منبع پایان نامه درمورد حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی، حمایت سازمانی، رهبری تحول آفرین

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاري

یا رب زه ره راست نشانی خواهم از باده آب و خاك جامی خواهم
از نعمت خود چو بهره مندم کردي در شکرگذاریت زبانی خواهم

بعد از سپاس از خداوند متعال، وظیفه خود می دانم که از کسانی که دلسوزانه مرا در انجام هر چه بهتر این پژوهش یاري نمودند تشکر و قدردانی کنم.

ابتدا از استاد عزیزم،جناب آقاي دکتر علیرضا عصاره به خاطر تمام زحماتی که درطی تحصیلم متحمل شدند و صبورانه در این پژوهش راهنمایم بودند،قدردان و سپاسگذارم.

سپس از جناب آقاي دکتر صادق نصری به خاطر مشاوره هاي ارزنده و بی دریغ شان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

همچنین از جناب آقاي دکتر رضا ساکی و جناب آقاي دکتر نادرسلیمانی زحمت داوری این پژوهش را تقبل کردند کمال تشکر را دارم.

چكيده
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين، حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندي سازماني در مدارس شهرستان بهارستان استان تهران بود. جامعه آماري آن معلمان مدارس مقاطع (دبستان،متوسطه اول،متوسطه دوم) شهرستان بهارستان در نظر گرفته شد. براساس جدول مورگان، تعداد 306 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. براي اندازه گيري رهبري تحول آفرين از گويه هاي ابزار استاندارد چند عاملي رهبري باس واَوليو(2000)؛ براي اندازه گيري حمایت سازمانی ادراک شده از پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگ وهمکاران (1996) و براي اندازه گيري رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه پادساكوف (1990) استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري گام به گام صورت گرفت. نتايج پژوهش نشان داد بين رهبري تحول آفرين مديران و مؤلفه هاي آن با رفتار شهروندي سازماني رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين بين حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندي سازماني معلمان رابطه مثبت و معنی داري به دست آمد. ابعاد ملاحظات فردي، انگيزش الهام بخش و رفتارهای آرمانی رهبري تحول آفرين، توانايي پيش بيني رفتار شهروندي سازماني را داشتند. حمایت سازمانی ادراک شده پیش بینی کننده مطلوبی برای رفتار شهروندي سازماني معلمان جامعه مورد پژوهش نمی باشد.

كليد واژها : رهبري تحول آفرين، حمایت سازمانی ادراک شده ، رفتار شهروندي سازماني.

فهرست مطالب
فصل اول: طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2 بیان مسئله: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4-1 هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4-2 اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………8
1-5-1- فرضیه اصلی: ………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5-2- فرضیه های ویژه: ………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6 تعریف واژه ها و اصلاحات: …………………………………………………………………………………………………………………8
1-6-1 تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-6-1-1رهبری تحول آفرین …………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6-1-2ابعاد رهبری تحول آفرین ……………………………………………………………………………………………………………9
1-6-1-3حمایت سازمانی ادراک شده………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-1-4رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..10
1-6-1-5 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………10
1-6-2-تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-6-2-1رهبری تحو ل آفرین و ابعاد آن: …………………………………………………………………………………………………11
1-6-2-2 حمایت سازمانی ادراک شده………………………………………………………………………………………………………..12
1-6-2-3رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ………………………………………………………………………………………………..12
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی…………………………………………………………………………………………………….13
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-2رهبری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-2-1 مروری برنظریه های رهبری……………………………………………………………………………………………………………..15
2-2- 1-1- نظریه های صفات مشخصه رهبری…………………………………………………………………………………………..15
2-2–1-2 نظریه های سبکهای رفتاری………………………………………………………………………………………………………16
2-2-1-3-نظریه های اقتضایی……………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-1-4 نظریه رهبری تحول آفرین…………………………………………………………………………………………………………..17
2-2-3رهبری تحول آفرین……………………………………………………………………………………………………………………………18
2-3-1 روند شکل گیری نظریه رهبری تحول آفرین…………………………………………………………………………………..19
2-3-2 نظریه رهبری پر جاذبه ( فرمند) ……………………………………………………………………………………………………19
2-3-2-1 نظریه رهبری پر جاذبه هاوس……………………………………………………………………………………………………19
2-3-2-2 نظریه رهبری پر جاذبه کانگرو کانیو نگو…………………………………………………………………………………….20
2-3-3 نظریه رهبری تحول آفرین برنز……………………………………………………………………………………………………….21
2-3-4 نظریه رهبری تحول آفرین باس………………………………………………………………………………………………………22
2-3-5اﻫﺪاف رﻫﺒﺮيﺗﺤﻮﻟﻲ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺪارس ……………………………………………………………………………………….25
2-4 ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ادراك ﺷﺪه ………………………………………………………………………………………………………………26
2-4-1 ﺗﻌﺮیف ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ادراك ﺷﺪه………………………………………………………………………………………………26
2-4-2 ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ادراك ﺷﺪه……………………………………………………………………………………………….27
2-4-3 اﺛﺮات وﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ادراك ﺷﺪه……………………………………………………………………………….29
2-4-4ﺣﻤﺎﯾﺖ ادراك ﺷﺪه ازﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن……………………………………………………………………………………………………30
2-4-5ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ………………………………………………………………………..31
2-5 رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-5-1تعاریف رفتارشهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………………….34
2-5-2انواع و ابعاد و رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………….41
2-5-3سیاست ها وعوامل تشویق رفتار شهروندی……………………………………………………………………………………….49
2-5-4-ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ………………………………………………………………………………..51
2-5-5- رفتارشهروندی سازمانی معلمان………………………………………………………………………………………………………52
2-5-5-1 ضرورت پژوهش در باره رفتار شهروندی سازمانی معلمان ………………………………………………………….53
2-5-5-3 عوامل موثر بررفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، مشارکت مردمی، افزایش مشارکت، عوامل فرهنگی Next Entries منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی سازمانی، حمایت سازمانی