پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، ابزار پژوهش، روش پژوهش، میزان استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

1-8. ضرورت انجام تحقیق 7
1-9. تعاریف عملیاتی 7
فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1. مروري برادبيات 9
2-1-1. مقدمه 9
2-1-2. تعريف كتاب الكترونيكي 11
2-1-3. سير تحول کتاب الکترونيکي 13
2-1-4. تاريخچه کتابهاي الکترونيکي 17
2-1-5. انواع کتابهاي الکترونيکي 19
2-1-6. معيارهاي ارزيابي کتابهاي الکترونيکي 23
2-1-6-1. قابليت رسانه الکترونيکي 23
2-1-6-1-1. قابليت جستجو 23
2-1-6-1-2. فراپيوندها 24
2-1-6-1-3. خواندن شفاهي متن و قابليتهاي صوتي و تصويري 25
2-1-6-1-4. عناصر تعاملي 25
2-1-6-1-5. شخصيسازي محتواي متن کتاب 26
2-1-6-1-6. شخصي سازي ظاهري متن کتاب 27
2-1-6-2. توزيع 28
2-1-6-2-1. هزينه 28
2-1-6-2-2. دسترس پذيري 29
2-1-6-2-3. ارائه خدمات بر اساس تقاضا 29
2-1-6-3. خصوصيات ظاهري کتاب چاپي 30
2-1-6-3-1. دارا بودن نوع صفحات مشابه با صفحات کتاب کاغذي 31
2-1-6-3-2. صفحهبندي 32
2-1-6-3-3. آساني مرور و پويش محتواي کتاب 32
2-1-6-3-4. راهنماي تشخيص موقعيت 33
2-1-6-3-5. قابليت خوانايي متن 33
2-1-7. تمايز بين کتابهاي الکترونيکي و چاپي 34
2-1-8. کتاب الکترونيکي و ويژگيهاي آن از ديدگاه کاربران 36
2-1-9. مزايا و ويژگيهاي کتابهاي الکترونيکي 37
2-1-10. مزاياي کتابهاي الکترونيکي براي نويسندگان 43
2-1-11. آينده کتابهاي الکترونيک 43
2-1-12. استانداردها 45
2-1-13. کتابهاي الکترونيکي بر روي وب 45
2-1-13-1.کوئستيا 46
2-1-13-2. نتلايبريري 46
2-1-13-3. ابراري 47
2-1-14. کيندل چيست؟ 47
2-1-15. ويژگيهاي کتابهاي الکترونيکي 48
2-1-15-1. کاربرپسندي 48
2-1-15-2. کاهش هزينه 48
2-1-15-3. توزيعپذيري 49
2-1-15-4. قابليت خاص براي کتابداران 49
2-1-16. کاستيهاي کتابهاي الکترونيکي 50
عنوان ادامه فهرست مطالب صفحه
2-1-16-1. فنآوري اطلاعات 50
2-1-16-2. قانون حقوق پديدآورنده 51
2-1-16-3. هزينه 51
2-1-16-4. فراهم آوري و سازماندهي 51
2-1-17. مشکلات کتاب الکترونيکي 51
2-1-17-1. تاثير بر محيط 51
2-1-17-2. حفظ کتابهاي الکترونيکي 52
2-1-17-3. امنيت 52
2-1-18. چالشهاي کتابهاي الکترونيکي 23
2-1-19. ارزشهاي افزوده نشر کتاب در محيط وب 54
2-1-20. مهمترين مزاياي نشر کتاب در محيط وب از نظر ناشران 55
2-1-21. مديريت ارائه کتاب الکترونيکي در کتابخانه 57
2-1-22. توسعه کتاب الکترونيکي در جهان 58
2-1-22. عوامل موثر در پيشبرد و توسعهي کتابهاي الکترونيکي 58
2-1-23. اي بوکريدر 59
2-1-23-1. سخت افزار 59
2-1-23-2. نرم افزار 59
2-1-24. کتابهاي الکترونيکي در کتابخانههاي دانشگاهي 61
2-1-25. نشر و توزيع کتاب الکترونيکي 63
2-1-26. انتخاب کتاب الکترونيکي در کتابخانهها 65
2-1-27. فهرستنويسي کتابهاي الکترونيکي 66
2-2. پيشينههاي پژوهش 71
2-2-1. پيشينه پژوهش در ايران 71
2-2-2. پيشينه پژوهش در خارج از ايران 72
2-2-3. تحليل پيشينههاي پژوهش 82
فصل سوم: روشهای گردآوری پژوهش
3-1. روش پژوهش 85
عنوان ادامه فهرست مطالب صفحه

3-2. شيوه و ابزارهاي گردآوري اطلاعات 85
3-3. جامعه پژوهش و نمونه آماري 86
3-4. روايي ابزار پژوهش 87
3-5. پايايي ابزار پژوهش 87
3-6. شيوه تجزيه و تحليل دادهها 88
3-7. محدوديتهاي پژوهش 88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1. مقدمه 90
4-2. توصيف اطلاعات پرسشنامه دانشجويان 91
4-3. توصيف اطلاعات پرسشنامه کتابداران 123
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1. مقدمه 145
5-2. تحلیل یافتهها 145
5-2-1. پرسشهاي اساسي 145
5-2-1-1. ارزيابي كتاب الکترونیکی کدامند؟ 145
5-2-1-2. معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي دانشگاهي… كدامند؟ 146
5-2-1-3.الگوي مناسب پيشنهادي اين پژوهش براي انتشار کتاب الکترونيکي چيست؟ 147
5-2-1-4. نقاط ضعف و قوت استفاده از كتابهاي الكترونيكي… كدامند؟ 148
5-2-2. فرضيه پژوهش 148
5-3. ارائه الگوي پيشنهادي 150
5-4. نتيجه گيري 152
5-5. معيارهاي افزودهي ذکر شده بر اساس نياز کاربران—————————–153
5-6. معيارهاي افزودهي ذکر شده بر اساس نياز کتابداران—————————-154
5-7. پيشنهادهاي پژوهش 154
5-7-1. پيشنهادهاي اجرايي 154
5-7-2. پيشنهادهايي براي آتي 155
منابع و ماخذ
الف منابع فارسي 156
ب منابع انگليسي 159
پيوستها
چکيده انگليسي
صفحه عنوان به انگلیسی

عنوان فهرست جداول صفحه
جدول 2-1. سیر پيشرفت کتابهاي الکترونيک 14
جدول 3-1. جامعه پژوهش———————————————–86
جدول 3-2. جامعه مورد بررسي———————————————87
جدول 5-1 ديدگاه دانشجويان مهمترين معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي دانشگاهي—–146
جدول 5-2. ديدگاه كتابداران مهمترين معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي دانشگاهي——147
جدول 5-3. ميزان استفاده از كتابهاي الكترونيكي و جنسيت استفاده كنندگان————-148
جدول 5-4. قابليتهاي پيشنهادي كتابهاي الكترونيكي از ديدگاه دانشجويان————–150
جدول 5-5. معيارهاي ارزيابي كتابهاي الكترونيكي از ديدگاه كتابداران——————151

عنوان فهرست نمودارها صفحه
نمودار 4-1. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو به تفکيک جنس 91
نمودار4-2. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو به تفکيک مدرک تحصيلي 91
نمودار 4-3. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان دانشجو به تفکيک ميزان استفاده 92
نمودار 4-4. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 93
نمودار 4-5. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 94
نمودار 4-6. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 95
نمودار 4-7. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 96
نمودار 4-8. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 97
نمودار 4-9. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 98
نمودار 4-10. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 99
نمودار 4-11. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 100
نمودار 4-12. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 101
نمودار 4-13. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 102
نمودار 4-14. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 103
نمودار 4-15. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 104
نمودار 4-16. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 105
نمودار 4-17. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 106
نمودار 4-18. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 107
نمودار 4-19. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 108
نمودار 4-20. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 109
نمودار 4-21. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 110
نمودار 4-22. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 111
نمودار 4-23. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 112
نمودار 4-24. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 113
نمودار 4-25. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 114
نمودار 4-26. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 115
نمودار 4-27. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 116
عنوان ادامه فهرست نمودارها صفحه
نمودار 4-28. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 117
نمودار 4-29. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 118
نمودار 4-30. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 119
نمودار 4-31. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 120
نمودار 4-32. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 121
نمودار 4-33. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 122
نمودار 4-34. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان در مورد ميزان تخصص 123
نمودار 4-35. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان در مورد رشته تحصيلي 123
نمودار 4-36. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان در مورد مدرک تحصيلي 124
نمودار 4-37. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان در مورد متغير جنس 124
نمودار 4-38. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان در مورد ميزان استفاده از کتاب الکترونيکي 125
نمودار 4-39. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 126
نمودار 4-40. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 127
نمودار 4-41. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 128
نمودار 4-42. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 129
نمودار 4-43. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 130
نمودار 4-44. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 131
نمودار 4-45. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 132
نمودار 4-46. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 133
نمودار 4-47. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 134
نمودار 4-48. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 135
نمودار 4-49. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 136
نمودار 4-50. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 137
نمودار 4-51. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 138
نمودار 4-52. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 139
نمودار 4-53. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 140
نمودار 4-54 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 141
عنوان فهرست نمودارها صفحه
نمودار 4-55. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 142
نمودار 4-56. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان 143
نمودار5-1 میزان استفاده از کتابهای الکترونیکی 151

عنوان فهرست شكلها صفحه
شکل 2-1.مزاياي کتابهاي الکترونيکي 43

چکیده
پژوهش حاضر با عنوان ارزيابي کتابهاي الکترونيکي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران و ارائه الگوي پيشنهادي است. هدف اصلي اين پژوهش شناسايي ديدگاه کتابداران و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران نسبت به کتاب الکترونيکي و پيشنهاد الگوي مناسب کتاب الکترونيک از منظر کتابداران و دانشجويان اين واحد دانشگاهي است. و همچنين معايب و مزاياي کتابهاي الکترونيکي مورد بررسي قرار ميگيرد تا از اين طريق بتوان نقاط قوت و ضعف کتابهاي الکترونيکي دانشگاهي را مشخص و راهکارهای لازم را در اين زمينه ارائه داد. روش پژوهش در بخش ادبيات پژوهش، روش مطالعه کتابخانهاي و در بخش تجزيه و تحليل دادهها پيمايش تحليلي است. با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه پژوهش از روش نمونهگيري، و بهمنظور تعيين تعداد نمونه از روش نمونهگيري تصادفي طبقهبندي استفاده شده است.
از مجموع 15000 دانشجوي تحصيلات تکميلي 357 نفر و از تعداد 40 کتابدار تمامي کتابداران شاغل در اين واحد دانشگاهي در اين پژوهش شرکت کردهاند. دادههاي گردآوري شده با استفاده از پرسشنامه و با استفاده از نرمافزار اکسل توصيف، سپس برآوردهاي آماري نظير درصد فراواني و طراحي نمودارهاي مورد نياز با استفاده از نرمافزار مذکور انجام گرفت، و در بخش آزمون فرضيهها، از طريق آزمون مقايسه ميانگينها (آزمون T گروههاي مستقل)، فرضيهها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان ميدهد در هر دو گروه دانشجويان تحصيلات تکميلي و کتابداران زنان نسبت به مردان تمايل بيشتري به استفاده از کتابهاي الکترونيکي دارند و بهطور ميانگين ميزان استفاده از کتابهاي الکترونيکي 30 دقيقه در روز ميباشد. در ميان کتابداران 90 درصد کتابداران متخصص کتابداري، 75 درصد کتابداران را زنان تشکيل ميدهند.

کلمات کليدي: ارزيابي، كتابهاي الكترونيكي، كتابدار

فصل اول
کلیات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، حمایت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، منابع مرجع، کتابخانه مرکزی، قصد استفاده