پایان نامه ارشد درمورد اختلالات اضطرابی، روان درمانی، گروه کنترل، کاهش اضطراب

دانلود پایان نامه ارشد

1-5-فرضیه تحقیق 9
1ـ6ـ تعاریف واژه ها ومفاهیم 10
1-6-1-تعاریف مفهومی 10
1-6-2-تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه 12
2-2-تاریخچه اضطراب 13
2-3- علائم ونشانه های اضطراب 16
2-4-نظريه های اضطراب 18
2-4-1- نظريه زیست شناختی: 18
2-4-2- نظريه روان تحليل گری 19
2-4-3- نظریه رفتاری 20
2-4-4- نظريه پديدار شناختی و وجودی: 22
2-4-5-نظريه درمان عقلانی ـ عاطفی (اليس) 23
2-4-6-نظریه شناختی : 23
2-5-سبب شناسی اضطراب: 26
2-5-1- عوامل زيست شناختي: 26
2-5-2-عوامل ژنتيكی 27
2-5-3- عوامل روان شناختي و محيطي: 27
2-6-آثار و عوارض اضطراب 29
2-7-انواع طبقه بندی اختلالات اضطرابی 31
2-7-1- طبقه بندی ICD-10 32
2-7-2- طبقه بندی 32
2ـ8- درمان اختلالات اضطرابی 41
2-8-1-دارو درمانی 41
2-8-2-روان درمانی 42
2-8-3-رفتاردرمانی 43
2-8-4-شناخت درمانی 44
2-9-فعال سازی رفتاری کوتاه مدت 45
2-9-1-مبانی نظری فعال سازی رفتاری کوتاه مدت 45
2-9-2-تعاریف درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت 46
2-9-3- انواع فعال سازی رفتاری 48
2-9-4-اصول اساسی فعال سازی کوتاه مدت 48
2-9-5- روند کلی برنامه درمانی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت 51
2-10-مروری بر پژوهشهای انجام شده: 54
2-11-جمع بندی کل فصل 61
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- روش تحقیق 63
3-2- جامعه آماری 64
3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه 64

3-4-ابزار پژوهش 65
3-5-روش گرد آوری اطلاعات 65
3-6-شیوه ی اجرای پژوهش 67
3-7-جلسات درمانی 67
3-8-تجزیه وتحلیل داده ها 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 68
4-1-آمار توصیفی 69
4-2-1- نرمال بودن 70
4-2-2- ارتباط خطی 71
4-2-3- آزمون لوین 72
4-3- تحلیل کوواریانس 73
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث ونتیجه گیری 76
5-2-محدویت ها 80
5-3-پیشنهادها 80
5-3-1-پیشنهادات پژوهشی 80
5-3-2-پیشنهادات کاربردی 81
منابع و ماخذ 82
منابع فارسی 82
منابع انگلیسی 85
ضمائم 91
پیوست اول:بروشور فعال سازی رفتاری 91
پروتکل فعال سازی رفتاری کوتاه مدت(از جلسه اول تا دهم) 91
پیوست دوم 101
پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21) 101

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1:نمره گذاری پرسشنامه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس((DASS-21 67
جدول4-1:آماره های متغییر مورد بررسی قبل وبعد از مداخله در دو گروه کنترل وآزمایش 69
جدول4-2:آزمون شاپیرو-ویلک برای نمرات اضطراب 70
جدول4-3:آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها 71
جدول4-4: نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی فرضیه یک 72
جدول4-5: نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی فرضیه دوم 73

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1-رابطه هم خطی نمرات اضطراب در پس آزمون گروه آزمایش 71
نمودار4-2-رابطه هم خطی نمرات اضطراب در پس آزمون گروه کنترل 73
نمودار4-3-مقایسه بین گروه ها 75

چکیده
اختلالات اضطرابی از جمله اختلالات شایع روان پزشکی و حیطه ی روان شناسی بالینی می باشند که درصد قابل توجه ای از مراجعان به مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی را شامل می شود.
درگیری وتنش جسمی و روحی و احساس ناخوشایند و دلهره مداوم از یک سو وتاثیر این مشمولات اضطراب بر عملکرد وکارایی و سطح اعتماد بنفس و عزت نفس فرد از سوی دیگر لزوم توجه واهتمام متخصصان در شناخت وپیش گیری و درمان این اختلالات را بیش از پیش روشن می سازد.
هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب می باشد.
در پژوهش حاضر از روش پیش آزمون –پس آزمون،همراه با گروه کنترل استفاده شد. گروه نمونه این تحقیق دانشجویانی که نمرات بالایی در پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21) آوردند به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و دردو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21)،قبل و بعد از درمان تکمیل کردند.جلسات درمانی طی 10جلسه تشکیل شد.
اطلاعات از طریق پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21)جمع آوری شد . وبا روش تحلیل کواریانس ،بوسیله نرم افزار spssتجزیه و تحلیل شد.
نتیجه این تحقیق همسو با پژوهش های قبلی نشان داد که فعال سازی رفتاری کوتاه مدت سبب کاهش علائم اضطرابی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب می شود.
کلمات کلیدی:فعال سازی رفتاری کوتاه مدت،اضطراب،دانشجویان

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
اختلالات اضطرابي از جمله شايعترين اختلالات روان پزشكي در همه جمعيت هائي است كه مورد مطالعه قرار گرفته اند. به علاوه مطالعات مكرراً نشان داده اند كه اين اختلالات بيماري قابل ملاحظه، استفاده زياد از خدمات مراقبت بهداشتي و اختلال كاركرد بيش از حد ايجاد مي كنند. مطالعات اخير حاكي است كه اختلال اضطرابي مزمن ممكن است ميزان مرگ و مير مربوط به اختلالات قلب و عروق را بيشتر كند. در حال حاضر درمان هاي قابل وصول براي اختلالات اضطرابي از مؤثرترين درمان ها در رشته روان پزشكي است. رويكردهاي داروشناسی، شناختي- رفتاري و روان پويشي تماماً در مقابله با اختلالات اضطرابي مفيد تشخيص داده شده اند. يك وجه بسيار جالب ديگر اختلالات اضطرابي تأثير متقابل فوق العاده عوامل ژنتيك و تجربي است. در عين حال كه شك نيست ژن هاي نابهنجار، شخص را نسبت به حالات اضطرابي بيمار گونه مستعد مي سازند، قرائن به وضوح حاكي است كه رخدادهاي آسیب زای زندگي نيز در سبب شناسي اهميت دارند. (دیمیدجیان1، دون2،1392)
امروزه روان درمانیهای متعددی برای اضطراب و افسردگی وجود دارد که بعضی از آنها که در تجارب و پژوهشهای بالینی اثر مندی خود را به اثبات رسانده اند عبارتند از : رفتار درمانی ، روان درمانی بین فردی ، شناخت درمانی (چمبلس3 و همکاران ، 1998)
درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت فرایندی درمانی می باشد که بطور ساختار یافته ای باعث افزایش رفتارهایی می شود که تماس فرد را با پیوستگی های تقویتی محیطی زیاد تر می کند.این فرایند منجر به بهبودی خلق ، تفکر ، کیفیت زندگی فرد می شودو هر چند اصول زیر بنایی این درمان بر فعال سازی رفتاری متمرکز می باشد اما درآن فرایند های شناختی و انگیزشی نیز نادیده گرفته نشده است (هوپکو4 و همکاران،2003)
بر اساس این دیدگاه ،رفتار اضطرابی راهبردهای مقابله ای برای اجتناب از شرایط محیطی است که برای بیمار تقویت اندک یا آزارندگی بالایی تولید می کند،ازاین رو درمان فعال سازی رفتاری راه اندازهای اضطرابی را در زندگی فرد می بیند نه در کاستی های درون فردی.( دیمیدجیان، دون ،2001)
ازمهمترین خصوصیات رویکرد فعال سازی رفتاری کوتاه مدت مقرون به صرفه بودن از نظر زمان ، هزینه ، امکانات و سهولت در اجرا ، داشتن راهنمای درمانی و منطبق بودن پروتکل درمان با ویژگیهای فردی بیمار می باشد. (دیمیدجیان، دون ،2001)
اختلالات اضطرابی يکي از اختلالات شايعي مي باشد که هر فردي را تحت تاثير قرار مي دهد و متعلق به قشر خاصي نيست ولي برخي افراد جامعه بدليل موقعيت خاص نسبت به اين اختلال آسيب پذيرترند که از جمله مي توان به دانشجويان اشاره نمود.قشر دانشجو به دلیل داشتن انرژی فوق العاده و نیز قوه ابتکار بالا با رویکرد فعال سازی رفتاری کوتاه مدت ، هم از لحاظ پیشگیری و هم درمان سازگاری کامل دارد .
این تحقیق به این منظور انجام شده است تا اثر بخشی رویکرد فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب در دانشجویان با نشانگان اضطراب بالینی بررسی و مشخص گردد.

1-2-بیان مساله
اضطراب و ابتلا به دیگر اختلالات روانی، مشكلی است كه خیلی از مردم را گرفتار خود می كند و طبعاً دانشجویان هم از این امر مستنثی نیستند. حتی تعداد بسیار زیادی از آنها با انواع و اقسام مشكلات روحی و روانی درگیرند و اگر درمان و راه التیامی برای آنها پیدا نشود، مطمئناً مسئولان با خیل عظیمی از تحصیل كرده گان واجد مشكل روحی و روانی مواجه خواهند شد. البته ازدست دادن سلامت روح و روان، نتیجه دانشجوشدن نیست اما این چالش، چندین مسأله را با خود به همراه دارد: آینده تقریباً مبهم، مشكلات عمده اقتصادی، نداشتن مهارت های زندگی و عدم فراگیری راه های مقابله با استرس – به خصوص در دانشجویان غیربومی (كه این مشكل غیربومی بودن، خود صدها هزار مسأله را به همراه می آورد) و باعث شده اند كه دانشجوی امروز در حالی كه چشم انداز روشنی در مقابلش نیست، با سیل عظیمی از اضطراب های درونی مواجه شود كه اگر توان و تحمل مقابله با آنها را هم نداشته باشد محكوم به زانو زدن است و ممكن است اینچنین بر تعداد روان پریشان درمحیط های علمی افزوده شود.
ورود به دانشگاه معمولاً با تغییرات زیاد اجتماعی و انسانی همراه است كه در كنار این تغییرات پذیرش نقش جدید دانشجو باعث می شود كه او احساس كند نیاز به یك تغییر و تحول شناختی اساسی دارد. طبیعتاً قرارگرفتن در این شرایط، فشارهای روانی و نگرانی هایی را برای دانشجو به همراه می آورد كه این استرس ها می توانند عملكرد او را در دانشگاه تحت تأثیر قرار دهند. دوری از خانواده، عدم علاقه به رشته تحصیلی و عدم كفایت امكانات رفاهی دانشگاه ها نیز اغلب باعث افت دانشجویان- چه از لحاظ تحصیلی و چه از لحاظ روانی- می شود . از طرف دیگر پذیرفته شدن دانشجویان در خوابگاه نیز استرس های زیادی را برای فرد به همراه دارد، چون بار فشار پذیرفته شدن از سوی دیگران در زندگی جمعی زیاد است. اضطراب امتحانات نیز علاوه بر خوابگاهی بودن، مشكل عمده ای است؛ چرا كه دانشجو می اندیشد باید در مقابل دیگران ابراز وجود كند و این، خود باعث مبتلاشدن به انواع ترس های مرضی، اضطراب ها، اختلالات روان تنی و ناراحتی های گوارشی یا حتی وسواس می شود .
علاوه بر تمامی این مسائل این نكته از سوی روانشناسان و كارشناسان مسائل اجتماعی نیز تأیید شده است كه سلامت روانی ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی شخص دارد. این موضوع در مورد دانشجویان به شكل دیگری است. به این ترتیب كه هر چه وضعیت اقتصادی آنها بهتر می شود سلامت و امنیت روحی و روانی آنها نیز بالاتر می رود. همسرگزینی، ازدواج، تشكیل خانواده، روبه روشدن با جنس مخالف و قرارگرفتن در معرض سوءاستفاده های عاطفی و… همه و همه مسائلی هستند كه باید با دید بازتری به آنها نگریست.
اختلالات اضطرابی دارای بیش ترین فراوانی در سطح کل جمعیت هستند.اضطراب پدیده ای رایج و شناخته شده و فراگیر به نظر می رسد.کسانی که از اضطراب رنج می برند اغلب در سطح پایینی از سازش یافتگی قرار دارند ومعمولا از راهبردهای مقابله ای مانند اجتناب و گریز از موقعیت استفاده می کنند و با استمرار اجتناب از موقعیتهای اضطراب زا موقتا آرامش نسبی می یابندو این اجتناب باعث عدم در گیری آنها با عوامل اضطراب زا شده و در نتیجه مسئله لاینحل باقی مانده و بر اضطراب و آسیب زایی آنها در موقعیت های آن افزوده می شود(بک5،1390). درزمانه امروز دانشجویان به دلیل نقش ارزنده ای که دراداره آینده کشور به عهده دارند یکی از گروههای مهم جامعه محسوب می شوند. اهمیت این موضوع وقتی معین می شود که بدانیم بر طبق آمار وارقام موجود، کشور ایران یک کشور جوان بوده و بخش عمده جمعیت آن متشکل از جمعیت جوان ونوجوان می باشد که سلامتی جسمی و روانی آنها نقش بسزایی در پیشرفت و آینده کشور خواهد داشت. دانشجویان بدلیل چالشهای پیش رویشان که اضطراب زا هم هستند،بیشتراز دیگران در معرض گرفتار شدن در دام اضطراب هستند. یکی از رویکرد های نوین و اثر بخش در پیشگیری و درمان اختلالات اضطرابی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت می باشد که هم اثرات شگرف آن در تحقیقات گوناگون به اثبات رسیده و هم با فرهنگ کشور ما همخوانی کامل دارد.
طی تحقیقی که در آن اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری و قرار دادی گروهی برافسردگی ، اضطراب و استرس زناشویی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره شناخت درمانی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد کاهش اضطراب، بهداشت روان، شناخت درمانی، عدم تمرکز