پایان نامه رایگان با موضوع جمعیت هلال احمر، رگرسیون، افزایش مشارکت، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

1-9-1- تعاریف نظری 13
1-9-2-  تعاریف عملیاتی 15
1-10- خلاصه فصل 18
فصل دوم: مرور بر تحقیقات انجام شده 19
2-1- مقدمه 19
2-2- مشارکت 20
2-2-1-تعاریف 20
2-2-2-تعريف و مفهوم مشاركت مردمي 21
2-2-3-پیشینه فعاليت های مشارکتی در ایران 22
2-2-4- درآمدی بر اصول، قوانین و مقررات سازما نهای مرد م نهاد 23
2-2-5- ضرورت و مزاياي جلب مشاركت‌هاي مردمي در روند توسعه 23
2-2-6- ديدگاه امام راحل (ره) درباره مشاركت در فرهنگ جهادي 25
2-2-7- مباني فلسفي مشاركت 26
2-2-8-پیش‌شرطهای مشارکت 28
2-2-9- الگوهاي سازماني مشارکت شهري 30
2-2-10- مشارکت اجتماعی 31
2-2-11- مختصری از تبيين نظري مشاركت اجتماعي از منظر جامعه شناختي 32
2-2-12-تشکل‌های غیردولتی ؛ کارآمد ترین الگوی مشارکت اجتماعی 33
2-2-13- تشكل های غیردولتی در بستر جامعه مدنی 35
2-2-14- حیطه عملكرد تشكل های غیردولتی 37
2-2-15-ويژگي هاي سازمان هاي غير دولتي 39
2-2-16-مشارکت‌های مردمی در سازمان بهزیستی 41
2-2-16-1- بخش مشارکت‌های مردمی 42
2-2-17-نقش مشارکت در تحول اداری 44
2-2-18-راهكارهاي تقويت مشاركت 47
2-2-19-چالش ها و موانع مشاركت هاي مردمي در محرومين زدايي 48
2-2-20-راهكارهاي عملي افزايش مشاركت مردمي در روند محروميت زدايي 49
2-2-21- عناصر و متغيرهاي اثر گذار مشاركت اجتماعي 52
2-3- هلال احمر 53
2-3-1- اصول اساسي صليب سرخ و هلال احمر 53
2-3-2- آشنايي با جمعيت هلال احمر ايران 54
2-3-3- خدمات داوطلبانه 55
2-3-3-1-آشنايي با مفاهيم 55
2-4-1- معرفی جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد 59
2-4- پیشینه تحقیق 64
2-4-1- مطالعات داخلی 64
2-4-2- مطالعات خارجی 67
2-5- اصول نظری 69
2-6- خلاصه فصل 76
فصل سوم: روش تحقيق 77
3-1 مقدمه 77
3-2- مراحل انجام پژوهش 78
3-2-1-مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک 78
3-2-2- مطالعات انجام شده به تفکیک 79
3-2-2-1- مطالعه اول 79
3-2-2-2- مطالعه دوم 79
3-2-2-3- مطالعه سوم 80
3-2-2-4- مطالعه چهارم 80
4-2-3- دستاورد های مورد انتظار 80
4-2-3-1- داوطلبين 80
4-2-3-2- سازمان داوطلبانه جمعیت هلال احمر 81
3-3- روش و طرح تحقیق 81
3-4- جامعه آماري 82
3-5- روش نمونه‌گیری و نمونه آماری 82
3-5-1- روش نمونه‌گیری 82
3-5-2- نمونه اماری 83
3-6- ابزار گرداوری داده‌ها‌ 83
3-7- روایی و پایایی ابزار جمع آوري داده‌ها‌ 84
3-7-1-روايي پرسشنامه 84
3-7-2- پایایی پرسشنامه 85
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ 85
3-8-1- ازمون کولموگروف اسمیرنوف 86
3-8-2- آزمون رگرسیون 87
3-8-2-1-نحوه محاسبه رگرسیون گام به گام 87
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 90
4-1 مقدمه 90
4-2- تحلیل امار توصیفی: 91
4-2-1- توصیف وضعیت سنی 91
4-2-2- توصیف وضعیت جنسیت 92
4-2-3- توصیف وضعیت تاهل 93
4-2-4- توصیف وضعیت تحصیل 94
4-3- آمار استنباطی 95
4-3-1- فرضیه فرعی اول: عوامل سیاسی بر افزایش مشارکت‌های مردمی جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد تاثیر دارد. 96
4-3-2- فرضیه فرعی دوم: عوامل اقتصادی بر افزایش مشارکت‌های مردمی جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد تاثیر دارد. 97
4-3-3- فرضیه فرعی سوم: عوامل فرهنگی بر افزایش مشارکت‌های مردمی جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد تاثیر دارد. 97
4-3-4- فرضیه فرعی چهارم: عوامل اجتماعی بر افزایش مشارکت‌های مردمی جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد تاثیر دارد. 98
4-3-5- تحلیل رگرسیون چندگانه 99
4-3-6- مقايسه ميانگين رتبهی موانع با استفاده از آزمون فريدمن 101
4-4- خلاصه فصل 101
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و و پيشنهادها 102
5-1- مقدمه 102
5- 2- تفسیر یافته ها 103
5-3- بحث و نتیجه گیری 109
5-4- محدودیت های پژوهش 110
5-4-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق (محدودیتهای کاربردی) 110
5-4-2- محدودیت های در اختیار محقق (محدودیتهای پژوهشی) 110
5-5- پیشنهادهای پژوهش 111
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی 111
5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی 113
منابع 114
پیوست ها 119

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 : اهداف و نكات كليدي در ديدگاههاي فلسفي مشاركت 26
جدول 2-2- واحد مشاركت‌هاي مردمي 60
جدول 2-3 – عوامل افزایش مشارکت در تحقیقات مختلف 71
جدول 2-4- عوامل موثر بر افزایش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه 72
جدول 2- 5-متغیرهای مورد بررسی و شاخصهای مربوط به آنها 75
جدول4-1- توزیع فراوانی سن 91
جدول4-2- توزیع فراوانی جنسیت 92
جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل 93
جدول4-4- توزیع فراوانی سطح تحصیلات 94
جدول 4-5- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 95
جدول 4-6- نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی اول 96
جدول 4-7 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی دوم 97
جدول 4-8 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی سوم 98
جدول 4-9- نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی چهارم 98
جدول 4-10- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه 99
جدول 4-11- نتايج آزمون مقايسه ميانگين رتبه متغیرها با استفاده آزمون فريدمن 101

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل شماره 5-1. الگوی مشارکتی به دست آمده تأثیرعوامل بر میزان مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه 110

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 – توزیع فراوانی سن 91
نمودار 4-2- نمودار توزیع فراوانی جنسیت 92
نمودار 4-3- نمودار توزیع فراوانی تاهل 93
نمودار 4-4- نمودار توزیع فراوانی سطح نحصیلات 94

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي الگوی مناسب جهت افزایش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد انجام پذیرفت. عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان عوامل موثر بر افزایش میزان مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری شامل 220 نفر از داوطلبین جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخت با اعتبار و روایی مورد تایید اساتید و الفای کرونباخ 87/0 برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی استفاده گردید. ابتدا به وسیله آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن داده‌ها‌ مورد تایید قرار گرفت و سپس با استفاده از نرم افزار spss با تعیین ضریب تعیین و رگرسیون گام به گام فرضیات مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌ترتیب اولویت در افزایش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر نقش موثر و مثبت داشتند و عوامل سیاسی قوی‌ترین پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار افزایش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر بود، اما عوامل فرهنگی چون میزان خطای بالاتر از 05/0 داشتند وارد معادله نگردید و نتیجه می‌شود که این عوامل بر میزان مشارکت‌های مردمی موثر نبودند.
کلید واژه: الگوی مشارکت‌های مردمی، فعالیت‌های عام المنفعه، جمعیت هلال احمر.

فصل اول: طرح تحقيق

1-1- مقدمه
مشاركت به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و به ويژه توسعه انساني مطرح است (عربی، 2000). درواقع، به همین دلیل است که در این حوزه‌ها با توجه به اهمیت عواملشان در افزایش میزان مشارکت‌های مردمی و اجتماعی مطالعات انجام می‌گیرد و عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر یک از حوزه‌های مذکور که می‌تواند در میزان مشارکت موثر باشد، مد نظر قرار می‌گیرد.
در دهة اخير، كشورهاي پيشرفتة صنعتي، كليد حل برخي از معضلات جوامع خود را دموكراسي مشاركتي، توسعه مشاركتي و اقدامات مشاركتي ديگر دانستهاند؛ به طوري كه در كشورهاي توسعه يافته مردم از طريق نهاد‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، آموزشي، كاري و امثال آن در تصميم‌گيري‌هاي حوزه‌هاي كار، علم و تخصص در قالب سازمان‌هاي رسمي و غيررسمي فعال مي‌باشند (جعفری، 2001). از طرفی دیگر، با توجه به گسترش روزافزون علم و تكنولو ژي روز، روند جلب همكاري افراد متفاوت تر از گذشته است و اتخاذ شيوه و روش مناسب در دعوت به عضويت مردم مورد نظر مي باشد. گسترش علم و تکنولوژي، افزايش جمعيت و شهرنشيني چالشهاي جديدي روبه روي ما در قرن اخير قرار داده است؛ به گونه‌اي که براي حل مشکلات و معضلاتي همچون فقر، حوادث و غيره راهي بجز گسترش ارتباطات و مشارکت افراد و گروه‌هاي اجتماعي در تصميم‌گيري‌هاي خرد وکلان باقي نگذاشته است. رشد تشکل‌ها و نهادهاي اجتماعي خرد، داوطلبانه و غير سياسي – مانند جمعیت هلال احمر – موجب شکل‌گيري مفهوم مشارکت، شهروند فعال و فضاي عمومي و به تبع آن علايق عمومي و هويت اجتماعي مبتني بر آن علايق مي شود كه اين امر در جوامع جهان سوم که در معرض فشارهاي مضاعف، به ويژه فرايند جهاني شدن و رشد علايق منطقه‌اي و محلي، قرار دارند بسيار حياتي است (داوری و همکاران، 1389). با توجه به این مباحث و با توجه به اهمیت این موضوع، در این فصل به طرح مسأله و اهمیت و ضرورت بررسی مشارکت‌های مردمی و عوامل موثر بر افزایش آن که به عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مربوط است، پرداخته می‌شود.
1-2- بیان مسأله
هر جامعه‌اي بالقوه در معرض مخاطرات طبيعي و انسان ساخت قرار دارد. اگر مخاطره‌اي منجر به تلفات انساني و خسارات مادي شود در آن صورت ما با بحران روبه‌رو هستيم. تجربيات حاصل از وقوع بحران‌ها و بلايا در ايران و جهان نشان داده است كه هر چند سازمان‌ها، نهادها و مؤسسه‌هاي امدادي دولتي و غيردولتي، آمادگي كافي و لازم براي حضور و اقدام به موقع در صحنه‌هاي آسيب ناشي از بلايا و سوانح را دارند اما به دلايل گوناگون از جمله نبود هماهنگي بين بخش‌ها، تعريف نشدن سامانه فرماندهي سيستم در سازمان‌ها، شفاف نبودن حدود و اختيارات سازماني، فقدان رهبري متمركز، اطلاعات ناكافي مديران درباره علم مديريت بحران، باعث شده كه كشورها در مواجه بلايا، احساس ضعف و ناتواني كنند(بزرگزاد، 1391 ).
مفهوم مشاركت از جمله مفاهيمي است كه با رويكرد مثبت به آن در عرصه توسعه و پيشرفت همواره، توجه شده و برداشتهاي مختلف و متعددي از آن صورت گرفته است. تقريبا تمامي تعاريف و برداشتهاي آن بر روي تاثير مشاركت در توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اتفاق نظردارند(طالبی نژاد، 1391). قرن بيست و يكم را قرن همياري و مشاركت نام نهاده اند و با هدف شناخت عميق تر اين مفهوم، طبقه بندي هاي مختلفي از آن ارائه شده است كه رايج‌ترين آن مشاركت اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي مي باشد. مشاركت اجتماعي و مردمی از انواع مهم مشاركت محسوب مي شود. اگرچه تمامي اشكال مشاركت داراي نوعي رابطه اجتماعي هستند و بحثي جامعه شناختي به شمار مي‌آيند، اما عرصه‌هايي كه به عمل متقابل افراد و گروه‌هاي اجتماعي با محيط پيرامونشان مربوط است موضوع مشاركت اجتماعي است. مشاركت‌هاي محلي، روستايي، شهري، انواع انجمن‌ها، اجتماعات، گروه‌ها، سازمان‌هاي داوطلبانه و غير دولتي، حقوق شهروندي در وجوه اجتماعي آن و… از مظاهر مهم مشاركت اجتماعي مردم به شمار مي‌رود. (سعيدي، 1381).
جمعيت هلال احمر يکي از نهادهاي مسؤول و دخيل در امور مربوط به امداد و نجات است كه با تشکيل پايگاه‌هاي امداد و نجات جاده‌اي، هوايي، ريلي، دريايي، کوهستاني و استفاده از امدادگران و داوطلبان متخصص و امکانات و تجهيزات، در راستاي وظايف بشر دوستانه و به عنوان معين دولت، به افراد حادثه ديده كمك مي‌كند. یکی از سازمانهای جمعیت هلال احمر، سازمان داوطلبان هلال احمر می باشد. هدف اصلي اين سازمان، سازماندهي و بهره‌گيري از خدمات داوطلبان به نفع نيازمندان بوده كه براي تحقق آن، سازمان دو وظيفه «جذب نيروي انساني و مشاركت‌هاي مردمي» و «ارايه خدمات حمايتي به نيازمندان جامعه» را برعهده دارد. اين داوطلبان در چهار گروه مهارت، مشاركت،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، خودکارآمدی، زنان سرپرست خانوار، زنان سرپرست Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، جمعیت هلال احمر، تحول تاریخی، افزایش مشارکت