پایان نامه ارشد درباره سازگاری اجتماعی، راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله ای، طرحواره درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

پدرم
روح پاکت که عالمانه به من آموخت تا
چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم
مادرم
بالنده‌تر از سپهر بلند، صبر را از چهره مصمم و شكيبايت آموختم.
همسرم
مهربان فرشته ای که:
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز اوست

سپاس گزاری

شکر و سپاس از درگاه احدیت که با عنایت و لطف خویش موجبات به کمال رسیدن آدمیان را فراهم می نماید تا شاید بندهاي خوشهاي برچیند و به رستگاري رسد و سلام به همه محققان و تولید کنندگان علم و دانش که در جهت اعتلاي علمی کشور تلاش مینمایند.
بر خود لازم میدانم از اساتید محترم:
– دکتر صدرالله خسروی، که با صبوري و تشویق و راهنماییهاي حکمیانه و بی بدیل خویش در انجام این مهم یاریم فرمودند.
– دکتر علی رضا ماردپور،که با مشورت دلسوزانه موجبات به سرانجام رسانیدن این پژوهش شدهاند.
– با تشکر ویژه از برادرم جناب آقای مهندس اکبر رکنیان زاده که در این راستا مرا یاری و کمک کردند.
و کلیه کسانی که به نحوی در این راستا مرا یاری داده اند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

واحد علوم وتحقیقات کهگیلویه و بویراحمد
بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت یا پایان نامه
اینجانب علی رکنیان زاده دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روانشناسی که در تاریخ 31/6/92 از پایان نامه خود تحت عنوان:
«اثر بخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله ای و سازگاری اجتماعی افراد وابسته به مواد شهر یاسوج»
با کسب نمره75/17 و درجه خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب، مقاله و………..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ) در سایر
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…….. ازاین پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- جنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 3
1-1- بيان مسأله 6
1-2- اهمیت و ضرورت 9
1-3- مقابله‌های مسأله مدار 10
1-4- اهداف تحقيق 11
1-4-1- هدف کلی 11
1-4-2- اهداف فرعی 11
1-5- فرضيات تحقیق 12
1-5-1- فرضيه هاي اصلي 12
1-5-2- فرضيات فرعي 12
1-5- تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها 12
1-5-1- تعاریف نظری 12
1-5-2- تعاریف عملیاتی 13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- تعریف طرحواره 15
2-2- اعتیاد 15
2-3- سازگاری اجتماعی 15
2-4- مهارت مقابله‌ای 16
2-5- مبانی نظری 16
2-5- 1- مقدمه‌ای بر شناخت درمانی 17
2-5-2- شیوه شکل گیری ‌طرحواره 30
2-5-3- تداوم طرحواره 31
2-5- 4- بهبود طرحواره 34
2-5- 5- مفاهیم تاریخی سوءمصرف مواد 43
2-5-6- نظریه رفتاری و شناختی رفتاری، اعتیاد 45
2-5-7- مهارت‌های مقابله‌ای و سوءمصرف مواد 46
2-5-8- 1- مهارت مقابله‌ای 47
2-5-8- 2- مقابله‌های مسأله مدار 48
2-5-8- 3- مقابله‌ای هیجان مدار 48
2-5-8- 4- مقابله‌های مذهبی یا معنوی 49
2-5-9- سازگاری اجتماعی 50
2-6- پیشینه تحقیق 52
2-6-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 52
2-6-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 53
2-7- جمع‌بندی 55

فصل سوم: روش اجرای پ‍‍ژوهش
3-1- روش تحقیق 57
3-2- جامعه آماری 57
3-3- روش نمونه‌گیری 57
3-4- ابزار گردآوري داده‏ها 59
3-5- شیوه‌ی اجرای پژوهش 61
3-6- روش تجزیه و تحليل داده‏ها 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
4-1- مقدمه 80
4-2- بحث و نتیجه‌گیری 81
محدودیتها 88
پیشنهادات کاربردی 89
پیشنهادات پژوهشی 90
منابع 91

فهرست جداول

عنوان
صفحه

جدول شماره 3-1: توزيع فراواني و درصد فراواني جنس آزمودنی‌ها
61
جدول شماره 3-2: توزيع فراواني و درصد فراواني سن آزمودنی‌ها
61
جدول شماره 3-3: توزيع فراواني و درصد فراواني تحصیلات ‌آزمودنی‌ها
62
جدول شماره 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون سازگاری
اجتماعی در دو گروه

69
جدول شماره 4-2: میانگین و انحراف معیار راهبردهای مقابله‌ای دو گروه
70
جدول شماره4-3: نتایج آزمون باکس در مورد پیش‌فرض تساوی کوواریانس ها
71
جدول شماره 4-4: نتایج تحلیل چند متغیره (مانوا) متغیرهای مورد بررسی در دو گروه
71
جدول شماره 4-5: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس سازگاری اجتماعی
72

جدول شماره 4-6: نتایج تحلیل کوواریانس سازگاری اجتماعی در هر دو گروه آزمایش و کنترل
72
جدول شماره 4-7: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس راهبرد مقابله مستقیم
73

جدول شماره 4-8: نتایج تحلیل کوواریانس راهبرد مقابله مستقیم در هر دو گروه آزمایش و کنترل
73
جدول شماره 4-9: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس راهبرد فاصله گرفتن

74
جدول شماره 4- 10: نتایج تحلیل کوواریانس راهبرد فاصله گرفتن در هر دو گروه آزمایش و کنترل
74
جدول شماره 4-11: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس راهبرد خود کنترلی
75
جدول شماره 4-12: نتایج تحلیل کوواریانس راهبرد خود کنترلی در هر دو گروه آزمایش و کنترل
75
جدول شماره 4- 13: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس راهبرد طلب حمایت اجتماعی
76

جدول شماره 4- 14: نتایج تحلیل کوواریانس راهبرد طلب حمایت اجتماعیدر هر دو گروه آزمایش و کنترل
76
جدول شماره 4- 15: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس راهبرد پذیرش مسئولیت
77

جدول شماره 4- 16: نتایج تحلیل کوواریانس راهبرد پذیرش مسئولیت در هر دو گروه آزمایش و کنترل
77
جدول شماره 4- 17: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس راهبرد گریز و اجتناب

78
جدول شماره 4- 18: نتایج تحلیل کوواریانس راهبرد گریز و اجتناب در هر دو گروه آزمایش و کنترل
78
جدول شماره 4- 19: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس راهبرد حل مسائل برنامه‌ریزی‌شده
79
جدول شماره 4- 20: نتایج تحلیل کوواریانس راهبرد حل مسائل برنامه‌ریزی‌شده در هر دو گروه آزمایش و کنترل
79
جدول شماره 4-21: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس ارزیابی مجدد مثبت
80
جدول شماره 4-22: نتایج تحلیل کوواریانس ارزیابی مجدد مثبت در هر دو گروه آزمایش و کنترل

80

چکیده
اثر بخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله ای و سازگاری اجتماعی افراد وابسته به مواد شهر یاسوج

به وسیلهی
علی رکنیان زاده

هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر بخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله ای و سازگاری اجتماعی افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز سرپایی درمانی نگه دارنده با متادون شهر یاسوج بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین مراجع کنندگان به مراکز درمانی نگه دارنده با متادونشهر یاسوج 40 نفر انتخاب شدند. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شده اند و مقیاس سازگاری اجتماعی و راهبردهای مقابله ای بر روی آنها به عنوان پیش آزمایش اجرا شد. سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه مداخله انفرادی با رویکرد طرحواره درمانی قرار گرفتند، طی این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس انجام درمان همان ابزار به عنوان پس آزمون بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون کواریانسونرم نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین میزان سازگاری اجتمالعی و راهبردهای مقابله ای رابطه معنا دار وجود دارد. یعنی بین گروه کنترل و آزمایش پس از اتمام درمان تفاوت معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: طرحواره درمانی، سازگاری اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، افراد وابسته به مواد.

فصل اول
کلیات پژوهش

1- کلیات

مقدمه
مهارت مقابله‌ای1: همه افراد در طول زندگی خود با استرس روبرو می‌شوند. زندگی بدون استرس یعنی مرگ، آنان در همه شرایط تحت استرس قرار دارد. ولی گاهی امکان دارد یک استرس بیماری زا و مشکل زا شود، این مسئله بستگی به مقابله‌های فرد دارد. منظور از مقابله کوشش و تلاش‌هایی است که خود انجام می‌دهد تا استرس را از میان بردارد، برطرف کند، یا به حداقل برساند و یا تحمل کند.
دقت داشته باشید که ما همیشه نمی‌توانیم منبع استرس را از میان برداریم. بلکه در مواردی باید آن‌ها را کاهش دهیم و در مواقعی هم باید استرس را تحمل کنیم. مثلاً ما نمی‌توانیم کاری کنیم که اختلاف‌ والدین حل شود. در این موارد باید سعی شود تا استرس های ناشی از این اختلاف را کاهش دهیم و یا به صورتی تحمل کنیم تا کمتر آزار دهنده شود. کوشش‌های مقابله‌ای کاهش به صورت ‌انجام دادن کار، فعالیت و اقدام خاصی است و گاه به صورت انجام دادن فعالیت‌های ذهنی و درون روان است. به این ترتیب می‌توان گفت دو نوع مقابله وجود دارد: مقابله‌های مسأله مدار2 و مقابله‌های هیجان مدار3. در اکثر موارد ضروری و سالم است که هر دو نوع مقابله با هم مورد استفاده قرار بگیرند.
سازگاری اجتماعی4: اجتماعی شدن یک فرآیند دو جانبه ارتباطی میان فرد و جامعه است. به همین دلیل جریانی پیچیده به حساب می‌آید که ابعاد و جوانب گوناگونی دارد. کسب مهارت‌های اجتماعی، چگونگی برقراری ارتباط با سایر افراد و سازگاری اجتماعی از جمله این ابعاد می‌باشند.
از سازگاری اجتماعی تعاریف متعددی شده است. اسلبی5 وگورا6(1988)، به نقل (ادیبی،1381) سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارت اجتماعی می‌دانند. از نظر آن‌ها مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه خاص اجتماعی طریقی خاص که در عرف جامعه قابل قبول باشد. در حالی که فریدمن (1980) سازگاری اجتماعی و مهارت اجتماعی را فرایندی می‌دانند که افراد را قادر می‌سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش‌بینی کنند، رفتار خود را کنترل کنند و تعاملات اجتماعی خود را تنظیم نمایند. عوامل متعددی در سازگاری شخصی و اجتماعی افراد نقش دارند که در نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف تربیتی، روان‌شناختی، جامعه ‌شناختی بر آن‌ها تاکید کرده‌اند.
طرحواره‌ درمانی7: شاید ‌بتوان گفت ‌طرحواره یک بسته حافظه ایست که محتوای آن را آموزه‌های فرد در طول زمان شکل می‌دهد.
باید توجه ‌داشت که در روند پدیدایی طرحواره‌ها عواملی مثل بنیادهای زیستی فرد و عوامل مربوط به محیط تربیتی او مثل خانواده، فرهنگ، تجارب وی در فرایند رشد، رخدادهای بزرگ و… تأثیر می‌گذارند. این بسته‌ حافظهای مثل یک فیلتر بزرگ و پیچیده بر سر راه اطلاعات ورودی به حافظه و همچنین اطلاعات موجود در حافظه عمل کرده و با سرند،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد μ_x، H_1:، μ_x≤μ_0، Next Entries پایان نامه ارشد درباره طرحواره درمانی، سازگاری اجتماعی، اختلالات شخصیت، وابستگی به مواد