دانلود پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، توانمندسازی، آموزش کارآفرینی، كارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاس بی کران خدایی که جهان را صحنه ی آزمایش و امتحان قرار داد و گوهر عقل و اندیشه را به بشریت ارزانی داشت.هم او راسپاس می گویم که در تمامی مراحل این پژوهش یاریم کرد.
اکنون لازم می دانم ضمن قدردانی و سپاس،صمیمانه ترین درودها را نثار کسانی کنم که بی همراهی و مساعدت آنها این رساله به انجام نمی رسید:
• استاد صبور و اندیشمند ، جناب آقای دکتر مسلم صالحی که با سعه ی صدرو لطف بی دریغ در تمامی مراحل این پژوهش سنگین راهنمایی ام کردند.
• اساتید گرانقدر، جناب آقای دکتر رضا زارعی و سرکار خانم دکتر نازنین هنرپروران که همواره از علم و دانش ايشان بهره‌مند بوده‌ام.

تقدیم به :
• همسر اندیشمندم که همواره برایم تندیس عشق و محبت و وفاداری بوده است.
• دخترم سونیا
• همه‌ی زنان سرپرست خانوار

• پاس می دارم محبت همه ی کسانی را که برایم آرزوی بهروزی کردند.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………3
بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………..5
اهميت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….8 هدف پژوهش ……………………………………………………………….. …………………………………………………………..10 هدف برجسته تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….10 اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………….10 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………11 سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………11 سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………11 تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………12 فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….16 الف : مباني نظري ……………………………………………………………………………………………………………………….16 توانمندسازي……………………………………………………………………………………………………………………………….16 حوزه‌های‌ توانمندسازی‌ ……………………………………………………………………………………………………………………17 توانمندسازی‌ در حوزه‌ فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………17 حوزه‌ قابلیت‌های‌ افراد……………………………………………………………………………………………………………………19 ا‌لف ) قابلیت‌های شناختی‌ ………………………………………………………………………………………………………………..19 ب) قابلیت‌های‌ افراد در بعد فنی‌ و شبه‌ فنی…………………………………………………………………………………………20 ساماندهی‌ افراد و ایجاد تشکل………………………………………………………………………………………………………20 رویکردهای‌ توانمندسازی‌ ………………………………………………………………………………………………………….20 توانمندسازي زنان…………………………………………………………………………………………………………………..21 روشهای توانمندسازی زنان………………………………………………………………………………………………………24 عوامل توانمندساز زنان سرپرست خانوار………………………………………………………………………………………..25 آموزش و مهارت آموزي…………………………………………………………………………………………………………25 طرح هاي درآمدزايي و وام………………………………………………………………………………………………………26 چارچوب نظری توانمندسازی زنان………………………………………………………………………………………………28 کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………31 تعریف كارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………..33 سابقه كارآفرینی در دنیا …………………………………………………………………………………………………………34 سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی……………………………………………………………………………………………………35 سابقه كارآفرینی در ایران………………………………………………………………………………………………………..36 ضرورت و اهمیت کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………37 دیدگاه ها و رویکردهای کارآفرینی…………………………………………………………………………………………….39 آموزش کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………41 ضرورت، اهمیت و جایگاه آموزش کارآفرینی…………………………………………………………………………………41 سابقه آموزش کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………42 مطالعات مرتبط با آموزش کارآفرینی……………………………………………………………………………………………43 اهداف آموزش کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………45 هيجان …………………………………………………………………………………………………………………………….47 اجزای هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………….49 تاریخچه هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………..50 وظایف هیجان‌ها  …………………………………………………………………………………………………………………………50 چهار هيجان اساسي………………………………………………………………………………………………………………………..53 ماهیت هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………………56 واکنشهای فیزیولوژیک هیجان……………………………………………………………………………………………………………………….57 ب : پيشينه ي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………59 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………..59 تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….62 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………….76 فصل سوم: روش شناسي پژوهش
روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………79 جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………………..79 نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………….79 ویژگیهای جمعیت مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………80 ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………… 84 ابعاد پرسشنامه توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………85 اعتبارو پايايي ابزار گردآوري پژوهش:……………………………………………………………………………………………………..86 روش اجرای پژوهش: پروتکل آموزشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد گروه کنترل، افسردگی اساسی، کیفیت زندگی، دانشجویان افسرده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره توانمندسازی، توانمند سازی، پیش آزمون، کارآفرینی