمان شناختی-رفتاری……………………………………………………………………………………..39
تعریف رفتار درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..41
نحوه شکل گیری رفتار گرایی و شرح مختصر نظریات رفتار گرایی…………………………………………………42
اصول رفتار درمانی شناختی……………………………………………………………………………………………………………….43
روشهاي درماني شناختي ـ رفتاري : شکل گيري و اصول……………………………………………………….. 43
نظریه های شناختی……………………………………………………………………………………………………………………….. 47
بیان چند نظریه شناختی ………………………………………………………………………………………………………………… 48
درمان منطقی _ هیجانی الیس………………………………………………………………………………………………………. 68
درمان بازسازی شناختی مک مولین………………………………………………………………………………………………… 50
مدل شناختی بک از افسردگی…………………………………………………………………………………………………………. 51
افکار خودآیند……………………………………………………………………………………………………………………….. 51
طرحواره ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
خطاهای منطقی……………………………………………………………………………………………………………………. 52
مثلث شناختی……………………………………………………………………………………………………………………….. 52
مولفه های بنیادین………………………………………………………………………………………………………………… 54
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا (یا نظریه شناختی اجتماعی بندورا): ……………………………………… 54
افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………56
تعریف افسردگی………………………………………………………………………………………………………………………58
مروری کوتاه بر طبقه بندی اختلالات خلقی……………………………………………………………………….60
اختلالات افسردگی اساسی…………………………………………………………………………………………………..62
ویژگی های بالینی اختلالات افسردگی اساسی…………………………………………………………………..62
ویژگی و اختلال های همراه…………………………………………………………………………………………………64
همه گیر شناسی………………………………………………………………………………………………………………….65
تشخیص افتراقی………………………………………………………………………………………………………………..67
اختلال مختلط اضطرابی – افسردگی…………………………………………………………………………………………68
علت شناسی افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………69
نظریه های روانشناختی در مورد افسردگی…………………………………………………………………………………71
نظریه زیست شناختی………………………………………………………………………………………………………71
نظریه روان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد استقلال عمل، فرزندپروری Next Entries منابع پایان نامه درمورد سبک زندگی، جمع آوری اطلاعات، کشورهای آسیایی، روابط بین فردی