منابع پایان نامه درباره شناخت درمانی، گروه کنترل، روش پژوهش، روان درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله: 4
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق 6
1-4-هدف تحقیق 7
1-5- فرضیه تحقیق 7
1ـ7ـ تعاریف واژه هاو مفاهیم 8
1-7-1- تعاریف مفهومی 8
1-7-2- تعاریف عملیاتی 8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه 10
2-2-تاريخچه افسردگی 11
2-3-ماهیت افسردگی 13
2-4-نشانه های افسردگی 13
2-5-طبقه بندي اختلال افسردگی: 16
2-5-1-انواع افسردگی: 17
2-6-نظريه مكاتب در مورد افسردگی: 25
2-6-1- نظريه های زيست شناختی: 25
2-6-2- نظريات روان پويايی (روان تحليل گری) 29
2-6-3- نظريه های يادگيری 31
2-6-4- نظريه های شناختی: 32
2-7-رویکرد های درمانی افسردگی 33
2-7-1-روان درماني 34
2-7-2-شناخت درمانی 34
2-7-3-رفتار درماني 37
2-7-4-درمان بين فردي 37
2-7-5-دارو درمانی 37
2-8-تاریخچه، تعاریف و خصوصیات درمان فعال سازی رفتاری 39
2-8-1-اصول بنیادین فعال سازی رفتاری 42
2-8-2-انواع فعال سازی رفتاری: 47
2-9-مروری بر پژوهشهای انجام شده: 48
2-9-1- داخلی 48
2-9-2- خارجی 49
2-10-جمع بندی کل فصل 53
فصل سوم: روش پژوهش
3-1-روش پژوهش 55
3-2-جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری 55
3-3-ابزار پژوهش 56
3-4-روش گرد آوری اطلاعات 56
3-5-شیوه ی اجرای پژوهش 58
3-6-جلسات درمانی 58
3-7-تجزیه وتحلیل داده ها 59
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-آمار توصیفی 60
4-2-1- نرمال بودن 61
4-2-2- ارتباط خطی 62
4-2-3- آزمون لوین برای همگنی واریانس ها 63
4-3-تحلیل کوواریانس 64
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
5-1- بحث ونتیجه گیری 67
5-2-محدویت های پژوهشی 71
5-3-پیشنهادها 71
5-3-1-پیشنهادات پژوهشی 71
منابع و ماخذ 73
منابع فارسی 73
منابع خارجی 75
ضمائم 81
پیوست اول: بروشور فعال سازی رفتاری 81
پروتکل درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت(از جلسه اول تا دهم) 81
پیوست دوم 91
پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21) 91

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1:نمره گذاری پرسشنامه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس((DASS-21 58
جدول4-1:آماره های متغییر مورد بررسی قبل وبعد از مداخله در دو گروه کنترل وآزمایش 61
جدول4-2:آزمونشاپیرو-ویلک برای نمرات اضطراب 61
جدول4-3:آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها 63
جدول4-4: نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی فرضیه یک 64
جدول4-5: نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی فرضیه دوم 65

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1-رابطه هم خطی نمرات اضطراب در پس آزمون گروه آزمایش 62
نمودار4-2-رابطه هم خطی نمرات اضطراب در پس آزمون گروه کنترل 63
نمودار4-3-مقایسه بین گروه ها 64

چکیده
همانطور كه مي دانيم افسردگي و مانيا يكي از اختلالالت خلقي شايع مي باشند كه بيشتر اختلالات عاطفي ناميده مي شوند. اختلالات خلقي گروهي از بيماريهاي روانپزشكي مي باشند كه به شكل خلق پايين و تصورات ذهني ناهنجار بروز مي نمايند.
نماي باليني افسردگي مي تواند بصورت خلق افسرده، احساس نااميدي، احساس غم، بي ارزشي، آشفتگي خواب و اشتها و يا فقدان انرژي و ميل جنسي بروز كند. اين اختلالات مي توانند منجر به مشكلاتي در عملكرد شغلي ـ تحصيلي ـ اجتماعي و روابط بين فردي گردند.
هدف از این تحقیق بررسی اثر بخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی می باشد.
در تحقیق حاضر از روش پیش آزمون –پس آزمون،همراه با گروه کنترل استفاده شد. گروه نمونه این تحقیق دانشجویانی که نمرات بالایی در پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21) آوردند به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21)،قبل و بعد از درمان تکمیل کردند.جلسات درمانی طی 10جلسه تشکیل شد.
اطلاعات از طریق پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21)جمع آوری شد. وبا روش تحلیل کواریانس، بوسیله نرم افزار spssتجزیه و تحلیل شد.
نتیجه این تحقیق همسو با پژوهش های قبلی نشان داد که فعال سازی رفتاری سبب کاهش علائم افسردگی در دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی می شود.
کلمات کلیدی: فعال سازی رفتاری کوتاه مدت،افسردگی،دانشجویان

فصل اول:
کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
افسردگي يکي ازاختلالات شايعي مي باشد که هرفردي را تحت تاثير قرار مي دهد و متعلق به قشر خاصي نيست ولي برخي افراد جامعه بدليل موقعيت خاص نسبت به اين اختلال آسيب پذيرترند که از جمله مي توان به دانشجويان اشاره نمود.قشر دانشجو به دلیل داشتن انرژی فوق العاده و نیز قوه ابتکار بالا با رویکرد فعال سازی رفتاری کوتاه مدت، هم از لحاظ پیشگیری و هم درمان سازگاری کامل دارد.
خلق يا Mood ماية هيجاني يك وضعيت عاطفي پايدار است كه در طول طيفي بهنجار از غم وشادي تجربه مي شود. اختلالات خلقي با احساسهاي نابهنجار افسردگي يا سرخوشي مشخص مي شوند كه در برخي موارد شديد با خصوصيات سایکوتیک همراهند. اختلالات خلقي به انواع اختلالات دو قطبي و اختلالات افسردگي تقسيم مي شوند. اين علائم در برخي گروههاي خاص از نظر جنس و سن و وضعيت رواني اجتماعي افراد متفاوت مي باشد.
افسردگی دومین اختلال رایج روان شناختی است که حدود 100 میلیون نفر را در جهان تحت تاثیر قرار داده است (گاتلیب1 و هامن2،1992به نقل از کلارک3،بک4 و آلفورد5،1999)داده های اخیرتر پارکر6 و همکارانش (2001وبه نقل از لمبرت7،2006)نیز نشان می دهند که نزدیک به121میلیون نفر در جهان به افسردگی مبتلا هستند. تقریبا همه افراد حداقل بصورت خفیف احساس افسردگی کرده اند(روز نهان و سیلیگمن8،1382)
« حالت روانی مشخص با احساس نومیدی، غمگینی، تنهایی، درماندگی، اعتماد به نفس پایین و خودملامتگری، نشانه‌های همراه مشتملند بر کندی روانی ـ حرکتی یا گاه بگاهی تحریک، گریز از روابط بین فردی و علائم نباتی نظیر، بی خوابی و بی اشتهایی » ( کاپلان و سادوک9، ۱۳۸۲،جلد اول، ص ۸۹ ).
افسردگي علاوه بر اينکه زندگي را براي فرد مبتلا تلخ خواهد نمود، از پيشرفت و اعتلاي فرد، همچنين توانايي انجام اعمال و وظايفي که بر عهده وي مي باشد نيز جلوگيري خواهد نمود و خود اين امر باعث اختلال در سلامت و پيشرفت جامعه و عواقب ناشي از آن خواهد شد. با تشخيص به موقع و زود هنگام اين اختلال در دانشجويان، فرصتي براي پيشگيري اوليه و يا جلوگيري از پيشرفت و وخامت آن و نهايتا تامين بهداشت رواني براي آنان و جامعه فراهم مي گردد.
امروزه روان درمانیهای متعددی برای افسردگی وجود دارد که بعضی از آنها که در تجارب و پژوهشهای بالینی اثرمندی خود را به اثبات رسانده اند عبارتند از: رفتار درمانی، روان درمانی بین فردی، شناخت درمانی (چمبلس10 و همکاران، 1998)
درمان فعال سازی رفتاری نوعی درمان رفتاری صرف است که دارای اثر مندی بالینی است و همچنین به علت طول کم دوره درمان مقرون به صرفه است (لیجیوز11، هوپکو12 و هوپکو،2001)
فعال سازی رفتاری به افراد افسرده کمک می کند تا از طریق راهبردهای متمرکز بر فعالیت مجددا در گیر زندگی شوند.این راهبرد ها با الگوی اجتناب و کناره گیری و نا فعالی که از طریق ایجاد مشکلات ثانویه اضافی موجب تشدید افسردگی می شوند، مقابله می کنند.فعال سازی رفتاری به منظور کمک به افراد در نزدیک شدن و دسترسی به منابع تقویت مثبت در زندگی که دارای کارکرد ضد افسردگی طبیعی هستند طراحی شده است ( جیکوبسون13، مارتل14، دیمیدجیان15،2001)
این تحقیق به این منظور انجام شده است تا اثر بخشی رویکرد فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی در دانشجویان با نشانگان افسردگی بالینی بررسی و مشخص گردد.

1-2-بیان مسئله:
امروزه دانشجویان به دلیل نقش مهمی که دراداره آینده کشور به عهده دارند یکی از قشر های مهم جامعه به حساب می آیند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که بدانیم بر طبق آمار وارقام موجود، کشور ایران یک کشور جوان بوده و بخش عمده جمعیت آن متشکل از جمعیت جوان ونوجوان می باشند که سلامتی جسمی و روانی آنها نقش بسزایی در پیشرفت و آینده کشور خواهد داشت.یکی از رویکرد های نوین و اثر بخش در پیشگیری و درمان افسردگی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت می باشد که هم اثرات شگرف آن در تحقیقات گوناگون به اثبات رسیده و هم با فرهنگ کشور ما همخوانی کامل دارد.
شايد كمتر كسي باشد كه در طول زندگي خود لحظاتي از نگراني و افسردگي را احساس نكرده باشد. افسردگي يك اختلال شايع عاطفي است. اگر شدت اينحالت از حد معمول بگذرد، عرصة زندگي را بر فرد تنگ كرده او را از همه چيز حتي از خودش بيزار مي كند.افسردگی می تواند علل مختلفی داشته باشد اما مهمترین عاملی که باعث ایجاد و تداوم آن می شود کناره گیری و اجتناب فرد از فعالیتهای لذت بخش زندگی است، به این صورت که فردی که بر اثر از دست دادن شغل، عدم قبولی در دانشگاه یا فقدان یکی از عزیزان. (به این گونه عوامل مسایل اولیه گفته می شود)دچار حالاتی غمگنانه شده و از فعالیتها دست می کشد و دچار علائمی می گرددکه به آن افسردگی می گوییم، در حقیقت بر اثر مسایل ثانویه افسردگی گرفتار بیماری می گردد(دیمیدجیان، دون،1392).این مسایل ثانویه شامل رفتارهای اجتناب گون و افکار نشخوار گون می شود بطوریکه فرد به خاطر غم واندوهی که مسایل اولیه برایش به ارمغان می آورنداز هر گونه دست زدن به فعالیت لذت بخش که برای فرد همراه با تقویت و پاداش باشد،امتناع کرده و گرفتار افکار نشخوارگون و رفتار های اجتنابی می گردد(دیمیدجیان، دون،1392).وفعالیتهایی از قبیل ماندن در رختخواب، مصرف مواد افیونی و الکل وتماشای بیش از حد تلویزیون و….را انجام می دهد.فعال سازی رفتاری درمان ساختار یافته کوتاه مدتی برای افسردگی است(دیمیدجیان، دون،1392).
هدف فعال سازی رفتاری، فعال کردن درمانجویان بطرقی است که تجارب پاداش بخش آنان را در زندگیشان افزایش دهد.هدف مذکور افزایش فعالیت و در گیر شدن فرد در دنیای پیرامونش است. فعال سازی رفتاری برای رسیدن به این هدف روی فرایندهایی (مانند رفتارهای گریز و اجتناب و افکار نشخوار گون) که جلوی فعال سازی را می گیرند، دست می گذارد. فعال سازی رفتاری بر این فرض استوار است که مشکلات موجود در زندگی افراد آسیب پذیر توان دریافت تقویت مثبت از محیط را از آنان می گیرد. اساس کار فعال سازی رفتاری تاکید بر عوامل اصلی و حقیقی بوجود آورنده افسردگی یعنی کاهش فعالیتهای پاداش بخش و افزایش رفتارهای اجتنابی و افکار نشخوار گون می باشد
یکی از پژوهش های مهمی که تاثیر غیر قابل انکار فعال سازی رفتاری در درمان افسردگی را مشخص می کند، پژوهش تحلیل مولفه ای می باشد که جیکبسون و همکارانش انجام دادند(جیکبسون و همکاران، 1996)
150افسرده ی بزرگسالی که در این پژوهش شرکت کرده بودند به طور تصادفی در یکی از3 موقعیت درمانی قرار گرفتند 1- فعال سازی رفتاری 2- فعال سازی رفتاری به اضافه باز سازی شناختی افکار خود آیند 3- بسته شناخت درمانی کامل شامل فعال سازی رفتاری بازسازی شناختی افکار خود آیند و بازسازی شناختی باورهای بنیادین نتایج حاصل این پژوهش حاکی از آن بود که تفاوت معنا داری بین سه موقعیت درمانی چه در درمان مرحله حاد و چه در پیشگیری ازعود آن هم در پیگری 2 ساله دیده نشد (جیکبسون وهمکاران، 1996؛گوتنر16، گالان17، دابسون18 و جیکبسون، 1998)و نتایج بدست آمده از مولفه فعال سازی رفتاری با نتایج حاصل از شناخت درمانی کامل یکسان بود.
مدل معاصر فعال سازی رفتاری در یک کار آزمایی بالینی که در دانشگاه واشنگتن انجام شد (پژوهش سیاتل) در معرض آزمایش سختی قرار گرفت. در پژوهش سیاتل فعال سازی رفتاری نه تنها با شناخت درمانی بلکه با یکی از داروهای ضد افسردگی پاروکسین نیز مقایسه شد.
این مقایسه درمانی در بافتاری متشکل از 241 افسرده بزرگسال و کارآزمایی کنترل شده با دارو نما صورت گرفت تمرکز تحلیل بر مقایسه ی درمان بین2گروه بود:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازگاری اجتماعی، آموزش مهارت، مهارت های زندگی، آموزش مهارت های زندگی Next Entries منابع پایان نامه درباره بهداشت روان، روان شناسی، اختلال افسردگی، بیماران مبتلا